Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

11601. КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ МАТОК НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ У ПОЄДНАННІ З КНУРАМИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ Автореферат 22 стр.
11602. КОМБІНАЦІЙНА ЦІННІСТЬ КРАЩИХ РЕКОМБІНАНТІВ СИНТЕТИЧНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ КУКУРУДЗИ ДНІПРОВСЬКА 1(С1) В РІЗНИХ ГЕНЕРАЦІЯХ ІНБРИДИНГУ Автореферат 28 стр.
11603. КОМБІНАЦІЙНЕ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА В СТРУКТУРАХ З ТОНКИМИ SіGе ШАРАМИ ТА САМОІНДУКОВАНИМИ SіGе НАНООСТРІВЦЯМИ Автореферат 19 стр.
11604. КОМБІНОВАНІ ЛАЗЕРНО-ДУГОВІ ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 49 стр.
11605. КОМБІНОВАНІ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ АВТОНОМНИХ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 42 стр.
11606. КОМБІНОВАНІ СПЕКТРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) ІММОБІЛІЗОВАНИМИ НА СИЛІКАГЕЛІ СУЛЬФАРСАЗЕНОМ ТА БРОМБЕНЗТІАЗО Автореферат 25 стр.
11607. Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію, феруму, кобальту та купруму в природних водах Автореферат 25 стр.
11608. КОМБІНОВАНІ СТРУКТУРИ НВЧ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМ РЕЗОНАНСОМ ЕТИПУ Автореферат 20 стр.
11609. Комбінована імунофармакотерапія та ентеросорбція в лікуванні хворих цілорічним алергічним ринітом Автореферат 28 стр.
11610. КОМБІНОВАНА ДІЯ ПРОТИМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ І ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ ПРИ ПРОТЕЙНІЙ ІНФЕКЦІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 28 стр.
11611. Комбінована плазмово-іонна обробка з використанням ефекту локального підвищення густини струму магнетронним розрядом для отримання рівнотовщинних покриттів Автореферат 27 стр.
11612. КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗМІННОГО ТА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (ТЕОРІЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА) Автореферат 48 стр.
11613. КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮЦЕРНИ НА КОРМ ТА НАСІННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
11614. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ГЛІОМ ЛОБОВО-КАЛЬОЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ Автореферат 37 стр.
11615. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ ЯЄЧНИКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ВНУТРІШНЬООЧЕРЕВИННОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ Автореферат 22 стр.
11616. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОВЕРХНЕВИЙ РАК СЕЧОВОГО МІХУРА З ВИКОРИСТАННЯМ ІМУНОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 27 стр.
11617. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНІ Автореферат 41 стр.
11618. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ОПЕРОВАНОГО ШЛУНКА Автореферат 27 стр.
11619. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ З ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЮ РАДІОХІМІОТЕРАПІЄЮ Автореферат 24 стр.
11620. КОМБІНОВАНИЙ КРІОМІКРОХІРУРГІЧНИЙ СПОСІБ В ЛІКУВАННІ ВТОРИННОЇ НЕОВАСКУЛЯРНОЇ ГЛАУКОМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 29 стр.
11621. КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є І СПРЯЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ У ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ Автореферат 29 стр.
11622. КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ТА ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ НА ОСНОВІ ЕВОЛЮЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ШТУЧНОГО ІМУНІТЕТУ Автореферат 27 стр.
11623. КОМБІНОВАНИЙ П’ЄЗОЕЛЕКТРООПТИЧНИЙ ЕФЕКТ В СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛАХ Автореферат 18 стр.
11624. КОМБІНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ОПЕРАТОРІВ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 30 стр.
11625. КОМЕНТАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
11626. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЛІЗИНГОВИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
11627. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ У СФЕРІ ЛІЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ Автореферат 29 стр.
11628. КОМЕРЦІЙНА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВА Автореферат 52 стр.
11629. КОМОРБІДНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ЛІТНІХ ПАЦІЄНТІВ ЗАГАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ (КАРДІОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ Автореферат 53 стр.
11630. Комп'ютер як засіб організації навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (на матеріалах курсу стародавнього світу) Автореферат 29 стр.
11631. КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 27 стр.
11632. КОМП'ЮТЕРНІ I ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ГАРАНТ ІНТЕГРАЦІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ УКРАЇНИ В СВІТОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР Автореферат 43 стр.
11633. КОМП'ЮТЕРНІ ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ В ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ (НА ПРОПЕДЕВТИЧНОМУ ЕТАПІ) Автореферат 25 стр.
11634. КОМП'ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДЕФОРМАТИВНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІТКАНИННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 53 стр.
11635. Комп'ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання) Автореферат 29 стр.
11636. КОМП'ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА ДЛЯ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ Автореферат 25 стр.
11637. КОМП'ЮТЕРНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ НА ОСНОВІ ОДНОКОМПАРТМЕНТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 26 стр.
11638. КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МОТОРИКИ ШКОЛЯРІВ 7—10 РОКІВ З ВАДАМИ СЛУХУ В ПРОГРАМУВАННІ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ЗАНЯТЬ Автореферат 26 стр.
11639. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДУ ТА ЙОГО ЕЛЕКТРОЛІТНИХ РОЗЧИНІВ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ Автореферат 22 стр.
11640. Комп'ютерне моделювання задач вигину, коливань та стійкості елементів тонкостінних конструкцій Автореферат 19 стр.
11641. КОМП`ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ, ПЛАНУВАННІ ЕНДОМІКРОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ТА ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЕПІДУРАЛЬНИМИ ТА СУБДУРАЛЬНИМИ ГЕМАТОМАМИ Автореферат 30 стр.
11642. КОМП`ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПОВЕРХОНЬ I КОНТАКТНИХ ВЗАЄМОДIЙ В АТОМНО-СИЛОВОМУ МIКРОСКОПI Автореферат 27 стр.
11643. КОМП`ЮТЕРНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ В СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР Автореферат 26 стр.
11644. КОМПАКТНІ РІЗНИЦЕВІ СХЕМИ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ ТОЧНОСТІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 33 стр.
11645. КОМПАРАТИВНІ БЛОКИ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
11646. КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ ТА ІДЕОГРАФІЯ Автореферат 28 стр.
11647. Компаративна модель світу в російській мові та її реалізація у творах І.Бабеля Автореферат 30 стр.
11648. Компаративно-політичні виміри та глобалізаційні імперативи протидії міжнародному тероризмові Автореферат 47 стр.
11649. КОМПАРАТИВНО-ТИПОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В КОНТЕКСТІ ЕТИМОЛОГІЧНИХ ГНІЗД ІЗ БЛИЗЬКОЗНАЧНИМИ КОРЕНЯМИ (псл. *pek-, псл. *vоr-/*vфr-, псл. *kyp-/*kvap-/*kop-) Автореферат 51 стр.
11650. КОМПАРАТОРНА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ БАГАТОФАКТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДАМИ ГЕНЕТИЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
11651. КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
11652. КОМПЕНСАЦІЙНІ ТА НЕРІВНОВАЖНІ ПРОЦЕСИ У ТЕЛУРИДІ КАДМІЮ І ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ НА ЙОГО ОСНОВІ Автореферат 42 стр.
11653. КОМПЕНСАЦІЙНО-АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СУДИННОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ АРТЕРІОВЕНОЗНОГО СВИЩА МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН ШИЇ (Експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
11654. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ (У ШКОЛАХ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ) Автореферат 58 стр.
11655. КОМПЛЕКС ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗСУВІВ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 29 стр.
11656. КОМПЛЕКС ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ Автореферат 22 стр.
11657. Комплекс економіко-математичних моделей управління підприємством на засадах концепції левериджу Автореферат 26 стр.
11658. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГЕСТОЗУ У ВАГІТНИХ ГРУПИ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ Автореферат 23 стр.
11659. комплекс макроеконометричних моделей ПРОГНОЗУВАННЯ економічного розвитку УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
11660. КОМПЛЕКС ПЕПТИДНИХ ФРАГМЕНТІВ ГЕМОГЛОБІНУ: РОЛЬ В РЕГУЛЯЦІЇ СИСТЕМИ КРОВІ Автореферат 48 стр.
11661. Комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу україни Автореферат 30 стр.
11662. КОМПЛЕКС ФІТОНЕМАТОД АГРОЦЕНОЗІВ ПШЕНИЦІ в умовах ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ І СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
11663. КОМПЛЕКСИ ACAROIDEA АНТРОПОГЕННИХ ТА НАПІВПРИРОДНИХ БІОТОПІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
11664. Комплекси Eu(III) та Tb(III) з похідними хінолонкарбонової кислоти та застосування їх в аналізі Автореферат 19 стр.
11665. КОМПЛЕКСИ АЛКІЛПІРИДИЛПОХІДНИХ ІЗОТРИТІОНДИТІОЛІВ З СОЛЯМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 26 стр.
11666. КОМПЛЕКСИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З ПІРИДИНВМІСНИМИ ІЗОКСАЗОЛІДИНАМИ Автореферат 20 стр.
11667. КОМПЛЕКСИ ФІТОНЕМАТОД В АГРОЦЕНОЗАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН ТА ЗАХОДИ З РЕГУЛЯЦІЇ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
11668. КОМПЛЕКСНІ ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗСУВІВ І ПОБУДОВА ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ ЇХ АКТИВНОСТІ (на прикладі Південного берегу Криму) Автореферат 24 стр.
11669. комплексні дослідження та оцінка малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційного покоління Автореферат 30 стр.
11670. комплексні дослідження та оцінка малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційного покоління Автореферат 30 стр.
11671. КОМПЛЕКСНІ МАКРОМОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 64 стр.
11672. КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯРОДОВИХ УСКЛАДНЕНЬ У КОРІВ Автореферат 30 стр.
11673. КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХНА УСКЛАДНЕНІ ФОРМИ МІКОЗІВ ШКІРИ ТА ОНІХОМІКОЗИЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРЕПАРАТІВЗОВНІШНЬОЇ ТЕРАПІЇ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
11674. КОМПЛЕКСНІ РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВИХ ЗМІН ТА СТАТЕВОГО ДИМОРФІЗМУ КЛЮЧИЦЬ Автореферат 34 стр.
11675. КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ d-ЕЛЕМЕНТІВ З НІТРОГЕН-, ОКСИГЕН- ТА СУЛЬФУРОВМІСНИМИ ПОХІДНИМИ ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 36 стр.
11676. КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ ЛАНТАНІДІВ З МАКРОЦИКЛІЧНИМИ ЛІГАНДАМИ. ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ   Автореферат 44 стр.
11677. КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ ТИТАНУ (IV) ТА ЦИРКОНІЮ (IV) З ОРТОФОСФАТНОЮ ТА ОКСИЕТИЛІДЕНДИФОСФОНОВОЮ КИСЛОТАМИ Автореферат 17 стр.
11678. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози Автореферат 27 стр.
11679. Комплексна ІНТРАОПЕРАЦІйНА ГЕТЕРОТОПІЧНА АВТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ ТКАНИН ЩИТОПОДІБНОЇ ТА ПаРаЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ БАГАТОВУЗЛОВОГО ЗОБА (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 32 стр.
11680. КОМПЛЕКСНА БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА МАЛИХ ОБ’ЄМІВ СТІЧНИХ ВОД Автореферат 28 стр.
11681. КОМПЛЕКСНА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАБРУДНЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СВИНЦЕМ І ЙОГО ВПЛИВУ НА ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
11682. КОМПЛЕКСНА ГІДРОТЕРАПІЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ СУЛЬФАТНО-ХЛОРИДНО-НАТРІЄВО-МАГНІЄВО-КАЛІЄВОЮ МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ Автореферат 25 стр.
11683. КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРЕЦЕРЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ Автореферат 84 стр.
11684. КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА І ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДІВ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ТА ПСИХОСТИМУЛЯТОРІВ Автореферат 24 стр.
11685. КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ПУХЛИНИ У ХВОРИХ З НЕВІДОМОЮ ПЕРВИННОЮ ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОГІСТОХІМІЧНОГО МЕТОДУ Автореферат 26 стр.
11686. КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ Автореферат 30 стр.
11687. КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РОТОРІВ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ НА СТАЦІОНАРНИХ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМАХ Автореферат 27 стр.
11688. КОМПЛЕКСНА ДЕТОКСИКАЦІЙНО-ГЕМОСТАТИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧАХ Автореферат 32 стр.
11689. КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПЛЕВРИТІВ ПУХЛИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 25 стр.
11690. КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОЗУЮЧИМИ УРАЖЕННЯМИ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА НИХ Автореферат 26 стр.
11691. КОМПЛЕКСНА ЕХО-РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА МІОКАРДИТ Автореферат 20 стр.
11692. КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ БІОРИТМОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ГОРМОНІВ АДАПТАЦІЇ, ІНТЕРЛЕЙКІНІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЕКЗЕМУ Автореферат 28 стр.
11693. КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНИХ ПОРУШЕНЬ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА І ВАГОТОМІЇ Автореферат 22 стр.
11694. КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ ПЕРЕБІГУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ КВЕРЦЕТИНУ ТА ПРЕПАРАТУ ЕХІНАЦЕЇ Автореферат 29 стр.
11695. КОМПЛЕКСНА КОРИГУЮЧА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ НЕМОВЛЯТ І ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ІМУННОГО СТАТУСУ ТА СИСТЕМИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ Автореферат 29 стр.
11696. комплексна коригуюча терапія хворих на псоріаз з урахуванням змін у стані про - та антиоксидантних систем Автореферат 28 стр.
11697. КОМПЛЕКСНА МАЛОВІДХОДНА ІОНООБМІННА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 27 стр.
11698. КОМПЛЕКСНА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ Від НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ Автореферат 53 стр.
11699. КОМПЛЕКСНА МЕМБРАННА ТЕХНОЛОГІЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ ЯБЛУЧНОГО СОКУ Автореферат 20 стр.
11700. КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116  [117]  118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389