Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

11501. КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК У СТАРОРОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 32 стр.
11502. КЛОНАЛЬНЕ МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛАВАНДИ IN VITRO Автореферат 30 стр.
11503. КЛОНУВАННЯ КОРЕНЕСПЕЦИФІЧНОГО ТА СВІТЛОЗАЛЕЖНОГО ПРОМОТОРІВ ГЕНІВ РОСЛИН Автореферат 26 стр.
11504. Клонування ГЕНА та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка S6 коензим А-синтази Автореферат 27 стр.
11505. КЛОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА ЕКЗОПЕКТАТЛІАЗИ ЕНДОФІТНОЇ БАКТЕРІЇ Klebsiella oxytoca VN13 Автореферат 25 стр.
11506. КЛОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІЙ ГЕНА ЕКЗОПОЛІГАЛАКТУРОНАЗИ ЕНДОФІТНОЇ БАКТЕРІЇ Klebsiella oxytoca VN13 Автореферат 25 стр.
11507. Клонування, бактеріальна експресія та цитокіноподібна активність С-кінцевого некаталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази вищих еукаріотів Автореферат 19 стр.
11508. КЛУБНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
11509. Ключові концепти поетичної картини світу М.Гумільова В МЕТАФОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ Автореферат 30 стр.
11510. КНИГОВИДАВНИЧА СПРАВА В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ПОРІВНЯЛЬНО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 30 стр.
11511. КНИГОВИДАВНИЧА СПРАВА ПОДІЛЛЯ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (друга половина ХІХ — початок 30-х років ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
11512. КНИГОЗНАВЧА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 31 стр.
11513. КНИЖКОВО-РУКОПИСНЕ ЗІБРАННЯ БАРОНА Ф. Р. ШТЕЙНГЕЛЯ: ФОРМУВАННЯ, ЗМІСТ, ДОЛЯ Автореферат 21 стр.
11514. КНЯЗІ НИЖЕГОРОДСЬКО-СУЗДАЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ В КІНЦІ XIV – СЕРЕДИНІ XV СТОЛІТЬ (ІСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС) Автореферат 34 стр.
11515. КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ CХІДНОЇ ЄВРОПИ (КІНЕЦЬ ІХ - ПОЧАТОК XVІ СТ.):СКЛАД, СУСПІЛЬНА І ПОЛІТИЧНА РОЛЬ Автореферат 54 стр.
11516. КНЯЗІВСЬКА ВЛАДА I ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: УДІЛЬНИЙ ПЕРІОД (ХП - XIV СТ.) Автореферат 48 стр.
11517. Князь Георгій Львов та його діяльність на чолі Всеросійського земського союзу Автореферат 29 стр.
11518. КОАГУЛЯЦІЙНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 23 стр.
11519. КОАГУЛЯЦІЙНО-ФЛОКУЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КВАЗІРІВНОВАЖНИХ ВОДНИХ ДИСПЕРСІЯХ Автореферат 58 стр.
11520. КОБЗАРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ (XVI-XIX ст.) Автореферат 27 стр.
11521. КОГЕНЕРАЦІЙНІ ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ З ТУРБОКОМПРЕСОРНИМ УТИЛІЗАТОРОМ ДЛЯ ЛОКАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ Автореферат 31 стр.
11522. КОГЕРЕНТНІ СИСТЕМИ БЛИЖНЬОЇ РАДІОЛОКАЦІЇ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ Автореферат 37 стр.
11523. КОГЕРЕНТНЕ КОЛЕКТИВНЕ НАДВИПРОМІНЮВАННЯ НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЕЛЕКТРОНІВ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В АСТРОФІЗИЧНИХ УМОВАХ Автореферат 20 стр.
11524. КОГНІТИВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
11525. КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ІМІДЖУ Автореферат 33 стр.
11526. КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ СУПРОВОДУ СУДОВИХ СПРАВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
11527. КОГНІТИВНІ СТИЛІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 31 стр.
11528. Когнітивні та комунікативні аспекти вербалізації концептУ неправди у діалогічному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) Автореферат 23 стр.
11529. КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ НАЗВ ОСІБ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
11530. КОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ “РАДІСТЬ” (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 29 стр.
11531. Когнітивний стиль як чинник розвитку пам'яті молодшого школяра Автореферат 26 стр.
11532. когнітивний процесор діалогу на основі об'єктних моделей сприйняття і уваги Автореферат 26 стр.
11533. КОГНІТИВНИЙ РЕСУРС ПІДВИЩЕННЯ СТРЕС-СТІЙКОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ (на прикладі студентів ВНЗ фізкультурного профілю) Автореферат 31 стр.
11534. КОГНІТИВНИЙ СТИЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА Автореферат 33 стр.
11535. КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 32 стр.
11536. КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАЗВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
11537. КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТАФОРИЗОВАНИХ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НОМІНАЦІЙ НЕПРАВДИ ТА ОБМАНУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
11538. КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАДАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
11539. КОГОМОЛОГІЇ НАПІВГРУП–- Автореферат 27 стр.
11540. КОДИФІКАЦІЙНІ АКТИ В СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
11541. КОДИФІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 20 стр.
11542. КОДИФІКАЦІЙНО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ (на матеріалі англомовних версій МНПА ХХ-ХХI ст.) Автореферат 27 стр.
11543. КОДИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
11544. кодифікація української мови в Галицьких Граматиках першої половини ХІХ ст. Автореферат 49 стр.
11545. Коеволюція соціально-культурного стану суспільства і Католицької Церкви у В’єтнамі Автореферат 19 стр.
11546. Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр. Автореферат 30 стр.
11547. Козацькі літописи 30–80-х рр. XVІІІ століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії Автореферат 52 стр.
11548. КОЗАЦЬКІ ПЕЧАТКИ ГЕТЬМАНЩИНИ (СЕРЕДИНА ХVII – ХVІІІ СТ.) За архівними матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського Автореферат 24 стр.
11549. КОКОМІКОЗ ВИШНІ І ЧЕРЕШНІ ТА ЗАХОДИ ПО ОБМЕЖЕННЮ ЙОГО ШКОДОЧИННОСТІ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
11550. КОЛІЗІЇ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПЕРЕБОРЕННЯ Автореферат 25 стр.
11551. КОЛІРНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (на матеріалі сучасної англійської мови) Автореферат 19 стр.
11552. КОЛІСНО-МОТОРНИЙ БЛОК З ОПОРНО-ОСЬОВОЮ ПІДВІСКОЮ АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ДВИГУНА ДЛЯ ЕЛЕКТРОВОЗУ З КОНСТРУКЦІЙНОЮ ШВИДКІСТЮ 160 КМ/ГОД Автореферат 26 стр.
11553. КОЛАБОРАЦІОНІЗМ НА ТЕРИТОРІЇ РЕЙХСКОМІСАРІАТУ“ УКРАЇНА” ТА ВІЙСЬКОВОЇ ЗОНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Автореферат 63 стр.
11554. Колагеназа і кератиназа стрептоміцетів Автореферат 24 стр.
11555. КОЛГОСПИ УКРАЇНИ В 1934-1939 РОКАХ Автореферат 31 стр.
11556. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ГОЛОД НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1929-1933 роки) Автореферат 30 стр.
11557. КОЛЕКТИВНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 56 стр.
11558. КОЛЕКТИВНІ ЕФЕКТИ ПРИ РОЗСІЯННІ СВІТЛА ВИПАДКОВИМИ СИСТЕМАМИ РОЗСІЮВАЧІВ Автореферат 20 стр.
11559. Колективні збудження в монокристалах танульмірних системах MI3 (M = Bi, Sb, As) Автореферат 19 стр.
11560. КОЛЕКТИВНІ ЯВИЩА ЗА УЧАСТЮ ФОНОНІВ В НИЗЬКОВИМІРНИХ СИЛЬНОКОРЕЛЬОВАНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 38 стр.
11561. Колективна спонтанна рекомбінація у квантових гетероструктурах і нитковидних кристалах Автореферат 19 стр.
11562. КОЛЕКТИВНО?ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Автореферат 24 стр.
11563. КОЛЕКТОРНІ СИСТЕМИ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ НА ОСНОВІ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН ТА ДВОФАЗНИХ КОНТУРІВ Автореферат 21 стр.
11564. Колекція Олександра Лазаревського як джерело історії України другої половини ХVІІ століття Автореферат 27 стр.
11565. КОЛЕМБОЛИ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) ЛІСІВ У СТЕПУ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ: ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ Автореферат 24 стр.
11566. КОЛИВАЛЬНІ СПЕКТРИ АМІНОКИСЛОТ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ З МЕТАЛАМИ Автореферат 22 стр.
11567. Коливальний спектр та оптичні явища в кристалах Автореферат 23 стр.
11568. КОЛИВАННЯ І ДИСИПАТИВНИЙ РОЗІГРІВ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ТІЛ ПРИ ПОЛІГАРМОНІЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ, ВИКЛИКАНОМУ РУХОМ ПОВЕРХНЕВИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 23 стр.
11569. КОЛИВАННЯ І ДИСИПАТИВНИЙ РОЗІГРІВ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ШАРУВАТИХ ТОНКОСТІННИХ П’ЄЗОЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 26 стр.
11570. Коливання і дисипативний розігрів в’язкопружної шаруватої призми, яка збуджується прямокутним штампом Автореферат 21 стр.
11571. КОЛИВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ БАГАТОЧАСТОТНИХ СИСТЕМ Автореферат 17 стр.
11572. КОЛИВАННЯ НАРІЗНО НЕПЕРЕРВНИХ ФУНКЦІЙ І ТОПОЛОГІЧНІ ІГРИ Автореферат 21 стр.
11573. КОЛИВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ СТЕРЖНІВ ПЕРІОДИЧНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 20 стр.
11574. КОЛИВАННЯ ПОДОВЖЕНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ЗАКРУЧЕНИХ СТЕРЖНІВ ПРИ СКЛАДНОМУ ОБЕРТАННІ Автореферат 23 стр.
11575. КОЛИВАННЯ ПРУЖНИХ ТІЛ З ЛОКАЛЬНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ТИПУ ТРІЩИНИ ВТОМИ Автореферат 51 стр.
11576. КОЛИВАННЯ ТА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ ТУРБОАГРЕГАТ-ФУНДАМЕНТ-ОСНОВА З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОСТІ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 21 стр.
11577. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ В ПРУЖНИХ ТІЛАХ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОБЕРТОВИЙ РУХ Автореферат 27 стр.
11578. КОЛИВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ІНЕРЦІЙНИХ ВИБИВАЛЬНИХ РЕШІТОК ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
11579. КОЛИВНІ СПЕКТРИ СТЕКОЛ As(Ge)xS100-x ПРИ ВАРІАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ЗБУДЖУЮЧИХ ФОТОНІВ ТА ПЕРШОПРИНЦИПНІ РОЗРАХУНКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛАСТЕРІВ As(Ge)nSm Автореферат 27 стр.
11580. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРИСТИХ СТРУКТУР, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ ПРИ СЕЛЕКТИВНОМУ РОЗЧИНЕННІ СИСТЕМИ Ag-Au Автореферат 23 стр.
11581. Колоїдно-хімічні закономірності біоагрегації грунтових колоїдів Автореферат 24 стр.
11582. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ БІОФЛОКУЛЯРНОЇ ТА ЗВОРОТНОЇ КАТІОННОЇ ФЛОТАЦІЇ ЗОЛОТОВМІСНИХ РУД Автореферат 22 стр.
11583. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ СОЛЕЙ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ Автореферат 30 стр.
11584. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕТАМОРФІЗМУ ШАРУВАТИХ СИЛІКАТІВ ТА КАРБОНАТІВ ПІД ВПЛИВОМ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ Автореферат 23 стр.
11585. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФЛОТАЦІЇ ТОНКОЕМУЛЬГОВАНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Автореферат 25 стр.
11586. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ Автореферат 24 стр.
11587. КОЛОКОЛ” О.І.ГЕРЦЕНА І УКРАЇНА. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ Автореферат 30 стр.
11588. КОЛОМИЙСЬКИЙ ЖУРНАЛ “ЖІНОЧА ДОЛЯ” (1925 - 1939) В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
11589. Колонізація українським населенням Придунайських земель. Автореферат 43 стр.
11590. КОЛОРАТИВНА КОМПОЗИТА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
11591. КОЛОРИСТИКА В СИСТЕМІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ АРХІТЕКТУРИ МОДЕРНА В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
11592. КОЛОРИСТИКА ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) Автореферат 29 стр.
11593. КОЛОРИСТИЧНА СЕМАНТИКА В СТРУКТУРІ РОСІЙСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (МОВА ПОЕЗІЇ 70-80-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 25 стр.
11594. КОЛЬОРОВІ СКЛОПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ СИРИХ ГЛАЗУРЕЙ Автореферат 31 стр.
11595. КОЛЬОРОВИЙ ДОРОЖНІЙ БЕТОН НА ОСНОВІ ТАЛОВОГО ПЕКУ, МОДИФІКОВАНОГО АТАКТИЧНИМ ПОЛІПРОПІЛЕНОМ Автореферат 27 стр.
11596. КОЛЬОРОНАЗВИ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ МАКСИМІЛІАНА ВОЛОШИНА Автореферат 26 стр.
11597. КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН В ДОНБАСІ (1920-1933 рр.) Автореферат 35 стр.
11598. КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН НА ПОДІЛЛІ (1920 - 1933 рр.) Автореферат 24 стр.
11599. Командитні товариства як суб’єкти підприємницької діяльності Автореферат 24 стр.
11600. КОМБIНОВАНА НИЗЬКОДОЗОВА ЕСТРОГЕН-АНТИАНДРОГЕННА ТЕРАПIЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО РАКУ ПЕРЕДМIХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115  [116]  117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389