Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементта тенденції змін у тіньових політичних структурах. Визначено, що кризова ситуація сприяла перегрупуванню політичних сил, проникненню в органи влади представників комерційних структур. Як наслідок - перерозподіл ринку в бік монополізації ряду прибуткових сфер. Крім того, можлива ситуація, коли крупний бізнес впливатиме на політику через певних політичних та громадських діячів, через партії, які представляють і захищають їх інтереси шляхом лобіювання законів, фінансування лідерів і партій, створення адміністративно-економічних груп.

У пункті 5.2.2 “Корумповані структури” досліджується корупція як суспільно небезпечне явище, труднощі боротьби з яким зумовлені, насамперед, неоднозначністю розуміння її суті, структури та юридичної природи складових її дії. Дослідження показують, що масштаби та характер корупції прямо пов’язані з роллю та значенням, які має державний апарат у соціальному управлінні суспільством. На основі висловлених у правовій науці поглядів на корупцію, а також норм чинного законодавства пропонується визначення корупційного правопорушення як протиправної, винної дії чи бездіяльності, яка посягає на державний або громадський порядок або на встановлений порядок управління, на власність, права і свободи громадян і за яку передбачено адміністративну відповідальність. Дія чи бездіяльність вчиняється умисно особою, уповноваженою на виконання державних функцій, свого статусу для отримання майна, послуг, пільг, а рівно надання уповноваженій особі переваг зацікавленою особою, а рівно стимулювання до названих дій або посередництво в них. Дія чи бездіяльність може вчинятися адміністративним органом. При цьому обгрунтована необхідність та розроблені пропозиції щодо внесення змін та доповнень до ч.2 т.1 Закону України “Про боротьбу з корупцією”, де перелічені корупційні діяння.

Автором також досліджені джерела корупції в управлінських структурах і підкреслена необхідність виділення двох рівнів корупції: інституціонального (політичного) та індивідуального (кримінального), що сприяло б вірній кваліфікації дії як корупційного правопорушення.

У пунктах 5.2.3 “Організована злочинність” та 5.2.4 “Економічна злочинність” досліджені основні тенденції розвитку організованої злочинності та економічної злочинності, а також вплив на цей процес політичних пріоритетів та відповідних державно-управлінських заходів.

Результати подальшого дослідження процесів тінізації економіки показують, що такі державно-управлінські заходи подолання кризи неплатежів як бартер, вексельний обіг, взаєморозрахунки можуть бути віднесені до легальних елементів тіньової економіки тому, що ці операції проводяться без використання грошових коштів, тобто грошові кошти не обертаються у фінансово-економічній сфері, не беруть участь у фінансово-економічних відносинах. Докладному висвітленню цього питання присвячений пункт 5.2.5 “Легальні елементи”.

У підрозділі 5.3 “Причини виникнення тіньової економіки” та у пунктах 5.3.1 “Державно-управлінські причини” та 5.3.2 “Соціальні причини” виділені дві відповідні групи причин тінізації економіки.

Серед державно-управлінських причин окремо виділені дві групи: ті, що зумовлені змістовними характеристиками державного режиму, засадами організації системи державних органів (загальні причини), а також причини, зумовлені прорахунками в державній економічній політиці, неефективністю системи державного управління економікою (специфічні).

До соціальних причин віднесені: безробіття, складна демографічна ситуація, недоліки право-виховної роботи, загальна непідготованість населення та управлінських кадрів до вирішення складних завдань на основі нової економічної стратегії, недостатній розвиток демократичних традицій саморегуляції суспільних процесів в економіці та інше. Досліджений вплив виділених причин на тінізацію економіки.

У підрозділі 5.4 “Загальні заходи попередження тіньової економіки” на засадах результатів проведених досліджень розроблені комплексні державно-управлінські заходи попредження та протидії тінізації економіки: політичні, правові, організаційні та регуляторні.

У пункті 5.4.1 “Політичні заходи” наведено, що політичні заходи складаються у створенні державою умов щодо реалізації конституційної поведінки індивіда, яка передбачає праводопустиму власну поведінку та правозумовлене, небайдуже відношення до порушень норм права іншими особами.

У пункті 5.4.2 “Правові заходи” виділені прогалини у чинному законодавстві, які не дозволяють, навіть за умови виявлення конкретних (за світовим досвідом) злочинів у сфері економіки, фінансів, притягувати до відповідальності порушників, сприяють особистій і груповій безвідповідальності та безкарності. При доповненні законодавства особливу увагу треба приділяти: законам, що регламентують процеси банкрутства підприємств, антимонопольному законодавству, системі оподаткування, законам, які стимулюють розвиток підприємництва. Надання особливої уваги саме цим групам законів зумовлено тим, що вони спрямовані на стимулювання розвитку конкурентного середовища як основи ринкової економіки. Крім цього, зазначено, що державне управління подоланням тінізації економіки містить у собі заходи не тільки адміністративно-правові, а й ті, що дозволять попередити криміналізацію економіки – зокрема, кримінологічна експертиза законопроектів, які регулюють економічну сферу суспільного життя. Розроблені критерії проведення кримінологічної експертизи: наявність (відсутність) протиріччя чинному законодавству; стимулювання (гальмування, стримування) розвитку підприємництва; наявність чинників, що сприяють корупції у сфері державної служби; ступінь лібералізації реєстраційної діяльності та контроль за нею з боку держави; керованість державою фінансово-кредитної та господарської сфер. Відповідні положення доцільно відтворити у Законі України “Про кримінологічну експертизу”.

У пункті 5.4.3 “Організаційні заходи” на основі світового досвіду та з врахуванням практики роботи органів внутрішніх справ запропонована інформаційна система, дія якої спрямована на боротьбу з криміналізацією економіки.

У пункті 5.4.4 “Регуляторні заходи запобігання та протидії” виділені державно-управлінські заходи, які дозволяють гнучко регулювати стан фінансово-економічної сфери країни, впливати на господарські відносини між суб’єктами господарювання. Такі заходи об’єднуються у три групи: 1) податкове та фінансово-кредитне регулювання, встановлення правил ціноутворення, цільових дотацій, розміру фінансових санкцій; 2) система державних резервів, ліцензування, лізинг, соціальні, екологічні та інші норми та нормативи; 3) державне замовлення, цільові науково-технічні, економічні, соціальні державні та регіональні програми.

У Висновках викладені загальні підсумки дослідження, сформульовані основні положення, що складають зміст дисертаційної роботи, зокрема ті, що стосуються обгрунтування положення про необхідність розгляду державного управління економікою у адміністративно-правовому аспекті, що передбачає перегляд існуючого погляду на державне управління як прерогативу суто виконавчої влади, розширення кола суб’єктів управління включенням до нього органів тріади влади та місцевого самоврядування, аналізу правового статусу кожного з уповноважених державних органів в процесі здійснення ними повноважень щодо державного управління економікою на засадах конституційного розподілу влад, поглиблення поняття “економіка” з врахуванням плюралізму форм власності, перегляду місця і ролі державної власності у системі форм власності та у державно-управлінському механізмі, дослідження впливу економіки на управлінську діяльність держави, обгрунтування необхідності та вдосконалення правового регулювання державного управління реструктуризацією економіки, дослідження тінізації економіки та розробка державно-управлінських заходів щодо запобігання та протидії їй.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1.

 1. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія/ За загальною редакцією О.М. Бандурки.-Харків:Ун-т внутрішніх справ,1999. - 304с.

2.

 1. Рябченко О.П. Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин. Курс лекцій.-Харків:Університет внутрішніх справ, 1998. - 68с.

3.

 1. Рябченко Е.П., Ковалев Е.В. Маркетинговая концепция экономической безопасности предприятия. - Харьков, Университет внутренних дел,1998. - 144с.

4.

 1. Рябченко О. Фінансово-економічна експертиза як захід державного регулювання// Матеріали науково-практичної конференції. - Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України,1996. - С.200-202.

5.

 1. Ковальов Є.В., Рябченко О.П., Коваленко А.І.. Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз// Вісник Університету внутрішніх справ.Вип.2 – Харків,1997. - С.175-179.

6.

 1. Рябченко Е.П. Криминологический аспект экономических преступлений// Материалы международной конференции “Новый уголовный кодекс Российской Федерации: проблемы борьбы с преступностью”. - Ростов-на-Дону,1997. - С.100-103.

7.

 1. Ковальов Є.В., Рябченко О.П. Урахування чиннику часу в економічному аналізі фірми // Вісник Університету внутрішніх справ.Вип.1 – Харків,1996. - С.85-88.

8.

 1. Бандурка О.М., Рябченко О.П. Адміністративно-правові проблеми функціювання виконавчої влади в Україні// Малий і середній бізнес. – 1999 - №1-2 – С.23-28.

9.

 1. Рябченко О.П. Посилення державного управління – шлях до детінізації економіки// Міліція України. - 1999. - №1-2. - С.16-17.

10.

 1. Рябченко О.П. Проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні// Актуальні проблеми державного управління. Науковий збірник. - Х.: УАДУ (ХФ),1999. - №1(3). - С.69-75.

11.

 1. Рябченко О.П. Економічні методи державного управління в період реформування економіки// Вісник Університету внутрішніх справ.Вип.9.-Харків,1999. – С.327-334.

12.

 1. Рябченко О.П. Проблеми здійснення судового реформування в Україні/ Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників/ Керівники авторського колективу А.І. Комарова, В.В. Медведчук, В.О. Євдокимов, В.Ф. Бойко, О.О. Крикун – Київ,1999. - Том 12. - С.619–623.

13.

 1. Рябченко О.П. Адміністративно-правові засади державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні// Вісник Академії митної служби України. – Дніпропетровськ: АМСУ - 1999. - №3. - С. 31-36.

14.

 1. Рябченко О.П. Тіньова політика і корупція. Разом чи окремо? / Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників/ Керівники авторського колективу А.І. Комарова, В.В. Медведчук, В.О. Євдокимов, В.Ф. Бойко, О.О. Крикун – Київ,1999. - Том 18. - С.97–101.

15.

 1. Рябченко О.П. Місцеве самоврядування в Україні – теорія і практика// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1999. - №4. – С.179-181.

16.

 1. Рябченко О.П. Державне регулювання і економічна злочинність// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. Спеціальний випуск у чотирьох частинах. Частина 2. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми вдосконалення законодавства та практика його застосування з урахуванням прогнозу злочинності”. 20-21 травня 1999 року .- Луганськ,2000. - С.34-38.

17.

 1. Рябченко О.П. Державна служба в Україні з позицій теорії управління// Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов’язків. Науковий збірник. - Х.: УАДУ(ХФ),2000. - С.71-75.

18.

 1. Рябченко О.П. Державне управління відносинами власності в Україні// Вісник Університету внутрішніх справ. Вип.10. - Харків, 2000. - С.192-196.

19.

 1. Рябченко О.П. Адміністративно-правовий аспект державного управління податковими надходженнями в Україні// Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Вип.1. - Львів,2000. - С.105-111.

20.

 1. Рябченко О.П. Державна регіональна економічна політика через призму засад державотворення в Україні// Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник. - Х.:УАДУ (ХФ), 2000. - №2(7). - С.87-93.

21.

 1. Рябченко О.П. Об’єкт адміністративної юстиції – корупція. До постановки проблеми// Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. Науково-практичний збірник. Додаток до журналу “Міліція України”. - К.,2000. –№2. - С.56-60.

22.

 1. Рябченко О.П. Єдність та розподіл влад у системі органів державної влади в Україні// Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя,2000.-№1(10).-С.3-11.

23.

 1. Рябченко О.П. Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні// Вісник Університету внутрішніх справ. Випуск 11. – Харків,2000.

24.

 1. Рябченко О.П. Формування інформаційної системи економічної безпеки// Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Випуск 3,4. – Харків: Основа, 1997. - С.32-34.

25.

 1. Рябченко Е.П. Экономическая безопасность региона в системе национальной безопасности Украины// Міжрегіональна науково-практична конференція. Харківська обласна державна адміністрація. Харківський інститут бізнесу і менеджменту.-Харків,1997. - С.31-34.

26.

 1. Позняков О.І., Рябченко О.П. Проблеми державного управління бюджетним процесом в Україні// Стратегія розвитку України до 2010 року. Тези міжрегіональної науково-практичної конференції. Секція №1: “Механізми управлінського впливу на соціально-економічний розвиток регіону”. - Х.: УАДУ (ХФ),1999. - С.70-73.

27.

 1. Рябченко О.П. Адміністративно-правові проблеми взаємодії між центром та регіонами в процесі державного управління економікою// Матеріали четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції “Концепція формування законодавства України”, листопад 1999 року. Запорізький державний університет. Юридичний факультет – Запоріжжя,2000. - С.101 – 109.

28.

 1. Бандурка О., Рябченко О. Державне управління вищою освітою в Україні. Проблеми. Шляхи вдосконалення// Новий колегіум. - 2000. - №1(2). - С.18-21.

29.

 1. Рябченко О.П. Державне управління реструктуризацією економіки України. Теоретичний аспект і практичні пропозиції// Пути реформирования экономики Украины на современном этапе. Приложение №4(9) к научному журналу “Персонал” №2(56). - 2000. - С.14-16.

Рябченко О.П. Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичний наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Університет внутрішніх справ МВС України.Харків,2000.

Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем державного управління економікою України у адміністративно-правовому аспекті. Аналізуються питання, пов’язані із методологічним підходом до державного управління економікою, визначенням місця і ролі органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі здійснення державно-владних повноважень на засадах концепції єдності і розподілу влад. Досліджуються питання вдосконалення правового регулювання державного управління економікою, проблеми сполучення централізації та децентралізації у державному управлінні економікою, питання державного управління відносинами власності, бюджетним процесом, реструктуризацією економіки. Аналізується вплив економіки на зміст і характер державного управління. Розглядаються проблеми державного управління подоланням тінізації економіки і розробляються комплексні державно-управлінські заходи попередження і протидії.

Ключові слова: державне управління економікою, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державно-управлінські відносини, власність, бюджет, реструктуризація, тіньова економіка.

Рябченко Е.П. Государственное управление экономикой Украины (административно-правовой аспект).-Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. Университет внутренних дел МВД Украины. Харьков,2000.

Диссертация посвящена исследованию актуальной проблемы государственного управления экономикой Украины в административно-правовом аспекте. Подробно разрабатываются концептуальные положения государственного управления экономикой: содержание управления, принципы, функции, методы и формы. На основе концептуальных положений, а также конституированной концепции единства и разделения власти проанализировано место и роль органов государственной власти и местного самоуправления в процессе осуществления своих государственно-властных полномочий по управлению экономикой. Исследована обратная связь в системе государственного управления – влияние экономики на управленческую деятельность государства. При этом обоснована необходимость углубления понятия “экономика”. Рассмотрены вопросы государственного управления собственностью. В процессе исследования государственного управления бюджетным процессом определена необходимость внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, а также пересмотра полномочий Министерства финансов Украины. Отдельной проблемой является соотношение централизации и децентрализации в государственном управлении экономикой. Централизация и децентрализация исследованы не только как категории, объективно присущие управлению, но и организационно-правовой аспект их соотношения. На основе результатов проведенных исследований формулируются конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования государственного управления экономикой, а также меры организационно-правового обеспечения. Особое внимание уделено проблеме государственного управления преодолением тенизации экономики. Предложен соответствующий понятийный аппарат, исследованы элементы теневой экономики (теневая политика, организованная преступность, экономическая преступность, коррупция, легальные элементы: бартер, взаимозачеты, вексельный оборот), причины ее возникновения, разработаны комплексные государственно-управленческие меры преодоления, среди которых особое место занимает криминологическая экспертиза законопроектов, регулирующих сферу экономики, а также организационное обеспечение предупреждения и противодействия теневой экономики.

Ключевые слова: государственное управление экономикой, органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственно-управленческие отношения, собственность, бюджет, реструктуризация, теневая экономика.

State management of the economic of Ukraine (administrative-lawful aspect). Elena P. Ruabchenko.-Manuscript.

Thesis for scientific degree Doctor of Law Sciences, specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and procedure; financial law/ University of Internal Affairs/ Kharkov, 2000.

The thesis with the research of actual problems of the state management of the economic of Ukraine in the administrative-lawful aspect. It analyses the problems of elaboration methodological approach of the state management of the economic; it determines the place and the part of the organ of the state power and local government in trial realization of the state-powerful commission; it analyses the problems of improvement upon lawful regulation of the state management of the economic; it considerations the problems of the state management of shadow economic and it gives complex recommendations on preventive. In work the reasons of origin and existence of shadow economy are investigated; the main concepts are indicated; the consequences of an operation of shadow economy are chosen: shadow policy, corruption, organized criminality, economic criminality; the manifestations of shadow economy in socio economic life of company are systematized; the world (global) experience of realization of measures on warning and counteraction to shadow economy is circumscribed. The robot is intended for the practical workers of law-enforcement organs, cadets of maximum educational institutions of organs of internal businesses, broad circle of the experts - lawyers, economists

Key words: state management of the economic, organ of state power, organ of local government, state-management relations, property, budget, restructuration, shadow economy.


Сторінки: 1 2 3

Наступні 7 робіт по вашій темі:

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕНІТАЛІЙ У ДІВЧАТ ТА ПІДЛІТКІВ (ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЛІКУВАННЯ) - Автореферат - 44 Стр.
АРХІТЕКТУРА ПЕРИМЕТРАЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ РИНКОВИХ ПЛОЩ МІСТ ТА МІСТЕЧОК ГАЛИЧИНИ у кінці XVIII – на початку XX століть - Автореферат - 27 Стр.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕРИТРОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМАХ ДИФТЕРІЇ. - Автореферат - 26 Стр.
Приватизація у промисловому секторі економіки України - Автореферат - 26 Стр.
Врожай та якість продукції льону-довгунця залежно від доз і строків застосування вуглеамонійних солей та стимулятора росту триман - Автореферат - 22 Стр.
АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ - Автореферат - 30 Стр.
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ( на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України) - Автореферат - 27 Стр.