Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементосвітньої реформи. Метою громадянського виховання молодших школярів є формування в учнів моральних ідеалів суспільства, громадянських почуттів, належної поведінки, потреби в праці на благо суспільства.

У процесі дослідження теоретично обґрунтовано наступні компоненти громадянського виховання: формування національної самосвідомості, культури міжнаціональних відносин; правові, моральні знання; патріотизм, гуманність, працелюбність; знання державної мови; поведінка відповідно до прийнятих у суспільстві норм.

У результаті теоретичного аналізу наукових джерел підтверджено, що однією з найактуальніших проблем педагогічної теорії і практики є пошук нових форм і методів громадянського виховання молодших школярів, які б відповідали сучасним суспільним потребам. У зв’язку з цим визначено і класифіковано традиційні й інтерактивні форми і методи, які, ґрунтуючись на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на формування у школярів критичного мислення, ініціативи, творчої активності.

Встановлено, що виховання громадянина демократичного суспільства вимагає створення педагогічних умов, які б сприяли розвитку громадянських якостей молодших школярів, а саме: використання народної творчості, традицій українського народу; наповнення змісту навчального матеріалу громадянським компонентом; підвищення професійної компетентності педагогів початкової ланки освіти з питань громадянського виховання молодших школярів; гуманізація і демократизація педагогічної взаємодії, спрямована на забезпечення позитивного емоційного стану учнів; індивідуальний підхід, який передбачає вміння педагога бачити у кожному учневі особистість, визнавати за ним право на власні погляди, захоплення, інтереси.

У ході дослідження визначено, що важливою умовою ефективності громадянського виховання виступає прогнозування результатів виховного впливу, тобто громадянської вихованості молодших школярів. У зв’язку з цим для досягнення ефективності експериментального дослідження було розроблено критерії визначення рівнів громадянської вихованості молодших школярів, а саме: понятійний рівень громадянськості; громадська спрямованість особистості; якості особистості; громадянська активність. З огляду на результати діагностики, у відповідності до означених критеріїв було визначено чотири рівні громадянської вихованості молодших школярів: високий, достатній, середній, низький.

У процесі дослідження встановлено, що виховання особистості громадянина є цілісною системою, яка поєднує навчальну та позакласну виховну роботу. Громадянське виховання молодших школярів передбачає наскрізну інтеграцію певних його аспектів у предмети шкільного освітнього компоненту, наповнення програм роботи гуртків різноманітною тематикою, спрямованою на підсилення громадянської орієнтації їхнього змісту.

У дослідженні з’ясовано, що ефективними у громадянському вихованні є уроки громадянськості, курс “Знай свої права, дитино. Азбука маленького громадянина”, програма “Я – громадянин України”. Доведено, що їх виховний потенціал полягає у поглибленні знань, що сприяють розвитку понятійного компонента громадянськості, створенні передумов для усвідомленого сприйняття і засвоєння молодшими школярами морально-правових норм, формуванні активної громадянської позиції учнів, усвідомленні ними свого громадянського обов’язку.

Встановлено, що необхідні умови для ефективного формування громадянськості молодших школярів створює використання у позакласній виховній роботі таких традиційних й інтерактивних методів і форм діяльності, як бесіди громадянського спрямування, розповіді, диспути, рольові та імітаційні ігри, драматизації, інтерв’ю, обмін думками, пошук спільних ідей, встановлення правил, метод проектів, вікторини, творчі вправи громадянського спрямування,

Ефективність проведеної експериментальної роботи підтверджено динамікою зростання рівнів громадянської вихованості молодших школярів за визначеними критеріями. Так, порівняно з початком дослідно-експериментальної роботи відсоток учнів, для яких характерний високий рівень громадянської вихованості, відчутно збільшився; значно зросла кількість вихованців із достатнім рівнем громадянської вихованості; відповідно зменшився відсоток школярів, яких охарактеризовано середнім та низьким рівнем громадянської вихованості особистості.

Таким чином, отримала підтвердження сформульована на початку дослідження гіпотеза, що ефективність громадянського виховання молодших школярів на уроках і в позакласній роботі підвищиться за умов посилення громадянського спрямування цієї діяльності, використання інтерактивних форм і методів, спрямованих на формування громадянської позиції кожного учня. Впровадження у виховний процес загальноосвітньої школи розроблених на основі педагогічної технології громадянського виховання програми “Я-громадянин України”, окремого навчального курсу “Знай свої права, дитино. Азбука маленького громадянина”, уроків громадянськості, творчих вправ громадянського спрямування; а також інтерактивних методів (ситуації морального вибору, рольові та імітаційні ігри, інтерв’ю, обмін думками, тематичні брейн-ринги, захист проектів тощо) позитивно вплинуло на формування громадянських якостей учнів, активізувало їх практичну діяльність у досліджуваному напрямі, що дає підстави робити висновок про ефективність теоретично обґрунтованої й експериментально впровадженої технології громадянського виховання.

Результати експериментального дослідження доводять доцільність використання запропонованої педагогічної технології громадянського виховання молодших школярів шляхом впровадження її у навчальну діяльність і позакласну виховну роботу. Крім того, результати дослідження можуть бути використані вихователями і педагогами для визначення і поглиблення основних напрямів роботи, пов’язаної з громадянським вихованням молодого покоління.

Виконане дослідження, яке, за своєю сутністю, є першою спробою систематизувати теоретичні доробки, визначити концептуальні положення та зміст виховної роботи з громадянського виховання учнів початкових класів у навчальній та позакласній виховній роботі, зрозуміло, не може претендувати на вичерпне розв’язання цієї проблеми. Вона залишається актуальною і вимагає подальшої розробки ряду важливих аспектів, до яких належать визначення пріоритетних напрямів громадянського виховання молодших школярів у позашкільному виховному просторі; педагогічне обґрунтування організаційного, навчального, методичного і матеріально-технічного забезпечення громадянського виховання молодших школярів, здійснення спеціальної підготовки вчителів початкових класів з метою підвищення їхньої педагогічної компетентності з проблем громадянського виховання, підвищення ефективності післядипломної освіти педагогічних кадрів з цієї проблеми.

Основні результати дослідження відображені в таких публікаціях автора:

1. Момотюк Л.Б. Громадянське виховання молодших школярів засобами народної педагогіки // Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. пр.– Вип. 16.– Київ: КДЛУ, 2001.– С.95-98.

2. Момотюк Л.Б. Виховання громадянськості молодших школярів: сутність і особливості // Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. пр.– Вип. 19.– Київ: КДЛУ, НМАУ, 2002. – С.131-135.

3. Момотюк Л.Б. Громадянське виховання в історії розвитку вітчизняної педагогічної думки // Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. пр.– Вип. 20.– Київ: КДЛУ, НМАУ, 2002. – С.114-117.

4. Момотюк Л.Б. Громадянське виховання в національній освіті // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. – Вип. 3. – Рівне: Міжнародний університет “РЕГІ” ім. акад. С.Я.Дем’янчука, 2002. – С. 18-21.

5. Момотюк Л.Б. Громадянське виховання молодших школярів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр.– Вип. 26.– Рівне, 2003. – С.15-18.

6. Момотюк Л.Б. Діагностика громадянської активності молодших школярів // Теорія і методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін.– Вип. 8.–Рівне:РДГУ, 2005. – С.137-141.

7. Момотюк Л.Б. Діагностика громадянської вихованості молодших школярів: практичний аспект // Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. пр.– Вип. 26.– Київ: КДЛУ, НМАУ, 2005. – С. 35-39.

8. Момотюк Л.Б. Громадянське виховання молодших школярів в предметах шкільного освітнього компоненту // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали Регіональної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (24 листопада 2005). – Рівне: РДГУ, 2005. – С.43-45.

9. Момотюк Л.Б. Громадянське виховання молодших школярів на уроках математики // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (10-11 травня 2006). – Рівне: РДГУ, 2006. – С.213-215.

10. Момотюк Л.Б. Уроки громадянськості як одна з форм громадянського виховання молодших школярів // Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій школі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Тернопільський нац. пед. ун.-т. ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – С. 56-59.

АНОТАЦІЇ

Момотюк Л.Б. Громадянське виховання молодших школярів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2007.

Дисертаційна робота, присвячена вивченню проблеми громадянського виховання молодших школярів, є першою спробою систематизувати теоретичні доробки, визначити концептуальні положення та зміст виховної роботи з формування громадянськості учнів початкових класів у навчальній і позакласній виховній роботі. У роботі розглядаються закономірності, принципи, пріоритетні форми і методи громадянського виховання у навчально-виховній роботі, аналізуються її можливості в контексті досліджуваної проблеми. Визначено та експериментально перевірено педагогічні умови ефективного здійснення громадянського виховання на уроках і в процесі позакласної виховної роботи. Основні з них: використання народної творчості, традицій українського народу; наповнення змісту навчального матеріалу громадянським компонентом; підвищення професійної компетентності педагогів початкової ланки освіти з питань громадянського виховання молодших школярів; гуманізація і демократизація педагогічної взаємодії, спрямована на забезпечення позитивного емоційного стану учнів; індивідуальний підхід, який передбачає вміння педагога бачити у кожному учневі особистість, визнавати за ним право на власні погляди, захоплення, інтереси.

Ключові слова: громадянськість, громадянське виховання, громадянська вихованість особистості, навчально-виховна робота, молодші школярі, діагностика громадянської вихованості.

Момотюк Л.Б. Гражданское воспитание младших школьников. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2007.

Диссертация посвящена проблеме гражданского воспитания младших школьников. В работе рассмотрена сущность понятий “гражданское воспитание”, “гражданственность”, “гражданские качества личности”, прослежена трансформация их содержания на разных этапах развития общества, выявлены характерные особенности гражданского воспитания учащихся младшего школьного возраста на современном этапе становления украинского государства.

В работе рассматриваются закономерности, подходы, принципы гражданского воспитания, его содержание, приоритетные формы и методы в контексте исследуемой проблемы.

Выявленные в процессе исследования основные тенденции дали возможность определить следующие компоненты гражданского воспитания: формирование национального самосознания, культуры междунациональных отношений, правовые, моральные знания, патриотизм, гуманность, трудолюбие, знание государственного языка, поведение согласно принятых в обществе норм.

Анализ психолого-педагогической литературы в контексте проблемы гражданского воспитания, а также изучение состояния проблемы в современной практике начальной школы дает возможность определить несоответствие между достаточно высоким уровнем теоретико-методической разработки её основных аспектов и отсутствием научно обоснованной системы гражданского воспитания младших школьников.

В диссертационном исследовании дифференцированы традиционные и интерактивные формы и методы гражданского воспитания, которые, основываясь на демократическом стиле взаимодействия, направлены на формирование у младших школьников критического мышления, инициативы, творческой активности.

На основе изучения передового педагогического опыта были выявлены и обоснованы педагогические условия, способствующие повышению результативности гражданского воспитания младших школьников: использование народного творчества, традиций украинского народа; наполнение содержания учебного материала гражданским компонентом; повышение профессиональной компетентности учителей начальных классов в контексте гражданского воспитания младших школьников; гуманизация и демократизация педагогического взаимодействия; индивидуальный подход, который предусматривает умение педагога видеть в каждом ученике личность.

Критериальный подход к диагностике гражданской воспитанности учащихся младших классов позволил осуществить целенаправленное и содержательное изучение этого феномена. Разработанные критерии дали возможность определить уровни сформированности гражданской воспитанности учащихся младших классов, каждый из которых характеризовался определенными показателями. Обобщение результатов констатирующего эксперимента свидетельствует о необходимости усиления внимания к проблеме гражданского воспитания младших школьников в учебно-воспитательной и внеклассной деятельности.

На основе полученных данных констатирующего эксперимента, с целью обобщения и систематизации условий и направлений воспитания гражданина, в начале формирующего эксперимента была разработана модель гражданского воспитания младших школьников, которая стала ориентиром в разработке технологии воспитания гражданина.

В процессе работы использовались массовые, групповые, индивидуальные формы, в основу которых были положены инновационные педагогические технологии, основанные на актуальных идеях личностно-ориентированной педагогики.

Анализ результатов формирующего эксперимента свидетельствует об эффективности предлагаемой технологии гражданского воспитания учащихся младших классов, а также возможностей ее использования в условиях начальной школы.

Ключевые слова: гражданственность, гражданское воспитание, гражданская воспитанность личности, учебно-воспитательная работа, младшие школьники, диагностика гражданской воспитанности.

 

Momotiuk L.B. A civil education of the pupils of elementary school. – Manuscript.

Thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Science in speciality 13.00.07 – Theory and Methodology of Education. – East Ukrainian national university named after Volodymyr Dal, Lugansk, 2007.

The thesis is devoted to the problem of the civil education of junior schoolchildren. It is a first attempt to systematize the theoretical background, to define the conceptual points and contents of educational work on forming civil feelings of the junior pupils in class and in extracurricular activity. The regularities, principles, priority forms and methods of the civil education in studying process are considered; the possibilities of their usage in the context of the investigated scientific problem are analysed. Psychological-pedagogical conditions of the efficient realization of the civil education in class and in extracurricular educational activity are also determined and experimentally checked. The main of them are: the broad usage of Ukrainian folk educational traditions; filling the contents of the teaching material by civil component; increasing professional competence of teachers of the junior forms in context of the civil education of junior schoolchildren; humanization and democratization of the pedagogical interaction; the individual approach, which provides the teacher's skill to see personality in each pupil .

Key words: civil feelings, civil education, person’s civil upbringing, educational activity, junior schoolchildren, diagnostics of the civil upbringing.

Формат 60х90/16

Ум. друк. арк. 1,9. Наклад 100. зам. 571/3

Редакційно-видавничий відділ

Рівненського державного гуманітарного університету

33000, м. Рівне, вул.. С. Бендери, 12


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОАКУСТИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ СЛУХОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТА 2 ТИПУ - Автореферат - 29 Стр.
Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду - Автореферат - 29 Стр.
Письменницький Епістолярій у системі літературних жанрів - Автореферат - 37 Стр.
Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх Учителів початкової школи - Автореферат - 30 Стр.
СТВОРЕННЯ ЕкологІчНО безПЕЧНОГО технологІчНОГО процесУ ТА УСТАТКУВАННЯ для ПЕРЕРОБКИ ПОбУтовИх органІчНих ВІДходІв методом БАГАТОКОНТУРНОГО циркуляцІЙного піролізУ - Автореферат - 26 Стр.
Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини ХІХ ст. - Автореферат - 27 Стр.
К.М. БЕСТУЖЕВ-РЮМІН – ІСТОРІОГРАФ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЕЦЬ, АРХЕОГРАФ - Автореферат - 29 Стр.