Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13201. ЛОГІКО-КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ І ТЕСТУВАННЯ ОПЕРАТОРІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАГРОЗ Автореферат 29 стр.
13202. ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ІЄРАРХІЧНІ МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ І ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОТИВОЛЬОДОВОЇ СИСТЕМИ ТУРБОГВИНТОВИХ ЛІТАКІВ Автореферат 22 стр.
13203. ЛОГІКО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СЕМАНТИЧНА МЕРЕЖА ЯК МОДЕЛЬ ПОДАННЯ ЗНАНЬ Автореферат 42 стр.
13204. ЛОГІКО-СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ УТОЧНЕННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (СЕМАНТИКА, ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ) Автореферат 23 стр.
13205. ЛОГІКО-СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
13206. ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ЕРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ Автореферат 21 стр.
13207. ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ “ДІЯ” Автореферат 27 стр.
13208. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 27 стр.
13209. ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВЕЛИКОГО БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
13210. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Автореферат 51 стр.
13211. ЛОГІСТИЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 26 стр.
13212. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 27 стр.
13213. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 25 стр.
13214. ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ МЕРЕЖ ЕОМ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЮЧИХ АВТОМАТІВ Автореферат 27 стр.
13215. ЛокаЛiзацiя та розсiяння нормальних пружних хвиль В складених анiзотропних хвилеводах Автореферат 26 стр.
13216. Локалізація ділянок зв’язування плазміногену на стрептокіназі Автореферат 26 стр.
13217. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗАГРОЗИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ВІД ПИЛУ СПАЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ НА ТЕС Автореферат 28 стр.
13218. ЛОКАЛІЗАЦІЯ КОЛИВАНЬ У СИЛЬНО АНІЗОТРОПНИХ ТА БАГАТОШАРОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
13219. ЛОКАЛІЗАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ХВИЛЬ У ДЕФЕКТНИХ, ШАРУВАТИХ І МОДУЛЬОВАНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 20 стр.
13220. ЛОКАЛІЗАЦІЯ СКАЛЯРНОЇ ЗАРЯДЖЕНОЇ ЧАСТИНКИ У ФАЗОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 23 стр.
13221. Локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених сполуками хрому, кадмію та цинку Автореферат 19 стр.
13222. ЛОКАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
13223. ЛОКАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ З БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Автореферат 42 стр.
13224. ЛОКАЛЬНІ КОНФЛІКТИ В РЕСПУБЛІЦІ ІНДОНЕЗІЯ (1975 – 2005) Автореферат 25 стр.
13225. ЛОКАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗАГАЛЬНЕНО ОПУКЛИХ МНОЖИН Автореферат 15 стр.
13226. ЛОКАЛЬНІ ТА КОМБІНАТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОПОЛОГІЧНИХ ГРУП Автореферат 21 стр.
13227. Локальні часи та узагальнені адитивні функціонали від броунівського руху Автореферат 14 стр.
13228. ЛОКАЛЬНІ ЯМР ХАРАКТЕРИСТИКИ ІОНІВ Fe3+ ТА АНІЗОТРОПНІ МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕКСАФЕРИТІВ М ТИПУ Автореферат 22 стр.
13229. ЛОКАЛЬНА МІЦНІСТЬ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПАСАЖИРСЬКИХ І ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ ПРИ ЗІТКНЕННІ З ПТАХАМИ Автореферат 14 стр.
13230. ЛОКАЛЬНА ОЧИСТКА ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД В НЕКАНАЛІЗОВАНИХ РАЙОНАХ Автореферат 22 стр.
13231. Локальна пластична деформація і втома металів при різних швидкостях навантажування та асиметрії циклів Автореферат 44 стр.
13232. ЛОКАЛЬНА ПОВЕДІНКА РОЗВ‘ЯЗКІВ КВАЗІЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ТА ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 16 стр.
13233. ЛОКАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ТЕРМІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ КІНЦІВОК Автореферат 27 стр.
13234. ЛОКАЛЬНЕ ВИЛУЧЕННЯ НІКЕЛЮ ТА ЦИНКУ ІЗ ПРОМИВНОЇ ВОДИ ГАЛЬВАНОВИРОБНИЦТВ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ Автореферат 27 стр.
13235. ЛОКАЛЬНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
13236. ЛОКАЛЬНИЙ ВПЛИВ АПЛІКАЦІЇ ПРОГЕСТЕРОНУ НА РЕМІЄЛІНІЗАЦІЮ ЗОНИ ВХОДУ ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 24 стр.
13237. ЛОКАЛЬНИЙ ДОЗОВАНИЙ КРІОВПЛИВ В ЛІКУВАННІ ДИФУЗНОГО ТОКСИЧНОГО ЗОБУ Автореферат 32 стр.
13238. ЛОКАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ І ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ПРИ ЗРОШЕННІ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
13239. ЛОКАЛЬНО-АДАПТИВНА СТІЙКА ФІЛЬТРАЦІЯ СИГНАЛІВ І ЗОБРАЖЕНЬ У БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Автореферат 48 стр.
13240. ЛОКАЛЬНО–АДАПТИВНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНТРАСТНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 24 стр.
13241. ЛОКАЛЬНО–КОВАРІАНТНІ МЕТОДИ І ПРОБЛЕМА ДОДАТНОСТІ ЕНЕРГІЇ У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ Автореферат 40 стр.
13242. Локативні та темпоральні синтаксеми в українських східнослобожанських говірках Автореферат 25 стр.
13243. ЛОНГІТУДІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 47 стр.
13244. ЛУЖНІ БАЗАЛЬТовМІсні ЦЕМЕНТИ ТА БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 27 стр.
13245. ЛУКИ ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ: ФЛОРА, СИНТАКСОНОМІЯ, ОХОРОНА Автореферат 27 стр.
13246. Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки) Автореферат 35 стр.
13247. ЛУЧНІ СТЕПИ КИЇВСЬКОГО ПЛАТО: ФЛОРА, РОСЛИННІСТЬ, ПОПУЛЯЦІЇ РІДКІСНИХ ВИДІВ ТА ОХОРОНА Автореферат 30 стр.
13248. ЛЬВІВСЬКА ЄПАРХІЯ У XVI – НА ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
13249. ЛЬВІВСЬКЕ ПОРТРЕТНЕ МАЛЯРСТВО КІНЦЯ ХУІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 26 стр.
13250. ЛЮБОВ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА) Автореферат 26 стр.
13251. ЛЮБОВ ЯК СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ Автореферат 28 стр.
13252. ЛЮБОВ ЯК ФОРМА ЕКЗИСТЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 25 стр.
13253. ЛЮДИНА В ПРАВІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Автореферат 30 стр.
13254. ЛЮДИНА В СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ СЛОВОТВОРІ (субстантивна похідна лексика ’особи’) Автореферат 28 стр.
13255. ЛЮДИНА В “МІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ”: АНТРОПОЛОГІЧНА ДОКТРИНА СУФІЗМУ Автореферат 20 стр.
13256. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ТІЛЕСНІСТЬ У РІЗНИХ ФОРМАХ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД ФІЛОСОФСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 60 стр.
13257. ЛЮДИНА ТА ЛЮДСЬКА ІСТОРІЯ В ФІЛОСОФІЇ П. ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА Автореферат 51 стр.
13258. ЛЮДИНА У КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ І.ГІЗЕЛЯ Автореферат 26 стр.
13259. ЛЮДИНА ЯК МЕТА І ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ Автореферат 26 стр.
13260. ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ЦИВІЛІЗАЦІЯУ ТВОРЧОСТІ Л.ЛЕОНОВА 50-х – початку 90-х pp. Автореферат 27 стр.
13261. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ Автореферат 50 стр.
13262. ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ У ПРАВІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 43 стр.
13263. ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
13264. ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР У СУЧАСНОМУ КОНЦЕПТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ (філософсько-історичний аналіз) Автореферат 24 стр.
13265. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ Автореферат 25 стр.
13266. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 38 стр.
13267. ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (політико-економічний аналіз) Автореферат 51 стр.
13268. Людський розвиток як чинник економічного зростання в Україні Автореферат 26 стр.
13269. Людський фактор підвищення інноваційного потенціалу підприємств в ринкових умовах Автореферат 28 стр.
13270. ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНО- ТА ПОЛІКРИСТАЛІВ НЕЛЕГОВАНОГО І ЛЕГОВАНОГО МІДДЮ ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЮ Автореферат 25 стр.
13271. ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЯВИЩА В ОКИСНИХ ПЛІВКАХ АЛЮМІНІЮ, ОБУМОВЛЕНІ УЧАСТЮ ІОН – РАДИКАЛІВ Автореферат 22 стр.
13272. ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСІВ ЛАНТАНІДІВ З ПОХІДНИМИ ОКСОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 25 стр.
13273. ЛЮМІНЕСЦЕНТНО-КІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ СВИНЦЕВОВМІСНИХ НАНОКРИСТАЛІВ, ДИСПЕРГОВАНИХ У ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ Автореферат 20 стр.
13274. ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ МОНОКРИСТАЛІВ І МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ОКИСНИХ СПОЛУК З СТРУКТУРОЮ ГРАНАТУ ТА ПЕРОВСКІТУ Автореферат 53 стр.
13275. ЛЮМБРІЦІДИ (OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 31 стр.
13276. М-ЧЛЕННЕ ТРИГОНОМЕТРИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ КЛАСІВ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ Автореферат 8 стр.
13277. М. Ф. КАЩЕНКО – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНІЗАТОР НАУКИ (1855-1935) Автореферат 24 стр.
13278. М.І. ЯВОРСЬКИЙ – ІСТОРИК УКРАЇНИ: ЖИТТЯ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Автореферат 32 стр.
13279. М.Грушевський ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ І ПОЕТИКАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ТВОРЧОСТІ М.ГРУШЕВСЬКОГО Автореферат 31 стр.
13280. М.КУЗМІН ТА РОСІЙСЬКИЙ ЕМОЦІОНАЛІЗМ 1920-Х РОКІВ (ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ КРИЗИ МИСТЕЦТВА) Автореферат 35 стр.
13281. М.Н.ПЕТРОВСЬКИЙ ТА ЙОГО ВНЕСОК В УКРАЇНСЬКУ ІСТОРИЧНУ НАУКУ 20-х - початку 50-х рр. ХХ століття Автореферат 26 стр.
13282. М.П. ДАШКЕВИЧ: ОСОБИСТІСТЬ, НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВЧЕНОГО Автореферат 23 стр.
13283. М.П. ДРАГОМАНОВ – ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ ХІХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ Автореферат 15 стр.
13284. МIКРОСТРУКТУРА ТА МЕХАНIЗМИ РОСТУ ВТНП ПЛIВОК ТА МОНОКРИСТАЛIВ Автореферат 38 стр.
13285. МIНIМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА НЕПОВНИМИ ДАНИМИ ФУНКЦІОНАЛІВ ВІД РОЗВ'ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ Автореферат 11 стр.
13286. МIНIМАКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ І ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТI Автореферат 19 стр.
13287. МIФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ оповiдань А. Платонова Автореферат 28 стр.
13288. МІГРАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ Автореферат 20 стр.
13289. МІГРАЦІЇ ЧЕРВОНОГРУДОГО ПОБЕРЕЖНИКА ЯК ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРОЛІТНОГО ШЛЯХУ АРКТИЧНИМИ КУЛИКАМИ Автореферат 27 стр.
13290. МІГРАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОЛЯ ЗАЛОМЛЕНИХ ХВИЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БУДОВИ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 25 стр.
13291. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВЕЛИКИХ МІСТ ( НА ПРИКЛАДІ М.КИЄВА) Автореферат 26 стр.
13292. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОНБАСУ В 1939-1959 рр. Автореферат 30 стр.
13293. міграційні та екотоксикологічні властивості свинцю і кадмію в системі “Ґрунт-рослина” В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
13294. МІГРАЦІЙНІ ТА ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей) Автореферат 31 стр.
13295. МІГРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
13296. Міграція атомів при ударній деформації ідеальних металевих кристалів Автореферат 35 стр.
13297. Міграція важких металів у біотехнологічній системі з виробництва м’яса курчат-бройлерів Автореферат 33 стр.
13298. Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько) Автореферат 21 стр.
13299. Міграція радіоцезію при водно-ерозійних процесах У лісоаграрних ландшафтАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО Полісся України Автореферат 32 стр.
13300. МІГРАЦІЯ ТА АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В АГРОЦЕНОЗАХ, ПРИЛЕГЛИХ ДО АВТОМАГІСТРАЛЕЙ, В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ (ґрунт – рослини – тварини) Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132  [133]  134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389