Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

12701. Критерії КОМПЛЕКСНОЇ ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВОЇ ОЦІНКИ гранітоїдІв ЗАХІДНО-ПРИАЗОВСЬКОГО БЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Автореферат 43 стр.
12702. КРИТЕРІЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАЛЬНОГО ПАТОМОРФОЗУ САРКОМИ ЮЇНГА Автореферат 25 стр.
12703. Критерії оцінок інженерного захисту фундаментів будівель у складних грунтових умовах Автореферат 26 стр.
12704. КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ЕпілепсіЇ у дітей Автореферат 26 стр.
12705. КРИТЕРІЇ СТІЙКОСТІ ІМПУЛЬСНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ФУНКЦІЙ ЛЯПУНОВА Автореферат 11 стр.
12706. КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ сталого розвитку лісового господарства В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ україни (на прикладі підприємств львівського обласного управління лісового господарства) Автореферат 30 стр.
12707. КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ “ГРУП РИЗИКУ” РОЗВИТКУ МУЛЬТИФАКТОРНОЇ ПАТОЛОГІЇ НИРОК У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
12708. КРИТЕРІЇ, ДЕТЕРМІНУЮЧІ ФАКТОРИ ТА РЕЗЕРВИ ЕФЕКТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ЗА ДАНИМИ ПРОСПЕКТИВНОГО ТА РЕТРОСПЕКТИВНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ Автореферат 67 стр.
12709. критерІальне моделЮванНЯ в задачах аналізУ чутЛиВостІ оптимальнИх рІшенЬ Автореферат 18 стр.
12710. КРИТЕРІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ЧУТЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
12711. КРИТЕРІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГУЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ Автореферат 20 стр.
12712. КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 27 стр.
12713. Критеріально-орієнтоване тестування як засіб корекції навчальних досягнень молодших школярів Автореферат 27 стр.
12714. КРИТИКА ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Автореферат 32 стр.
12715. КРИТИЧНІ ВИПАДКИ СТІЙКОСТІ ЗА ЛЯПУНОВИМ НЕАВТОНОМНИХ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 16 стр.
12716. КРИТИЧНІ СТАНИ ПОДОВЖЕНИХ БАЛКОВИХ ТА ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ДІЄЮ РУХОМИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 22 стр.
12717. Критична поведінка магнетиків з випадковою анізотропією Автореферат 25 стр.
12718. Критська музична традиція у розвитку новогрецької композиторської школи другої половини ХХ століття (на прикладі творчості ДИМІТРІСА КАПСОМЕНОСА) Автореферат 28 стр.
12719. КРОВОСИСНІ МОШКИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З НИМИ Автореферат 29 стр.
12720. КРОС-КУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН Автореферат 36 стр.
12721. Крос-культурна комунікація в освітньому сегменті інформаційного суспільства Автореферат 32 стр.
12722. КРУЧЕННЯ ТА ЗГИН ПОРОЖНІХ АНІЗОТРОПНИХ СТЕРЖНІВ ДОВІЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ Автореферат 20 стр.
12723. КРУЧИНІН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ ТЕРМОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКАХ Автореферат 27 стр.
12724. КУБІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ТЕСТІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЦИФРОВИХ СИСТЕМКУБІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ТЕСТІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
12725. КУВАННЯ ДИСКОПОДІБНИХ ПОКОВОК З ПОПЕРЕДНЬО СФОРМОВАНИМ ПОЛЕМ ДЕФОРМАЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАСТИЧНОСТІ МЕТАЛУ Автореферат 23 стр.
12726. КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Петрович ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ БОРАТОВ СТРОНЦИЯ SrВ4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+) Автореферат 18 стр.
12727. КУЛЬТ ПРАВИТЕЛЯ В ЕПОХУ РАННЬОГО ЕЛЛІНІЗМУ (323-281 рр. до н. е.) Автореферат 32 стр.
12728. КУЛЬТИВОВАНА ДЕНДРОФЛОРА ПОКРИТОНАСІННИХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 21 стр.
12729. КУЛЬТУРА І ПОБУТ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ ст. – 1939 р.) Автореферат 30 стр.
12730. КУЛЬТУРА ДІЛОВОДСТВА В СУЧАСНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, КЕРУВАННЯ Автореферат 25 стр.
12731. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ДВОМОВНОСТІ Автореферат 30 стр.
12732. КУЛЬТУРА МОНАСТИРІВ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХVІ–ХІХ СТОЛІТЬ Автореферат 23 стр.
12733. культурА символізмУ та ЇЇ виявлення в музиці П. Чайковського, С. Рахманінова, Дж. Пуччіні Автореферат 22 стр.
12734. культура та історія кіммерійців північного причорномор’я Автореферат 46 стр.
12735. КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ (кінець ХІХ – початок ХХ століть) Автореферат 24 стр.
12736. КУЛЬТУРА ЯК АКСІОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН БУТТЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДИ ТА ІЄРАРХІЇ КУЛЬТУРИ) Автореферат 24 стр.
12737. КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
12738. КУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ Автореферат 28 стр.
12739. КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 30 стр.
12740. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України (суспільно-географічне дослідження) Автореферат 33 стр.
12741. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ГРЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
12742. КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ (1991 - 1999 рр.) Автореферат 23 стр.
12743. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ Автореферат 29 стр.
12744. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ВЛАСНОСТІ Автореферат 29 стр.
12745. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
12746. КУЛЬТУРНО-ВИХОВНА РОБОТА В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ (1991–2005 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
12747. КУЛЬТУРНО-ВИХОВНА РОЛЬ КНИГИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
12748. КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ КЛАСИЧНОЇ ЯПОНІЇ ТА ЇХ ВІДБИТТЯ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ДОБИ ТОКУГАВА (ЖИВОПИС, ГРАФІКА) Автореферат 28 стр.
12749. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя ХІХ – першої третини ХХ століття Автореферат 31 стр.
12750. КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА КОНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Автореферат 25 стр.
12751. КУЛЬТУРНО-ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕТАФІЗИКИ Автореферат 45 стр.
12752. Культурно-онтологічні основи “надії” (історико-філософський аналіз) Автореферат 29 стр.
12753. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛИНІ 1921-1939 рр. Автореферат 25 стр.
12754. Культурно-освітній комплекс реґіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської області) Автореферат 24 стр.
12755. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНІЗАЦІЇ Автореферат 34 стр.
12756. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕПу (1921-1929 рр.) Автореферат 26 стр.
12757. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У ДОБУ НЕПУ Автореферат 32 стр.
12758. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині XVII-XVIII ст. Автореферат 31 стр.
12759. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СТЕПАНА СІРОПОЛКА Автореферат 30 стр.
12760. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТАТАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 29 стр.
12761. Культурно-просвітницька, релігійна та громадська діяльність Гавриїла Розанова (1781-1858) Автореферат 29 стр.
12762. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 31 стр.
12763. КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОСТМОДЕРН Ф. ДЖЕЙМІСОНА: НЕОМАРКСИСТСЬКИЙ ПРОЕКТ Автореферат 26 стр.
12764. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ (ХХ – початок ХХІ ст.) Автореферат 24 стр.
12765. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 28 стр.
12766. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ДОНЕЧЧИНІ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
12767. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЧОСТІ Автореферат 34 стр.
12768. КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-ЕСТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ УКРАЇНСЬКОГО НЕФІГУРАТИВНОГО ЖИВОПИСУ (90-ті роки ХХ століття) Автореферат 28 стр.
12769. КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ВИМІРИ “ВТОРИННОЇ” МІФОТВОРЧОСТІ Автореферат 63 стр.
12770. КУЛЬТУРОМОВНЕ БУТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА Автореферат 30 стр.
12771. КУЛЬТУРОТВОРЧІ ІНТЕНЦІЇ ДЕКОНСТРУКЦІЇ Ж. ДЕРРІДА Автореферат 26 стр.
12772. Кульшово-поперековий синдром (патогенез, діагностика, принципи лікування). Автореферат 42 стр.
12773. КУЛЬШОВО-ПОПЕРЕКОВИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 31 стр.
12774. КУПІРУВАННЯ ЗАПІЙНИХ СТАНІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАРБАМАЗЕПІНУ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ Автореферат 31 стр.
12775. КУПЕЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
12776. КУРІННА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА РОЗВИТОК БЛАГОДІЙНОСТІ НА СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ’Ї (кінець XVIII – ПОЧ. XX СТ.) Автореферат 27 стр.
12777. КУРГАННЕ БУДІВНИЦТВО СКІФІВ у V-IV ст. до Н.Х. (за матеріалами поховальних комплексів Дніпро-Молочанського межиріччя) Автореферат 30 стр.
12778. КУРДСЬКА ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ІРАКСЬКОЇ КРИЗИ Автореферат 26 стр.
12779. КУРДСЬКА ПРОБЛЕМА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ НА БЛИЗЬКОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ СХОДІ В СЕРЕДИНІ 70-х - 90-ті рр. Автореферат 17 стр.
12780. КутовІ І енергетиЧнІ розподІли ІонІв, емІтованих одноелементними та сплавними рІдкометалевими джерелами Автореферат 18 стр.
12781. КУТОВИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯВ ЗБУРЕНИХ СЛАБОНАПРЯМНИХОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ Автореферат 18 стр.
12782. ЛIКВIДАЦIЯ ЗАЛИШКОВИХ ВОДОПРИПЛИВIВ I ЗАКРIПЛЕННЯ НЕСТIЙКИХ ГIРСЬКИХ ПОРIД ПIД ЧАС БУДIВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦIЇ ВЕРТИКАЛЬНИХ ШАХТНИХ СТВОЛIВ Автореферат 37 стр.
12783. ЛIКУВАHHЯ УСКЛАДHЕHИХ ФОРМ ХВОРОБИ ГIРШСПРУHГА У ДIТЕЙ Автореферат 19 стр.
12784. ЛIКУВАННЯ РАН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН ТА ПАРАВУЛЬНАРНОЇ БIОЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦIЇ (клiнiко-експериментальне дослiдження) Автореферат 27 стр.
12785. ЛIКУВАННЯ ХРОНIЧНОГО ТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМIЄЛIТУ З КОРЕКЦIЄЮ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ Автореферат 18 стр.
12786. ЛIРИКА БОРИСА ЧИЧИБАБIНА: ПРОВIДНI МОТИВИ ТА ЖАНРИ Автореферат 30 стр.
12787. ЛІЇВСЬКА ТА УМОВНА СИМЕТРІЇ ДЕЯКИХ НЕЛІНІЙНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 17 стр.
12788. ЛІІНГВОКОГНІТИВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ФАНТАСТИЧНОГО ОБРАЗУ В РОСІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів О.Р.Бєляєва) Автореферат 28 стр.
12789. ЛІБЕРАЛІЗМ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ІСПАНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
12790. ЛІБЕРАЛЬНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ . 1900-1920 рр. Автореферат 51 стр.
12791. Ліберально-демократична течія в суспільному русі України ( друга половина XIX - початок ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
12792. ЛІГА НАЦІЙ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ. 1919 - 1934 рр. Автореферат 27 стр.
12793. ЛІГУЛІДОЗИ РИБ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ЗБУДНИКІВ, ПАТОГЕНЕЗ, РОЗРОБКА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ) Автореферат 28 стр.
12794. ЛІЗИНГ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 30 стр.
12795. ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 11 стр.
12796. ЛІЗИНГ У ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
12797. ЛІЗИНГ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ (НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ) Автореферат 30 стр.
12798. ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
12799. ЛІЗОГЕНІЯ І БАКТЕРІОФАГИ ERWINIA CAROTOVORA Автореферат 62 стр.
12800. ЛІЗОГЕННИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПОМІРНОГО БАКТЕРІОФАГА ZF40 ERWINIA CAROTOVORA Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127  [128]  129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389