Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10601. КІНЕТИКА РОЗЧИНЕННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ІОДИДУ ЦЕЗІЮ У ВОДІ ТА Н-АЛІФАТИЧНИХ СПИРТАХ В УМОВАХ ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
10602. КІНЕТИКА РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ ПШЕНИЦІ І КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ВОДНОГО ТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕСІВ Автореферат 37 стр.
10603. Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження Автореферат 23 стр.
10604. КІНЕТИКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН ТА ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЗРАЗКАХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ Автореферат 28 стр.
10605. КІНЕТИКА ТА ДИНАМІКА ВИГОРЯННЯ ВИСОКОЗОЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ У КИПЛЯЧОМУ ШАРІ ПІД ТИСКОМ Автореферат 24 стр.
10606. КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ АРИЛГІДРАЗОНІВ ПРИ РІДИННОФАЗНОМУ ОКИСНЕННІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Автореферат 29 стр.
10607. КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ФОТОЗБУДЖЕНИХ МОЛЕКУЛ АЛКІЛАМІНОБЕНЗОФЕНОНІВ З БУТИЛМЕТАКРИЛАТОМ Автореферат 21 стр.
10608. КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ МІДІ, ОЛОВА ТА ЇХ СПЛАВІВ ІЗ ЦИТРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ. Автореферат 28 стр.
10609. кінетика термолізу та термодинамічні властивості силіцій- та нітрогенвмісних органічних пероксидів Автореферат 25 стр.
10610. кІнетика УТВОРЕнНЯ ТА мікрофазова структура взаЄмопроникНИх полІмернИх сІтОК на основІ полІуретанУ І полІбутилметакрилатУ Автореферат 53 стр.
10611. КІНЕТИКА ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ КОНКУРЕНТНОМУ УТВОРЕННІ ДЕКІЛЬКОХ ФАЗ Автореферат 22 стр.
10612. КІНЕТИКА ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ, ІНІЦІЙОВАНИХ ВОДНЕМ У МАГНІТОТВЕРДИХ СПЛАВАХ ТИПУ Nd2Fe14B Автореферат 25 стр.
10613. КІНЕТИКА ФАЗОВОГО РОЗШАРУВАННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В СЛАБКИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ 3Не В 4Не. Автореферат 17 стр.
10614. КІНЕТИКА ФОРМУВАННЯ НАНОКОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК Si-SiOx ТА ЇХ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Автореферат 27 стр.
10615. КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Mg2+,АТФ - ЗАЛЕЖНОГО ТРАНСПОРТУ ІОНІВ Са У ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ СТРУКТУРАХ МІОМЕТРІЯ ТА BПЛИВ ЕТАНОЛУ НА ЦЕЙ ПРОЦЕС Автореферат 25 стр.
10616. КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Mg2+-ЗАЛЕЖНОЇ АТРази ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН Автореферат 29 стр.
10617. КІНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ У ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ КРЕМНІЙ-ГЕРМАНІЙ Автореферат 21 стр.
10618. КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ІНГІБУВАННЯ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ З КИШОК ТЕЛЯТИ L-ЦИСТЕЇНОМ, ВІДНОВЛЕНИМ ГЛУТАТІОНОМ І ФОСФОНОВИМИ КИСЛОТАМИ Автореферат 19 стр.
10619. КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСПОРТУ ІОНІВ Са В МІТОХОНДРІЯХ МІОМЕТРІЯ ТА ВПЛИВ КОФЕЇНУ НА ЦЕЙ ПРОЦЕС Автореферат 25 стр.
10620. КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІНОЛЕВОЇ КИСЛОТИ ТА ЛІНОЛЕВОГО СПИРТУ В ПРИСУТНОСТІ 5-ЛІПОКСИГЕНАЗИ Автореферат 22 стр.
10621. Кінетичні процеси в двофазних твердих розчинах 3Не - 4Не (01.04.09 - Фізика низьких температур) Автореферат 35 стр.
10622. КІНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЖЕРЕЛІ НЕГАТИВНИХ ІОНІВ ВОДНЮ З ВІДБИТКОВИМ РОЗРЯДОМ Автореферат 27 стр.
10623. КІНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ФАЗОВОМУ РОЗШАРУВАННІ СЛАБКИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ 4Не У 3Не ПРИ НАДНИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Автореферат 24 стр.
10624. КІНЕТИЧНІ ЯВИЩА В ТОНКИХ ПЛІВКАХ ПЕРЕХІДНИХ d-МЕТАЛІВ Автореферат 19 стр.
10625. КінетиЧНА МОДЕЛЬ блочної лінійної фотоІНІЦІЙОВАНОЇ полімеризації до глибоких конверсій Автореферат 22 стр.
10626. КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЩЕПЛЕНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ВІД ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА Автореферат 27 стр.
10627. КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ Автореферат 18 стр.
10628. КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ ВТОРИННИХ ХВИЛЬ В ГАЗІ КВАЗІЧАСТИНОК Автореферат 34 стр.
10629. КІНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АНІОНІВ, ЩО МІСТЯТЬ СІРКУ, В ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НЕОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 21 стр.
10630. КІНОРОМАНИ АЛЕНА РОБ-ҐРІЙЄ: ҐЕНЕЗА, СТРУКТУРА, СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ Автореферат 31 стр.
10631. КІНЦЕВІ АВТОМАТИ З ПСЕВДОВИПАДКОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ І МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 24 стр.
10632. КІРКОУТВОРЕННЯ НА ГРУНТАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЯК ОДИН З ВИДІВ ЇХ ДЕГРАДАЦІЇ: ПРИЧИНИ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
10633. КІСТКОВО-ПЛАСТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОСТЕОМІЄЛІТ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 52 стр.
10634. КІСТКОВОПЛАСТИЧНА АМПУТАЦІЯГОМІЛКИ ЗА БІРОМ З ВИКОРИСТАННЯМКОМПРЕСІЇ АУТОТРАНСПЛАНТАТААПАРАТОМ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ(клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
10635. Кабельні ПЕРВИННІ термоЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ з покращеними метрологічнИми І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ характеристиками Автореферат 24 стр.
10636. КАДАСТРОВА БАГАТОФАКТОРНА ОЦІНКА МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ Автореферат 25 стр.
10637. КАДРОВІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 49 стр.
10638. КАДРОВА ПОЛІТИКА МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТА ПРАКТИКА Автореферат 27 стр.
10639. КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У РЕФОРМУВАННІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
10640. КАДРОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 24 стр.
10641. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ Автореферат 18 стр.
10642. кадрове забезпечення середньої та вищої школи УСРР: історичний досвід 1920 – 1930-х років Автореферат 31 стр.
10643. кадрове забезпечення ЯКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 25 стр.
10644. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПІДПРИЄМСТВАХ АПК Автореферат 28 стр.
10645. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ І УПРАВЛІННЯ (на матеріалах Хмельницької області) Автореферат 26 стр.
10646. КАЗНА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
10647. КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
10648. Казначейське обслуговування Державного бюджету України: реалії та шляхи вдосконалення Автореферат 33 стр.
10649. Каліксаренфосфонові кислоти Автореферат 23 стр.
10650. КАЛЕНДАРНІ ЗИМОВІ СВЯТА ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ Автореферат 26 стр.
10651. Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України Автореферат 26 стр.
10652. КАЛЕНДАРНЕ СВЯТО ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ (на матеріалі Слобожанщини) Автореферат 25 стр.
10653. Календарно-обрядовий фольклор Західної Волині: динаміка побутування, жанри, МОТИВИ, поетика Автореферат 28 стр.
10654. КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ: РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТА ДИНАМІКА ПОБУТУВАННЯ Автореферат 28 стр.
10655. КАЛОС ЛІМЕН У IV СТ. ДО Н. Е. - II СТ. Н. Е. Автореферат 28 стр.
10656. Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між нейронами культури гіпокампу Автореферат 34 стр.
10657. КАЛЬЦІЄВА СИГНАЛІЗАЦІЯ В СПІНАЛЬНИХ НЕЙРОНАХ СОМАТОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ НАЯВНОСТІ НОЦІЦЕПТИВНИХ СИНДРОМІВ Автореферат 62 стр.
10658. Кальцієва сигналізація в хромафінних клітинах щура при дії факторів, що стимулюють секрецію Автореферат 31 стр.
10659. КАЛЬЦІЄВИЙ ГОМЕОСТАЗ НА РАННІХ ЕТАПАХ АПОПТОЗУ ТИМОЦИТІВ ЩУРА Автореферат 26 стр.
10660. КАЛЬЦІЙЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ І ЇХ КОРЕКЦІЯ У ДІТЕЙ В ФАЗІ РЕМІСІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ Автореферат 39 стр.
10661. КАЛЬЦИНУЮЧА ХВОРОБА КЛАПАНІВ СЕРЦЯ: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ, КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ, ДІАГНОСТИКА ТА ПІДХОДИ ДО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 75 стр.
10662. КАМБОДЖІЙСЬКА ПРОБЛЕМА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ ( 1975 – 1991 рр.) Автореферат 24 стр.
10663. КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ: ТЕОРЕТИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 44 стр.
10664. КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ К. ШИМАНОВСЬКОГО (ДО ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ КОМПОЗИТОРА) Автореферат 23 стр.
10665. КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ В УКРАЇНІ. ТВОРЧІСТЬ І ВИКОНАВСТВО (1960– 1980 рр.) Автореферат 26 стр.
10666. Кам’янецька доба ДиректоріїКам’янецька доба Директорії Української Народної РеспублікиУкраїнської Народної Республіки (червень-листопад 1919 року)(червень-листопад 1919 року) Автореферат 30 стр.
10667. КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА ТА МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ кінця ХІХ – початку ХХ століття (ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ) Автореферат 37 стр.
10668. КАНІФОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ РОЗМІРІВ ШВИДКІСНИХ ОДНОКОРПУСНИХ ВОДОМІСТКИХ СУДЕН НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 26 стр.
10669. КАНАДСЬКА БАГАТОКУЛЬТУРНІСТЬ: ПОЛІТИЧНИЙ ДОСВІД І СУСПІЛЬНА ПРАКТИКА (НАЦІОНАЛЬНИЙ І ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІРИ) Автореферат 24 стр.
10670. КАНАЛИ KV-ГРУПИ ІНТЕРНЕЙРОНів КУЛЬТУРИ КЛІТИН ГІПОКАМПА Автореферат 32 стр.
10671. КАНАЛЬЦЕВІ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ НЕФРОПАТІЇ Автореферат 26 стр.
10672. КАНАРСЬКА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
10673. КАНОН УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ В ТВОРЧОСТІ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО Автореферат 28 стр.
10674. КАНЦЕРОГЕННИЙ РИЗИК ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРІОРИТЕТНИМИ ХІМІЧНИМИ СПОЛУКАМИ ТА ЗАХОДИ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 46 стр.
10675. КАРІЄС ЗУБІВ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА В ДІТЕЙ ІЗ РОДИН ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 38 стр.
10676. КАРІЄСПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТАБЛЕТОК БІОТРИТ-ДЕНТА Автореферат 18 стр.
10677. КАРІОТИПОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ CREPIS L Автореферат 17 стр.
10678. Карбідкремнієві вогнетриви на нітридкремнієвій зв’язці Автореферат 29 стр.
10679. КАРБОКС- ТА СУЛЬФОНАМІДИ З КАРКАСНИМИ ФРАГМЕНТАМИ НОРБОРНЕНА, НОРБОРНАНА ТА АДАМАНТАНА Автореферат 23 стр.
10680. карбонІлвмІснІ органІЧнІ азиди в процесах полiмеризацІї та модифІкацІї полІмерІв Автореферат 26 стр.
10681. КАРБОНАТНИЙ БЕТОН НА ЗОЛОЦЕМЕНТНОМУ В’ЯЖУЧОМУ, МОДИФІКОВАНОМУ ЛУЖНОЮ АЛЮМОФЕРИТНОЮ ДОБАВКОЮ Автореферат 27 стр.
10682. КАРДІАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ГІПОКСІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 21 стр.
10683. КАРДІОВАСКУЛЯРНІ УСКЛАДНЕННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ДІТЕЙ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 33 стр.
10684. Кардіогемодинамічні зміни у здорових осіб та хворих на артеріальну гіпертензію в умовах компресійного впливу на передню черевну стінку Автореферат 29 стр.
10685. КАРДІОПРОТЕКТОРИ МЕТАБОЛІЧНОГО РЯДУ ТІОТРИАЗОЛІН, ЦИТОХРОМ, МІЛДРОНАТ В КОМПЛЕКСНIЙ ТЕРАПІЇ АРИТМIЙ СЕРЦЯ ПРИ НЕКОРОНАРОГЕННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ МІОКАРДА Автореферат 26 стр.
10686. КАРДІОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АНТИСТРЕСОВОЮ ДІЄЮ (Експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
10687. КАРДІОТОКОГРАФІЯ ПЛОДА ПРИ ПАТОЛОГІЇ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ В АНТЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 27 стр.
10688. КАРКАСНІ ВУГЛЕВОДНІ В РЕАКЦІЯХ З ОКИСНИКАМИ НА ОСНОВІ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 23 стр.
10689. КАРКАСНА СТРУКТУРА І ОПТИКО - ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ БЕЗВОДНИХ БОРАТІВ Автореферат 33 стр.
10690. Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича (на матеріалі романів "Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших" і "Фердидурке") Автореферат 27 стр.
10691. КАРОТИНОГЕНЕЗ У РІЗНИХ ШТАМІВ ДРІЖДЖІВ PHAFFIA RHODOZYMA ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ЖИВЛЕННІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК Автореферат 23 стр.
10692. КАРСТОВИЙ ГЕОМОРФОГЕНЕЗ КРИМСЬКО-КАВКАЗЬКОГО ГІРСЬКО-КАРСТОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 56 стр.
10693. Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України Автореферат 24 стр.
10694. КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ (НА ПРИКЛАДІ ЗОНИ АВАРІЇ НА ЧАЕС) Автореферат 27 стр.
10695. КАРТОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
10696. КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 25 стр.
10697. КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ГІС ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ МІСЬКИХ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА) Автореферат 30 стр.
10698. Картографо-аналітична оцінка агроекологічного стану ґрунтового покриву (на прикладі Чернігівщини) Автореферат 31 стр.
10699. Картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні (проблеми, методика, застосування) Автореферат 23 стр.
10700. картографУВАННЯ банківської системи і ринку фінансових послуг України: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДологіЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ Автореферат 33 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106  [107]  108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389