Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10701. КАРТОГРАФУВАННЯ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ (НА ПРИКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
10702. КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ КИЄВА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ КАРТ І ПЛАНІВ МІСТА XVII - XІX ст. Автореферат 25 стр.
10703. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
10704. КАСКАДНІ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ Автореферат 25 стр.
10705. КАСКАДНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ЗА МНОЖИННІСТЮ В НЕПРУЖНИХ - ТА - ВЗАЄМОДІЯХ В ІНТЕРВАЛІ ЕНЕРГІЙ В С.Ц.М. ГЕВ Автореферат 22 стр.
10706. КАСКАДНО-СТОХАСТИЧНИЙ МЕТОД НЕЙТРИННОЇ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНЬОРЕАКТОРНИХ ПРОЦЕСІВ І ПАЛИВОВМІСТНИХ МАС Автореферат 22 стр.
10707. КАТАГЕНЕТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІСКОВИКІВ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ТИПІВ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОГО ТА ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНІВ Автореферат 35 стр.
10708. КАТАЛІЗ ОКИСНЕННЯ ВУГЛЕЦЮ СПОЛУКАМИ ЛУЖНИХ І ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 17 стр.
10709. КАТАЛІЗАТОР КРЕКІНГУ НА ОСНОВІ ЦЕОЛІТВМІСНОЇ МІКРОСФЕРИ: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 26 стр.
10710. КАТАЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ малих молекул НА СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ 3d- та 4d-елементів Автореферат 41 стр.
10711. КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ В ОКИСНЕННІ СО ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Fe-Mn ТА Fe-Cu ОКСИДНИХ СИСТЕМ Автореферат 16 стр.
10712. КАТАЛІТИЧНА ОЛІГОМЕРИЗАЦІЯ ОЛЕФІНВМІСНИХ ФРАКЦІЙ Автореферат 26 стр.
10713. КАТАЛІТИЧНА ТЕРМОДИСОЦІАЦІЯ -ОКСИЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛПЕРОКСИДУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 24 стр.
10714. КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСНЕННЯ МЕТАНУ ТА ВОДНЮ на напівпровідникових МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ SnO2, МОДИФІКОВАНИХ Pt АБО Pd, ТА ЧУТЛИВІСТЬ ВІДПОВІДНИХ СЕНСОРІВ Автореферат 24 стр.
10715. Каталітичне окиснення Н2 та СО на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему Автореферат 17 стр.
10716. КАТАЛІТИЧНЕ РОЗКЛАДЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ В ОКИСЛЮВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 18 стр.
10717. КАТАРАКТА З СУПУТНЬОЮ ПЕРВИННОЮ ГЛАУКОМОЮ (ПАТОГЕНЕТИЧНО ОРІЄНТОВАНЕ ХІРУРГІЧНЕ І ЛАЗЕРНЕ ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ) Автореферат 50 стр.
10718. Категорії ствердження і заперечення в українській мові Автореферат 23 стр.
10719. КАТЕГОРІЇ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ В РОМАНІ Б. ПАСТЕРНАКА “ДОКТОР ЖИВАГО” Автореферат 26 стр.
10720. КАТЕГОРІАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ІСТОРИКО-ХУДОЖНЬОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 46 стр.
10721. КАТЕГОРІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ (на матеріалі фразеологічних одиниць тематичної групи ”інтелектуальні здібності людини”) Автореферат 29 стр.
10722. Категорія атрибутивності в структурі простого українського речення Автореферат 25 стр.
10723. КАТЕГОРІЯ БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ ОЗНАКИ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ І ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА ФОРМ Автореферат 30 стр.
10724. КАТЕГОРІЯ БУТТЯ У РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ ПІЗНЬОГО ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Автореферат 29 стр.
10725. Категорія норми у дослідженні та регулюванні функціональних станів людини Автореферат 44 стр.
10726. КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТАХ Автореферат 34 стр.
10727. КАТЕГОРІЯ ПЕРСОНАЛЬНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ Автореферат 25 стр.
10728. КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ Автореферат 24 стр.
10729. КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Автореферат 53 стр.
10730. КАТЕГОРІЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ У ПРАГМАСТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ Автореферат 30 стр.
10731. КАТЕГОРІЯ СПОНУКАННЯ І ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В НЕПРЯМИХ ВИСЛОВЛЕННЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 26 стр.
10732. КАТЕГОРІЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ Автореферат 36 стр.
10733. КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТА В ПОЛІТИЧНІЙ ПРОМОВІ (на матеріалі виступів федеральних канцлерів ФРН повоєнного періоду) Автореферат 29 стр.
10734. КАТЕГОРІЯ ТІЛА В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ РАННЬОГО ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Автореферат 26 стр.
10735. КАТЕГОРІЯ ТЕПЕРІШНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ століть) Автореферат 27 стр.
10736. КАТЕГОРІЯ УМОВИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 35 стр.
10737. КАТЕГОРІЯ ЧАСУ В ФОРТЕПІАННІЙ ПОЕТИЦІ С.В. РАХМАНІНОВА Автореферат 27 стр.
10738. КАТЕГОРІЯ “СТИЛЬ ЖИТТЯ” ТА ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕКСПЛІКАЦІЯ Автореферат 27 стр.
10739. КАТЕГОРІЯ „ЧАС” У ПРАВОВОМУ ВИМІРІ Автореферат 29 стр.
10740. КАТЕГОРИЗАЦІЯ НЕГАТИВНИХ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Автореферат 32 стр.
10741. КАТЕГОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРІВ ЙМОВІРНІСНИХ МІР ТА ГІПЕРПРОСТОРІВ ВКЛЮЧЕННЯ Автореферат 14 стр.
10742. КАТЕГОРНІ МЕТОДИ В ТЕОРІЇ МОВНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 38 стр.
10743. КАТЕГОРНІ МОДЕЛІ І МЕТОД ПОПОВНЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ БАЗ ЗНАНЬ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
10744. Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі (30-і – 40-і рр. ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
10745. Катетерне лікування аритмій, пов’язаних з додатковими передсердно-шлуночковими з’єднаннями. Автореферат 24 стр.
10746. КАТЕХОЛАМІНЕРГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗНЕБОЛЮЮЧОЇ ДІЇ НЕОПІОЇДНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ Автореферат 24 стр.
10747. КАТОЛИЦЬКИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ АНТРОПОЛОГІЗМ. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. Автореферат 53 стр.
10748. КАУЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: ОНТОЛОГІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ Автореферат 47 стр.
10749. КВАЗІІДЕАЛИ НАПІВГРУП Автореферат 15 стр.
10750. КВАЗІДЕФІНІЦІЇ У ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКУ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ (заголовне слово іменник) Автореферат 27 стр.
10751. КВАЗІЗАМКНУТІ СВІТИ ТА ТЕОРЕТИКО-ПОЛЬОВІ МЕТОДИ В КОСМОЛОГІЇ Автореферат 21 стр.
10752. КВАЗІЗРІВНОВАЖЕНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ КАНАЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Автореферат 25 стр.
10753. КВАЗІЗРІВНОВАЖЕНІ ЧАСТОТНО-ВАРІАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 35 стр.
10754. Квазікласичне наближення для рівняння Дірака із скалярно-векторним зв’язком у фізиці важко-легких кваркових систем Автореферат 26 стр.
10755. КВАЗІКЛАСИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ ДЛЯ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ОДНО- ТА ДВОЦЕНТРОВИХ КВАНТОВО-МЕХАНІЧНИХ ЗАДАЧ Автореферат 25 стр.
10756. КВАЗІОДНОВИМІРНІ ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ НАД РІДКИМ ГЕЛІЄМ Автореферат 17 стр.
10757. КВАЗІРЕЗОНАНСНІ ІМПУЛЬСНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Автореферат 23 стр.
10758. КВАЗІСТАТИЧНІ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ПЛОСКО-ШАРУВАТИХ ТІЛ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ НАГРІВІ Автореферат 21 стр.
10759. Квазіструктурний склад та точкові дефекти мінералів групи шпінелі Автореферат 19 стр.
10760. Квазіупорядкування та структурні властивості напівгруп Автореферат 18 стр.
10761. КВАЗІХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ МІЖ ДЕФЕКТАМИ В CdTe, ЛЕГОВАНОМУ МЕТАЛАМИ ІІІА-ПІДГРУПИ Автореферат 21 стр.
10762. Квазидинамічні моделі мікросмужкових хвилеведучих та випромінювальних структур Автореферат 17 стр.
10763. КВАЛІТАТИВНІ ТА КВАНТИТАТИВНІ СТРОМАЛЬНО-ПАРЕНХІМАТОЗНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В ПРЕІНВАЗИВНИХ ТА ІНВАЗИВНИХ КАРЦИНОМАХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 30 стр.
10764. КВАЛІФІКАЦІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПРИ ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ Автореферат 36 стр.
10765. Кваліфікація ЗАЙНЯТТЯ ЗАБОРОНЕНИМИ ВИДАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
10766. КВАЛІФІКАЦІЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ Автореферат 30 стр.
10767. КВАНТОВІ ЕФЕКТИ У ЗОВНІШНІХ СИНГУЛЯРНИХ МАГНІТНИХ ПОЛЯХ Автореферат 20 стр.
10768. КВАНТОВІ ЕФЕКТИ У ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ВОДНЮ І ДЕЙТЕРІЮ Автореферат 19 стр.
10769. КВАНТОВІ МАГНІТОМЕТРИЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Автореферат 27 стр.
10770. КВАНТОВІ ПРОЦЕСИ В АНІЗОТРОПНИХ ТА НИЗЬКОВИМІРНИХ КРИСТАЛАХ З УЧАСТЮ ЕКСИТОНІВ Автореферат 42 стр.
10771. КВАНТОВІ ТА ОРТОГОНАЛЬНІ СИМЕТРІЇ В КВАНТОВІЙ ТЕОРІЇ Автореферат 33 стр.
10772. КВАНТОВА ТА СТАТИСТИЧНА МЕХАНІКА СИСТЕМ ІЗ ДРОБОВОЮ СТАТИСТИКОЮ Автореферат 43 стр.
10773. Квантове тунелювання та неоднорiднi стани для магнетикiв нанометрового масштабу Автореферат 19 стр.
10774. КВАНТОВИЙ ХАОС В ДВОВИМІРНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ НЕТРИВІАЛЬНОЇ ТОПОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
10775. КВАНТОВО-медикаментозна корекція вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на хронічний гломерулонефрит Автореферат 30 стр.
10776. Квантово-механічна теорія спін-залежної рекомбінації в напівпровідниках Спеціальність Автореферат 16 стр.
10777. КВАНТОВО-ПОЛЬОВИЙ ОПИС БАГАТОЧАСТИНКОВИХ СИСТЕМ З ПОРУШЕНИМИ СИМЕТРІЯМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ САМОУЗГОДЖЕНОГО ПОЛЯ Автореферат 40 стр.
10778. Квантово-хімічне дослідження механізмів реакцій алканів з електрофілами Автореферат 21 стр.
10779. КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАКЦІЙ УТВОРЕННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ЕПОКСИДНОГО ЦИКЛУ Автореферат 51 стр.
10780. Квантово-хімічне Моделювання процесів взаємодії водню, силану, атомів та іонів фосфору і бору з упорядкованими та дефектними поверхнями Si(100) І Ge(100) Автореферат 24 стр.
10781. КВАНТОВО-ХІМІЧНИЙ ОПИС ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИКАЛІВ ТА ІОН-РАДИКАЛІВ З СУПРЯЖЕНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ Автореферат 28 стр.
10782. КВН ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ: ГЕНЕЗА, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН Автореферат 26 стр.
10783. КЕМБРИДЖСЬКА ШКОЛА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ АНГЛІЇ Автореферат 29 стр.
10784. кераміка для захисту від електромагнітного випромінювання Автореферат 25 стр.
10785. КЕРАМЗИТОБЕТОННІ ДРЕНАЖНІ ТРУБИ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ Автореферат 22 стр.
10786. КЕРАМЗИТОВИЙ ГРАВІЙ ПОКРАЩЕНОЇ ЯКОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ САПОНІТОВОЇ ПОРОДИ Автореферат 23 стр.
10787. Кероване ПРОЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ В УПРАВЛІНСЬКих інформаційних системАХ Автореферат 23 стр.
10788. КЕРУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИМИ РОЗМІРАМИ ШТАБИ НА ПРОКАТНИХ СТАНАХ Автореферат 20 стр.
10789. КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ЗА КОРДОНОМ: ІСТОРІЯ, ЗАКОНОДАВСТВО, ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ Автореферат 33 стр.
10790. КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ З УРАХУВАННЯМ РОЗПОДІЛЕНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 22 стр.
10791. КЕРУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИМИ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ВІТРОУСТАНОВОК ПРОМИСЛОВИХ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 24 стр.
10792. КЕРУВАННЯ ПІДТРИМАННЯМ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ЧЕРЕЗ ТЕХНІЧНІ ТА ВИТРАТНІ ЧИННИКИ Автореферат 19 стр.
10793. керування режимами розподільних електричних мереж міст на основі гнучких систем Автореферат 37 стр.
10794. КЕРУВАННЯ РУХОМ АТОМІВ ТА МОЛЕКУЛ КОГЕРЕНТНИМИ ТА ЧАСТКОВО КОГЕРЕНТНИМИ СВІТЛОВИМИ ПОЛЯМИ Автореферат 45 стр.
10795. КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА Автореферат 42 стр.
10796. КЕРУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ МЕХАНІЗМІВ ПІДЙОМУ З АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ Автореферат 18 стр.
10797. КЕРУВАННЯ СТІЙКІСТЮ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК РЕГУЛЮВАННЯМ ЕФЕКТУ САМОРОЗКЛИНЮВАННЯ УМІЩУЮЧИХ ПОРІД Автореферат 49 стр.
10798. Керування станом гірського масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів Автореферат 26 стр.
10799. КЕРУВАННЯ СТОХАСТИЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 19 стр.
10800. КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯМ ТА РІВНЕМ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛИВАРНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al-Mg-Zn Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107  [108]  109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389