Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12901. ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО АДЕНОЇДИТУ У ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ Автореферат 22 стр.
12902. Лікування хронічного простатиту і простатовезикуліту, ускладнених порушеннями копулятивної та репродуктивної функцій Автореферат 27 стр.
12903. ЛІМФОЦИТОПОСЕРЕДКОВАНІ МЕХАНІЗМИ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРІМУНОКОМПЛЕКСЕМІЇ ТА ВПЛИВ НА НИХ КОРВІТИНУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 30 стр.
12904. ЛІНІЙНІ ІГРОВІ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ Автореферат 20 стр.
12905. ЛІНІЙНІ ДИСКРЕТНІ ІГРОВІ ЗАДАЧІ З РОЗМИТИМИ МНОЖИНАМИ Автореферат 18 стр.
12906. ЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ СТАРІЮЧИХ В'ЯЗКОПРУЖНИХ АНІЗОТРОПНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ СТАЛОМУ ЗОВНІШНЬОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 17 стр.
12907. ЛІНІЙНІ ЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ШТУЧНОМУ ІНТЕЛЕКТІ Автореферат 23 стр.
12908. ЛІНІЙНІ МЕТОДИ ПІДСУМОВУВАННЯ РЯДІВ В ПРОСТОРАХ Автореферат 15 стр.
12909. ЛІНІЙНІ СТАЦІОНАРНІ ДИСИПАТИВНІ СИСТЕМИ РОЗСІЯННЯ З -ПРОСТОРАМИ СТАНІВ Автореферат 19 стр.
12910. ЛІНІЙНІ ТА НЕЛІНІЙНІ ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ SiC, AlN і Si3N4 Автореферат 25 стр.
12911. ЛІНІЙНІ ТА НЕЛІНІЙНІ ЯВИЩА ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ЧАСТИНОК З ХВИЛЯМИ В ПЛАЗМІ ТОРОЇДАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 42 стр.
12912. ЛІНІЙНІ ТА ОРТОПРОЕКЦІЙНІ ПОПЕРЕЧНИКИ КЛАСІВ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ Автореферат 15 стр.
12913. Лінійна індукційна магнітогідродинамічна машина з модульною обмоткою Автореферат 20 стр.
12914. ЛІНІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУЧКОВИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У НЕОДНОРІДНИХ ПЛАЗМОВО-ПУЧКОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 31 стр.
12915. ЛІНІЙНИЙ ЛАНЦЮЖОК ДЖОЗЕФСОНІВСЬКИХ КОНТАКТІВ У РЕЗОНАТОРІ ПОВЕРХНЕВОЇ ХВИЛІ Автореферат 27 стр.
12916. Ліна Костенко: філософія бунту й “філософія серця” Автореферат 23 стр.
12917. ЛІНГВІСТИЧНІ МІНІАТЮРИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 5 – 7 КЛАСІВ Автореферат 27 стр.
12918. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ СОХРАБА СЕПЕХРІ Автореферат 29 стр.
12919. ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ФАКТОРИ НАПОВНЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (семантичне поле вік) Автореферат 29 стр.
12920. ЛІНГВІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО Автореферат 22 стр.
12921. ЛІНГВІСТИЧНА ПОЗНАЧЕНІСТЬ СЛОГАНА В СТРУКТУРІ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ Автореферат 21 стр.
12922. ЛІНГВІСТИЧНА СИНЕРГЕТИКА ІДІОЛЕКТУ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА Автореферат 52 стр.
12923. ЛІНГВІСТИЧНА СПАДЩИНА П. О. БУЗУКА В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 33 стр.
12924. ЛІНГВІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
12925. Лінгвістичний аналіз німецької фахової мови лісівництва Автореферат 31 стр.
12926. ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
12927. ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОВОРОТ В ФІЛОСОФІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІЛОСОФІЮ НАУКИ Автореферат 24 стр.
12928. ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС НЕОЛОГІЗМІВ У НЕОКЛАСИЧНОМУ ТЕКСТІ Автореферат 25 стр.
12929. ЛІНГВАЛЬНІ АСПЕКТИ НЕПРАВДИ ЯК КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОГО УТВОРЕННЯ (на матеріалі сучасної англійської мови) Автореферат 54 стр.
12930. ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ В РОМАНАХ СЕСТЕР БРОНТЕ Автореферат 26 стр.
12931. ЛІНГВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ Автореферат 23 стр.
12932. ЛІНГВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Автореферат 48 стр.
12933. ЛінгвоаксіологічнА СЕМАНТИКА агентивних номінативних одиниць ІЗ ФОРМАНТОМ -er у сучасній англійській мові Автореферат 27 стр.
12934. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩІ Автореферат 23 стр.
12935. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 61 стр.
12936. ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ДО РОБОТИ НАД ФОРМУВАННЯМ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 24 стр.
12937. ЛІНГВОДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛАХ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ Автореферат 12 стр.
12938. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ (на матеріалі сучасної англійської мови) Автореферат 30 стр.
12939. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 32 стр.
12940. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ Автореферат 29 стр.
12941. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 27 стр.
12942. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості Сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/ СНІДу) Автореферат 32 стр.
12943. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ІСПАНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ Автореферат 29 стр.
12944. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСИВНОГО ВТІЛЕННЯ ЗАВЕРШАЛЬНОЇ ФАЗИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (на матеріалі англомовної прози XX століття) Автореферат 30 стр.
12945. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ АВТОРСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ В РОМАНАХ МАРГЕРІТ ДЮРАС Автореферат 27 стр.
12946. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНО- ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ ПРИВАТНИХ ГАЗЕТНИХ ОГОЛОШЕНЬ (на матеріалі сучасної британської періодики) Автореферат 25 стр.
12947. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ (на матеріалі сучасної американської періодики) Автореферат 30 стр.
12948. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ ПОЗНАЧЕННЯ СУПЕРНИЦТВА ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 33 стр.
12949. ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ КОГНІЦІЇ В ТЕРМІНОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КАРТИНИ СВІТУ Автореферат 50 стр.
12950. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ Автореферат 31 стр.
12951. ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ РЕДЬЯРДА КІПЛІНГА Автореферат 30 стр.
12952. Лінгвокультурологічні особливості англомовних версій Біблії в діахронії Автореферат 27 стр.
12953. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗНАКОВИХ СЛІВ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЄВАНГЕЛІЯ Автореферат 27 стр.
12954. Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів) Автореферат 32 стр.
12955. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ У 5 - 6 КЛАСАХ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ Автореферат 31 стр.
12956. ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ГОТИЧНОЇ ПРОЗИ (на матеріалі творів XVIII – XIX століть) Автореферат 31 стр.
12957. ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ І НАРАТИВНИЙ КОДИ ІНТИМІЗАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть) Автореферат 53 стр.
12958. Лінгвопрагматичні аспектинімецького філософського терміна Автореферат 29 стр.
12959. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЛІФОНІЇ У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 32 стр.
12960. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ Автореферат 33 стр.
12961. лінгвопрагматична типологія репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на матеріалі англомовних оповідань ХХ століття) Автореферат 33 стр.
12962. ЛІНГВОРИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЛЕЙБОРИСТСЬКОГО ДИСКУРСУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Автореферат 32 стр.
12963. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЗАЇЗАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
12964. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ (на матеріалі американської художньої прози) Автореферат 30 стр.
12965. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В ДРАМАТУРГІЧНОМУ ТЕКСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ століття (на матеріалі п'єс Марселя Паньоля “Marius”, “Fanny”, “Cйsar”) Автореферат 30 стр.
12966. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ В ОДАХ ГОРАЦІЯ Автореферат 29 стр.
12967. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ “ЗОЛОТОГО ВІКУ” Автореферат 31 стр.
12968. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ (на матеріалі американських романів „чорного гумору”) Автореферат 29 стр.
12969. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКОЇ ПРОЗИ ДЖ. КОНРАДА Автореферат 32 стр.
12970. Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах М. Коцюбинського Автореферат 28 стр.
12971. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРНОЇ ПОЕЗІЇ 60 – 80-Х РОКІВ ХХ СТ. Автореферат 24 стр.
12972. Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів Автореферат 33 стр.
12973. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСИКИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів О.І. Купріна та В.В. Вересаєва) Автореферат 30 стр.
12974. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФРАЗЕОЛОГІЇ У ТВОРАХ В. СТЕФАНИКА Автореферат 25 стр.
12975. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ ПОЕТИКИ Е.ДІКІНСОН Автореферат 29 стр.
12976. ЛІНГВОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОЛЕКТУ З. ЛЕНЦА В МАЛИХ ЕПІЧНИХ ЖАНРАХ Автореферат 30 стр.
12977. ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКІ ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 25 стр.
12978. Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у XIX – на початку XX століття Автореферат 29 стр.
12979. ЛІНГВОҐЕНДЕРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛЕКСИЧНОГО ТА ГРАМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 23 стр.
12980. ЛІПІД-ПІГМЕНТНИЙ КОМПЛЕКС ТА ЕКЗОГЕННІ БІОРЕГУЛЯТОРИ У ФОРМУВАННІ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ ПШЕНИЦІ ДО ПОСУХИ Автореферат 24 стр.
12981. ЛІПІДИ І ЛІПОПРОТЕЇНИ КРОВІ ТА ПЕЧІНКИ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА КСЕНОБІОТИКІВ НА ОРГАНІЗМ Автореферат 24 стр.
12982. ліпіднИЙ профіль та якість життя хвориХ НА хронічнУ хворобУ нирок V СТАДІЇ, які лікуються програмним гемодіалізом Автореферат 26 стр.
12983. ЛІПІДНИЙ СКЛАД АПІКАЛЬНОЇ МЕМБРАНИ ЕНТЕРОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ Автореферат 28 стр.
12984. Ліпідний склад плазмолеми абсорбційних ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої худоби Автореферат 29 стр.
12985. ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТА ВІРУЛЕНТНІСТЬ MYCOBACTERIUM BOVIS, ВИДІЛЕНИХ ВІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
12986. ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЛІПІДІВ І ВІТАМІНУ Е У РАЦІОНІ Автореферат 28 стр.
12987. лІпідний та жирнокислотний склад тканин курей, ембріонів і добових курчат за різного складу раціону Автореферат 23 стр.
12988. ЛІПОМЕНІНГОЦЕЛЕ У ДІТЕЙ (клініка, діагностика та хірургичне лікування) Автореферат 20 стр.
12989. ЛІПОПОЛІСАХАРИДИ Rahnella aquatilis: СТРУКТУРНО – ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
12990. ЛІПОПОЛІСАХАРИДИ БАКТЕРІЙ ERWINIA CAROTOVORA (Jones 1901) Bergey et al. 1923 – ЗБУДНИКІВ М’ЯКОЇ ГНИЛІ РОСЛИН Автореферат 29 стр.
12991. ЛІПОПОЛІЦУКРИДИ та позаклітинні глікополімери Ralstonia solanacearum: СКЛАД, СТРУКТУРА І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ Автореферат 31 стр.
12992. ЛІПОСОМАЛЬНА ПРЕНАТАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС–СИНДРОМУ новонароджених Автореферат 24 стр.
12993. Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія Автореферат 22 стр.
12994. ЛІРИЗМ ЯК ЖАНРОВА ОСНОВА УКРАЇНСЬКОГО ОПЕРНОГО СПІВУ Автореферат 26 стр.
12995. ЛІРИКА ЛЕОНІДА ТАЛАЛАЯ. ІНТЕРТЕКСтУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ Автореферат 29 стр.
12996. ЛІРИКА МИКОЛИ РУДЕНКА. ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Автореферат 27 стр.
12997. ЛІРИЧНЕ В КОНЦЕРТІ-СИМФОНІЇ 80—90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
12998. ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ ТА ЛІТЕРАТУРНА ОСОБИСТІСТЬ Я.П.ПОЛОНСЬКОГО Автореферат 28 стр.
12999. ЛІРИЧНИЙ СВІТ ЯК ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНА КАТЕГОРІЯ Автореферат 23 стр.
13000. ЛІРИЧНИЙ СУБ’ЄКТ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: ФОРМИ КОНСТИТУЮВАННЯ ТА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129  [130]  131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389