Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

10101. Західні землі України в Другій світовій війні: військово-історичний аспект(1939-1944рр.) Автореферат 28 стр.
10102. ЗАХІДНА ПАРАДИГМА ВІЙНИ І МИРУ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
10103. ЗАХІДНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 33 стр.
10104. ЗАХІДНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФЕСІОНАЛА (соціально-філософський аналіз) Автореферат 33 стр.
10105. Західна Україна і голодомор 1932 – 1933 рр.: морально-політична і матеріальна допомога населенню в УСРР Автореферат 27 стр.
10106. ЗАХІДНий КВІТКОВий ТРИПС FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS PERGANDE (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАКРИТИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
10107. ЗАХІДНО-ПОДІЛЬСЬКЕ горбогір’я ЯК ГЕОГРАФІЧНИЙ ЕКОТОН Автореферат 31 стр.
10108. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1939–1941 рр.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 30 стр.
10109. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ У ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ (1914 – 1939) Автореферат 55 стр.
10110. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ПРОЗА 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМА НЕОРОМАНТИЗМУ (О.Турянський, Р.Купчинський, А.Чайковський, А.Лотоцький, Б.-І. Антонич, К.Гриневичева) Автореферат 27 стр.
10111. ЗАХАРІУДАКІ КЛЕАНТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ НЕВИНОШУВАННЯ І НЕДОНОШУВАННЯ У ЖІНОК З НЕПЛІДНІСТЮ В АНАМНЕЗІ Автореферат 27 стр.
10112. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 30 стр.
10113. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДІТЕЙ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ. ТУБЕРКУЛІНОДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 30 стр.
10114. ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ ТА СУЧАСНА ПАТОГЕНЕТИЧНА МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ (клініко-експериментальні дослідження) Автореферат 46 стр.
10115. ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ В ОСОБИСТІСНІЙ СТРУКТУРІ ЛІКАРІВ-ПСИХІАТРІВ ТА ЇХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
10116. ЗАХИСНА ДІЯ ПОХІДНИХ КСАНТИНУ ЗА УМОВ ГОСТРОГО ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 28 стр.
10117. ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ ПРОФСПІЛОК, ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
10118. ЗАХИСНИК У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Автореферат 30 стр.
10119. ЗАХИСНИК ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 25 стр.
10120. ЗАХИСНО-АКУМУЛЮЮЧІ ПОКРИТТЯ Автореферат 20 стр.
10121. заХиСт АСИНХРОННИх ДВИГУНів ЕЛЕКТРОПРИВОДів ВІД АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ на основі показників якості перетворення енергії Автореферат 26 стр.
10122. ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ Автореферат 25 стр.
10123. ЗАХИСТ ВІД НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 26 стр.
10124. ЗАХИСТ ВОДНИХ об’єктів ВІД БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЗАВИСЛИХ РЕЧОВИН (На прикладі м. Дніпродзержинська) Автореферат 26 стр.
10125. ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 31 стр.
10126. Захист міокарду при операціях з штучним кровообігом у новонароджених і дітей першого року життя Автореферат 21 стр.
10127. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 31 стр.
10128. ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (ПРАВО НА ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я, СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ) Автореферат 28 стр.
10129. ЗАХИСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА НА ОСНОВІ ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ Автореферат 22 стр.
10130. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ Автореферат 28 стр.
10131. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
10132. ЗАХИСТ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗОБОВ`ЯЗАННЯХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Автореферат 20 стр.
10133. ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Автореферат 24 стр.
10134. ЗАХИСТ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ Автореферат 20 стр.
10135. ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО В ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Автореферат 28 стр.
10136. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
10137. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД ПОРУШЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Автореферат 29 стр.
10138. Захист прав та законних інтересів потерпілого від злочину в кримінальному судочинстві англо-американської системи права Автореферат 32 стр.
10139. ЗАХИСТ ПРАВА НА КОМП'ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ (АВТОРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 23 стр.
10140. Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект) Автореферат 24 стр.
10141. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України (за матеріалами судової практики). Автореферат 43 стр.
10142. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
10143. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Автореферат 32 стр.
10144. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 31 стр.
10145. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ТОКСИЧНИХ СПОЛУК ВАНАДІЮ Автореферат 27 стр.
10146. ЗАХОДИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ АСКАРІОЗУ У СВИНЕЙ З УРАХУВАННЯМ РЕПРОДУКТИВНОЇ АКТИВНОСТІ САМОК ГЕЛЬМІНТІВ Автореферат 23 стр.
10147. заходи поліпшення якості та підвищення врожайності насіння кукурудзи в центральному лісостепу україни Автореферат 24 стр.
10148. Збіжність рядів за деякими ортонормованими системами та коефіцієнтні оцінки Автореферат 17 стр.
10149. ЗБІЖНОСТІ, ЕРГОДИЧНІ ТЕОРЕМИ І ЗОБРАЖУВАЛЬНІСТЬ В АЛГЕБРАХ ВИМІРНИХ ФУНКЦІЙ ТА ОПЕРАТОРІВ Автореферат 26 стр.
10150. збільшення ймовірності розпізнавання в оглядових телевізійних системах Автореферат 26 стр.
10151. ЗБІЛЬШЕННЯ ресурсу бандажів коліс локомотивів за рахунок удосконалення технології репрофілЮванНя поверхонь кОЧЕННЯ Автореферат 22 стр.
10152. ЗБІРКА П. ТИЧИНИ “ЗАМІСТЬ СОНЕТІВ І ОКТАВ”: СЕМАНТИКА І ПОЕТИКА Автореферат 31 стр.
10153. ЗБІРКА “ПЕРЛО МНОГОЦІННОЄ” КИРИЛА ТРАНКВІЛІОНА СТАВРОВЕЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ БАРОКОВОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 30 стр.
10154. ЗБІРНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ згинальні ЕЛЕМЕНТИ З ДВоХеТАПНиМ ЛОКАЛЬНим ПОПЕРЕДНім НАПРУженням Автореферат 20 стр.
10155. Збірно-монолітні перекриття з підкріпленням змішаного типу Автореферат 21 стр.
10156. ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УЧИЛИЩА ЕКСПРЕСИВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ЯК ЗАСІБ ЙОГО УВИРАЗНЕННЯ Автореферат 29 стр.
10157. ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ УКРАЇНСЬКОЮ ФРАЗЕОЛОГІЄЮ Автореферат 22 стр.
10158. ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ Автореферат 24 стр.
10159. ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕКСПРЕСИВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ Автореферат 28 стр.
10160. ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ СИНОНІМАМИ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
10161. ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ТЕКСТОМ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ Автореферат 23 стр.
10162. ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ НАУКОВОЮ НАВЧАЛЬНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЮ ЛЕКСИКОЮ НА МІЖПРЕДМЕТНІЙ ОСНОВІ Автореферат 28 стр.
10163. ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДІЄСЛІВНИМИ ФОРМАМИ Автореферат 30 стр.
10164. ЗБАГАЧУВАНІСТЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ТИПІЗАЦІЯ ЗОЛОТОВМІСНИХ РУД УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
10165. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ Автореферат 29 стр.
10166. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 29 стр.
10167. ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК АГРОЕКОСИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 55 стр.
10168. ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 32 стр.
10169. ЗБЕРІГАННЯ СПЕРМІЇВ В УМОВАХ ГІПОТЕРМІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРОГРАМІ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ ООЦИТІВ ЛЮДИНИ Автореферат 24 стр.
10170. зБЕРІГАННЯ ЯБЛУК СОРТІВ РЕНЕТ СИМИРЕНКА, ГОЛДЕН ДЕЛІШЕС ТА КРИМСЬКЕ ЗИМОВЕ, ОБРОБЛЕНИХ РОЗЧИНОМ ХЛОРИДУ КАЛЬЦІЮ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ, В СТЕПОВІЙ ЗОНІ КРИМУ Автореферат 23 стр.
10171. ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПЛОДІВ ТОМАТА РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ ТА СТИГЛОСТІ Автореферат 27 стр.
10172. ЗБЕРЕЖЕННЯ ОПОРОЗДАТНОСТІ У ХВОРИХ ІЗ ГЛИБОКИМИ ТРОФІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ Автореферат 28 стр.
10173. Збройнi Сили Украiни у полiтичнiй системi суспiльства: полiтологiчний аналiз морально-етичних основ вiйськового будiвництва Автореферат 20 стр.
10174. збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті забезпечення національної безпеки держави Автореферат 27 стр.
10175. Збройні сили Австро?Угорщини (1867–1918 Рр.) Автореферат 29 стр.
10176. ЗБРОЙНІ СИЛИ ДИРЕКТОРІЇ УНР ТА ЇХ БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ (ЛИСТОПАД 1918Р. – ЛИСТОПАД 1920 р.) Автореферат 31 стр.
10177. Збройні сили України в протистоянні турецько-татарській експансії у другій половині XVI – на початку XVII ст. Автореферат 27 стр.
10178. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 27 стр.
10179. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР СТВОРЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ У ЄВРОПІ Автореферат 28 стр.
10180. ЗБРОЙНО-ВИБУХОВІ ПОРАНЕННЯ ГОЛОВИ МИРНОГО ЧАСУ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 23 стр.
10181. ЗБУДЖЕНІ СТАНИ МОЛЕКУЛ І КЛАСТЕРІВ АРГОНУ ТА КРИПТОНУ, СФОРМОВАНИХ У НАДЗВУКОВИХ СТРУМЕНЯХ Автореферат 25 стр.
10182. ЗБУДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ КОЛИВАНЬ В ГІБРИДНО - ПЛАЗМОВИХ ТА ЕЛЕКТРОННО - ІОННИХ СИСТЕМАХ Автореферат 17 стр.
10183. збудження іонів індію повільними електронами Автореферат 25 стр.
10184. ЗБУДЖЕННЯ ГІГАНТСЬКИХ МУЛЬТИПОЛЬНИХ РЕЗОНАНСІВ У СЕРЕДНіХ ЯДРАХ ЕЛЕКТРОНАМИ і поділ ВАЖКИХ ядер ПОЛЯРИЗОВАНИМИ ФОТОНАМИ Автореферат 42 стр.
10185. ЗБУДЖЕННЯ ГРЕБІНОК СКІНЧЕННОГО РОЗМІРУ У ПРИСТРОЯХ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА АНТЕННОЇ ТЕХНІКИ НВЧ Автореферат 25 стр.
10186. ЗБУДЖЕННЯ ЕКСИМЕРНИХ МОЛЕКУЛ МОНОБРОМІДУ ТА МОНОХЛОРИДУ РТУТІ В РОБОЧИХ СУМІШАХ ГАЗОРОЗРЯДНИХ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
10187. ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ ДОВІЛЬНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ ЗАМКНЕНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМАХ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ПОЛЯМИ Автореферат 40 стр.
10188. ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ У ВІДКРИТИХ РЕЗОНАНСНИХ СИСТЕМАХ ГЕНЕРАТОРІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ Автореферат 24 стр.
10189. ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ В ОБЛАСТЯХ ІЗ КРИВОЛІНІЙНИМИ КООРДИНАТНИМИ ГРАНИЦЯМИ Автореферат 40 стр.
10190. ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ Si, Ge І Mg ПОВІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ Автореферат 22 стр.
10191. ЗБУДЖЕННЯ КІЛЬВАТЕРНИХ ПОЛІВ У ПЛАЗМІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК ТА ФОРМУВАННЯ НЕРІВНОВАЖНИХ РОЗПОДІЛІВ КОЛМОГОРІВСЬКОГО ТИПУ Автореферат 28 стр.
10192. ЗБУДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ РЕГУЛЯРНИМИ І НЕРЕГУЛЯРНИМИ ХВИЛЕВІДНО-ЩІЛИННИМИ СТРУКТУРАМИ Автореферат 49 стр.
10193. Збудники інфекцій групи TORCH та їх асоціації при репродуктивних втратах Автореферат 24 стр.
10194. ЗБУДНИКИ ЗЕЛЕНОЇ ПЛІСЕНІ (TRICHODERMA SPP.) ЛІКАРСЬКОГО ЇСТІВНОГО ГРИБА ШІІ-ТАКЕ /LENTINULA EDODES (Berk.) Pegl./ ТА БІОЛОГІЧНЕ обҐрунтування заходів ОБМЕЖЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ Автореферат 31 стр.
10195. ЗБУРЕННЯ НАВКОЛОЗЕМНОГО КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ, ВИКЛИКАНІ НАЗЕМНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ Автореферат 23 стр.
10196. ЗВ'ЯЗАНА ВТРАТА СТІЙКОСТІ І ВАГОВА ОПТИМІЗАЦІЯ ТОНКОСТІННИХ СТЕРЖНІВ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 39 стр.
10197. ЗВ'ЯЗАНИЙ РУХ ЕЛЕКТРОНІВ В НАГРОМАДЖУВАЧАХ – ДЖЕРЕЛАХ СИНХРОТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
10198. ЗВ'ЯЗКИ МІЖ АКТИВНІСТЮ АМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОНІВ СТОВБУРА МОЗКУ І ЕЕГ У КІШКИ: МОДИФІКАЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ БЕМІТИЛУ Автореферат 25 стр.
10199. ЗВ'ЯЗОК МІЖ СКЛАДОМ, СТІЙКІСТЮ І СПЕКТРАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ КОМПЛЕКСІВ 4f-ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЛЮМІНЕСЦЕНТНОМУ АНАЛІЗІ Автореферат 37 стр.
10200. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101  [102]  103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389