Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМіністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Бурляй Ольга Іванівна

 

УДК 69.003.330.322.16

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

В БУДІВНИЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ)

Спеціальність 08.07.03 – Економіка будівництва

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Республіканському вищому навчальному закладі (РВНЗ)“

Кримський інженерно-педагогічний університет” (м.Сімферополь)

Науковий керівник доктор економічних наук, професор

Османов Ісмаїл Халікович,

завідувач кафедрою економіки і менеджменту

РВНЗ “Кримський інженерно-педагогічний університет”

Міністерства освіти і науки

Автономної Республіки Крим (АР Крим)

 

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Клейменов Олексій Матвійович,

завідувач кафедрою менеджменту

Кримського економічного інституту

Київського Національного

економічного університету ім. Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент

Зельцер Євген Робертович,

доцент кафедри підприємницької діяльності та аудиту

Інституту післядипломної освіти

Київського національного університету

будівництва і архітектури МОН України

Провідна установа Науково-дослідний економічний інститут

Міністерства економіки України

Захист відбудеться 6 вересня 2006 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31.

Автореферат розісланий 2 серпня 2006 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент Погорельцев В.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. В умовах прискорення темпів трансформації економіки України в ринкову інвестиційні процеси відіграють все більш провідну роль в діяльності будь-якої галузі. Чим інтенсивнішою буде активізація інвестиційної діяльності, тим ефективніше будуть здійснюватися ринкові перетворення. Значна роль в цьому процесі належить капітальному будівництву.

Переклади публікацій робіт Гітмана Л. Д., Джонка М. Д., Кейнса Дж. М., Макконнелла К.Р., Брю С.Л., Нємець Ю., Райта Д. та інших відображають західний досвід і теорію управління інвестиційними ресурсами, які не можуть бути безпосередньо застосовані до умов трансформаційного періоду економіки України.

Суттєвий вклад в розвиток управління інвестиційними процесами перехідної економіки вносять вітчизняні вчені Алімов А.А., Амоша А.І., Бакаєв А.А., Бланк І.А., Геєць В.М., Гойко А.Ф., Ємельянов А.С., Загородній А.Г., Колот І.П., Лукінов І.І., Ніколаєв В.П., Федоренко В.Г., Чумаченко М.Г., Шевчук В.Я. та інші. В їх роботах розглядаються методологічні і методичні основи управління інвестиційними процесами. Разом з тим практично відсутні роботи, в яких досліджується проблема розподілу бюджетних інвестицій в капітальному будівництві. Тому дослідження, спрямоване на пошук ефективних шляхів раціонального розподілу таких інвестицій, є актуальним як в науковому, так і в прикладному аспектах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт РВНЗ Кримського інженерно-педагогічного університету по проблемі ефективності використання ресурсного потенціалу Криму (номер державної реєстрації № 018800083950 і 0102 v 000128).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є теоретичне обґрунтування і розробка науково-методичного забезпечення підвищення ефективності капітальних інвестицій в будівництві на основі формування раціонального механізму використання обмежених бюджетних коштів.

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувалися наступні задачі:

· досліджена сутність, специфіка і особливості інвестиційної діяльності в капітальному будівництві на регіональному рівні;

· проаналізовано і дано оцінку існуючому механізму розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються на об'єкти капітального будівництва;

· обґрунтовано методичні підходи і визначені критерії оцінки показників незакінчених об'єктів при формуванні банку технічної і економічної інформації (ТіЕІ) баз даних по всіх видах промислового, цивільного і лінійно-протяжного будівництва для різних замовників об'єктів на регіональному рівні;

· виконана постановка і розроблена багатокритеріальна економіко-математична модель:

- визначення раціональної структури об'єктів нового і незавершеного будівництва для включення їх до “портфелю замовлень”;

- ефективного розподілу обмежених капітальних інвестицій по об'єктах будівництва;

· всі вищезазначені задачі розв’язані в комплексі по різних замовниках будівельних об'єктів в регіоні;

· формування: оцінок ефективності будівельних об'єктів для включення в раціональний набір для наступного інвестування; показників ТіЕІ для вирішення вищезазначених задач; розрахункових обсягів капітальних інвестицій, необхідних на будівельні об'єкти;

· удосконалено механізм підвищення ефективності розподілу обмежених бюджетних коштів на об'єкти капітального будівництва;

· запропоновано шляхи прискореного скорочення обсягів незавершеного будівництва.

Об'єктом дослідження виступають процеси інвестування в об'єкти капітального будівництва на регіональному рівні.

Предмет дослідження становлять методичні і науково-практичні положення удосконалення механізму розподілу капітальних інвестицій в будівництві.

Методи досліджень. В роботі використані методи: емпіричного і системного аналізу - при визначенні динаміки тенденцій, специфіки структури інвестування в капітальному будівництві; логічні, порівняльного аналізу, статистичні, групувань, експертні - для оцінки ефективності механізму розподілу капітальних інвестицій в будівництві і при побудові банку ТіЕІ по всіх видах будівництва; окремі положення теорії і загальні принципи економіко-математичного моделювання, методи лінійного і нелінійно-динамічного програмування, рейтингових оцінок - при розробці і модифікації економіко-математичних моделей підготовки ТіЕІ для розв’язання задачі визначення раціональної структури будівельних об'єктів, алгоритму і методу розрахунку нормативних обсягів інвестицій на будівельні об'єкти, аналізу результатів розв’язання задач.

Основу дослідження складають теоретичні положення економічної науки, праці вітчизняних і закордонних вчених, законодавчі і нормативні акти України і АР Крим з питань інвестування. Інформаційну базу дослідження складають дані Державного комітету статистики України, Головного управління статистики АР Крим, Головного управління капітального будівництва (ГоловУКБ) при Раді міністрів АР Крим, управлінь і відділів капітального будівництва міськвиконкомів АР Крим, Управління капітального будівництва (УКБ) і Об'єднаної дирекції замовника-забудовника (ОДЗЗ) Рескомнацу АР Крим, а також результати наукових досліджень автора дисертації.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних підходів для створення раціонального механізму капітального інвестування будівництва. Результати дослідження, які складають науково-практичну новизну, полягають в наступному:

уперше:

· обґрунтована постановка та побудовані економіко-математичні моделі наступних задач:

- визначення раціональної структури об'єктів нового і незавершеного будівництва для включення їх в поточні (річні) програми капітального будівництва;

- ефективного розподілу обмежених бюджетних коштів, що направляються на об'єкти капітального будівництва. Вказані задачі комплексно вирішено по різних замовниках будівельних об'єктів в регіоні;

· розроблений комплексний економіко-математичний інструментарій, який закладено в основу методу побудови раціонального механізму вдосконалення процесу капітального інвестування в будівництві і на цій основі доведені і запропоновані шляхи: підвищення ефективності розподілу обмежених бюджетних коштів, що спрямовуються на об'єкти, та ефективного (прискореного) скорочення обсягів незавершеного будівництва в регіоні;

уточнені:

· метод оцінки ефективності функціонування існуючої схеми розподілу обмежених бюджетних коштів, що спрямовуються на капітальне будівництво в АР Крим;

· методика формування економічної і технічної інформації для вирішення комплексу задач визначення раціональної структури об'єктів (нового і незавершеного будівництва) для включення їх в поточні і прогнозні програми капітального будівництва;

· методичний підхід розрахунку капітальних вкладень, необхідних на різні види об'єктів, відповідно до нормативних термінів їх будівництва;

отримали подальший розвиток:

· економічні категорії “капітальні інвестиції” і “інвестування як капітальні вкладення”;

· основні принципи і методика побудови республіканського банку ТіЕІ по всіх різновидах будівництва (промислового, цивільного і лінійно-протяжного), в розрізі замовників об'єктів в регіоні, для розв’язання низки задач від поточних (річних) і прогнозних програм до задач обліку і контролю у будівельному виробництві на всіх його етапах.

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень є науково-практичною базою розвитку механізму інвестування капітального будівництва, яка дозволяє більш ефективно використовувати інвестиційні ресурси при розробці програм розподілу бюджетних коштів на всіх ієрархічних і регіональних рівнях, управлінні плануванням будівництва та в інших сферах економіки.

Отримані результати дослідження практично використані у формі науково-методичних рекомендацій, що апробовані і впроваджені ГоловУКБ при Раді міністрів АР Крим (Акт впровадження від 05.04.2005 №1), Міністерством будівельної політики, архітектури і житлово-комунального господарства АР Крим (Акт впровадження від 20.04.2005 № 2) і УКБ Рескомнацу АР Крим (Акт впровадження від 22.04.2005 № 1).

Основні положення дисертації впроваджено в учбовому процесі при підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями “Бухгалтерський облік і аудит” і “Менеджмент організацій” при викладанні навчальних дисциплін “Інвестування”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінанси” в РВНЗ Кримському інженерно-педагогічному університеті (Довідка від 23.02.03 № 12.2-08/253).

Особистий внесок здобувача. Всі результати досліджень отримані автором самостійно. В спільно опублікованих статтях [7, 8, 11, 14] автору належить ідея і постановка задач дослідження; збір інформації, її системний аналіз; аналітика, вибірка, попередня обробка інформації, необхідної для постановки задач; формування економіко-математичних моделей; розробка методики рейтингової оцінки показників будівельних об'єктів різних видів і шкали групового рангу важливості; підготовка ТіЕІ по наповненню банку даних для проведення всіх розрахунків аналізу результатної інформації і обґрунтування висновків по комплексах задач, що вирішені.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися і опубліковані в матеріалах наукових і науково-практичних конференцій, у тому числі: науково-практичної конференції „Соціально-економічні проблеми розвитку регіону” (Сімферополь, 8 квітня 2004 р.), Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теорія і практика економіки і підприємництва” (Алушта, 3-5 травня 2004 р.), Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів” (Сімферополь, 7 квітня 2005 р.), Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів” (Сімферополь, 7 квітня 2006 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових робіт (9,1 д.а.), з них 7 наукових робіт (5,6 д.а.) у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, 1 публікація - в матеріалах науково-практичних конференцій. Особисто авторові належить 3,6 д.а.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел літератури і додатків. Робота викладена на 174 сторінках машинописного тексту, у тому числі містить 18 таблиць, 11 малюнків і 19 формул. Список використаних літературних джерел становить 198 найменувань і поданий на 18 сторінках. У дисертації 3 додатки на 164 аркушах.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено сутність і стан наукової проблеми, її значущість, сформульовані цілі і задачі дослідження, предмет і об'єкт, відображена наукова новизна і практичне значення отриманих результатів, вказані форми впровадження результатів дослідження, наведена кількість публікацій.

В дисертації, на основі проведених автором досліджень, виносяться на захист наступні основні положення.

В розділі 1 “Теоретичні і методичні основи ефективності капітальних інвестицій в будівництві” досліджується еволюція і сучасні концепції теорії інвестицій в аспекті їх ефективного використання в капітальному будівництві; специфіка і сучасний стан інвестиційного процесу в будівництві на регіональному рівні; оцінюється ефективність існуючого механізму розподілу бюджетних коштів, що направляються на об'єкти капітального будівництва.

Аналіз теорій і концепцій, викладених в наукових роботах по проблемі інвестування капітального будівництва, дозволив уточнити поняття капітальних інвестицій, у тому числі і в будівництві як інвестиції в основний капітал – придбання, створення (будівництво) об'єктів, споруд, інших основних засобів виробництва (основних фондів і необоротних матеріальних і нематеріальних активів); витрати, пов'язані з удосконаленням об'єкту, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, і на суму яких збільшується первинна вартість основних засобів внаслідок проведення капітального ремонту і модернізації об'єктів, а також витрати на формування основного капіталу.

Дано уточнене визначення узагальненого поняття “ефективне управління (використання) інвестиціями в основний капітал” (складової частини капітальних інвестицій) – капітальних вкладень за рахунок обмежених бюджетних коштів – як цілеспрямована дія державних органів на процес розподілу бюджетних коштів з метою отримання максимальної соціально-економічної вигоди – це будівництво максимальної кількості господарських і життєво важливих об'єктів в нормативні терміни.

Раціональна система розподілу обмежених бюджетних інвестицій в капітальне будівництво, а також їх ефективне використання в процесі будівництва об'єктів обумовлені об'єктивною необхідністю прискореної трансформації економіки в розвинену ринкову, у тому числі і по відношенню до державної форми власності.

Динаміка процесу інвестування капітального будівництва свідчить, що за останні 10 років інвестиції в основний капітал нашої країни за всіма джерелами фінансування зросли більш ніж в 7 разів. В той же час в АР Крим темп зростання інвестицій був вищий за середній по Україні: інвестиції зросли майже в 10 разів, а в загальній сумі інвестицій власні кошти підприємств і організацій складали близько 70%, бюджетні кошти – 9-12% (кошти державного бюджету - в межах 7-10%), інші джерела 18-21%. Сума бюджетних коштів, що направляються в капітальне будівництво АР Крим, за останні 10 років збільшилася в 33 рази.

Але ефективність бюджетних коштів, що інвестуються в об'єкти, вкрай низька. В АР Крим, при загальному фінансовому забезпеченні виконання основних показників на 84%, рівень виконання основного результативного показника – введення об'єктів будівництва в експлуатацію – знаходиться в межах 12-67%.

В регіоні накопичилася величезна кількість об'єктів незавершеного будівництва – станом на 01.01.2005 нараховувалося 1087 недобудованих об'єктів з тенденцією їх стабільного щорічного збільшення. В той же час тільки за 2004 рік включено до плану 125 нових об'єктів.

Основними причинами систематичного невиконання планів обсягів будівництва, передбачених державними і регіональними програмами економічного і соціального розвитку, є:

– недосконалі існуючі підходи до планування і розподілу бюджетних асигнувань, що не орієнтовані на скорочення кількості не завершених будівництвом об'єктів і не дозволяють концентрувати кошти державного бюджету на будовах з високим рівнем готовності;

– за відсутністю системного відбору об'єктів будівництва для включення в “портфель замовлень” обмежені бюджетні кошти розпорошуються на численні будівельні об'єкти;

– інвестування державних коштів переважно в новобудови не відповідає сучасним вимогам і є малоефективним, призводить до припинення будівництва об'єктів, що розпочаті раніше, морального і фізичного їх старіння, підвищення вартості;

– процеси планування і аналізу інвестування за рахунок державних коштів ґрунтуються на неповній статистичній інформації про наявність об'єктів незавершеного будівництва та їх вартість, яка істотно відрізняється від даних переліків і обліку виконавців програм;

– відсутність єдиного банку даних ТіЕІ по об'єктах незавершеного і нового будівництва не дозволяє приймати якісні рішення щодо управління бюджетними коштами;

– капітальні вкладення на об'єкти, що увійшли до плану, виділяються не за нормативом;

– відсутній системний моніторинговий контроль за освоєнням бюджетних коштів.

Виникає проблема побудови раціональної системи відбору об'єктів нового і незавершеного будівництва для включення до Переліку (програми будівництва на черговий рік) та створення раціонального механізму розподілу бюджетних інвестицій в капітальне будівництво.

Розділ 2 “Організація раціонального механізму розподілу інвестицій в капітальному будівництві” присвячений обґрунтуванню вибору напряму досліджень, що пов’язані з аналізом існуючих методик формування і побудови банку ТіЕІ по всіх видах будівництва, постановці і формуванню економіко-математичної моделі комплексної задачі ефективного розподілу обмежених бюджетних інвестицій по об'єктах, методу формування ТіЕІ для вирішення задачі раціонального відбору об'єктів для інвестування, приведений алгоритм і метод розрахунку нормативних обсягів інвестицій, необхідних для різних будівельних об'єктів в плановому періоді.

Для вирішення комплексу задач ефективного розподілу обмежених бюджетних коштів на об'єкти капітального будівництва по різних замовниках розроблена методика формування бази ТіЕІ і, на цій основі, створено банк даних по найбільших замовниках об'єктів в АР Крим (ГоловУКБ при Раді Міністрів, УКБ і ВКБ міськвиконкомів, УКБ і ОДЗЗ Рескомнацу). Сутність методики полягає в наступному. До банку включені дані по всіх будівельних об'єктах, які були розпочаті в 2004 р., а також інформація по всіх незавершених об'єктах будівництва, що були розпочаті в регіоні в різні роки, починаючи з 1989, і не є закінченими станом на 01.01.2004. Структура банку даних включає 3 бази даних по вищезазначених замовниках. Кожна база даних містить єдину уніфіковану інформацію по кожному будівельному об'єкту. Структура інформації отримана з проектно-кошторисної документації в базі даних з максимальною кількістю символів в кожній графі, які, в основному, характеризують техніко-економічні параметри кожного будівельного об'єкту: код об'єкту (4 символи); найменування, місцезнаходження об'єкту (30); дата початку будівництва / до початку періоду, що планується, в місяцях (12/3); нормативна (проектна) тривалість будівництва (2); проектна потужність, м2 (11); кошторисна вартість будівництва, тис. грн. (5); проіндексований обсяг капіталовкладень, освоєних на початок року, що планується (5); рівень готовності об'єкту, % (3); характер будівництва (7); дата зупинки або консервації будівництва / до початку року, що планується (12/3); площа земельної ділянки, га (3); остаточна кошторисна вартість об'єкту, тис. грн. (5); замовник (забудовник) і орган його управління (13). За алгоритмом, який запропоновано, створено програмне забезпечення для підтримки баз даних трьох замовників і в цілому банка ТіЕІ в робочому стані, а саме: програми вводу, контролю зберігання і видачі даних з можливістю оновлення, розширення і знищення непотрібної інформації, а також з видачею проміжної і результатної інформації на тверду паперову стрічку і відео термінали.

З усього набору об'єктів (нових, що реконструюються, об'єктів незавершеного будівництва), які потенційно можуть увійти до банку даних, група експертів (згідно нормативним, законодавчим актам України і Криму), розробляє шкалу їх групової важливості на кожний плановий період. В банку ТіЕІ на початок планового періоду містяться види і кількість будівельних об'єктів по груповому рангу їх важливості (Табл.1).

Таблиця 1

Види і кількість будівельних об'єктів по груповому рангу їх важливості,

що містяться в банку ТіЕІ на початок планового періоду

Груповий ранг важливості | Вид будівельного об'єкту | Замовник 1

База даних 1 | Замовник 2

База даних 2 | Замовник 3

База даних 3 | Разом

01 | Особливої важливості | 3 | - | - | 3

02 | Аварійні | 11 | - | - | 11

03 | Житлові будинки | 30 | 73 | 25 | 128

04 | Об'єкти охорони здоров'я | 31 | 8 | - | 39

05 | Водо-, газо-, тепло-, електропостачання, каналізація | 189 | 201 | 17 | 407

06 | Магістральні мережі газо- и водопостачання | 80 | - | - | 80

07 | Об'єкти освіти | 31 | 28 | 6 | 65

08 | Культура | 9 | 8 | - | 17

09 | Автодороги, тролейбусні лінії | 10 | 51 | 10 | 71

10 | Благоустрій і зв'язок | 3 | 2 | - | 5

11 | Інші | 41 | 45 | - | 86

Всього: | 438 | 416 | 58 | 912

Вибір об'єктів інвестування пропонується здійснювати у декілька етапів (звичайно!) методом послідовного наближення парето-оптимальними рішеннями з усіканням на послідовних етапах як самого списку об'єктів (спочатку n об'єктів) за рахунок “парето-оптимальних об'єктів”, так і списку показників (спочатку m показників) за рахунок одного з експертно виключених показників (зокрема, щонайменше важливого).

На 1-у етапі відшукується множина парето-оптимальних рішень

оpt ? X, де X = {x(1), x(2), …, x(n)}

В багатокритеріальній задачі максимізації остаточний вибір оптимальної оцінки (оптимального рішення) повинен здійснюватися з безлічі парето-оптимальних оцінок (рішень). Відомо, що поза множиною Р(Y) (відповідно Pf (Х)) оптимальних оцінок (рішень) бути не може, бо справедливо

орt Y P(Y); оpt P(X),

де - знак переваги, побудований на математичному відношенні ? (“явно краще”); а ? b тоді, коли ai ? bi, i = 1, 2 ..., n, причому хоча б для одного номера i виконується строга нерівність ai > bi.

В процесі застосування алгоритму відбору використовується також математичне відношення “нерозрізняння” (~), позначене звичайно, як а ~ b, що означає, що не вірно ні а ? b, ні b ? а. Для знаходження множини парето-оптимальних рішень можна застосовувати конструктивний алгоритм, що лежить в основі доведення теореми: “якщо множина Z не порожня (як Z можна узяти як множину Х, так і множину Y) і містить кінцеве число елементів, а відношення переваги асиметричне і транзитивне, то орt Z ? ?”.

Поетапний процес відбору “парето-оптимальних об'єктів” продовжується до тих пір, поки: ,

де , достатньо мало, а Ik - сумарний об'єм інвестицій, визначених множиною “парето-оптимальних об'єктів” на k-му етапі відбору.

Відзначимо, що якщо ai – середньорічна нормативна кошторисна вартість i-го об'єкту, bi – сумарна кількість балів по всіх показниках i-го об'єкту, то задача ефективного розподілу інвестицій по будівельних об'єктах зводиться до рішення приватної задачі про одновимірний ранець:

 

,

де ? - множина “парето-оптимальних об'єктів”, визначена на всіх етапах попереднього відбору.

Загальна блок-схема рішення задачі на комп'ютері по вище наведеному алгоритму складається з двох частин. Кожна з них реалізується комплексами програм на комп'ютерну техніку останнього покоління під управлінням операційної системи (ОС) Windows на мові Borland Delphi версії 7.0. (Таджидінов Н.Н. – РВНЗ Кримський інженерно-педагогічний університет).

Перший комплекс програм призначений для вирішення першої частини багатокритеріальної задачі, тобто визначення раціональної структури об'єктів (нового і незавершеного будівництва) для включення їх в річну програму капітального будівництва. Тут для розв’язання задачі використовується розрахункова інформація за розробленим в дисертації формалізованим методом підготовки технічних і економічних даних.

Другий комплекс програм складений на основі вищенаведеної моделі та запропонованих в роботі алгоритму і методу розрахунку нормативних обсягів інвестицій, необхідних для будівництва об'єктів в плановому періоді, і призначений для вирішення другої частини задачі. Весь комплекс програм, що реалізовує вищенаведений алгоритм, за загальною схемою, на основі ТіЕІ, банку даних (табл.1) і розрахункової інформації, що підготовлена за вищенаведеними методиками, призначений для розв’язання комплексної задачі ефективного розподілу обмежених бюджетних коштів на об'єкти капітального будівництва.

В розділі 3 “Розробка ефективного механізму раціонального розподілу обмежених інвестицій на об'єкти капітального будівництва” наводяться результати досліджень по визначенню раціональних шляхів підвищення ефективності розподілу обмежених бюджетних коштів на об'єкти будівництва в розрізі трьох крупних замовників і в цілому по АР Крим.

В сучасних умовах у плануючих органів практично відсутні методичні рекомендації по розробці науково обґрунтованих поточних і прогнозних програм раціонального розподілу обмежених бюджетних інвестицій на об'єкти капітального будівництва, як на рівні окремих замовників об'єктів, так і в цілому по регіону. Тому, щоб оцінити ефективність отриманих результатів, реалізація розроблених в дослідженні методів цілеспрямовано була здійснена по нових і об'єктах незавершеного будівництва в АР Крим, що увійшли до банку даних на 2004 рік. Необхідно було порівняти плани капітального будівництва на 2004 рік, складені традиційним способом з використанням практичного досвіду працівників виконавчої влади АР Крим (плани, розроблені уручну – “ручний план”), з планами, що складені з використанням розроблених методів і сучасної комп'ютерної техніки (“комп'ютерний план”).

В дисертації складено зведену програму – (Перелік будівельних об'єктів і об'єми будівельно-монтажних робіт на 2004 рік по АР Крим) на основі планів 3-х найбільших замовників з уточненням початкових даних по кожному будівельному об'єкту. Програма в розрізі замовників, розроблена на основі їх “ручних” планів, і в цілому по регіону подана в лівій частині табл.2. Аналіз даних “ручного плану” показав, що на 2004 рік планова сума капіталовкладень з державного, республіканського і місцевих бюджетів на будівельні об'єкти по всіх замовниках склала 89203 тис. грн. Ця сума в різних пропорціях була розподілена на 350 будівельних об'єктів нового і незавершеного будівництва. До плану увійшли 225 (64%) об'єктів з незавершеного будівництва на суму 69672 тис. грн. (або 78% всіх капіталовкладень), і 125 (36%) нових об'єктів на суму 19351 тис. грн. (або 22% від всього об'єму капіталовкладень). Пооб'єктний аналіз відомчих “ручних” планів і даних по цих будівельних об'єктах, узятих з банку ТіЕІ (бази даних 1,2 і 3), показав, що плани сформовані без урахування: важливості будівельних об'єктів; 30,2% нових об'єктів включені до плану без відповідного техніко-економічного обґрунтування; 26,3% об'єктів з незавершеного будівництва включені без урахування їх будівельної готовності; на 75,4% об'єктів капітальні вкладення виділені не за нормативом. Концентрація капіталовкладень в середньому на одному об'єкті плану 2004 року склала 255 тис. грн., а покриваються капіталовкладеннями повністю – за нормативом – тільки 67 з 225 об'єктів незавершеного будівництва, тобто 29,7% від їх загальної кількості. Решта - 158 (225 - 67) об'єктів поповнить незавершене будівництво. З 125 нових об'єктів, включених до плану, не було жодного пускового. За нормативом капіталовкладення були виділені тільки на 65% об'єктів. Аналіз виявив, що вже на стадії плану розподілу бюджетних коштів 283 (158 + 125) об'єкти, що складають 80,9% річної програми, не будуть закінчені в нормативні терміни і поповнять вкрай насичене незавершене будівництво республіки.

Отже, виникає комплексна задача створення більш ефективної програми розподілу фінансових ресурсів на об'єкти капітального будівництва, яка сформульована в розділі 2. Нехай загальний об'єм регіональних бюджетних коштів, що направляються на капітальне будівництво (912 об'єктів з банку ТіЕІ по 3-м замовникам), складає 89203 тис. грн. Виникає двоєдина задача: спочатку визначити раціональну структуру з 912 об'єктів нового і незавершеного будівництва для включення в річну програму капітального будівництва, а потім вирішити задачу ефективного розподілу (89,2 млн. грн.) по отриманому набору будівельних об'єктів.

Ефективні річні програми розподілу обмежених бюджетних коштів по будівельних об'єктах, або “комп'ютерні плани” в розрізі замовників розроблені з урахуванням: розбиття будівельних об'єктів по ступеню їх господарської значущості (по 11-ти групах важливості, табл.1.). Відбір об'єктів до раціонального набору для річного інвестування здійснюється з використанням 9-ти основних критеріїв оцінок, що відображають економічні, технічні, нормативні та інші вимоги до будівельних об'єктів.

Використовуючи інформацію з побудованого банку даних, застосовуючи розроблені алгоритми і комплекси комп'ютерних програм, провівши багатоваріантні розрахунки, були отримані раціональні “комп'ютерні плани” по кожному вищеназваному замовнику і ефективна зведена програма розподілу обмежених бюджетних коштів по республіці на 2004 рік, що представлено в правій частині табл.2. З аналізу даних табл.2 випливає, що в “комп'ютерному плані” - ефективному варіанті розрахунку “за нормативом” (коли на отриманий раціональний набір об'єктів на рік бюджетні кошти виділяються за нормативом) капіталовкладення в сумі 89152 тис. грн. (різниця в сумах за рахунок пооб'єктного виділення коштів і округлення) розподіляються на 154 будівельні об'єкти. В програму входять всього 31 (або 20%) нових об'єктів на суму 8580 тис. грн. (10% від загальної річної суми капіталовкладень) і 123 (або 90%) об'єктів з незавершеного будівництва на суму 80572 тис. грн. (90% від загальної суми капіталовкладень).

Порівняльний аналіз “ручного” плану з “комп'ютерним” у варіанті розрахунку “По нормативу” довів ефективність останнього:

· скорочена загальна кількість об'єктів, включених в кінцеву програму будівництва (було 350, стало 154, тобто тільки 44% найважливіших об'єктів включено в кінцевий план).

У тому числі скорочена кількість:

- нових будівельних об'єктів (було 125, стало 31, тобто тільки 25% найважливіших об'єктів включено в кінцевий план);

- об'єктів з незавершеного будівництва (було 225, стало 123, тобто тільки 55% найважливіших об'єктів включено в кінцевий план);

· структура будівельних об'єктів, на які розподілені бюджетні кошти, різко змінилася. Якщо в “ручному” варіанті плану на об'єкти нового будівництва виділялося 22% капіталовкладень від загальної річної суми, а на об'єкти незавершеного будівництва 78%, то в “комп'ютерному плані” у варіанті “За нормативом” на нові об'єкти виділяється тільки 10%, решта 90% капіталовкладень розподіляється на найважливіші об'єкти незавершеного будівництва, тобто здійснюється концентрація капіталовкладень на об'єкти (найважливіші з погляду 9-ти вибраних критеріїв) з незавершеного будівництва.

Таким чином отримані результати розрахунку середнього об'єму капіталовкладень, що доводяться на один будівельний об'єкт, в кожному варіанті розрахунку на 2004 рік (табл.3).

Розрахунковий показник середнього обсягу капіталовкладень, що припадає на один будівельний об'єкт, в “комп'ютерному” варіанті розрахунку “За нормативом” складає 579 тис. грн., що в 2,27 рази вище, ніж у “ручному” варіанті розрахунку.

Аналіз результатів у варіанті розрахунку “За нормативом” показує, що такий рівень концентрації капіталовкладень дозволяє повністю виділити кошти на 103 об'єкти (з 123 об'єктів незавершеного будівництва), тобто в 2004 р. вони є пусковими. Звідси випливає, що кількість об'єктів в незавершеному будівництві до кінця 2004 року зменшиться на 103 об'єкти і лише 20 об'єктів залишаться в незавершеному стані. У цей варіант плану увійшов 31 об'єкт з нового будівництва. Пооб'єктний аналіз


Сторінки: 1 2