Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементдо і після проведення експерименту

ЕГ | КГ | ЕГ | КГ | ЕГ | КГ

1 | Високий | 13,1 | 12,8 | 29,3 | 16,3 | 16,2 | 3,5

2 | Середній | 58,7 | 55,9 | 57,3 | 57,7 | 1,4 | 1,8

3 | Низький | 28,2 | 31,3 | 13,4 | 26,0 | 14,8 | 5,3

Примітка: ЕГ – експериментальні групи, КГ – контрольні групи.

Суттєві зрушення, які відбулися на всіх рівнях, свідчать про результативність проведеної експериментальної роботи. Однак ці зрушення нерівномірні відносно різних рівнів сформованості культури спілкування. Найбільші зміни відбулися на високому рівні, який підвищився у 16,2% старшокласників експериментальних груп, незначні – на середньому (1,4%). Достатньо переконливими є зрушення на низькому рівні – частка старшокласників з таким рівнем зменшилася на 14,8%. Це можна пояснити тим, що виховний процес детермінований різними чинниками, зокрема спеціально створеними педагогічними умовами, авторитетним впливом дорослих (учителів, батьків), які спонукали старшокласників до переосмислення власної позиції відносно значущості культури спілкування в життєдіяльності людини, сприяли активному включенню учнів у комунікативну діяльність.

Аналіз результатів сформованості рівнів культури спілкування старшокласників контрольних груп показав, що у них також відбулися зміни, однак порівняно з експериментальними – незначні, а саме: високий рівень зріс на 3,5%, середній – на 1,8%, низький зменшився на 5,3%. Отже, у звичайних умовах організації процесу формування культури спілкування без впровадження комплексної методики та дотримання інших педагогічних умов змін практично не відбувається.

Після завершення експериментальної роботи підвищилася активність старшокласників у позаурочній діяльності, житті школи, поліпшилися взаємини, загальний мікроклімат, зросли співробітництво, взаєморозуміння, культура спілкування. Розуміння значущості формування культури спілкування спонукало старшокласників до самовдосконалення, набуття необхідних знань і навичок, перевірки своїх можливостей у реальних життєвих ситуаціях.

Таким чином, результати проведеної дослідно-експериментальної роботи підтвердили ефективність розроблених педагогічних умов формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

На основі проведеного дослідження зроблено такі висновки:

1.

 1. Здійснений аналіз теоретичних засад проблеми формування культури спілкування у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі дав можливість з’ясувати, що проблема спілкування в історії педагогічної думки вивчалася під впливом суспільних потреб; підтвердити актуальність досліджуваної проблеми на сучасному етапі; охарактеризувати культуру спілкування як структурний компонент внутрішньої культури особистості старшокласника, від якої залежить рівень її сформованості, що визначає можливість розвитку знань, комунікативних умінь, ставлень до оточуючих через систему установок і мотивів, поведінки, адекватних емоційно-оцінних реакцій, а також здійснення у навчально-виховному процесі взаємодії на суб’єкт-суб’єктному рівні; довести, що знання, комунікативні уміння, ставлення, мотиви, оцінки як феномен особистості формуються і розвиваються в продуктивній практичній діяльності; встановити, що соціальні та педагогічні реалії сьогодення вимагають від виховної системи оновлення змісту, форм, методів і засобів формування культури спілкування учнів, які відповідали б сучасним потребам, уявленням про культуру спілкування і людських взаємин.

2.

 1. На основі проведеного теоретичного аналізу уточнено поняття “культура спілкування старшокласників”, яке ми розглядаємо як опосередковану віковими особливостями систему норм і цінностей, досвіду і потреб, що реалізуються у взаємодії старшокласника з однолітками, вчителями, батьками та іншими людьми у процесі обміну змістовим, емоційним і ціннісним досвідом, а також в їх діяльності та поведінці.

3.

 1. У процесі дослідження з’ясовано, що старший шкільний вік завдяки розвитку самосвідомості, прагнення до самостійності та самопізнання свого реального “Я” є найбільш сприятливим для формування культури спілкування.

За результатами констатувального етапу експерименту встановлено, що у загальноосвітніх навчальних закладах недостатньо уваги надається формуванню культури спілкування старшокласників. Організація та здійснення позаурочної виховної роботи потребують модернізації та оновлення основних підходів до задоволення особистісних інтересів і потреб (пізнавальних, духовних, моральних, культурних тощо) старшокласників.

У дослідженні визначено компоненти та показники культури спілкування старшокласників, а саме: змістовно-інтелектуальний (пізнавальний), емоційно-оцінювальний, мотиваційний, дільнісно-функціональний (поведінковий). Їх інтегральними характеристиками виступають знання, інтереси, потреби, морально-етичні норми, система взаємин, що виявляється через переконання, поведінку, спілкування на різних рівнях взаємодії (з учителями, батьками, однолітками) і особистісне самовизначення старшокласників.

Відповідно до визначених критеріальних характеристик виявлено рівні сформованості культури спілкування старшокласників: високий (13,0%), середній (57,3%), низький (29,7%).

4.

 1. Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено дієвість розробленої моделі та ефективність педагогічних умов формування культури спілкування, в тому числі створено та апробовано комплексну методику формування зазначеної якості: факультативний курс “Основи культури спілкування” (для учнів 9-11-х класів) у поєднанні з організаційними формами, активними методами і засобами виховання (практикуми, тренінги, диспути, години тематичного спілкування, турніри, уроки-подорожі, вечори-роздуми, інтерв’ю, розв’язування проблемних задач, структуровані й спонтанні групові дискусії, рольові ігри, складання психологічних характеристик, моделювання й аналіз конкретних ситуацій, самотестування, планування процесу самонавчання та самовиховання, аналіз результатів діяльності тощо).

5.

 1. За результатами експерименту представлено динаміку рівнів сформованості культури спілкування старшокласників: на високому рівні відбулися зрушення від 13,1% до 29,3%; на середньому – від 58,7% до 57,3%; на низькому – від 28,2% до 13,4%. Здійснено порівняльний аналіз результатів експериментальних і контрольних груп, який підтвердив ефективність розробленої і впровадженої комплексної методики.

6.

 1. Матеріали комплексної методики склали основу методичних рекомендацій для вчителів, вихователів, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів різного типу, студентів-практикантів вищих педагогічних навчальних закладів, керівників практики, викладачів педагогічних дисциплін.

Виконане дослідження не вичерпує всього комплексу розв’язання зазначеної проблеми. Подальшого наукового вивчення потребують: специфіка формування культури спілкування учнів різних вікових категорій; використання конкретних навчальних дисциплін як засобу формування культури спілкування; проблема культури педагогічного спілкування як одна з провідних передумов виховання культури спілкування учнів та інші.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Шулигіна Р.А. Роль педагогічного спілкування у формуванні особистості старшокласника // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. – № 18 – С. 94-98.

2. Шулигіна Р.А. Педагогічний такт і професійна етика як необхідні складові педагогічної діяльності у процесі спілкування з учнями // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – № 19. – С. 135-138.

3. Шулигіна Р.А. Спілкування як вагома складова соціальної адаптації особистості // Наукові записки КУТЕП: Щорічник / Ред. кол.: Пазенок В.С. (голова) та ін. – К.: Знання України, 2003. – Вип. 3. – С. 499-507.

4. Шулигіна Р.А. Педагогічні умови організації вільного часу старшокласників // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 36. – С. 125-137.

5.

 1. Шулигіна Р.А. Питання культури спілкування в контексті духовного становлення особистості старшокласника // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 37. – С. 145-154.

6.

 1. Шулигіна Р.А. Вплив культури спілкування на формування моральних і культурних якостей учнівської молоді // Вісник КНЛУ: Серія Педагогіка та психологія. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2004. – Вип. 7. – С. 213-219.

7.

 1. Шулигіна Р.А. Роль спілкування у формування особистості // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Національна освіта: провідні тенденції та перспективи (до 140-річчя від дня народження Б.Д.Грінченка) 15-16 грудня 2003 року. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2004. – С. 98-100.

8.

 1. Шулигіна Р.А. Комунікативна культура особистості: стан проблеми, перспективи, розвиток // Сучасні літературознавчі студії: Дитина і світ: проблеми культурного діалогу. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – № 2. – С. 167-173.

9.

 1. Шулигіна Р.А. Педагогічні передумови оптимізації комунікативної культури особистості у соціокультурному розвитку // Вісник Львівського національного університету: Серія педагогічна. – 2005. – Вип. 20. – С. 162-171.

10.

 1. Шулигіна Р.А. Проблема комунікативної культури у процесі виховання: психолого-педагогічний аспект // Мовна освіта в контексті Болонських реалій: Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 24-25 лютого 2005 р. / Відп. ред. А.М. Чернуха. – К: Вид. центр КНЛУ, 2005. – С. 107-108.

11.

 1. Шулигіна Р.А. Зміст педагогічної взаємодії вчителя й учня у поступальному русі до загальноєвропейського освітнього простору // 60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє. Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 22-23 лютого 2006 р. – К: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С. 202-204.

12.

 1. Шулигіна Р.А. Основи культури педагогічного спілкування: Навч.-метод. посіб. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – 92 с.

13.

 1. Шулигіна Р.А. Особливості формування культури педагогічного спілкування майбутнього вчителя // Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 квітня 2006 року). – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2006. – С. 150-152.

14.

 1. Шулигіна Р.А. Теоретичні аспекти проблеми формування творчих якостей і педагогічної майстерності майбутнього вчителя // Учёные записки КРИППО (научный журнал). – Симферополь: Изд. центр КРИППО, 2006. – Вып. 5. – С. 27-29.

15.

 1. Шулигіна Р.А. Особливості творчої взаємодії в системі “вчитель – учень”: Зб. наук. праць “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – № 13. – С. 182-187.

16.

 1. Шулигіна Р.А. Методичні рекомендації з формування культури спілкування старшокласників. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 42 с.

17.

 1. Шулигіна Р.А. Морально-естетичне виховання особистості у вимірі його вартостей // Зб. наук. праць (Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 23-28 січня 2007 р.). – Хмельницький: Подільський культ.-просвіт. центр імені М.К.Реріха, Хмельницький нац. у-т, 2007. – С.79.

АНОТАЦІЯ

Шулигіна Р.А. Формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2007.

У дисертаційному дослідженні розкрито сутність, завдання, структуру культури спілкування, визначено компоненти, критеріальні характеристики та показники сформованості культури спілкування старшокласників; розроблено та експериментально перевірено дієвість моделі формування досліджуваної якості; обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність педагогічних умов формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: органічна єдність змістовно-інтелектуального, емоційно-оцінювального, мотиваційного, діяльнісно-функціонального компонентів культури спілкування старшокласників; впровадження комплексної методики формування культури спілкування; здійснення особистісно орієнтованого підходу; створення психологічної атмосфери комфортності, товариськості, взаємодопомоги.

Ключові слова: спілкування, культура спілкування, педагогічна взаємодія, старшокласник, позаурочна діяльність, виховний процес.

АННОТАЦИЯ

Шулыгина Р.А. Формирование культуры общения старшеклассников в воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Институт проблем воспитания АПН Украины, Киев, 2007.

Диссертация посвящена актуальной и недостаточно исследованной в педагогической науке и практике проблеме – формированию культуры общения старшеклассников в воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений.

В диссертационном исследовании уточнено и конкретизировано понятие “культура общения старшеклассников”; определены структурные компоненты, уровни, критериальные характеристики культуры общения старшеклассников.

В процессе экспериментальной работы спрогнозированы, определены и апробированы педагогические условия, которые обеспечивают овладение знаниями, формирование умений и навыков общения старшеклассников с ровесниками, учителями, родителями. К таким педагогическим условиям относятся: педагогическое взаимодействие на субъект-субъектном уровне в учебно-воспитательном процессе; соблюдение личностно ориентированного подхода; организация деятельностной подготовки старшеклассников в соответствии с принципами активного обучения (факультативный курс “Основы культуры общения”) и их участия в практической деятельности (совместные мероприятия); создание благоприятного психолого-педагогического климата для формирования культуры общения и положительных индивидуальных качеств старшеклассников с учётом их доминирующих потребностей в самопознании и активной деятельности.

В работе представлена и апробирована модель формирования культуры общения старшеклассников, включающая в себя цель, задачи, организационные формы, методы, средства, педагогические условия и результаты. На основе установленных критериальных характеристик определены три уровня развития культуры общения старшеклассников: низкий, средний и высокий. Диагностика уровней культуры общения учащихся старших классов позволила сделать вывод о том, что многие из них находятся на низком и среднем уровнях, а поэтому необходимо педагогическое руководство процессом формирования культуры общения учащихся старших классов.

Результаты аналитико-поискового и формирующего экспериментов дали возможность проследить динамику изменения уровней сформированности культуры общения старшеклассников в начале и в конце эксперимента в условиях применения разработанной автором комплексной методики, что позволило сделать вывод о подтверждении гипотезы, выдвинутой в работе. Сравнительный анализ начальных и конечных результатов экспериментальной работы свидетельствует о её эффективности и целесообразности применения в воспитательном процессе.

Ключевые слова: общение, культура общения, педагогическое взаимодействие, старшеклассник, внеурочная деятельность, воспитательный процесс.

SUMMARY

Shulygina R.A. Developing of culture of communication of senior pupils in the process of education in secondary schools. – Manuscript.

Thesis of a Candidate Degree in Pedagogical Studies. Speciality 13.00.07 – Theory and methodology. – Institute of the Educational Problems APS of Ukraine, Kyiv, 2007.

The thesis focuses on the essence, the task, the structure of the culture of communication. In the thesis the components, the criterial characteristics, the parameters of the development of the culture of communication of the senior pupils are defined. The model of development of the issue under consideration is worked out, and experimentally proved. The psychological and pedagogical conditions of culture of pupils’ communication development in the process of education in secondary schools are substantiated and experimentally proved: integralunity of in intellectual, emotional-evaluating, motivating, functional components of the culture of the communication senior pupils implementing the complex methodology of the development informing the culture of the communication; providing personal competent methods; creating psychological atmosphere of the comfort, friendship and support assistance to each other.

Key words: communication, communication culture, pedagogical cooperation, a senior pupil, personality oriented approach, extra-class activities, education process.


Сторінки: 1 2