Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

101. CТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (20-30 рр. ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
102. Cтратегія забезпечення ефективного розвитку аграрної та переробної сфер апк україни Автореферат 48 стр.
103. CТРУКТУРА ТА ВИСОКОПОЛЬОВА МОДИФІКАЦІЯ ПОВЕРХОНЬ ПОДІЛУ В НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛАХ Автореферат 26 стр.
104. CТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗООМІКРОЦЕНОЗІВ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) Автореферат 24 стр.
105. CТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНI ОСОБЛИВОСТI ФРАЗЕОЛОГIЧНИХ МОДИФIКАЦIЙ ТА ЇХНI ФУНКЦIЇ В НIМЕЦЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТI Автореферат 26 стр.
106. CТРУКТУРНО-ФУНКЦIОНАЛЬНI ВЛАСТИВОСТI IЗОФОРМ КАТАЛIТИЧНОЇ СУБОДИНИЦI Nа+,К+-АТР-ази ПРИ МЕМБРАНОТРОПНИХ ВПЛИВАХ Автореферат 33 стр.
107. CТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ПРИ ДІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 45 стр.
108. CТРУКТУРУВАННЯ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ НАУКОВОГО ОПИСУ ОБ'ЄКТУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 18 стр.
109. Cудово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень Автореферат 25 стр.
110. CУПЕРСИМЕТРІЯ ТА ТОЧНО РОЗВ'ЯЗУВАНІ ЗАДАЧІ У КВАНТОВІЙ МЕХАНІЦІ Автореферат 29 стр.
111. EЛЕКТРОХIМIЧHА РЕГЕНЕРАЦIЯ ВОДНИХ РОЗЧИНIВ ПЕРЙОДАТУ НАТРIЮ У СИНТЕЗI ДІАЛЬДЕГІДКРОХМАЛЮ Автореферат 22 стр.
112. EТНІЧНА ІСТОРIЯ КРИМУ У РАННЬОМУ ЗАЛIЗНОМУ ВIЦI Автореферат 48 стр.
113. Fasciola hepatica L. (Trematoda : Fasciolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості Автореферат 30 стр.
114. FD-МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АБСТРАКТНИХ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 16 стр.
115. GTP-ЗВ’ЯЗУЮЧІ БІЛКИ ТА ФОСФАТИДИЛІНОЗИТИДНИЙ ЦИКЛ ПРИ М-ХОЛІНЕРГІЧНІЙ РЕГУЛЯЦІЇ СКОРОТЛИВОСТІ СЕРЦЯ Автореферат 25 стр.
116. H-МОДЕЛЬ АЛГОРИТМУ І УНІВЕРСАЛЬНА SH-МОДЕЛЬ ОБЧИСЛЮВАЧА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ дослідження КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 22 стр.
117. Helicobacter pylori в хірургії гастродуоденальних виразок Автореферат 39 стр.
118. In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 Автореферат 28 стр.
119. IДЕНТИФIКАЦIЯ КОМПЛЕКСIВ ГЕНIВ, ЯКI ЗМIНЮЮТЬ НОРМАЛЬНУ ЕКСПРЕСIЮ В АСТРОЦИТАРНИХ ГЛIОМАХ Автореферат 25 стр.
120. Iмовiрнiстно-феноменологiчний пiдхiд у статистичнiй фiзицi фрактально неупорядкованих конденсованих середовищ Автореферат 34 стр.
121. IНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ДЕКОМПРЕСІЇ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВТЯНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ МІНІІНВАЗИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ Автореферат 25 стр.
122. Iнтегральнi формувачi потужних наносекундних iмпульсiв i радiоелектроннi пристрої на їх основi Автореферат 51 стр.
123. IНТЕГРОВАНI АВТОМАТИЗОВАНI СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТОВСТОЛИСТОВИМИ ПРОКАТНИМИ СТАНАМИ (розвиток теорії, моделі, алгоритми) Автореферат 38 стр.
124. IНТЕРФЕРОНОГЕННА ТА АНТИВІРУСНА ДIЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ КОМПЛЕКСIВ ОДНОЛАНЦЮГОВА РНК — ТИЛОРОН Автореферат 23 стр.
125. IРИДОФАКОПРОТЕЗУВАННЯ ХВОРИХ З ЧАСТКОВОЮ ПОСТТРАВМАТИЧНОЮ АНIРИДIЄЮ Автореферат 29 стр.
126. IСТОРИЧНА ДИНАМІIКА ПРАГМАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНГЛIЙСЬКОГО ПИТАЛЬНОГО РЕЧЕННЯ (16—20 ст.) Автореферат 45 стр.
127. K - СТРУКТУРА РІДКИХ ОДНОАТОМНИХ СПИРТІВ З ДАНИХ КОЛИВАЛЬНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ Автореферат 19 стр.
128. KОДОКЕРОВАНІ МІРИ ОПОРУ ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ Автореферат 23 стр.
129. L-АРГІНІН та сполуки оксиду азоту у хворих на вірусні гепатити. Теоретичні та практичні аспекти ЇХ дослідження Автореферат 29 стр.
130. MEXAHI3M ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВТОРИННИМИ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ Автореферат 23 стр.
131. Mg2+,Са2+-АТФазна АКТИВНІСТЬ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЕПАТОЦИТІВ ПРИ ДІЇ 2,4-ДИХЛОРФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ІВІНУ Автореферат 32 стр.
132. MOPФOЦИTOXIMIЧHA TA IMУHOФEHOTИПOBA XAPAKTEPИCTИKA ГEMOБЛACTOЗIB Автореферат 26 стр.
133. N-(ТРИФТОРОМЕТИЛСУЛЬФОНІЛІМІНО)ПОХІДНІ СІРЧИСТОЇ, ТРИФТОРОМЕТАНСУЛЬФІНОВОЇ- І СУЛЬФОКИСЛОТ Автореферат 21 стр.
134. N-АЦИЛОКСИ-N-АЛКОКСИГЕМіНАЛЬНі СИСТЕМИ ТА іХ АНАЛОГИ Автореферат 39 стр.
135. N-АЦИЛОКСИ-N-АЛКОКСИСЕЧОВИНИ ТА NH-N,N-ДІАЛКОКСИАМІНИ. РЕАКЦІЇ З НУКЛЕОФІЛЬНИМИ ТА ЕЛЕКТРОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ Автореферат 19 стр.
136. NADH-ЗАЛЕЖНА МОНООКСИГЕНАЗНА СИСТЕМА МІКРОСОМ ПЕЧІНКИ ТВАРИН ПРИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА АЛІМЕНТАРНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 30 стр.
137. NO-ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ І ГЕМОКОАГУЛЯЦІЇ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АТЕРОГЕНЕЗУ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НІТРАТОМ НАТРІЮ Автореферат 29 стр.
138. NO-залежні процеси в печінці ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З МОНОЦИТАРНО-ЕНДОТЕЛІАЛЬНИМИ АСОЦІАЦІЯМИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПЕРІМУНОКОМПЛЕКСЕМІЇ Автореферат 25 стр.
139. NО-залежні механізми формування виразки шлунка щурів при хронічній інтоксикації нітратом натрію Автореферат 32 стр.
140. OIITИМІЗАЦІЯ TPEHУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ B AKPOБATИЧНОМУ POK-H-POЛІ HA ЕTAПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 25 стр.
141. PEГІОНАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 28 стр.
142. RHODIOLA ROSEA L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ (ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ) Автореферат 24 стр.
143. STAPHYLEA PINNATA L. (КЛОКИЧКА ПЕРИСТА) У БУКОВИНСЬКОМУ ПЕРЕДКАРПАТТІ І ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОМУ МЕЖИРІЧЧІ Автореферат 24 стр.
144. "КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ДИСКООРДИНАЦІЇ РОДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕДИКАМЕНТОЗНИХ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ." Автореферат 25 стр.
145. "Методи і моделі та комп'ютеризовані засоби підтримки прийняття рішень в маркетингу" Автореферат 30 стр.
146. "РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВЕНОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНИХ ПОРОШКІВ РОСЛИН" Автореферат 19 стр.
147. "ТВОРИ" ІВАНА ДНІПРОВСЬКОГО ЯК ЦИКЛИ ІМПРЕСІОНІСТИЧНОЇ ПРОЗИ Автореферат 22 стр.
148. "СИНТЕЗ, БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ БРОМ- і СУЛЬФАМОЇЛЗАМІЩЕНИХ ОРТО-ХЛОРБЕНЗОЙНИХ, N-R-АНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ" Автореферат 28 стр.
149. «Життя Арсеньєва» І.О.Буніна і традиції автобіографічної оповіді в російській літературі Автореферат 26 стр.
150. «Наукове обгрунтування і розробка технології підвищення біологічної цінності хліба» Автореферат 25 стр.
151. ЄВГЕН МАЛАНЮК: ВИТОКИ Й ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 38 стр.
152. ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО ТА ГАЗЕТА „РАДА” У ФОРМУВАННІ МОВИ ПРЕСИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
153. ЄВРЕЇ В ДОНБАСІ (20-30-ті РОКИ ХХ СТ.) Автореферат 38 стр.
154. ЄВРЕЙСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ЗЕМЛЕОБЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ (20-ті – 30-ті роки ХХ століття) Автореферат 31 стр.
155. ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
156. ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ. 1861-1917 рр. Автореферат 31 стр.
157. ЄВРЕЙСЬКИЙ КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ: ЕТНОПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
158. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
159. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика Автореферат 46 стр.
160. європейські механізми боротьби із торгівлею людьми Автореферат 28 стр.
161. ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ НА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТ. (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 24 стр.
162. ЄВРОПЕЙСЬКА І ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ TA РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ (1991-2004 рр.) Автореферат 62 стр.
163. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ КРАЇН БАЛТІЇ (1991-2004 рр.) Автореферат 35 стр.
164. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ВІДНОСИН З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ Автореферат 28 стр.
165. Європейська інтеграція як фактор розвитку промисловості України Автореферат 32 стр.
166. ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Автореферат 24 стр.
167. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Автореферат 29 стр.
168. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У 1863-1878 РОКАХ Автореферат 32 стр.
169. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ОБ’ЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ Автореферат 28 стр.
170. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ (політологічний аналіз) Автореферат 25 стр.
171. Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі Автореферат 23 стр.
172. ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
173. ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТА) І ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
174. ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ /ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ/. Автореферат 27 стр.
175. ЄВРОПЕЙСЬКЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
176. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО У ГАЛУЗІ ОПОДАТКУВАННЯ (загальнотеоретичні та історико-правові аспекти) Автореферат 25 стр.
177. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ Автореферат 30 стр.
178. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ГУМАНІЗМ ЯК ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
179. ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ІНТЕГРАТИВНА СИСТЕМА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
180. ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
181. ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН РОБОЧОГО ЧАСУ, ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 22 стр.
182. ЄДНІСТЬ ІСТИНИ, ДОБРА І КРАСИ У ФІЛОСОФІЇ В.С.СОЛОВЙОВА Автореферат 22 стр.
183. ЄДНІСТЬ ГНОСЕОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДИ Автореферат 28 стр.
184. ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 23 стр.
185. ЄЗУЇТСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. Автореферат 38 стр.
186. Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.) Автореферат 22 стр.
187. ЄФРОСИНІЯ ЗАРНИЦЬКА В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 30 стр.
188. Є–70 УКРАЇНСЬКА БАЛАДА ХІХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРІЯ ЖАНРУ) Автореферат 24 стр.
189. І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Автореферат 31 стр.
190. І Н Т Е Н С И Ф І К А Ц І Я П Р О Ц Е С І В М А С О О Б М І Н У В А Б С О Р Б Е Р А Х З П У Л Ь С А Ц І Й Н О Ю Н А С А Д К О Ю Автореферат 19 стр.
191. І.І. КАЗАС – ПРОСВІТИТЕЛЬ КАРАЇМІВ ТА КРИМСЬКИХ ТАТАР Автореферат 25 стр.
192. І.Г. ШУЛЬГА ЯК ІСТОРИК УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
193. І.О.РОДІОНОВ І ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 25 стр.
194. ІВАН БАГРЯНИЙ: “НОВА РЕЛІГІЙНІСТЬ” ЯК КОНСТРУЕНТ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ Автореферат 30 стр.
195. ІВАН ПУЛЮЙ У СВІТОВІЙ НАУЦІ Й КУЛЬТУРІ Автореферат 30 стр.
196. ІВАН ФРАНКО ТА ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 53 стр.
197. ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ (1890-ті роки ХІХ ст. -– 1916 р.) Автореферат 55 стр.
198. Іван Франко „ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ НАРОДНІ ПРИПОВІДКИ” ІВАНА ФРАНКА: ПАРЕМІОЛОГІЧНИЙ ТА ПАРЕМІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ, ПОЕТИКА ТЕКСТІВ Автореферат 29 стр.
199. ІВРИТСЬКИЙ ТЕКСТ: ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ (на матеріалі сучасної прози) Автореферат 28 стр.
200. ІГРОВІ СТРУКТУРИ В МУЗИЦІ: ЕСТЕТИКА, ТИПОЛОГІЯ, ХУДОЖНЯ ПРАКТИКА Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1  [2]  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389