Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1101. ІСПАНСЬКА НАРОДНА КАЗКА: ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 32 стр.
1102. ІСПАНСЬКИЙ ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИСВІТЛЕННІ Автореферат 32 стр.
1103. ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ СТУДЕНТІВ - ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА(1834-1920 рр.) Автореферат 28 стр.
1104. ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ УРСР 1920–1930-х РОКІВ Автореферат 34 стр.
1105. ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ Автореферат 24 стр.
1106. ІСТОРІОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ (1864-2001 рр.) Автореферат 20 стр.
1107. Історіографія національно-демократичного руху за суверенізацію та незалежність України на рубежі 80-х – 90-х років ХХ століття Автореферат 29 стр.
1108. Історіографія національно-культурного та духовного життя українського селянства 20-30-х рр. ХХ ст. Автореферат 49 стр.
1109. ІСТОРІОГРАФІЯ НУМІЗМАТИКИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Автореферат 24 стр.
1110. ІСТОРІОГРАФІЯ ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ ПІД ПРОВОДОМ Н.І. МАХНА (1918-1921рр.) Автореферат 31 стр.
1111. ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – ПОЧАТКУ 1918 РР. Автореферат 27 стр.
1112. Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 32 стр.
1113. ІСТОРІОСОФІЯ І.ЛИСЯКА-РУДНИЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ НАЦІОТВОРЧИХ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
1114. ІСТОРІОСОФІЯ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО Автореферат 28 стр.
1115. Історіософські ідеї доби Київської Русі (на матеріалах книжної культури) Автореферат 30 стр.
1116. ІСТОРІОСОФСЬКЕ СВІТОБАЧЕННЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША (КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 24 стр.
1117. ІСТОРІОСОФСЬКИЙ ЧАСОПРОСТІР У ТВОРЧОСТІ МИКИТИ ЧЕРНЯВСЬКОГО Автореферат 24 стр.
1118. Історія і практика неоконсерватизму великої британіЇ та сша часів урядів М.Тетчер та Р.Рейгана Автореферат 23 стр.
1119. ІСТОРІЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОГРАМИ СУЧАСНИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР Автореферат 19 стр.
1120. Історія акцентуації дієприслівників української мови Автореферат 30 стр.
1121. ІСТОРІЯ БОГОСЛУЖБОВО-ОБРЯДОВОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
1122. ІСТОРІЯ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ ДАКІВ І СТ. ДО Н.Е. – ПОЧАТКУ ІІ СТ. Н.Е. Автореферат 24 стр.
1123. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ (етапи накопичення наукової спадщини та досвіду інформатизації суспільства) Автореферат 43 стр.
1124. ІСТОРІЯ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ, МЕТАЛУРГІЇ ТА МЕТАЛООБРОБКИ ДОБИ БРОНЗИ СХІДНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 39 стр.
1125. ІСТОРІЯ ГРЕКО-УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Автореферат 32 стр.
1126. ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 61 стр.
1127. Історія досліджень в галузі загальної теорії відносності та космології в Україні Автореферат 30 стр.
1128. ІСТОРІЯ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1901 – 1910 рр.) Автореферат 36 стр.
1129. ІСТОРІЯ ЖИВОПИСНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАОМА І ЙОГО РОЛЬ У ВИХОВАННІ МИСТЕЦЬКИХ КАДРІВ ТА ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЖИВОПИСНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 1917-1941 РОКІВ Автореферат 30 стр.
1130. Історія Закарпаття у крайовій угорськомовній історіографії ХІХ-початку ХХ століття Автореферат 31 стр.
1131. ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Автореферат 19 стр.
1132. Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва Автореферат 27 стр.
1133. ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА (1871-1919) Автореферат 38 стр.
1134. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ БОРОТЬБИ З ПОСЯГАННЯМИ НА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ (1917–1927 роки) Автореферат 28 стр.
1135. ІСТОРІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ СПРАВИ ТВАРИН КИЇВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ ст. – ПОЧАТОК ХХ ст.) Автореферат 33 стр.
1136. Історія лексико-семантичної групи “плати – податки – повинності” в українській мові XV – XVIIІ століть (на матеріалах українських пам’яток) Автореферат 28 стр.
1137. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів Автореферат 67 стр.
1138. ІСТОРІЯ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДОПИСНО-ЛІКАРСЬКОЇ СЕКЦІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. Т. ШЕВЧЕНКА (1893-1940) Автореферат 33 стр.
1139. ІСТОРІЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ В 1945-2000 РОКАХ Автореферат 35 стр.
1140. ІСТОРІЯ НОВОРОСІЙСЬКОГО (ХЕРСОНСЬКОГО) ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ. 1817–1857 рр. Автореферат 24 стр.
1141. Історія парламентської системи в Україні ( 1990 – 1998 рр. ) Автореферат 34 стр.
1142. ІСТОРІЯ ПЛЕМЕН ЗРУБНОЇ СПІЛЬНОСТІ Автореферат 49 стр.
1143. ІСТОРІЯ ПЛУГА В УКРАЇНІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
1144. ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ “ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ” У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ “УКРАЇНІЗАЦІЇ” (1927–1934 РР.) Автореферат 26 стр.
1145. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛЬОНАРСТВА В УКРАЇНІ (друга половина ХІХ - ХХ століття) Автореферат 32 стр.
1146. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Х ст. Автореферат 34 стр.
1147. ІСТОРІЯ РУСІВ” ЯК МЕТАТЕКСТ Автореферат 31 стр.
1148. ІСТОРІЯ САРМАТІВ КАРПАТО-ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ Автореферат 55 стр.
1149. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ БОТАНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
1150. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ МОРФОЛОГІЇ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
1151. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛУКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 31 стр.
1152. історія СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ОСНОВ автоматизації технологічних процесів у птахівництві Автореферат 32 стр.
1153. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ОСНОВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 31 стр.
1154. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІНІЙ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ (1861 – 1917 рр.) Автореферат 30 стр.
1155. ІСТОРІЯ Становлення тракторобудування на території України в першій третині ХХ століття Автореферат 30 стр.
1156. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ А.Ю.КРИМСЬКОГО Автореферат 34 стр.
1157. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ Автореферат 35 стр.
1158. ІСТОРІЯ ФІДАЇЗМУ У НОВІТНІЙ ЧАС Автореферат 26 стр.
1159. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ МІСЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
1160. ІСТОРІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (1775-1918 рр.) Автореферат 26 стр.
1161. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні Автореферат 21 стр.
1162. ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ ЙОРДАНІЇ Автореферат 25 стр.
1163. ІСТОРИЗМ ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ КЛИМЕНТА КВІТКИ Автореферат 28 стр.
1164. ІСТОРИК О.І.МАРКЕВИЧ: ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ Автореферат 27 стр.
1165. ІСТОРИК Ф. І. ЛЕОНТОВИЧ: ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Автореферат 29 стр.
1166. Історико-біографічна проза Оксани Іваненко Автореферат 25 стр.
1167. ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНА ПРОЗА ПРО Т.ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 60-90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
1168. ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ ПЕРЕКАЗИ УКРАЇНЦІВ: генеза, структура, поетика Автореферат 52 стр.
1169. ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАРОДІВ КРИМУ В 20-х – НА ПОЧАТКУ 30-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
1170. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПАМ’ЯТКООХОРОННА РОБОТА НА ВОЛИНІ У 1920-х – 1930-х роках Автореферат 31 стр.
1171. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ПОГЛЯДИ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 26 стр.
1172. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 32 стр.
1173. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ ІСТОРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
1174. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ЕВОЛЮЦІЯ АРТИКУЛЯЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ (на прикладі вокальних циклів ХІХ-ХХ сторіч) Автореферат 27 стр.
1175. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ (1991-2007 рр.) Автореферат 28 стр.
1176. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МАРІ (за археологічними даними) Автореферат 24 стр.
1177. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗМУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Автореферат 61 стр.
1178. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНА КОНЦЕПЦІЯ П.Д. БОБОРИКІНА (П.Д. БОБОРИКІН -- ІСТОРИК РОСІЙСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНУ) Автореферат 26 стр.
1179. ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНЕ ФОРМУВАННЯ КИТАЇВСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КИЄВА Х – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ Автореферат 25 стр.
1180. ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З АЛГЕБРИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 30 стр.
1181. ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 30 стр.
1182. ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА В.І.ЛИПСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БОТАНІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
1183. ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРА О.О. КОРОТНЄВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ (остання чверть ХІХ – початок ХХ століть) Автореферат 30 стр.
1184. ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ У 80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
1185. ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ФІЗІОЛОГІЇ РЕПРОДУКЦІЇ ТВАРИН В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
1186. Історико-ономасіологічне та когнітивне дослідження префіксальних неологізмів у англійській мові Автореферат 31 стр.
1187. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 56 стр.
1188. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКИХ БУКВАРІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 27 стр.
1189. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО ДВОРЯНСТВА (КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧ. ХІХ СТ.) ЯК ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ Автореферат 32 стр.
1190. ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПАРАОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
1191. ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
1192. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ГЕОГРАФІЧНОГО І СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЧИННИКІВ У ЯВИЩІ РЕГІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ) Автореферат 69 стр.
1193. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТИПОЛОГІЇ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ МУСУЛЬМАНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ КРИМУ XIII-XVIII ст. Автореферат 22 стр.
1194. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (П.КУЛІШ, М.КОСТОМАРОВ) Автореферат 21 стр.
1195. Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації Автореферат 24 стр.
1196. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕРМЕНЕВТИКО-СЕМІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ Б.ПАСКАЛЯ Автореферат 23 стр.
1197. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ Автореферат 23 стр.
1198. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА ПЕТРА КУДРЯВЦЕВА Автореферат 28 стр.
1199. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СВАВІЛЛЯ Автореферат 24 стр.
1200. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ У ВИВЧЕННІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  [12]  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389