Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

13101. ЛЕЗОВО-ЗМІЦНЮВАЛЬНА МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ ІНСТРУМЕНТОМ З ТВЕРДОГО СПЛАВУ ТА НТМ Автореферат 25 стр.
13102. ЛЕЙКОТРИЄНИ КРОВІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, НА ФОНІ СУЧАСНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 31 стр.
13103. ЛЕЙОМІОМА МАТКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ І ПІСЛЯ ПОЛОГІВ (ПАТОГЕНЕЗ УСКЛАДНЕНЬ, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ У ВАГІТНИХ ТА ПОРОДІЛЬ) Автореферат 45 стр.
13104. ЛЕКСИКА І ФРАЗЕМІКА ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ) Автореферат 28 стр.
13105. ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 36 стр.
13106. ЛЕКСИКА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI  ст. Автореферат 31 стр.
13107. ЛЕКСИКА ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ БОГДАНА ЛЕПКОГО В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЛІТЕРАТУРНОЇ ТА СТИЛІСТИЧНОЇ НОРМИ Автореферат 29 стр.
13108. ЛЕКСИКА ВОГНЮ В ГОВІРКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
13109. ЛЕКСИКА М.КЛЮЄВА ТА ЇЇ ЗІСТАВЛЕННЯ З ЛЕКСИКОЮ С.ЄСЕНІНА (ТИПОЛОГІЯ ПАРАДИГМАТИЧНИХ СТРУКТУР) Автореферат 24 стр.
13110. ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ПАРАВЕРБАЛЬНИХ ДІЙ У СЕМАНТИЧНОМУ І ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТАХ Автореферат 34 стр.
13111. ЛЕКСИКА ПЕРЕКЛАДІВ КНИГ СВЯТОГО ПИСЬМА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
13112. ЛЕКСИКА ПРАВА У СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ ТА ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВАХ: СЕМАНТИЧНА МОТИВОВАНІСТЬ, ШЛЯХИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
13113. ЛЕКСИКА СІМЕЙНИХ ОБРЯДІВ У ГОВІРКАХ ДОНЕЧЧИНИ Автореферат 25 стр.
13114. Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції Автореферат 28 стр.
13115. ЛЕКСИКА ТРАДИЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГОВОРАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) Автореферат 29 стр.
13116. ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАЇВСЬКИХ ВИДАННЯХ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. Автореферат 27 стр.
13117. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВІДНОСИН ЧАСУ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ) Автореферат 31 стр.
13118. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОI ПРОМОВИ (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака) Автореферат 29 стр.
13119. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КИТАЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ РЕАЛІЙ Автореферат 35 стр.
13120. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод) Автореферат 28 стр.
13121. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ГРУПА СЛІВ, ЯКА ВИРАЖАЄ ПОНЯТТЯ VIEL “ БАГАТО”/ WENIG “МАЛО” В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження) Автореферат 27 стр.
13122. Лексико-граматична структура турецького газетного тексту Автореферат 33 стр.
13123. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНЕ ПОЛЕ ІТЕРАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 36 стр.
13124. Лексико-семантичнi особливостi фразеологiзмiв у кримськотатарськiй мові Автореферат 27 стр.
13125. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НОМІНАЦІЇ (на матеріалі ергонімів і прагмонімів) Автореферат 23 стр.
13126. Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти) Автореферат 24 стр.
13127. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ КІНЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖА (на матеріалі французького роману ХХ століття) Автореферат 30 стр.
13128. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ КОМПОНЕНТИ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ І МОВНА КАРТИНА СВІТУ (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик) Автореферат 25 стр.
13129. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ КОЛЬОРАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 25 стр.
13130. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ПОПУЛЯРНИХ ПОЛІТИЧНИХ РОМАНІВ) Автореферат 28 стр.
13131. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЗВ ГОРОДНІХ КУЛЬТУР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 26 стр.
13132. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СЛОВОТВІРНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 27 стр.
13133. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНО-ОПИСОВОГО ДИСКУРСУ “ПРИРОДА” У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
13134. Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові Автореферат 24 стр.
13135. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ДІЄСЛІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (парадигматичні та синтагматичні властивості) Автореферат 32 стр.
13136. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження) Автореферат 33 стр.
13137. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ, ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛІР У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження) Автореферат 28 стр.
13138. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ‘РОСЛИННИЙ СВІТ’ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
13139. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА “ВСЕСВІТ” У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: ДІАХРОНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 31 стр.
13140. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Автореферат 45 стр.
13141. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА АНГЛОМОВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 23 стр.
13142. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РОСІЙСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ Автореферат 29 стр.
13143. лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва Автореферат 33 стр.
13144. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ТВАРИННИЦТВА Автореферат 31 стр.
13145. Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології (на матеріалі спеціалізованих видань 90-х рр. ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
13146. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «КОШТОВНЕ КАМІННЯ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА МОВЛЕННІ (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів) Автореферат 26 стр.
13147. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ДОБРО В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 29 стр.
13148. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗВУКОНАЙМЕНУВАНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (СКЛАД, СТРУКТУРА, ПАРАДИГМАТИКА) Автореферат 31 стр.
13149. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ‘‘ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ’’: ДОСВІД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ (на матеріалі іменників сучасної англійської мови) Автореферат 28 стр.
13150. Лексико-семантичне поле „жестикуляція” в мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників і текстів) Автореферат 31 стр.
13151. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПІСЕННОГО ЖАНРУ 60–80-Х РОКІВ ХХ СТ.   Автореферат 34 стр.
13152. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ Автореферат 29 стр.
13153. ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ ПАРАДИГМИ У ПОЕТИЧНОМУ ІДІОЛЕКТІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА Автореферат 26 стр.
13154. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОСНОВА ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУСІЙ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 33 стр.
13155. Лексикографічна інтерпретація семантичної структури багатозначних прикметників російської мови Автореферат 33 стр.
13156. ЛЕКСИКОН СУЧАСНОГО ФЕМІНІЗМУ (на матерiалi англiйської мови) Автореферат 28 стр.
13157. ЛЕКСИЧНІ І КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-МОЛОДОМУЗІВЦІВ (ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ І СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 26 стр.
13158. ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови ЗМІ останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст.) Автореферат 32 стр.
13159. Лексичні засоби формування імпліцитності в драматургійному тексті (на матеріалі української драми початку ХХ століття) Автореферат 26 стр.
13160. ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ МІКРОСИСТЕМИ “РОСЛИНИ” В УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ Автореферат 27 стр.
13161. ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОМАНУ ГЕРМАНА МЕЛВІЛЛА “МОБІ ДІК, АБО БІЛИЙ КИТ” У ПРОЕКЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 30 стр.
13162. ЛЕКСИЧНА ІДІОСИСТЕМА В ПОЕЗІЯХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО Автореферат 27 стр.
13163. Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація Автореферат 24 стр.
13164. ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ СТАЛИХ ДІЄСЛІВНО-СУБСТАНТИВНИХ ВИРАЗІВ ТИПУ to give a smile, to have a look, to make a suggestion У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 34 стр.
13165. ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ У „СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” (назви знарядь праці та споруд) Автореферат 29 стр.
13166. Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних казок) Автореферат 26 стр.
13167. лектини бобових і їхня фізіологічна роль у формуванні і функціонуванні симбіозу Автореферат 26 стр.
13168. ЛЕКТИНИ У МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА ФІТОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: СИРОВИННА БАЗА, ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 57 стр.
13169. ЛЕКТИНИ ЯК ГІСТОХІМІЧНІ МАРКЕРИ В НОРМІ І ПАТОЛОГІЇ Автореферат 48 стр.
13170. лектинофільні вуглеводні компоненти мембрани злоякісних клітин при мієлоїдних і лімфоїдних пухлинах Автореферат 32 стр.
13171. ЛЕМКІВСЬКІ ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОВІ ПІСНІ В МІЖЕТНІЧНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 27 стр.
13172. ЛЕПТОСПІРОЗ КОНЕЙ (епізоотологічний моніторинг, лікування , профілактика) Автореферат 30 стр.
13173. Лептоспіроз собак (епізоотологічний моніторинг, Удосконалення засобів лікування та профілактики) Автореферат 30 стр.
13174. лептоспіроз тварин в Одеській області (етіологічна структура, особливості епізоотичного процесу та клінічного прояву) Автореферат 19 стр.
13175. ЛИВАРНІ ЖАРОСТІЙКІ СТАЛІ ДЛЯ ВИРОБІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 1250°С Автореферат 28 стр.
13176. Лисиця звичайна (VULPES VULPES L., 1758) в умовах Нижнього Подніпров’я (морфологія, екологія, практичне значення) Автореферат 25 стр.
13177. ЛИСТКОВІ ЗЛАКОВІ ПОПЕЛИЦІ І ЦИКАДКИ НА ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
13178. ЛИСТОГРИЗУЧІ ЛУСКОКРИЛІ КОМАХИ – шкідники дуба В НАГІРНИХ ДІБРОВАХ Харківської області Автореферат 22 стр.
13179. Листування Євгена Чикаленка як історичне джерело Автореферат 33 стр.
13180. ЛИТІ ВИСОКОМІЦНІ БЕТОНИ З ДОБАВКОЮ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДИФІКАТОРУ НА ОСНОВІ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРУ ТА МЕТАКАОЛІНУ Автореферат 22 стр.
13181. ЛИТІ ОРГАНОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ ДЛЯ РЕМОНТУ ПОКРИТТІВ НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Автореферат 27 стр.
13182. ЛИТІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ МІДІ, ЗМІЦНЕНІ ВКЛЮЧЕННЯМИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬСЯ ПРИ ЕМУЛЬГУВАННІ РОЗПЛАВІВ В ОБЛАСТІ НЕЗМІШУВАННЯ Автореферат 29 стр.
13183. Литі цементно-зольні бетони з добавками поліфункціональних модифікаторів (ПФМ) для покриття підлог Автореферат 24 стр.
13184. ЛИТІ ЧАВУННІ КОНТАКТИ З НИЗЬКИМ ПЕРЕХІДНИМ ЕЛЕКТРООПОРОМ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРІВ Автореферат 27 стр.
13185. ЛИЦЬОВА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА, ВИГОТОВЛЕНА МЕТОДОМ НАПІВЖОРСТКОЇ ЕКСТРУЗІЇ Автореферат 25 стр.
13186. ЛИЦЬОВА КЕРАМІЧНА ЦЕГЛА З ВИКОРИСТАННЯМ НЕКОНДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 31 стр.
13187. Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicindelina Палеарктики Автореферат 58 стр.
13188. Личинки коваликів і контроль їх чисельності на посівах цукрових буряків у зоні Центрального Лісостепу України Автореферат 25 стр.
13189. ЛИШАЙНИКИ КАМ’ЯНИСТИХ ВІДСЛОНЕНЬ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА Автореферат 49 стр.
13190. ЛИШАЙНИКИ ПРИМОРСЬКОЇ СМУГИ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА Автореферат 30 стр.
13191. ЛИШАЙНИКИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “МЕДОБОРИ” Автореферат 28 стр.
13192. ЛОГІКА І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ В ТВОРЧОСТІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Автореферат 25 стр.
13193. ЛОГІКА І ТЕОРІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ: ФОРМАЛЬНИЙ І НЕФОРМАЛЬНИЙ ПІДХОДИ Автореферат 24 стр.
13194. ЛОГІКА І ФІЛОСОФІЯ: ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
13195. ЛОГІКА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ Автореферат 31 стр.
13196. ЛОГІКА ЗАПИТАНЬ І ВАЛІДИЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА Автореферат 23 стр.
13197. Логіко-історичний процес формоутворення вартості і ціни Автореферат 51 стр.
13198. ЛОГІКО-АЛГОРИТМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ АВТОРИЗАЦІЇ В ДИНАМІЧНИХ КОАЛІЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 22 стр.
13199. ЛОГІКО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ Г.Х. фон ВРІГТА Автореферат 22 стр.
13200. ЛОГІКО-ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ ПРИЧИНИ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131  [132]  133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389