Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10301. ЗМІНА СТРУКТУРИ БУР’ЯНОВОГО КОМПОНЕНТА АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЛАНКИ СІВОЗМІН СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ ПІД ВПЛИВОМ АГРОТЕХНІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 27 стр.
10302. ЗМІНА УЯВЛЕНЬ СУСПІЛЬСТВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ПРОЯВ СИМВОЛІЧНОГО АСПЕКТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 27 стр.
10303. ЗМІНА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕСОВИХ ПРОСІДАЮЧИХ ГРУНТІВ В ЗОНІ ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОГО ВАТ „АЗОТ”) Автореферат 23 стр.
10304. ЗМІНИ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ І СКОРОТЛИВОЇ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ВОБЕНЗИМОМ І КАНДЕСАРТАНОМ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА З ПІСЛЯІНФАРКТНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 28 стр.
10305. ЗМІНИ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
10306. ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА СТАНУ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЕРИТРОЦИТАХ І ШЛЯХИ ЇХ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 25 стр.
10307. ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТУ ST ПІД ВПЛИВОМ АНТИТРОМБОТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 31 стр.
10308. ЗМІНИ апарата аортального клапана, структурИ ТА функцІЇ лІвого ШлуНочка, гемодинамІчНих параметрІв, Їх медикаментозна корекцІЯ у ХВОРИХ З хронІчНОЮ аортальноЮ недостатНІСТЮ Автореферат 26 стр.
10309. ЗМІНИ АТФазної АКТИВНОСТІ ТА МОЛЕКУЛЯРНІПЕРЕБУДОВИ ЕРИТРОЦИТАРНИХ МЕМБРАН ПРИВПЛИВІ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 22 стр.
10310. ЗМІНИ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЦЯ ПІД ВПЛИВОМ АНТРАЦИКЛІНІВ ТА СПОСОБИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 28 стр.
10311. змінИ БРОНХІАЛЬНОЇ ПРОХІДНОСТІ, ІМУННОї реактивності та Електролітного складу крові у ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 22 стр.
10312. ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ УСТРОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Автореферат 28 стр.
10313. ЗМІНИ В АЗОТНОМУ ФОНДІ ТА БАЛАНС АЗОТУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ Автореферат 25 стр.
10314. ЗМІНИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ Автореферат 35 стр.
10315. зміни в складі населення донецької області (1959-1989 рр.) Автореферат 24 стр.
10316. Зміни в становищі сільського й міського населення Київської та Чернігівської губерній після селянської і міської реформ 60-70 років ХІХ ст. Автореферат 27 стр.
10317. Зміни вегетативної регуляції серцевої діяльності та результати терапії артеріальної гіпертензії блокаторами -адренергічних рецепторів на поліклінічному етапі Автореферат 27 стр.
10318. ЗМІНИ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ АТМОСФЕРНОЇ ЦИРКУЛЯЦІЇ ПОВІТРЯ ПРОТЯГОМ ХХ СТОЛІТТЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОГОДНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
10319. ЗМІНИ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
10320. Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану ендотелію під впливом антрациклінів Автореферат 25 стр.
10321. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції Автореферат 22 стр.
10322. ЗМІНИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ, ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ПРИ УТВОРЕННІ НАДЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ОКСИДУ АЗОТУ З ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ПОПЕРЕДНИКІВ Автореферат 20 стр.
10323. ЗМІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ Автореферат 27 стр.
10324. Зміни кальцієвoї сигналізації у нейронах дорзального рогу спинного мозку щурів при діабетичній нейропатії Автореферат 25 стр.
10325. Зміни кальцієвого гомеостазу в нервових клітинах при розвитку діабетичних нейропатій Автореферат 43 стр.
10326. Зміни кардіогемодинаміки та морфо-функціонального стану серця у хворих з васкулярною легеневою гіпертензією і можливості їх корекції за допомогою периферичних вазодилататорів при тривалому спостереженні Автореферат 26 стр.
10327. ЗМІНИ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ, ГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ Автореферат 34 стр.
10328. Зміни коагулянтної та антикоагулянтної систем крові у хворих з різними формами гострого коронарного синдрому під впливом антитромботичного лікування Автореферат 28 стр.
10329. ЗМІНИ ЛІПІДНОГО СКЛАДУ, ВМІСТУ ПРОДУКТІВ ПЕРЕОКИСНЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН КАРДІОМІОЦИТІВ І ФОРМЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ ТА СТРЕСУ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 31 стр.
10330. ЗМІНИ ЛІПІДНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ, ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАНУ, МОРФОГЕНЕЗ АНГІОПАТІЙ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ КАРДОНАТОМ Автореферат 24 стр.
10331. ЗМІНИ ЛАНДШАФТІВ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У КІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
10332. ЗМІНИ ЛАНДШАФТІВ ПІД ВПЛИВОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (КІНЕЦЬ XVIII ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 29 стр.
10333. Зміни мікроекології кишечнику за дії оксалатів металів та корекція спричинених ними порушень (Експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
10334. ЗМІНИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЛАНКИ СУДИННОГО РУСЛА ТА ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ (ЕНАЛАПРИЛ, АМЛОДИПІН, НЕБІВОЛОЛ – ДОВГОТРИВАЛІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ) Автореферат 37 стр.
10335. ЗМІНИ МІНЕРАЛЬНОГО БАЛАНСУ КРОВІ ТА ІМУННІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ГастродуОденальнИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПІД ВПЛИВОМ ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ І СПОСІБ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 40 стр.
10336. зміни метаболізму оксиду азоту при кардіопатії у хворих на ревматоїдний артрит (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
10337. ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ, СТАНУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ВАГІТНИХ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 36 стр.
10338. ЗМІНИ МЕТАБОЛІЧНОЇ, ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНОЇ ЛАНОК ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 78 стр.
10339. Зміни метаболічного профілю крові і окремих ділянок ДНК лімфоцитів великої рогатої худоби при лейкозі Автореферат 22 стр.
10340. ЗМІНИ МЕТАБОЛІЧНОГО ТА ІМУНОЛОГІЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ В ПАТОГЕНЕЗІ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ЛЕГКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ВАЖКОСТІ, КОРЕКЦІЯ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 31 стр.
10341. ЗМІНИ МОЗКУ ПРИ ДІЇ НВЧ-ПОЛЯ Автореферат 37 стр.
10342. ЗМІНИ МОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СУДИН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛАХ У НОРМІ І ПРИ АНТИГЕННІЙ СТИМУЛЯЦІЇ (експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
10343. Зміни морфофункціональних параметрів еритроцитів периферичної крові при дії фізичних навантажень Автореферат 24 стр.
10344. Зміни морфофункціональних та імунологічних властивостей клітин і біохімічного складу плазми крові під впливом озонування Автореферат 26 стр.
10345. ЗМІНИ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПОЧАТКОВОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 29 стр.
10346. ЗМІНИ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОГО СТАНУ, СИСТЕМНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ФІБРИНОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ПІД ВПЛИВОМ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРИНДОПРИЛОМ ТА ТРИМЕТАЗИДИНОМ Автореферат 45 стр.
10347. Зміни низькопорогової кальцієвої провідності нейронів латеродорсального ядра таламусу щурів в період раннього онтогенезу Автореферат 28 стр.
10348. ЗМІНИ ОБМІНУ ОКСИДУ АЗОТУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ПРИ ЙОГО ГІПЕРПРОДУКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ КОРЕКЦІЇ (ЕПР СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 30 стр.
10349. Зміни окисНювального метаболізму ТА сперматогенної функції сім’яників ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ НІТРАТОМ НАТРІЮ Автореферат 27 стр.
10350. Зміни показників ЕЕГ людини, пов’язані з контрольованим больовим подразненням та статичним напруженням м’язів Автореферат 28 стр.
10351. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КУРСАНТІВ-ЖІНОК ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ Автореферат 29 стр.
10352. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІБРИНОЛІТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ Автореферат 24 стр.
10353. ЗМІНИ показників ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 26 стр.
10354. ЗМІНИ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ, ІМУННОЇ СИСТЕМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ПІД ЧАС КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
10355. ЗМІНИ ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНОГО БАЛАНСУ ПРИ РОСТІ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН З ІНДУКОВАНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ЦИСПЛАТИНУ Автореферат 28 стр.
10356. ЗМІНИ РІВНІВ ТИРЕОЇДНИХ І АДРЕНАЛОВИХ ГОРМОНІВ ТА ПОКАЗНИКІВ КАЛІКРЕЇН – КІНІН - ПРОТЕАЗНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГЕМОРАГІЧНОМУ ВАСКУЛІТІ УДІТЕЙ Автореферат 19 стр.
10357. ЗМІНИ РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ АЕРОМОНОЗІ ТА ВЕСНЯНІЙ ВІРЕМІЇ КОРОПІВ Автореферат 31 стр.
10358. Зміни родючості чорнозему звичайного при застосуванні грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Північного Степу України Автореферат 25 стр.
10359. Зміни Са2+–чутливості скоротливого апарату гладеньких м`язів судин в умовах блокади протеїнкінази С при вазоспастичних станах різного генезу (експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
10360. ЗМІНИ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ, ФУНКЦІЙ НИРОК ЗА ХРОНІЧНИХ ТОКСИЧНИХ ГЕПАТИТІВ ТА ЦИРОЗІВ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
10361. Зміни скорочувальної властивості м’яза і модуляція сегментарних рефлексів при розвитку м’язової втоми Автореферат 31 стр.
10362. ЗМІНИ СТРУКТУРИ МІОКАРДА ПЕРЕДСЕРДЬ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ТА У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 26 стр.
10363. ЗМІНИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 31 стр.
10364. ЗМІНИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА У ХВОРИХ З ПЕРСИСТУЮЧОЮ ТА ПОСТІЙНОЮ ФОРМАМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ Автореферат 28 стр.
10365. ЗМІНИ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
10366. ЗМІНИ ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ І СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ, МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ІМУННІ НЕФРОПАТІЇ З НЕФРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 27 стр.
10367. Зміни тромбоцитарного гемостазу та системи плазміногену в динаміці антитромботичного лікування хворих на нестабільну стенокардію Автореферат 37 стр.
10368. ЗМІНИ У МОТИВАЦІЙНІЙ СФЕРІ ОСОБИСТОСТІ СЛІДЧИХ НА РАННІХ СТАДІЯХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ Автореферат 31 стр.
10369. ЗМІНИ У СКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Автореферат 35 стр.
10370. ЗМІНИ У СОЦІАЛЬНОМУ СКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1989 – 2001 РР.) Автореферат 30 стр.
10371. ЗМІНИ У ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОМУ КОМПЛЕКСІ І СИСТЕМІ ГЕМОСТАЗУ У ВАГІТНИХ З АЛІМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 31 стр.
10372. Зміни фетоплацентарного комплексу при дискоординації пологової діяльності та її корекція Автореферат 27 стр.
10373. Зміни форм магнію дерново-підзолистого ґрунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці Автореферат 24 стр.
10374. Зміни фосфатного режиму лучно-чорноземного ҐРУНТУ при застосуванні ҐРУНТОЗАХИСНИХ технологій в умовах Андрушівського природно-сільськогосподарського району Автореферат 25 стр.
10375. ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ЗАЛОЗ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ ВНАСЛІДОК ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВПРАВАМИ ХАТХА-ЙОГИ Автореферат 25 стр.
10376. ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ ЖОВЧНОКАМЯНОЇ ХВОРОБИ Автореферат 30 стр.
10377. ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ ЛАНОК СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНУ СКЛЕРОДЕРМІЮ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 30 стр.
10378. ЗМІНИ ХОЛІНЕРГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ТИРОКСИНОВОМУ ТОКСИКОЗІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
10379. ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ, ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ, ПЕЧІНКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ І МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРЕПАРАТАМИ ЦИТОПРОТЕКТОРНОЇ І ІНОТРОПНОЇ ДІЇ Автореферат 26 стр.
10380. ЗМІНИ ЦИТОКІНОВОГО ТА ЕЙКОЗАНОІДНОГО ІМУНОРЕГУЛЯТОРНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ КРОВІ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ЇХ РОЛЬ В ІМУНОЛОГІЧНОМУ КОНФЛІКТІ НА РІВНІ НИРОК ТА СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 29 стр.
10381. ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ, СТРУКТУРИ І СТАНОВИЩА СЕЛЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В 1928–1933 РОКАХ Автореферат 28 стр.
10382. ЗМІННІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЦИКЛІВ ПУЛЬСАЦІЙ ДОВГОПЕРІОДИЧНИХ ЗІРОК Автореферат 18 стр.
10383. ЗМІННІСТЬ, СТРУКТУРА І СПЕКТР РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК ЗА СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ НА РАДІОТЕЛЕСКОПАХ Автореферат 23 стр.
10384. ЗМІННЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ПРОВІДНИКІВ ЗІ СТРУМОМ, РОЗТАШОВАНИХ НАД ПЛОСКОЮ МЕЖЕЮ ПОДІЛУ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 24 стр.
10385. Зміст і гарантії забезпечення реалізації свободи пересування людини та громадянина в Україні Автореферат 29 стр.
10386. ЗМІСТ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ У ШКОЛАХ ЙОРДАНІЇ Автореферат 25 стр.
10387. ЗМІСТ І МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА” В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 33 стр.
10388. ЗМІСТ І МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ НА ОСНОВІ ВІЛЬНО ПОШИРЮВАНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ LINUX Автореферат 22 стр.
10389. ЗМІСТ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ УЧНІВ 10 – 11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Автореферат 26 стр.
10390. ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 31 стр.
10391. ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ МІЖШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ Автореферат 34 стр.
10392. ЗМІСТ І МЕТОДИКА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 5 – 7 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ) Автореферат 26 стр.
10393. ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 35 стр.
10394. ЗМІСТ І СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Автореферат 36 стр.
10395. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРАВОСВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
10396. ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ РІЗЬБЛЕННЮ ДЕРЕВИНИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 33 стр.
10397. ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ РИТОРИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 24 стр.
10398. ЗМІСТ І ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ США Автореферат 27 стр.
10399. ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 10-11-х КЛАСАХ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
10400. ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ: ІНТЕРЕСИ, ФУНКЦІЇ, ПРАВОВІ ЗАСОБИ Автореферат 33 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103  [104]  105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389