Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементкількість інтерферону-гамма (10245 пг/мл на 107 клітин) у порівнянні із активованими
Т-лімфоцитами мишей дикого типу (6089 пг/мл на 107 клітин).

7. Нокаут по гену pttg спричинює статистично достовірне пригнічення продукції Інтерлейкіну-4 (106 пг/мл на 107 клітин) активованими Т-лімфоцитами без гену pttg у порівнянні із Т-лімфоцитами дикого типу (366 пг/мл на 107 клітин).

8. Трансформуючий фактор росту бета-1 викликає пригнічення продукції інтерферону-гамма як активованими Т-лімфоцитами дикого типу (до рівня 240 пг/мл на 107 клітин), так і активованими Т-лімфоцитами без гену pttg (до 120 пг/мл на 107 клітин). Трансформуючий фактор росту бета-1 зумовлював також пригнічення продукції інтерлейкіну-4 активованими
Т-лімфоцитами дикого типу та активованими Т-лімфоцитами із нокаутом по гену pttg (до рівня 22,6 пг/мл на 107 клітин і 23 пг/мл на 107 клітин, відповідно).

Основні публікації за темою дисертації

1. Дефіцит гену білка секурину (PTTG) знижує рівень активації Т лімфоцитів, індукованої лектином / Філяк Є.З., Філяк О.С., Афанасьєв С.В., Стойка Р.С. // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2006. – №4. – С. 51-55 (Дисертанту належить підготовка зразків для досліду, проведення активації Т-лімфоцитів, проведення досліджень, пошук та аналіз даних літератури, участь в аналізі результатів та написання статті).

2. Філяк Є.З., Філяк О.С., Стойка Р.С. Дослідження впливу дефіциту гену pttg на продукцію інтерлейкіну-6 активованими Т-лімфоцитами миші // Клінічна та експериментальна патологія. – 2007. – Т. VI, № 1. – С. 148 - 150. (Дисертанту належить підготовка зразків для досліду, проведення активації Т-лімфоцитів, проведення досліджень, пошук та аналіз даних літератури, участь в аналізі результатів та написання статті).

3. Втрата гену білка секурину (PTTG) веде до пригнічення активації Т лімфоцитів / Філяк Є.З., Держко І.О., Філяк О.С., Стойка Р.С. // Медична хімія. – 2007. - № 1. – С. 101 - 104. (Дисертанту належить підготовка зразків для досліду, проведення активації Т-лімфоцитів, проведення досліджень, пошук та аналіз даних літератури, участь в аналізі результатів та написання статті).

4. Протеоміка активації Т лімфоцитів мишей, позбавлених гена pttg / Філяк Є.З., Філяк О.С., Сушельницький С. І., Стойка Р.С. // Доп. НАН України. – 2007. - № 5. – С. 172-179. (Дисертанту належить підготовка зразків для дослідів, проведення досліджень, пошук та аналіз даних літератури, участь в аналізі результатів та написання статті).

5. Filyak Ye., Filyak O., Souchelnytskyi S. Proteomics-based study of mechanisms for TGF-beta1-induced inhibition of T-lymphocyte functions // 9-ий з’їзд Українського біохімічного товариства. – Харків. – Жовтень 24-27, 2006. – С. 189 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, статистичній обробці результатів, аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез, презентував роботу на конференції. Дана доповідь була відзначена першою премією.)

6. Proteomics-based search of proteins involved in PTTG-dependent regulation of
T-lymphocyte activation / Ye. Filyak, O. Filyak, S. Souchelnytskyi, R. Stoika // 6th International Parnas Conference. – Krakow, Poland. – May, 30 – June, 2 2007. – P. 43 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень, статистичній обробці результатів, аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні тез, презентував роботу на конференції.)

Анотація

Філяк Є. З. Протеоміка Т-лімфоцитів миші дикого типу та за відсутності гена білка секурину. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія, Інститут біології клітини НАН України, м.Львів, 2007.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу відсутності гену pttg на активацію Т-лімфоцитів миші та на регуляторні системи клітини, відповідальні за індукцію імунної відповіді органіму на патоген. Встановлено, що нокаут по гену pttg зумовлює зниження рівня бласт-трансформації Т-лімфоцитів миші у відповідь на активацію мітогенами та затримку цих клітин на стадії S клітинного циклу. За допомогою методів протеоміки ідентифіковано 18 білків, експресія яких достовірно змінена в активованих Т-лімфоцитів без гену pttg у порівнянні із активованими Т-лімфоцитами дикого типу. Показано, що активовані
Т-лімфоцити із нокаутом по гену pttg продукують достовірно більшу кількість інтерферону-гамма, та достовірно меншу кількість інтерлейкіну-4, що у свою чергу може призводити до порушення балансу активності імунної відповіді типів Th1 та Th2.

Ключові слова: протеоміка, активація Т-лімфоцитів, секурин, PTTG, генний нокаут, цитокін.

Аннотация

Филяк Є. З. Протеомика Т-лимфоцитов мыши дикого типа и за отсутсвия гена белка секурина. – Рукопись

Дисертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.11 – цитология, клеточная биология, гистология, Институт биологии клетки НАН Украины, г.Львив, 2007.

Диссертация посвящена исследованию влияния отсутствия гена pttg на активацию
Т-лимфоцитов мыши и регуляторные системы клетки, ответственные за индукцию иммунного ответа организма на антиген. Показно, что нокаут по гену pttg приводит к снижению уровня бласт-трансформации Т-лимфоцитов мыши в ответ на активацию и задержку этих клеток на стадии S клеточного цикла. С помощью методов протеомики идентифицировано 18 белков, экспрессия которых достоверно изменена у активированных Т-лимфоцитов без pttg в сравнении с активированными Т-лимфоцитами дикого типа. Показано, что активированые
Т-лифоциты с нокаутом по гену pttg продуцируют достоверно большее количество интерферона-гамма и достоверно меньшее количество интерлейкина-4, что, в свою очередь, может приводить к нарушению баланса иммунного ответа по типу Th1 та Th2.

Ключевые слова: протеомика, активация Т-лимфоцитов, секурин, PTTG, генный нокаут, цитокин.

Summary

Filyak Ye. Z. Proteomics of murine wild type T-lymphocytes and T-lymphocytes lacking gene coding for securing protein. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree in the field of biological sciences in specialty 03.00.11 – cytology, cell biology, histology, Institute of Cell Biology NAS of Ukraine, Lviv, 2005.

The thesis is devoted to investigation of the effect of the lack of pttg gene on activation of
T-lymphocytes and on functionality of cell signalling systems responsible for immune response induction.

It was shown that knock-out of pttg gene (pttg-KO) caused an inhibition of activation-induced blast-transformation of murine T-lymphocyte. That effect was found when phytohemaglutinin (PHA), concanavalin A (ConA), lectin derived from Lens culinaris, anti T-Cell Receptor (anti-TCR) and anti-CD3e monoclonal antibodies were used for activation of T-lymphocytes. The obtained results suggest expression and glycosylation of CD3 and TCR in pttg-KO T-lymphocytes. TGFв1 inhibited activation of both pttg-KO and wild type (pttg-WT) murine T-lymphocytes to the same level. Besides, the same level of proliferation and apoptosis was shown in intact and activated pttg-KO and pttg-WT T-cells. That suggests a specific effect of pttg-KO on signaling pathways, responsible for T-cell activation, while an intact signaling responsible for proliferation, inhibition of T-cell activation and apoptosis, pttg-KO caused an interruption in intact and activated T-lymphocytes in S phase of the cell cycle.

To detect specific proteins involved in PTTG-dependent regulation of T-cell activation, proteomics-based technology was used. T-lymphocytes were activated by immobilized anti-TCR and anti-CD3e antibodies and cultured for 72 hours. Then, cells were collected, lysed and subjected to 2D electrophoresis. More than 45 high-quality gels were generated and scanned. The gels were transferred into Image Master Analysis Platinum software, normalized, protein spots were detected and analyzed for statistically significant (p<0.05) differences in their intensity (protein amount) in separate groups of gels. Selected protein spots were cut off and identified by means of MALDI-TOF mass-spectrometry. 20 protein spots were identified corresponding 18 specific proteins. Some of them belong to “regulatory” proteins, such as: a) transcriptional factors - 2, b) cytokines – 2, c) proteins, involved in regulation of proliferation and differentiation and migration – 6, d) proteins, involved in the immune response regulation – 2. The changes in production of Interferon-gamma and Interleukine-4 were validated by ELISA. It was shown that activated pttg-KO T-lymphocytes produced for 64% more Interferon-gamma (10245 pg/ml per 107cells comparing to 6089 pg/ml per 107cells) and for 71% less Interleukine-4 (106 pg/ml per 107cells comparing to 366 pg/ml per 107cells) comparing to activated pttg-WT T-lymphocytes. TGFв1 inhibited Interferon-gamma and Interleukine-4 production by activated pttg-KO and pttg-WT. Activated pttg-KO and pttg-WT T-cells in the presence of TGFв1 (6ng/ml) produced 120-240 pg/ml per 107cells Interferon-gamma and 22,6-23 pg/ml per 107cells Interleukine-4. Because of strong variances in production of Interleukine-6 in individual mice, the statistically significant changes in production of this cytokine by activated pttg-KO T-lymphocytes were not identified.

Key words: proteomics, T-cell activation, Securin, PTTG, gene Knockout, cytokine.

Підписано до друку 26.07.2007

Формат 60х90/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 0,8

Наклад 100 прим. Зам. № 41

м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16 к. 3

ПП. “Арт.-сервіс”, тел. 261 13 80


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

ІНІЦІАЦІЯ, ПОСИЛЕННЯ ТА ПЕРЕНОС ПРОТИПУХЛИННИХ ІМУННИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕННЯХ (експериментальне та клініко-імунологічне дослідження) - Автореферат - 54 Стр.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ - Автореферат - 33 Стр.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛю ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛІВ З ЕКРАНОВАНИМИ ВИТИМИ ПАРАМИ - Автореферат - 22 Стр.
Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування в вісцеральних гладеньких м’язах - Автореферат - 25 Стр.
Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії - Автореферат - 31 Стр.
МЕТАБОЛІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ - Автореферат - 21 Стр.
КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ - Автореферат - 28 Стр.