Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10801. КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ І ВЛАСТИВОСТЯМИ МЕТАЛУ ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ ГАРТІВНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 24 стр.
10802. КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ, ВЛАСТИВОСТЯМИ ТА СПАДКОВІСТЮ ЛИТИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 26 стр.
10803. керування та стабілізація обертального руху ТВЕРДОГО ТІЛА за допомогою гіродинів Автореферат 17 стр.
10804. КЕРУВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ РУХУ НЕСКІНЧЕННОВИМІРНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З ПРУЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 38 стр.
10805. КЕРУВАННЯ УМОВАМИ ГЕТЕРОЕПІТАКСІЙНОГО РОСТУ З РІДКОЇ ФАЗИ У НЕІЗОПЕРІОДНІЙ СИСТЕМІ GaSb/InAs Автореферат 26 стр.
10806. Керування формоЮ вантових космічних рефлекторів Автореферат 23 стр.
10807. Керування якістю вибухової відбійки в кар’єрах при видобуванні флюсових і будівельних матеріалів Автореферат 44 стр.
10808. КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ РОЗСПІВ ЯК ЦЕРКОВНО-СПІВОЧИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 33 стр.
10809. КИЇВ У ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 1569 – 1648 рр. Автореферат 29 стр.
10810. КИЇВСЬКІ ВИЩІ ЖІНОЧІ КУРСИ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ ЗА ОСВІТУ ЖІНОК В УКРАЇНІ (1878—1920) Автореферат 25 стр.
10811. КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. І СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Автореферат 45 стр.
10812. КИЇВСЬКА ДУХОВНО-АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ: АНАЛІЗ ЛОГІКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ Автореферат 47 стр.
10813. Київська книжкова графіка кінця 50-х — початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри Автореферат 36 стр.
10814. КИЇВСЬКА ШКОЛА ВИКОНАВСТВА НА ТРУБІ: ІСТОРИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
10815. КИЇВСЬКА ШКОЛА МУЗИКИ XVII ст.: КИЇВСЬКЕ ПІНІЄ, КИЇВСЬКА НОТА, КИЇВСЬКА ГРАМАТИКА Автореферат 60 стр.
10816. КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗАХІДНИХ ЗЕМСТВ (1912-1919): НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ГАЛУЗІ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 27 стр.
10817. КИЇВСЬКИЙ МАГІСТРАТ ХVІ – першої половини XVII ст.: організація та юрисдикція Автореферат 23 стр.
10818. КИЇВСЬКИЙ ПОДІЛ XVII – XVIII СТ. Автореферат 25 стр.
10819. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1933-1941 рр.) Автореферат 24 стр.
10820. КИЇВСЬКИЙ ФРЕБЕЛІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1907-1920 рр.) Автореферат 33 стр.
10821. КИЛИМ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ ХХ СТ. ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО Автореферат 24 стр.
10822. КИРИЛІВСЬКА ЦЕРКВА – РЕЛІГІЙНИЙ ТА ЦЕРКОВНО-ПОЛІТИЧНИЙ ОСЕРЕДОК СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КИЄВА Автореферат 23 стр.
10823. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА ТРАДИЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ (ІХ –- перша половина ХІХ ст.) Автореферат 19 стр.
10824. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ-ХХ СТ. Автореферат 39 стр.
10825. КИСЛОТНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ІОННИХ РОЗЧИННИКІВ НА ОСНОВІ ГАЛОГЕНІДІВ ЛУЖНИХ ТА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 27 стр.
10826. КИСЛОТНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОКСИДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ III-IV ГРУП Автореферат 39 стр.
10827. КИСЛОТНО – ОСНОВНІ РІВНОВАГИ В УЛЬТРАМІКРОГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ КАТІОННИХ ПОВЕРХНЕВО – АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 24 стр.
10828. КИСЛОТНО-ОСНОВНІ РІВНОВАГИ В НАНОРОЗМІРНИХ СИСТЕМАХ, ЩО МІСТЯТЬ ЧЕТВЕРТИННІ АМОНІЄВІ ГРУПИ Автореферат 23 стр.
10829. Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат Автореферат 24 стр.
10830. КИСЛОТНО-ОСНОВНА ВЗАЄМОДІЯ ДІОКСИДУ СУЛЬФУРУ З ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ АМІДІВ Автореферат 26 стр.
10831. КИСЛОТНО-ОСНОВНИЙ БАЛАНС У ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА КЕТОЗ КОРІВ Автореферат 27 стр.
10832. КИСНЕВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ВАГІТНИХ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ Автореферат 26 стр.
10833. КИСНЕВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ ІНФУЗІЙНО-ТРАНСФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРОГО ПЕРІОДУ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ Автореферат 27 стр.
10834. КИТАЙСЬКА ВИКОНАВСЬКА ІНТОНАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 21 стр.
10835. КИШКОВІ ІНВАЗІЇ ІНДИКІВ (поширення, діагностика, патогенез, профілактика) Автореферат 59 стр.
10836. КИШКОВІ ГЕЛЬМІНТОЗИ СВИНЕЙ І СОБАК ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АНТГЕЛЬМІНТИКА АЛЬБЕНДАЗОЛУ Автореферат 45 стр.
10837. КИШКОВА НЕПРОХІДНІСТЬ ПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ, ЯК ПРОБЛЕМА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація) ( клінічне дослідження) Автореферат 47 стр.
10838. Клiнiко - генетичнi особливостi шизофренії, коморбiдної з психiчними та поведінковими розладами внаслiдок вживання алкоголю Автореферат 53 стр.
10839. КлIнIко - психопатологIчнI особЛИВостI сУЧАСНИХ форм трИвожно - депресивнИх рОЗЛАДIв НЕВРОТИЧНОГО РЕГІСТРУ Автореферат 25 стр.
10840. КЛIНIКО-ІМУНОЛОГІЧНI ТА МIКРОБIОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДОДАТКІВ МАТКИ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
10841. КЛIНIКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦIНКА ПЕРЕБIГУ ГЕСТАЦIЙНОГО ПЕРIОДУ ПРИ МАКРОСОМIЇ ПЛОДА У НЕДIАБЕТИЧНИХ МАТЕРIВ Автореферат 30 стр.
10842. КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНI АСПЕКТИ РАННЬО АНЕМI НЕДОНОШЕНИХ, СУЧАСНI ПРИНЦИПИ ПРОФIЛАКТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ Автореферат 41 стр.
10843. КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН ЕКСПIРАТIВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ РЕВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ Автореферат 23 стр.
10844. КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦIЇ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛIЗМУ КIСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛIЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ Автореферат 25 стр.
10845. КЛIНIКО-ПСИХОПАТОЛОГIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛIКУВАННЯ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦIЇ У ЛIКВIДАТОРIВ НАСЛIДКIВ АВАРIЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКIЙ АЕС Автореферат 25 стр.
10846. Клiнiко-фармакологічне обгрунтування застосування нового ненаркотичного анальгетика анальбену ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ТА ДЕФОРМУЮЧОГО ОСТЕОАРТРОЗУ Автореферат 24 стр.
10847. КЛIНIКО-ФУНКЦІОНАЛЬН ВАРІАНТИ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ В ФАЗ КЛНЧНО РЕМС Автореферат 26 стр.
10848. КЛIНIКО-ФУНКЦІОНАЛЬН ВАРІАНТИ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ В ФАЗ КЛНЧНО РЕМС Автореферат 26 стр.
10849. Клiнiчнi прояви та характеристика небезпечних дiй при шизофренii, яка поєднана з бронхiальною астмою Автореферат 26 стр.
10850. КЛIНIЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИНАМIЧНОГО ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ БIОЛОГIЧНИХ РIДИН У ХВОРИХ НА ПСОРIАЗ Автореферат 22 стр.
10851. КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ Автореферат 27 стр.
10852. КЛІНІКА І ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО – ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 26 стр.
10853. КЛІНІКА І ПАТОГЕНЕЗ ОСТЕОАРТРОЗУ У ШАХТАРІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТАКИХ ХВОРИХ Автореферат 26 стр.
10854. КЛІНІКА СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ І МИСЛЕННЯ ПРИ ЕНДОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННО-ОРГАНІЧНИХ ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 27 стр.
10855. КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У РАННЬОМУ ПІСЛЯАБСТИНЕНТНОМУ ПЕРІОДІ ОПІЙНОЇ НАРКОМАНІЇ Автореферат 17 стр.
10856. КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ТРАВМАТИЧНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ТА ЗНАЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ (КЛІНІКО-БІОМЕХАНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 18 стр.
10857. КЛІНІКА, ДІАГНОСТІКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ЯК ПРОЯВУ ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНОГО СИНДРОМУ Автореферат 24 стр.
10858. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПАРОДОНТИТУ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД (клініко-імунологічне дослідження) Автореферат 26 стр.
10859. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПРОГЕНІЇ ТА ВІДКРИТОГО ПРИКУСУ Автореферат 18 стр.
10860. Клініка, діагностика і хірургічне лікування пухлин хребта з компресією спинного мозку і його корінців. Автореферат 29 стр.
10861. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІПОПЛАЗІЇ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ Автореферат 34 стр.
10862. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМІВНОГО АРТРОЗУ ПЕРШОГО ПЛЕСНО-ФАЛАНГОВОГО СУГЛОБА Автореферат 29 стр.
10863. Клініка, діагностика та лікування опіків IV ступеню Автореферат 48 стр.
10864. Клініка, діагностика та лікування проникаючих ушкоджень стравоходу та їх ускладнень Автореферат 31 стр.
10865. клініка, діагностика та лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота Автореферат 23 стр.
10866. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗ Гнійно-септичних захворювань у новонароджених дітей Автореферат 23 стр.
10867. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АТИПОВИХ ФОРМ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗУ Автореферат 25 стр.
10868. КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ МАТЕРЯМИ, ХВОРИМИ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 24 стр.
10869. КЛІНІКА, РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 23 стр.
10870. КЛІНІКО - ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЛІКУВАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ РІЧКОВОГО ФЛОТУ - ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 26 стр.
10871. КЛІНІКО - ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ І СТАН КЛІТИННИХ МЕМБРАН У ХВОРИХ НА ГОСТРІ ПНЕВМОНІЇ ПРИ ГРИПІ ТА ІН. ГРВІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
10872. КЛІНІКО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ ФЛАМІКАР В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ Автореферат 26 стр.
10873. КЛІНІКО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ, ІМПРЕГНОВАНОГО ДЕКАМЕТОКСИНОМ Автореферат 28 стр.
10874. КЛІНІКО - МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ У ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
10875. КЛІНІКО - ПАРАКЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ У ДІТЕЙ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСНА ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ Автореферат 27 стр.
10876. КЛІНІКО - ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІБРОГЕНЕЗУ ПЕЧІНКИ ПРИ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТАХ У ДІТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЙОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 49 стр.
10877. КЛІНІКО - ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ КОНТРИКАЛ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АРТРИТ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБУ Автореферат 27 стр.
10878. Клініко - патогенетичне обґрунтування застосування препарату куріозин при комплексному лікуванні хворих на артрози скронево-нижньощелепних суглобів Автореферат 26 стр.
10879. КЛІНІКО – ІМУНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ Автореферат 41 стр.
10880. КЛІНІКО – ІМУНОЛОГІЧНА І МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 26 стр.
10881. КЛІНІКО – ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ (ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ, ЛІКУВАННЯ, ПРОГНОЗ) Автореферат 26 стр.
10882. КЛІНІКО – ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТРОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
10883. Клініко – імунологічний моніторинг хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію на фоні хіміотерапії та застосуванні імунотропних препаратів Автореферат 25 стр.
10884. КЛІНІКО – ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ У ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
10885. КЛІНІКО – ДІАГНОСТИЧНІ КРиТЕРІЇ, ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОРЕКЦІЯ ЛІКВОРНО – ДИСТЕНЗІЙНОГО СИНДРОМУ ПРИ СУДИННИХ І ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (клініко – морфологічне дослідження) Автореферат 28 стр.
10886. КЛІНІКО – МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕКРОТИЧНОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 26 стр.
10887. Клініко – МІКРОЕКОЛОГІЧНІ аспекти терапії гастроінтестинальної форми сальмонельозу Автореферат 30 стр.
10888. КЛІНІКО – МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ Автореферат 30 стр.
10889. КЛІНІКО – МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАТКОВО – ПЛАЦЕНТАРНО – ПЛОДОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРИ ВІЛ – ІНФЕКЦІЇ У ВАГІТНИХ Автореферат 25 стр.
10890. КЛІНІКО – МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГІПЕРТРОФІЧНОГО ПУЛЬПІТУ Автореферат 25 стр.
10891. КЛІНІКО – МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯІН’ЄКЦІЙНИХ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ОПІЙНОЇ НАРКОМАНІЇ Автореферат 26 стр.
10892. Клініко – нейрофізіологічне дослідження ефективності магнітолазерної терапії у комплексному патогенетичному лікуванні хвороби Паркінсона на різних етапах розвитку захворювання Автореферат 27 стр.
10893. КЛІНІКО – ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХРЕАБІЛІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ Автореферат 27 стр.
10894. КЛІНІКО – ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРЕІНДУКЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ШИЙКИ МАТКИ У ВАГІТНИХ ЖІНОК Автореферат 31 стр.
10895. КЛІНІКО – ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ Автореферат 56 стр.
10896. КЛІНІКО – ТЕРАПЕВТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ З СИНДРОМОМ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБТЯЖЕНОГО ПРОЯВАМИ СУДИННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ. Автореферат 25 стр.
10897. КЛІНІКО – ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ПІВКУЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ. Автореферат 28 стр.
10898. КЛІНІКО-ІМУННІ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ В ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ І ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ, МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 56 стр.
10899. КЛІНІКО-ІМУНОБІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕРПЕТИЧНИХ КЕРАТИТІВ, ЇХ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 46 стр.
10900. КЛІНІКО-ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЧНИХ КІСТ ШИЇ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108  [109]  110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389