Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1201. Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення) Автореферат 29 стр.
1202. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР Автореферат 27 стр.
1203. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ І теоретико-метоДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 30 стр.
1204. ІСТОРИЧНІ ПОГЛЯДИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Автореферат 29 стр.
1205. ІСТОРИЧНІ ПОГЛЯДИ М.П.СТАРИЦЬКОГО Автореферат 28 стр.
1206. Історичні погляди Олександра Грушевського Автореферат 27 стр.
1207. ІСТОРИЧНІ РОМАНИ І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ Автореферат 28 стр.
1208. ІсторичнІ РОМАНИ Олександра Соколовського в літературно-критичному контексті доби Автореферат 34 стр.
1209. ІСТОРИЧНІ РОМАНИ РАЇСИ ІВАНЧЕНКО ПРО ДАВНЮ РУСЬ Автореферат 29 стр.
1210. ІСТОРИЧНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ ПРО СИБІРКУ Автореферат 40 стр.
1211. ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРОЦЕС ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В ЧИЛІ І ГВАТЕМАЛІ У 80-90-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
1212. ІСТОРИЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ (XІX – ПОЧАТОК XX ст.)(XІX – ПОЧАТОК XX ст.) Автореферат 30 стр.
1213. ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ МІСЬКИХ ЦЕНТРІВ ЙОРДАНІЇ Автореферат 25 стр.
1214. Історична динаміка антропного виміру естетичного ідеалу в західноєвропейській культурі Автореферат 27 стр.
1215. іСТОРИЧна ДИНАМіКА еКСПРЕСИВіВ НЕГАТИВНОї емоційНОСТі в англійському ДИСКУРСі xvi – xx ст. Автореферат 30 стр.
1216. ІСТОРИЧНА ДРАМАТУРГІЯ ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ (ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА) Автореферат 25 стр.
1217. ІСТОРИЧНА ДУМКА І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ В УКРАЇНІ (ХІХ — початок ХХ ст.) Автореферат 50 стр.
1218. ІСТОРИЧНА ДУМКА У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) Автореферат 62 стр.
1219. Історична еволюція багаїзму (середина ХІХ – кінець ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
1220. Історична еволюція топоніміки міста Сімферополя Автореферат 25 стр.
1221. ІСТОРИЧНА НАУКА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ м. ХАРКОВА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1955 рр.) Автореферат 28 стр.
1222. ІСТОРИЧНА НАУКА УСРР 1920-Х РОКІВ:СОЦІОПОЛІТИЧНІ, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 48 стр.
1223. ІСТОРИЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АРМІЇ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
1224. історична пам'ять у системі духовного світу особистості сучасного українського соціуму (соціально-філософський аналіз) Автореферат 44 стр.
1225. ІСТОРИЧНА ПРОЗА ІВАНА ФИЛИПЧАКА: ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА Автореферат 32 стр.
1226. ІСТОРИЧНА ПРОЗА В КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XV –XVIII ст. Автореферат 27 стр.
1227. ІСТОРИЧНА ПРОЗА Ю.ТРИФОНОВА: КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЗМУ, ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА, ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО Автореферат 30 стр.
1228. ІСТОРИЧНА ПРОЗА ЮРІЯ МУШКЕТИКА Автореферат 31 стр.
1229. ІСТОРИЧНА ПУБЛІЦИСТИКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 20 стр.
1230. Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми Автореферат 46 стр.
1231. ІСТОРИЧНА РИТМІКА: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
1232. ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 24 стр.
1233. ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ЛУЦЬКА Х – XVIII ст. Автореферат 26 стр.
1234. Історична топографія Львова XIV–XIX ст. Автореферат 46 стр.
1235. ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ МІСТА ВОЛОДИМИРА Х–XVIII ст. Автореферат 26 стр.
1236. ІСТОРИЧНА ТОПОНІМІЯ КРИМУ Автореферат 54 стр.
1237. ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДИКО – ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БАСЕЙНОВОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ МОЗ УКРАЇНИ) Автореферат 29 стр.
1238. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВУГЛЕДОБУВНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ (ХVІІІ–ХХІ ст.) Автореферат 27 стр.
1239. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ ОБҐРУНТУВАННЯ У ЛОГІЦІ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА (від античності до початку ХІХ сторіччя) Автореферат 30 стр.
1240. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ МЕЖИРІЧЧЯ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ ТА СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА В ХІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ СТ. Автореферат 44 стр.
1241. ІСТОРИЧНИЙ РОМАН Г.СЕНКЕВИЧА "ВОГНЕМ І МЕЧЕМ": ДЖЕРЕЛА І ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС Автореферат 30 стр.
1242. Історичний час як детермінанта творчого процесу Автореферат 33 стр.
1243. ІСТОРИЧНИЙ  АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОСНОВНОГО  ОБРОБІТКУ  ҐРУНТУ НА  ПОЛТАВЩИНІ Автореферат 28 стр.
1244. ІСТОРИЧНО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ (друга половина XIX – початок XX століть) Автореферат 30 стр.
1245. ІСТОТНІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ Автореферат 20 стр.
1246. ІТАЛІЙСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ, МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ (80-ті роки XVIII - перша третина XIX ст.) Автореферат 30 стр.
1247. Італійська опера ХХ століття: основні тенденції і напрямки розвитку Автореферат 24 стр.
1248. ІТАЛО-ТУРЕЦЬКИЙ КОНФЛІКТ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
1249. ІТЕРАТИВНІ МЕТОДИ ІЄРАРХІЧНОЇ КОНТУРНОЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ У ПРОСТОРІ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ВЕЙВЛЕТ ПЕРЕТВОРЕННЯ Автореферат 25 стр.
1250. ІХТІОПАТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДОЙМ УКРАЇНИ Автореферат 50 стр.
1251. іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв`язку з рибогосподарським використанням водойми Автореферат 24 стр.
1252. ІШЕМІЯ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТРОФІЧНУ КАРДІОМІОПАТІЮ ТА ЇЇ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 29 стр.
1253. ІЯ НАСИЧЕНИХ N-АЦИЛЕТАНОЛАМІНІВ НА ЛІПІДИ ТКАНИН ПЕЧІНКИ ТА СЕРЦЯ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІШЕМІЧНОГО УШКОДЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
1254. А П А Р А Т У П Р А В Л І Н Н Я З А П О Р І З Ь К О Ї С І Ч І ( СЕРЕДИНА XVІ СТ. – 1775 Р. ) Автореферат 26 стр.
1255. А- І D-ГІПОВІТАМІНОЗИ У ТЕЛЯТ (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 26 стр.
1256. АБДОМІНОКРАНІАЛЬНА ТРАВМА ПОЄДНАНА З АЛКОГОЛЬНОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ (КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА ТАКТИКА) Автореферат 25 стр.
1257. АБЕРОМЕТРІЯ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОКА МЕТОДОМ РЕЙТРЕСИНГА Автореферат 43 стр.
1258. АБСОЛЮТНА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ СТАНДАРТНИХ ЗІР ПРОМІЖНОЇ ЯСКРАВОСТІ В ДІАПАЗОНІ 3200-7900 ЕЕ Автореферат 21 стр.
1259. АБСОРБЦІЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ РОЗЧИНОМ СУЛЬФІДУ БАРІЮ У ВИРОБНИЦТВІ КАРБОНАТУ БАРІЮ Автореферат 24 стр.
1260. АБСТРАКЦІОНІЗМ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ХХ СТОЛІТТЯ (ЕСТЕТИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 22 стр.
1261. авіаційно-космічні Багатопозиційні радіолокаційні системи з синтезуванням апертури антени Автореферат 44 стр.
1262. Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання Автореферат 27 стр.
1263. АВАНТЮРИНОВІ ЗАЛІЗОВМІЩУЮЧІ ГЛАЗУРНІ ПОКРИТТЯ Автореферат 20 стр.
1264. АВСТРІЙСЬКИЙ ТЕАТР У ЛЬВОВІ (1789–1872): ІСТОРІЯ, МУЗИЧНИЙ РЕПЕРТУАР, ОПЕРНЕ ВИКОНАВСТВО, КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ Автореферат 25 стр.
1265. Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерії діагностики та диференційної діагностики Автореферат 27 стр.
1266. АВТОІМУННИЙ ТИРОЇДИТ (ПАТОГЕНЕЗ, ПАТОМОРФОЗ, ДІАГНОСТИКА, КОНСЕРВАТИВНЕ І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ) Автореферат 45 стр.
1267. АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ТВОРЧОСТІ А.О.ГРИГОР’ЄВА Автореферат 29 стр.
1268. АВТОБІОГРАФІЯ ЯК ПРОЕКЦІЯ ТВОРЦЯ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ (УЛАС САМЧУК, ЕЛІАС КАНЕТТІ) Автореферат 32 стр.
1269. АВТОДЕСКРИПТИВНИЙ ТЕКСТ У МУЗИЦІ ТА МЕТОД ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ І. С. БАХА Автореферат 27 стр.
1270. Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань Автореферат 22 стр.
1271. АВТОЛОГІЧНЕ СЛОВО У ЛІРИЦІ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 29 стр.
1272. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕК: ІСТОРИКО-БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.) Автореферат 31 стр.
1273. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій Автореферат 23 стр.
1274. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ ПОЛЯ Автореферат 18 стр.
1275. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАНЬ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ Автореферат 20 стр.
1276. АВТОМАТИЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ БАЗ ДАНИХ Автореферат 27 стр.
1277. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ АВІАДИСПЕТЧЕРА В ПРОЦЕСІ ДОПУСКУ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Автореферат 19 стр.
1278. АВТОМАТИЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ОДНОЛАНКОВОЮ ПІДВОДНОЮ БУКСИРОВАНОЮ СИСТЕМОЮ З ПІДЙОМНИМ БУКСИРОВАНИМ АПАРАТОМ Автореферат 28 стр.
1279. АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЯДКА РОСЛИН У СИСТЕМІ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА Автореферат 23 стр.
1280. АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПАЛЬНИКІВ ГАЗОРОЗРЯДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА В ПРОЦЕСІ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ Автореферат 10 стр.
1281. автоматизація нелінійного розрахунку складних просторових систем споруд методом скінченних елементів Автореферат 37 стр.
1282. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ Автореферат 24 стр.
1283. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СКЛОПАКЕТІВ Автореферат 18 стр.
1284. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СТРАТЕГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ Автореферат 20 стр.
1285. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ПЕРІОДИЧНІСТЮ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 22 стр.
1286. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СУДНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 22 стр.
1287. автоматизація ПРОЦЕСІВ відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень Автореферат 24 стр.
1288. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ТА ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ПОЛІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ТІЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Автореферат 20 стр.
1289. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ ВИБОРОМ ПРИСТРОЇВ ОРІЄНТУВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ГНУЧКИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ Автореферат 36 стр.
1290. Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств Автореферат 24 стр.
1291. Автоматизація розв’язання просторових задач з неповними даними Автореферат 14 стр.
1292. АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ забезпечення заданої температури З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ Автореферат 22 стр.
1293. АВТОМАТИЗАЦІЯ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОГО РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСІВ У ПРОСТОРОВИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 24 стр.
1294. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМУТАЦІЙНИХ ПЛАТ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ КОДУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 18 стр.
1295. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ АБСОРБЦІЙНОЇ ОСУШКИ ГАЗУ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 28 стр.
1296. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ІНДИКАЦІЇ Автореферат 19 стр.
1297. Автоматизація технологічного процесу переміщення механізму з підвішеним вантажем засобами мікропроцесорного керування Автореферат 17 стр.
1298. Автоматизація технологічного процесу реєстрації номерів при керуванні транспортними потоками Автореферат 23 стр.
1299. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ CИСТЕМОЮ ЗМАЩУВАННЯ ГРЕБЕНІВ КОЛІС ЛОКОМОТИВІВ Автореферат 18 стр.
1300. Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням відновлюваних джерел енергії в умовах селянського (фермерського) господарства Автореферат 20 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  [13]  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389