Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементВступ

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СУРЖИК ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ

УДК 336.012.23

ФIНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

АКЦIОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

08.04.01 – “Фінанси, грошовий обіг і кредит”

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Iрпінь – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України.

Науковий керівник: доктор економічних наук,

професор кафедри фінансів підприємств

Білик Марія Дмитрівна,

Київський національний економічний університет.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Василик Остап Дмитрович,

Українська державна фінансова академія,

в. о. ректора;

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник

Бабич Людмила Миколаївна,

Національна академія управління,

доцент кафедри фінансів.

Провідна установа Українська академія банківської справи

Національного банку України,

кафедра фінансів (м. Суми).

Захист дисертації відбудеться ” 18 ” березня 2004 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.01 Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Iрпінь, вул. Карла Маркса, 31.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Iрпінь, вул. Карла Маркса, 31.

Автореферат розісланий ”_17_” лютого 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Онишко С.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах переходу економіки України до ринкових відносин першочергового значення набувають стан і перспективи діяльності підприємств різних форм власності та господарювання, ефективне використання фінансових ресурсів. Перед ними як самостійними суб’єктами ринку постає проблема раціонального формування внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин, ефективної організації управління їх фінансовою діяльністю. Виникає потреба формування та використання професійного фінансового менеджменту.

У результаті неефективного управління для економіки в цілому, зокрема акціонерних товариств України, які є основною організаційно-правовою формою в умовах ринку, хронічною стала нестача фінансових ресурсів, постійний пошук джерел фінансування, форм і методів раціонального використання обмежених за обсягом ресурсів. Проблему дефіциту коштів можна також пояснити тим, що не було досягнуто головної переваги акціонерних товариств – можливості залучати гроші на фінансових ринках, а також недовгим періодом їх функціонування, недоліками законодавчої бази регулювання їх діяльності тощо.

Дотепер відсутня чітка класифікація акціонерних товариств за основними ознаками, яка потрібна для з’ясування особливостей їх формування, функціонування та управління ними. Не приділяється необхідна увага обґрунтованості прийняття рішень у сфері фінансової стратегії товариств, яка передбачає, крім можливостей розширення ринку збуту продукції, встановлення взаємовідносин між нинішніми та потенційними партнерами, що є однією з умов успішної підприємницької діяльності. Одним із рішень фінансових проблем виробництва й можливостей розширеного відтворення є визначення фінансового стану підприємства і розробка практичних рекомендацій щодо його поліпшення або оздоровлення.

У зарубіжній науковій літературі з фінансової стратегії акціонерних товариств приділяється велика увага розробці інструментів аналізу формування капіталу акціонерного товариства. Головним у дослідженні корпорацій є те, що зарубіжні економісти розглядають їх поведінку, як правило, в умовах розвиненого ринку. Тому здобувач вважає за потрібне продовжити аналіз, спрямований на дослідження поведінки акціонерних товариств в умовах України, що відрізняються від зарубіжних, оцінку їх фінансового стану та вдосконалення управління фінансами на цій основі.

Водночас фінансова діяльність акціонерних товариств залежить не тільки від внутрішніх, а й від комплексу зовнішніх чинників – наявності організованого товарного ринку, системи оподаткування, кредитної політики в країні, загального стану фінансового ринку тощо.

Дослідження проблем фінансового менеджменту знайшли своє відображення в роботах українських вчених, зокрема Л.М. Бабич, І.О. Бланка, М.Д. Білик, О.Д. Василика, Л.П. Довгань, О.Д. Данілова, А.І. Даниленка, О.Д. Заруби, Г.Г. Кірейцева, Н.І. Костіної, В.І. Міщенка, С.В. Науменкової, В.М. Суторміної, В.М. Федосова, а також російських економістів І.Т. Балабанова, Є.С. Стоянової, Л.М. Павлової, А.Д. Шеремета та ін.

Значний внесок у вирішення проблем корпоративних фінансів зробили зарубіжні вчені Р. Брейлі, Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, М. Гордон.

Разом з тим багато аспектів фінансового менеджменту залишаються нерозкритими, потребують поглиблення розробки його теорії та методології. Це пов’язано з тим, що для трансформаційного періоду господарювання характерні інші умови формування і застосування фінансового менеджменту. Аналіз літературних джерел і практики фінансового менеджменту засвідчує, що його методи та прийоми потребують системного підходу, а також урахування особливостей економічного розвитку акціонерних товариств України. Саме тому на сучасному етапі розвитку і трансформації управлінських засад функціонування акціонерних товариств пріоритетного значення набуває формування і вдосконалення фінансового менеджменту. Такий напрям досліджень досить актуальний, оскільки в цих умовах забезпеченість фінансовими ресурсами і управління ними набувають першочергового значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною планів науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України, зокрема: “Дослідження проблем збиткових підприємств та розробка пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства щодо їх санації, реорганізації у зв’язку з банкрутством” (№ ДР 0198U004286) (здобувачем здійснено оцінку фінансового стану збиткових підприємств) та “Розробка методики аналізу фінансового стану підприємств, які отримують іноземні кредити під гарантію уряду України” (№ ДР U005965) (здобувачем обґрунтовано склад показників для оцінки фінансового стану підприємств).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення фінансового менеджменту акціонерних товариств в умовах транзитивної економіки.

Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання:

·

 • розкрити економічний зміст фінансового менеджменту, його сутність, функції, еволюцію, місце в системі менеджменту та умови застосування в акціонерних товариствах України;

·

 • дослідити методологію фінансового аналізу як складового елемента фінансового менеджменту та систему теоретико-пізнавальних категорій і регулятивних принципів фінансової діяльності акціонерних товариств;

·

 • проаналізувати активи, пасиви, прибутковість, ліквідність, платоспроможність і фінансову стійкість акціонерних товариств, а також обґрунтувати шляхи їх забезпечення в умовах колективної форми господарювання;

·

 • оцінити придатність фінансових показників для оцінки фінансового стану їх нормативних (еталонних) значень та розробити пропозиції щодо вдосконалення фінансового аналізу;

·

 • обґрунтувати методичні підходи до вдосконалення фінансового управління акціонерним товариством в умовах трансформації економіки та ролі в ній колективної форми власності;

·

 • розробити модель щодо визначення можливих наслідків і результатів діяльності акціонерних товариств в управлінні фінансами, зокрема дебіторською й кредиторською заборгованістю;

·

 • обґрунтувати теоретико-методичні засади вдосконалення дивідендної політики акціонерних товариств.

Об’єктом дослідження є акціонерні товариства України.

Предметом дослідження є фінансове управління акціонерними товариствами.

Методи дослідження. Основним методом пізнання об’єкта дослідження є системний, використання якого дало змогу здійснити аналіз становлення та розвитку менеджменту, зокрема фінансового, у взаємозв’язку і взаємозалежності. При здійсненні аналізу фінансового стану акціонерних товариств було застосовано методи фінансового аналізу. Вивчення сутності менеджменту і його складової – фінансового менеджменту, визначення основних понять проводились на основі абстрактно-логічного методу. Прогнозування можливих наслідків і результатів діяльності акціонерних товариств в управлінні дебіторською та кредиторською заборгованістю здійснено за допомогою економіко-математичного моделювання.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність акціонерних товариств, статистичні матеріали Держкомстату України, фінансова звітність та первинний матеріал акціонерних товариств, монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, а також періодичні видання.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєві наукові результати дисертаційного дослідження, що відрізняються новизною, такі:

·

 • визначено місце фінансового менеджменту в системі загального менеджменту та уточнено його сутність. Зокрема, запропоновано визначення фінансового менеджменту як науки управління фінансами підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей – постійне зростання доходів і прибутку підприємства, раціональне їх використання та максимізацію ринкової вартості підприємства;

·

 • запропоновано методику здійснення фінансового аналізу як складового елемента фінансового менеджменту, що відрізняється складом показників та надає можливість оцінити фінансові потреби акціонерних товариств для досягнення стратегічних цілей менеджменту, розподілити готівкові кошти залежно від конкретних планів акціонерних товариств (АТ). Реалізація даної методики сприяє формуванню достовірної зовнішньої (фінансової) та внутрішньої звітності товариств, що об’єктивно відображуватиме процеси виробництва і забезпечить наочність у контролі за їх фінансовим станом;

·

 • уточнено методологічні підходи щодо управління акціонерними товариствами. Запропоновано систему показників, що відображують фінансовий стан акціонерного товариства, вдосконалену через обґрунтування стандартизованих критичних значень коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, які використовують для реалізації стратегії поліпшення фінансового стану підприємства;

·

 • розроблено пропозиції щодо нормативних значень основних показників оцінки фінансового стану акціонерних товариств на прогнозований період;

·

 • набули подальшого розвитку методичні підходи до визначення рейтингової комплексної оцінки фінансового стану акціонерного товариства, що є завершальною стадією аналітичної діагностики. Зокрема запропоновано використовувати систематизовані чотири групи показників: платоспроможності, фінансової стійкості, ефективної діяльності та економічного потенціалу;

·

 • вперше запропоновано математичну модель визначення можливих наслідків діяльності і результатів, яка ґрунтується на прогнозуванні низки показників, апробовану на дочірньому підприємстві ВАТ “Чернігівський молокозавод”, що дозволить фінансовому менеджеру ефективно управляти фінансами, зокрема дебіторською та кредиторською заборгованістю;

·

 • обґрунтовано теоретико-методичні засади вдосконалення дивідендної політики АТ, зокрема послідовності розрахунку рівня дивідендів на звичайні акції, очікуваного покриття їх за привілейованими акціями та застосування різних форм виплати дивідендів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання в діяльності акціонерних товариств дасть змогу розробити ефективний механізм управління фінансовими ресурсами.

Окремі положення та висновки дисертаційного дослідження знайшли практичне застосування. Зокрема, пропозиції здобувача щодо вибору системи показників для оцінки фінансового стану, нормативні значення фінансових показників, методику комплексної оцінки та моделювання можливих наслідків і результатів діяльності АТ, впроваджено у ВАТ “Чернігівський молокозавод” (довідка про впровадження № 2968 від 26. .  р.); а висновки та пропозиції щодо системи фінансових показників та їх стандартизованих значень для оцінки фінансового стану, розробки бюджету та проведення комплексного економічного аналізу АТ використано ЗАТ “Чернігівський пивкомбінат “Десна” (довідка про впровадження № 601 від 26. .  р.)

Розроблені результати дисертаційного дослідження здобувача впроваджені в навчальний процес Чернігівського державного інституту економіки і управління (м. Чернігів) при викладанні курсу “Фінансовий менеджмент” та при розробці з цього курсу навчально-методичного посібника (довідка про впровадження № /807 від 28. . р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – вдосконалення фінансового управління акціонерних товариств у напрямі достовірної оцінки їх фінансового стану, управління дебіторською і кредиторською заборгованістю та дивідендною політикою. Особистий внесок у працю, написану у співавторстві, наведено окремо в списку джерел за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались на науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної фінансової науки” (К., 2000 р.); “Проблеми фінансової політики в Україні ((К., 2000 р.); Другій міжнародній науково-практичній конференції ”Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ, 2003 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 праць загальним обсягом 2.6 д. а. Серед них шість статей у фахових виданнях, три – у збірниках наукових праць, виданих за матеріалами науково-практичних конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 200 сторінок, у тому числі 62 таблиці та 5 рисунків. Список використаних джерел містить 140 найменувань і займає 9 сторінок. Додатки розміщено на 28 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У першому розділі ”Теоретико-методологічні основи фінансового менеджменту” досліджено розвиток теорії менеджменту, сутність, функції фінансового менеджменту та методологічні основи його реалізації в діяльності акціонерних товариств, які виникли в Україні у процесі роздержавлення та приватизації державної власності й утворення нових форм, таких як приватна і колективна. За роки приватизації роздержавлено більш як 81 тис. об’єктів. До колективної форми власності перейшло 59 тис. об’єктів, до приватної – 22 тис. об’єктів. Серед підприємств колективної форми власності за роки перебудови найбільшого розвитку набули акціонерні товариства, на які припадає більш як 60% продукції, випущеної підприємствами недержавного сектора.

Розвиток акціонерних товариств зумовлений можливістю залучення більшого за розміром капіталу для інвестицій через продаж акцій, обмеженою відповідальністю власників, масштабністю підприємницької діяльності, простотою заміни власників, зацікавленістю їх в кінцевих фінансових результатах. Підприємницька діяльність акціонерних товариств характеризується високою динамічністю, швидкою зміною асортименту продукції, що виробляється, високими технологіями, зростанням вимог акціонерів, рівня ризиків, посиленням конкурентної боротьби.

Функціонування акціонерних товариств у таких умовах потребує створення ефективного механізму управління ними, що дає змогу оптимізувати фінансові результати їх підприємницької діяльності з урахуванням неоднозначного впливу чинників макро- та мікрооточення підприємницького середовища.

Виходячи з того, що виробництво з процесом управління пов’язано з моменту свого виникнення, в дисертаційній роботі зроблено історичний екскурс, розглянуто, узагальнено та виокремлено особливості кожного етапу розвитку менеджменту, а також відмінності в поглядах на нього різних наукових шкіл. Критичний аналіз проведених зарубіжними науковцями сучасних напрямів економічних досліджень дав можливість дійти висновку, що теоретичні засади менеджменту сформовано на основі низки положень фінансових та економічних теорій з урахуванням реалій функціонування підприємств, тоді як в Україні практичні підходи до реформування системи менеджменту, зокрема фінансового формуються апріорі, без належного теоретичного підґрунтя.

У процесі дослідження визначено, що положення нової управлінської парадигми мають відображувати об’єктивні потреби економіки, що реформується, та суспільства в цілому, містити головні, ключові моменти, використання яких при побудові нової системи управління допоможе нашій країні прискорити перехід до ринкової економіки і здійснити його з найменшими втратами для суспільства.

Систему поглядів на управління підприємствами в перехідний період, що являє собою нову парадигму в порівнянні з попередньою, подано в табл. 1.

Таблиця 1

Система поглядів на управління підприємствами в Україні

у дореформений та перехідний для ринку період

Система поглядів, що сформувалася в дореформений період | Система поглядів у період переходу до ринкових умов господарювання

Централізація управління єдиним народногосподарським комплексом | Децентралізація на основі поєднання ринкового і державного регулювання соціально-економічних процесів

Моноцентрична система господарювання | Перехід до поліцентричної системи господарювання

Пряме державне управління підприємством | Управління підприємствами державного сектора на основі сполучення (поєднання) ринкових та адміністративних методів

Обмежена господарська самостійність підприємств, жорстка система розподілу і зв’язків між ними | Самоуправління підприємством недержавного сектора як відкритих, соціально орієнтованих систем

Децентралізація системи управління не передбачає повної відмови від державного регулювання соціально-економічних процесів на рівні підприємств, що викликано складністю переходу до ринку. Однак перехід до поліцентричної системи господарювання покликаний забезпечити значне підвищення ролі самоуправління на всіх рівнях.

Проведені дослідження дають можливість дійти висновку, що роль управління підприємством взагалі й акціонерним товариством зокрема, в умовах сьогодення значно зросла, оскільки посилення позицій у конкурентній боротьбі нині залежить від якості управління. Тому удосконалення управління потрібно розглядати як один із основних чинників підвищення ефективності діяльності акціонерних товариств.

Пріоритетним і найбільш складним завданням, яке стоїть перед управлінським персоналом будь-якого акціонерного товариства незалежно від сфери та масштабів його діяльності, стає управління фінансами. Це зумовлено зміщенням пріоритетів в об’єктах і цільових установках системи управління, виділенням відносно самостійного об’єкта управління фінансових ресурсів.

Фінансовий менеджмент змінює пріоритети і тенденції розвитку підприємства, привносить в його економіку нову систему цінностей. З ним пов’язані нові форми та методи фінансової діяльності, що впливають на ефективність господарювання. Важливим завданням корпоративного управління в Україні є налагодження дійової системи фінансового менеджменту. На сьогодні в економічній літературі немає однозначного тлумачення поняття ”фінансового менеджменту”, в зв’язку з чим здобувачем його суттєво уточнено. Фінансовий менеджмент визначено як науку управління фінансами підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, спрямованої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей: постійне зростання доходів і прибутку, раціональне їх використання та максимізацію ринкової вартості підприємства.

Враховуючи те, що невід’ємним елементом фінансового менеджменту, його методом є фінансовий аналіз, а однією з основних вимог до фінансового менеджера є вміння його здійснювати з метою оцінки поточного та прогнозного фінансового стану, важливим є визначення можливих темпів розвитку акціонерного товариства, забезпечення основи для стратегічного планування. В роботі зроблено висновок, що в умовах конкуренції, виходячи із широкого і звуженого підходів до фінансового аналізу, необхідно охоплювати всі напрями аналітичної роботи, не обмежуючись лише аналізом фінансової звітності, оскільки це один із аспектів фінансового менеджменту, який не забезпечує необхідних аналітичних даних для прогнозу фінансового стану АТ.

Доведено, що для ефективного управління фінансами акціонерного товариства потрібно належно забезпечити постановку управлінського обліку, на основі якого сформувати внутрішню звітність з широким переліком аналітичної інформації про витрати, доходи, собівартість, виручку, прибуток тощо, що дасть змогу деталізувати процедури фінансового аналізу відповідно до його конкретної мети та приймати ефективні управлінські рішення.

Обов’язковою умовою в процесі проведення аналізу має стати реалізація таких визначальних принципів: складання чіткої програми аналізу, включаючи розробку макетів аналітичних таблиць, алгоритмів розрахунків основних показників, необхідних для їх визначення, порівняльної оцінки джерел інформаційного і нормативного забезпечення, розробку схеми проведення аналізу за принципом від ”загального до окремого”; оцінювання будь-яких відхилень від нормативних чи планових значень показників; обґрунтованість сукупності критеріїв, які використовують при здійсненні аналізу; спрямування проведення аналізу не стільки на досягнення високої точності оцінок, скільки на виявлення тенденцій і закономірностей, що є найбільш цінним.

З урахуванням різних підходів авторів до кількості необхідних показників для оцінки фінансового стану акціонерних товариств зроблено висновок, що їх кількість має визначатися конкретними завданнями за певної їх уніфікації. В цьому зв’язку запропоновано мінімально можливу систему показників.

У другому розділі ”Стан та основні тенденції фінансового менеджменту акціонерних товариств” здійснено аналіз стану фінансового менеджменту акціонерних товариств, оцінку активів, пасивів і їх структури, ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості як основи фінансового менеджменту, стану і тенденцій управління прибутковістю як найважливішої складової ефективного фінансового управління.

В оцінці фінансового управління в акціонерних товариствах здобувач виходив з принципу ”від загального до часткового”, розпочавши аналіз з оцінки загальної макроекономічної ситуації на макрорівні і після цього перейшов до оцінки конкретних акціонерних товариств.

На прикладі акціонерних товариств молочної та пивоварної промисловості, зокрема ЗАТ “Чернігівський пивкомбінат ”Десна” та ВАТ “Чернігівський молокозавод” як типових суб’єктів господарювання, було здійснено оцінку основних економічних показників і фінансового управління.

Рівень фінансового менеджменту акціонерного товариства визначається станом та тенденціями в динаміці активів і пасивів, а також їх структурою, що зумовлює необхідність безперервності такого аналізу по ЗАТ “Чернігівський пивкомбінат ”Десна” та ВАТ “Чернігівський молокозавод” м. Чернігова за 1998-2002 рр., на основі найбільш поширеного коефіцієнтного методу, де визначено найдоцільнішими два основних показники коефіцієнт фінансової незалежності та коефіцієнт залучення позикових коштів на тривалий період.

Результати проведених розрахунків по наведених ВАТ і ЗАТ, а також світова наука і практика свідчать, що при оптимальному значенні коефіцієнта фінансової незалежності не більш як 0,5 цей показник характеризувався неоднозначно. Якщо на початок 1998 р. коефіцієнт фінансової незалежності ВАТ ”Чернігівський молокозавод” ще не досяг оптимального значення, то в усі інші проаналізовані періоди в обох акціонерних товариствах цей коефіцієнт був вищим за значення 0,5, однак його зростання не було послідовним і систематичним. Значення коефіцієнта фінансової незалежності впродовж 2000-2001 рр. ЗАТ “Чернігівський пивкомбінат ”Десна” та ВАТ ”Чернігівський молокозавод” протягом 1998, 1999, 2001 рр. зростало, що свідчить про підвищення в ці періоди фінансової незалежності акціонерних товариств. Разом з тим цей показник протягом 1998, 1999 та 2002 рр. по ЗАТ ”Чернігівський пивкомбінат ”Десна” та 2000 та 2002 рр. по ВАТ ”Чернігівський молокозавод” знизився, а отже, в ці періоди знижувалась фінансова незалежність акціонерних товариств, що є негативною тенденцією.

Розглядаючи структуру активів і пасивів ЗАТ ”Чернігівський пивкомбінат ”Десна” за 1998-2002 рр., було встановлено суттєві коливання в загальній сумі активів частки основних засобів та оборотних активів. Спостерігалося зменшення частки основних засобів та виробничих запасів у загальній сумі активів, що в 2001 р. сприятливо впливало на стан і тенденції ліквідності та платоспроможності акціонерного товариства, а в 2002 р. несприятливо, оскільки саме тоді зросли товарно-матеріальні цінності. Однак хоча останній із проаналізованих років і характеризується негативним впливом цих коливань, проте в цілому була тенденція до зростання абсолютно ліквідних активів – грошових коштів. Якщо у 1998 р. грошові кошти становили 2,3%, у 2000 р. – 0,9%, то на початок 2001 і 2002 років їх частка зросла, відповідно до 10,9 та 26,5%.

Оцінка структури пасивів свідчить про те, що в ній превалювали джерела власних коштів. Їх частка в динаміці постійно зростала і знижувалась частка позикових коштів, серед яких 69,6% становила кредиторська заборгованість.

У структурі активів ВАТ ”Чернігівський молокозавод” у загальній їх сумі переважали необоротні активи, які характеризувались стійкою тенденцією до їх зростання, що, без сумніву, мало негативний вплив на фінансовий стан акціонерного товариства і свідчило про його потенційні резерви. При цьому за наявності негативного явища зниження частки оборотних активів, спостерігалося також і позитивне зростання більш ліквідних активів. Разом з тим значну частку, що є негативним явищем, становила дебіторська заборгованість. Оцінка структури пасивів ВАТ ”Чернігівський молокозавод” свідчить, що при загальному зростанні пасивів найбільшу частку в них мав власний капітал, а в останньому інший додатковий. Нерозподілений прибуток становив 12,7% і зріс в 2002 р. на 67,3%.

Довгострокові зобов’язання у акціонерного товариства, відсутні на початок 2001 р., у 2002 р. становили 6,9% пасивів, що свідчить про погіршення фінансової ситуації. Це підтверджує зростання поточних зобов’язань акціонерного товариства, в яких найбільшу частку традиційно займала кредиторська заборгованість.

Отже, стан активів і пасивів досліджуваних акціонерних товариств нестабільний, оскільки в окремі періоди їх динаміка за основними складовими була негативною. Важливим напрямом поліпшення фінансового менеджменту має стати оптимізація структури активів і пасивів, а також підвищення ефективності їх використання.

Забезпечення відповідного рівня фінансового управління акціонерним товариством нерозривно пов’язано з управлінням його ліквідністю і платоспроможністю, оцінку яких здійснюють на основі комплексу показників, розглянутих у першому розділі роботи. В дослідженні таку оцінку проведено за основними з них.

У процесі дослідження ЗАТ ”Чернігівський пивкомбінат ”Десна” встановлено, що за досить високого рівня коефіцієнта покриття з 1998 до 2000 р., починаючи з останнього він систематично знижувався, в 2002 р. його значення стало в 6,6 раза нижче за середнє значення, а по ВАТ ” Чернігівський молокозавод” у 8 із 10 проаналізованих періодів цей коефіцієнт не мав оптимальних значень, що вказує на суттєві недоліки в діяльності акціонерного товариства. З погляду ліквідності, якщо оцінити динаміку коефіцієнта абсолютної ліквідності, який характеризує готовність товариств невідкладно погасити свою заборгованість, то в ЗАТ “Чернігівський пивкомбінат ”Десна” у 6 із 10 проаналізованих періодів цей коефіцієнт був нижчим за оптимальне значення (0,25-0,35) і протягом останнього року суттєво знизився, а по ВАТ ”Чернігівський молокозавод” у 9 із 10 проаналізованих періодів значення коефіцієнта було поза межами оптимальних, з них у шести випадках фактичні значення були в десятки разів нижчі від нижньої оптимальної межі, тобто у більшості випадків товариство не могло терміново погасити свої борги без використання матеріальних запасів і надходжень дебіторської заборгованості.

Проведений аналіз коефіцієнтів ліквідності по ЗАТ “Чернігівський пивкомбінат “Десна” доповнено коефіцієнтом залежності від матеріальних запасів, який також знижувався впродовж п’яти років, особливо суттєво у 2002 р. – в 3,38 раза, що свідчить про зниження ліквідності, тоді як по ВАТ ”Чернігівський молокозавод” він не мав стійких тенденцій у динаміці. В свою чергу, аналіз ліквідності має доповнюватись оцінкою платоспроможності за трьома коефіцієнтами – грошової, розрахункової та ліквідної платоспроможності. Аналіз усіх трьох коефіцієнтів по ЗАТ “Чернігівський пивкомбінат “Десна” дав змогу дійти висновку, що їх значення було не стабільним, а в 2000 р. суттєво погіршилось; аналогічною була ситуація також на ВАТ ”Чернігівський молокозавод”.

Для оцінки фінансової стійкості та стабільності використано коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. Його значення у всіх десяти проаналізованих періодах ЗАТ ”Десна” в межах нормативного, тобто менше за одиницю, при суттєвому коливанні за періодами – у 1998, 1999 та 2002 рр. спостерігалося зростання та у 2000 і 2001 рр. зниження. Аналогічною була ситуація також у ВАТ ”Чернігівський молокозавод”: коефіцієнт за наведеними роками був нестабільним і за період з 1999 по 2002 р. зріс удвічі, що вказує на посилення залежності ВАТ від позикових коштів.

Дослідження ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості акціонерних товариств дало змогу встановити за рахунок деталізованого фінансового аналізу напрями пошуку конкретних резервів підвищення ліквідності й платоспроможності, зміцнення фінансової стійкості, що, в свою чергу, привело б до підвищення рівня фінансового управління.

Аналіз прибутковості досліджуваних акціонерних товариств засвідчив, що як у формуванні прибутку, так і в його використанні наявні суттєві резерви, основними з яких є зниження витрат та збільшення доходів за видами діяльності.

Оцінку фінансової стабільності та фінансової стійкості здійснено за допомогою фінансових коефіцієнтів. У результаті такої оцінки зроблено висновок про недосконалість сучасних методичних підходів до їх розрахунку, а тому існує небезпека переоцінки їх значення. Здобувач дійшов висновку, що недоліки коефіцієнтного методу полягають у великій кількості фінансових показників, які мають елементи дублювання, відсутності обґрунтованих нормативних значень більшості показників при диференціації за галузями; недосконалості алгоритму розрахунку окремих коефіцієнтів, статичному характері розрахунку фінансових коефіцієнтів. Це означає, що фінансове управління у акціонерних товариствах перебуває на стадії становлення, АТ бракує адекватних теоретичних розробок і практичних навичок у цій сфері.

У третьому розділі ”Методичні аспекти удосконалення фінансового менеджменту акціонерних товариств” розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики фінансового аналізу та управління фінансами акціонерних товариств, моделювання можливих наслідків та результатів їх діяльності, дивідендної політики в підвищенні ефективності фінансового менеджменту та обґрунтуванні її теоретико-методичних засад.

З метою вдосконалення методичних підходів до здійснення фінансового аналізу акціонерного товариства запропоновано класифікацію цього аналізу. Особливо важливим в подоланні недоліків фінансового управління досліджуваних АТ є забезпечення стабілізації фінансового стану. В зв’язку з цим на першому етапі вдосконалення фінансового менеджменту слід здійснити аналіз за рекомендованими методичними підходами, методичною послідовністю та методичними формами, що реалізовані в дисертаційній роботі.

Для визначення рейтингової оцінки фінансового стану акціонерного товариства виокремлено уніфіковану систему показників із чотирьох груп: платоспроможності, фінансової стійкості, ефективності діяльності та економічного потенціалу. По кожній такій групі показників треба визначити свій ”внутрішній” рейтинг за формулою

У bi . di

Вгр = ------------ , (1)

У di

де Вгр – середній бал по групі показників;

bi – бальна оцінка і-го показника;

di – частка і-го показника в даній групі.

Найбільшого ефекту при використанні викладених методичних підходів рейтингової комплексної оцінки фінансового стану акціонерного товариства можна досягти, застосувавши спеціальні комп’ютерні програми.

На основі аналізу та узагальнення вихідних даних запропоновано еталонні значення фінансових коефіцієнтів, що дасть змогу в кожному акціонерному товаристві виявляти конкретні резерви поліпшення його фінансового стану (табл. 2).

Таблиця 2

Рекомендовані нормативні значення основних показників оцінки

фінансового стану акціонерних товариств на період до 2005 року

Показники | Нормативні значення

Коефіцієнт фінансової незалежності | > 0,6

Коефіцієнт покриття | 2,0-2,5

Коефіцієнт загальної ліквідності | < 1,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності | 0,3-0,5

Коефіцієнт залежності від матеріальних запасів | тенденція до систематичного зниження

Коефіцієнт грошової платоспроможності | > 0,5

Коефіцієнт розрахункової платоспроможності | > 1

Коефіцієнт ліквідної платоспроможності | > 1,3

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | < 1

Коефіцієнт маневреності оборотних коштів | > 0,5

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів | > 0,6

Коефіцієнт концентрації залученого та позикового капіталу | < 0,5

Коефіцієнт котирування акцій | > 1

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості | > 2

Особливо важливим в подоланні недоліків є забезпечення необхідного складу системи управління фінансами. З цією метою в акціонерних товариствах мають бути розроблені: фінансова стратегія, фінансові цілі та критерії, завдання, спрямовані на підготовку та прийняття фінансових рішень, методи й інформаційні технології рішення цього комплексу взаємопов’язаних завдань, прогнози та фінансові плани, механізм стимулювання виконання планів, ефективної системи обліку, контролю отриманих результатів, стратегію розвитку товариств, технічні засоби, необхідні для реалізації фінансової стратегії, організаційну структуру з чітко визначеними функціями, регламенти реалізації комплексних завдань. Виходячи з цього, в роботі подано й охарактеризовано основні блоки першого етапу реформування системи фінансового управління.

Проведене в роботі моделювання можливих наслідків та результатів діяльності акціонерних товариств дало


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

РНК-ЗВ’ЯЗУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ БІЛКА ОБОЛОНКИ ВІРУСУ МОЗАЇКИ ЛЮЦЕРНИ В ТРИГІБРИДНІЙ СИСТЕМІ SACCHAROMYCES CEREVISIAE - Автореферат - 20 Стр.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА УРОСЕПСИС ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) - Автореферат - 25 Стр.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ОБРАЗУ Я У САМОТНІХ ЖІНОК - Автореферат - 31 Стр.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА УЧАСНИКІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Автореферат - 31 Стр.
НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НА СПЛАВАХ ЗАЛІЗА КОМПОЗИЦІЙНИХ МЕТАЛОКАРБІДНИХ ШАРІВ ЗІ СТАБІЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ ТА ПІДВИЩЕНИМИ ТРИБОТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ - Автореферат - 49 Стр.
Підготовка майбутнього вчителя літератури до конструкторсько-технологічної професійної діяльності - Автореферат - 29 Стр.
ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА РОДИННИХ ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ - Автореферат - 25 Стр.