Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14301. МЕТОД РЯДІВ ФУР'Є ДЛЯ МЕРОМОРФНИХ У ПІВСМУЗІ ФУНКЦІЙ Автореферат 14 стр.
14302. МЕТОД СИНТЕЗУ ТОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ Автореферат 25 стр.
14303. МЕТОД СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ ЗА УМОВАМИ НАДІЙНОСТІ НА ОСНОВІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 30 стр.
14304. Метод скінченних елементів з вибором координатних функцій при моделюванні фізичних процесів Автореферат 17 стр.
14305. МЕТОД СПЕКТРАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ РОЗСІЯННЯ В ЗАДАЧАХ ДИФРАКЦІЇ В ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУРАХ З АКСІАЛЬНОЮ СИМЕТРІЄЮ Автореферат 22 стр.
14306. МЕТОД СПРЯЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В ТЕОРІЇ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З МАЙЖЕ РІЗНИЦЕВИМИ ЯДРАМИ Автореферат 17 стр.
14307. МЕТОД СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ СТІЧНИХ ВОД ГАЗООЧИСТОК КИСНЕВО-КОНВЕРТЕРНИХ ЦЕХІВ Автореферат 21 стр.
14308. Метод стиску зображень на основі класифікаційного кодування ТРАНСФОРМАНТ Уолша в телевізійних системах аерокосмічного моніторингу Землі Автореферат 22 стр.
14309. МЕТОД СТИСКУ ЦИФРОВИХ ГОЛОСОВИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО ВІДБОРУ КОЕФІЦІЄНТІВ ДИСКРЕТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ УОЛША Автореферат 24 стр.
14310. Метод структурної ідентифікації об'єктів керування, які описуються системами одночасних рівнянь Автореферат 18 стр.
14311. МЕТОД ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 27 стр.
14312. МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ СПЕКЛ-ЗОБРАЖЕНЬ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 23 стр.
14313. МЕТОД ТА ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ КВАЗІОПТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЛІТАКІВ В ЕКСПЕРТНІЙ СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 23 стр.
14314. Метод та засоби логарифмічного контролю обчислювальних пристроїв для обробки мантис чисел із плаваючою точкою Автореферат 24 стр.
14315. МЕТОД ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ Автореферат 18 стр.
14316. МЕТОД ТА ЗАСОБИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ЗАБРУДНЕНЬ В ПРОТОЧНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМИЩАХ З УРАХУВАННЯМ РЕЖИМІВ РОБОТИ АЕС І ГЕС Автореферат 24 стр.
14317. МЕТОД ТА ЗАСОБИ РЕДОКУМЕНТУВАННЯ УСПАДКОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 19 стр.
14318. Метод та засоби розподілу навантаження в обчислювальних мережах з використанням моделей нейронних систем Автореферат 15 стр.
14319. МЕТОД ТА ЗАСОБИ СТАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ У ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 17 стр.
14320. МЕТОД ТА ПРИЛАД ВІДЦЕНТРОВОЇ СЕДИМЕНТАЦІЇ ФОРМОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ Автореферат 22 стр.
14321. МЕТОД ТА ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ЗА ЇХ ФОРМОЮ ПЕРЕРІЗІВ Автореферат 20 стр.
14322. метод та система адаптивної лазерної терапії Автореферат 25 стр.
14323. МЕТОД УСЕРЕДНЕНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧАХ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ Автореферат 22 стр.
14324. МЕТОД УСЕРЕДНЕННЯ В КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ВІДХИЛЕНИМ АРГУМЕНТОМ Автореферат 17 стр.
14325. МЕТОД ФОРМУВАННЯ ГРАФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ ТА ТРАНЗАКЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖНОЮ БАЗОЮ ДАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ Автореферат 26 стр.
14326. Метод формування конфігурації робочих поверхонь для підвищення надійності трибосистем Автореферат 24 стр.
14327. МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОБРАЗІВ В ЗАДАЧАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ Автореферат 25 стр.
14328. МЕТОД ФОТОПРУЖНОСТІ В ДВОВИМІРНИХ ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧАХ МЕХАНІКИ АНІЗОТРОПНИХ ТІЛ Автореферат 48 стр.
14329. Метод швидкого обчислення вагового перетворення Радона в задачі погодження при різноракурсній реєстрації об’єктів Автореферат 28 стр.
14330. МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ СЕЛЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ Автореферат 26 стр.
14331. МЕТОДИ IДЕНТИФIКАЦIЇ ПАРАМЕТРIВ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ СЛАБКОЮ ТА СИЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНIСТЮ Автореферат 23 стр.
14332. Методи і алгоритми опрацювання і компресії мовних сигналів та їх реалізація в комп’ютерних системах Автореферат 18 стр.
14333. МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ НА БАЗІ МОДЕЛЕЙ СУБГАУССОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 23 стр.
14334. МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ГРАФІВ НА ПЕРЕДФРАКТАЛЬНІСТЬ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 20 стр.
14335. МЕТОДИ І ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ДОННИХ ВІДКЛАДІВ Автореферат 54 стр.
14336. Методи і засоби інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій Автореферат 20 стр.
14337. МЕТОДИ І ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
14338. Методи і засоби автоматизованого проектування діагностичного забезпечення цифрових систем, що конфігуруються на кристалі та мають Убудовану пам’ять Автореферат 34 стр.
14339. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВІДЕОВИМІРЮВАНЬ ЛІНІЙНИХ І КУТОВИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ Автореферат 22 стр.
14340. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЖОРСТКИХ МАГНІТНИХ ДИСКАХ Автореферат 27 стр.
14341. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВІЗУАЛЬНОГО ОБ'ЄКТНО_ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОНТУРНИХ Р_СХЕМ Автореферат 22 стр.
14342. Методи і засоби вимірювання ІМІТАНСНИХ ТА ХВИЛЕВИХ параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників Автореферат 25 стр.
14343. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ, ЗА ТЕПЛОВИМИ ПОЛЯМИ Автореферат 23 стр.
14344. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ, ОБРОБКИ ТА ВВОДУ ГРАФІЧНОКОДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 50 стр.
14345. Методи і засоби електромагнітнИх обстежень захисту від корозії підземних трубопроводів Автореферат 46 стр.
14346. МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 21 стр.
14347. методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта Автореферат 28 стр.
14348. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕДУКТИВНИХ БАЗ ДАНИХ Автореферат 20 стр.
14349. Методи і засоби організаційного і технічного проектування центру автоматизованої обробки і видання патентної інформації Автореферат 22 стр.
14350. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ Автореферат 40 стр.
14351. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОКОМПОНЕНТНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 41 стр.
14352. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ Автореферат 30 стр.
14353. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СЛУЖБИ ЛОКАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Автореферат 27 стр.
14354. МЕТОДИ І ЗАСОБИ Підвищення показників якості систем УПРАВЛІННЯ телекомунікаційними мережами Автореферат 46 стр.
14355. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ТА ТОЧНОСТІ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА НЕЧІТКІЙ ЛОГІЦІ Автореферат 26 стр.
14356. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ, ЩО ДИНАМІЧНО РЕКОНФІГУРУЮТЬСЯ Автореферат 37 стр.
14357. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПРИКЛАДНОГО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ АНОМАЛЬНИХ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 39 стр.
14358. МЕТОДИ І ЗАСОБИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА АКУМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ ТА ВІТРУ В АВТОНОМНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМАХ Автореферат 19 стр.
14359. МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ Автореферат 26 стр.
14360. мЕТОДИ І ЗАСОБИ СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ та ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ ІЗОМОРФІЗМУ ЛОГІЧНИХ та КУСково-ПОСТІЙНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 26 стр.
14361. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ КЕРОВАНИХ ДВІЙКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ Автореферат 23 стр.
14362. Методи і моделі інтервального оцінювання фінансових результатів діяльності підприємств Автореферат 22 стр.
14363. МЕТОДИ І МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Автореферат 26 стр.
14364. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МАТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА на машинобудівних підприємствах Автореферат 25 стр.
14365. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОБГРУНТУВАННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ СТРУКТУР АВІАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ І АВІОНІКИ Автореферат 22 стр.
14366. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОБРОБКИ ДИСКРЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗНАКІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 24 стр.
14367. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 43 стр.
14368. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ CALL-ЦЕНТРІВ Автореферат 24 стр.
14369. МЕТОДИ І МОДЕЛІ СИСТЕМОЛОГІЧНОГО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗРОБКИ КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
14370. МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КРИЗИСНИМИ СИТУАЦІЯМИ Автореферат 23 стр.
14371. МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-МОВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 27 стр.
14372. МЕТОДИ І МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ Автореферат 37 стр.
14373. МЕТОДИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 21 стр.
14374. МЕТОДИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ Автореферат 21 стр.
14375. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АСУТП КЕРАМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 44 стр.
14376. МЕТОДИ І ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ВІБРОПРИСКОРЕНЬ СТІНОК ПАЛИВОПРОВОДУ ВИСОКОГО ТИСКУ ДИЗЕЛЬНИХ АГРЕГАТІВ Автореферат 21 стр.
14377. МЕТОДИ І ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ПРИВОДів НА ПРИКЛАДІ ПРОЦЕСУ ВІЛЬНОГО КУВАННЯ Автореферат 40 стр.
14378. МЕТОДИ І ПРИСТРОЇ ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ СИЛОВИМ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯМ Автореферат 42 стр.
14379. МЕТОДИ І СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 34 стр.
14380. МЕТОДИ І СИСТЕМИ АКУСТО-ЕМІСІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 47 стр.
14381. МЕТОДИ І СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖАРОТРУБНИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 23 стр.
14382. МЕТОДИ І ТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ ЕКСПРЕС–ДІАГНОСТИКИ ДИНАМІЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ “ПІДЙОМНА ПОСУДИНА-ЖОРСТКА АРМІРОВКА” Автореферат 25 стр.
14383. МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРЕХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬСЯ ІНЕРЦІЙНИМИ ЛАНКАМИ АПЕРІОДИЧНОГО ТИПУ Автореферат 19 стр.
14384. Методи інтеграції відомчих мереж зв'язку Автореферат 23 стр.
14385. МЕТОДИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ У РЕМОНТНИХ І ОСНОВНИХ СВИНОМАТОК Автореферат 31 стр.
14386. МЕТОДИ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ Автореферат 18 стр.
14387. методи ІНФОРМАЦІЙНОго аналізу МОРФОЛОГІЇ МІСЬКОго СЕРЕДовища (на прикладі міста Харкова) Автореферат 26 стр.
14388. МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АПАРАТНИХ ПІДСИСТЕМ ІНТЕРФЕЙСУ ВВОДУ-ВИВОДУ ЕЛЕКТРОННИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН Автореферат 22 стр.
14389. МЕТОДИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ БАРАБАННИХ МЛИНІВ РУДОЮ Автореферат 19 стр.
14390. МЕТОДИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МОКРОЇ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ ЗАЛІЗНИХ РУД Автореферат 21 стр.
14391. МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ ПРИСТРОІВ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІї ДО ПАРАМЕТРІВ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 17 стр.
14392. МЕТОДИ АДАПТИВНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В ГІБРИДНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ З ГАРАНТОВАНОЮ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ Автореферат 25 стр.
14393. Методи активІзацІЇ розвитку Малих виробниЧих пІдприЄмств Автореферат 26 стр.
14394. Методи алгоритмізації білінгових задач у корпоративних комп'ютерних системах Автореферат 24 стр.
14395. МЕТОДИ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
14396. МЕТОДИ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Автореферат 36 стр.
14397. МЕТОДИ АНАЛІЗУ І РОЗПІЗНАВАННЯ СКЛАДНИХ СИГНАЛІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ МОВНОГО ДІАЛОГУ Автореферат 31 стр.
14398. МЕТОДИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ МОДЕЛЕЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СІТОК ПЕТРІ Автореферат 31 стр.
14399. МЕТОДИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ РІШЕНЬ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ СТРУКТУР ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 48 стр.
14400. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК І ПЛАСТИН СКЛАДНОЇ ФОРМИ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143  [144]  145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389