Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

МIШТА СЕРГIЙ ПЕТРОВИЧ

УДК 658.14

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КРЕДИТУВАННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Спецiальнiсть 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит

АВТОРЕФЕРАТ

дисертацiї на здобуття наукового ступеня

кандидата економiчних наук

Київ - 1998

Дисертацiєю є рукопис.

Робота виконана в Київському нацiональному економiчному унiверситетi Міністерства освіти України на кафедрi економiки пiдприємств та рекомендована до захисту кафедрою банківської справи.

Науковий керiвник - | кандидат економiчних наук, професор
Швиданенко Генефа Олександрiвна,
Київський нацiональний економiчний унiверситет,
завiдувач кафедри економiки пiдприємств

Офiцiйнi опоненти - | доктор економiчних наук, професор
Шокун Валерій Васильович, завідувач відділу проблем макроекономічного фінансового аналізу Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України;

кандидат економiчних наук, доцент
Пересада Анатолій Анатолійович
Київський нацiональний економiчний унiверситет, завiдувач кафедри банківських інвестицій

Провiдна установа - | Інститут економіки НАН України, відділ фінансово-
кредитного регулювання

Захист дисертації вiдбудеться " 27 " листопада 1998 р. о " 16 " годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д.26.006.02 Київського нацiонального економiчного унiверситету за адресою:

252057, м.Київ-57, проспект Перемоги, 54/1, аудиторiя 214.

З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Київського нацiонального економiчного унiверситету.

Автореферат розiсланий " 27 " жовтня 1998 р.

Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради

кандидат економiчних наук,

доцент Поддєрьогін А.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Об'єктивна необхiднiсть iнтенсивного проведення економічних реформ в Українi, подолання кризових явищ у виробничій та фінансовій сферах, забезпечення докорінних соціальних змін ставлять перед наукою завдання пошуку нових пiдходiв до проведення ринкових перетворень і створення механізмів ефективного господарювання. Вихiд iз економiчної кризи потребує значних iнвестицiйних ресурсів, які формуються iз внутрiшнiх заощаджень населення, пiдприємницького капiталу та зовнiшнiх позичок.

Тривалий час у вiтчизнянiй науці та практиці господарювання проблемам залучення, управлiння і використання внутрiшнiх заощаджень громадян придiляли мало уваги.Трансформацiя кредитної системи змушує по-новому розглядати проблеми ощадної справи та її роль у мобiлiзацiї заощаджень населення для фiнансування економiки i пiднесення добробуту народу.

Банкiвська система і фiнанси пiдприємств сьогоднi переживають iнтенсивну ринкову реорганiзацiю.В умовах фiнансової самостiйностi у суб’єктів господарювання з’являються проблеми, якi викликані нестачею фiнансових коштiв для їх економiчної дiяльностi, що спонукає пiдприємства до пошуку нових джерел фiнансування.

Формування ефективного механiзму фiнансового забезпечення пiдприємств в перiод реформування економiки України та створення стiйкого ринку товарiв і капiталу можливе лише за умов застосування нових концептуальних підходів та методичних розробок щодо фiнансування пiдприємницьких структур.

Недостатнiсть теоретичних розробок вирiшення проблем фiнансування ощадними ресурсами економiчної дiяльностi пiдприємств та обгрунтування варiантiв їх iнвестування обумовлює широкi дискусiї з цього приводу. Проблемним питанням формування ресурсiв для масштабних iнвестицiйних потреб iз залученням заощаджень населення та оцiнки ефективностi використання iнвестицiй присвячено багато дослiджень зарубiжних і вітчизняних вчених. Проблеми формування ресурсів для масштабних інвестиційних потреб економіки ряду країн та загальні і спеціальні питання світового досвіду оцінки ефективності інвестицій висвітлені в дослідженнях В.Беренса, Г.Бірмана, Р.Дарендорфа, Х.Келлера, Ж. де Лароз’єра, Л.Рея, П.Ховранека, С.Шмідта. У періодичній та спеціальній економічній літературі авторами Ю.Богатіним, А.Вартановим, Р.Пєтуховим опубліковано різні пропозиції щодо методів та показників оцінки діяльності підприємств, які можуть застосовуватися при виборі варіантів фінансування. Важливу роль у теоретичних розробках проблематики аналізу фінансового стану підприємств, визначенню їх конкурентоздатності та обгрунтуванню напрямів інвестування приділяли увагу вчені В.Кошкін, М.Крейніна, Р.Кульчицька, В.Орєшкін, І.Микулинський, В.Палій. Крім того, в працях вчених-економістів І.Балабанова, А.Грищенка, В.Коссова, І.Краснової, І.Ліпсіца, В.Міловідова, А.Мороза, Л.Павлової, А.Пересади, Л.Прусової, О.Смірнової, Н.Соколинської, Н.Чумаченка подано наукові розробки в області фінансування та кредитування підприємств. Разом з тим, наведені в них висновки та пропозиції щодо методів і показників оцінки діяльності, фінансування та кредитування підприємств, їх конкурентноздатності на інвестиційному ринку носять проблематичний та дискусійний характер.Особливо це стосується методично-організаційних питань створення науково обгрунтованого механiзму використання грошових заощаджень населення для фiнансування економiчної дiяльностi пiдприємств.

Необхiднiсть подальшого дослiдження цiєї проблеми обумовлена також специфiкою створення iнвестицiйного потенцiалу України на сучасному етапi, визначенням ефективностi використання приватних заощаджень у фiнансуваннi дiяльностi промислових пiдприємств, формуванням механiзму акумулювання грошових коштiв населення з урахуванням свiтового досвiду. В основу дослiдження покладена ключова гiпотеза про необхiднiсть i доцiльнiсть нового пiдходу до формування та використання потенціалу системи установ Ощадбанку України в процесi iнвестування діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Все це зумовлює актуальність і доцільність теми дисертаційної роботи.

Зв’язок теми дослідження з науковими темами. Тема дисертації тісно пов’язана з науково-дослідними роботами, що проводяться у КНЕУ, зокрема, її включено до теми «Ресурсний потенціал підприємства, організація та результативність діяльності підприємств промисловості» (номер державної реєстрації N 01-95UO23361).Дослідження також пов’язане з науковою темою “Банківська система України: її становлення та розвиток в перехідний період до ринкової економіки” (номер державної реєстрації N 01-96UO23340).

Мета i задачi дослiдження. Метою дослідження є розробка організаційно-економічних і методологічних основ та практичних рекомендацій щодо мобілізації грошових заощаджень і вибору ефективних напрямів фінансування підприємств.

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність постановки та розв’язання комплексу завдань:

·

  • розкрито сутнiсть та механiзм формування сучасного процесу накопичення заощаджень;

· проаналiзовано ресурсний потенцiал і можливостi фiнансування дiяльностi вiтчизняних пiдприємств;

· проведено аналiз ефективностi використання заощаджень населення в процесi кредитування суб’єктів господарювання ;

· здiйснено комплексний аналiз фiнансового стану пiдприємств, якi кредитуються, та запропонованi бiльш досконалi методичнi положення по оцiнцi їх платоспроможностi;

· розроблено методичнi положення по обгрунтуванню кредитних проектiв пiдприємств з врахуванням достатностi грошових потокiв;

· за результатами оцiнки фiнансової стiйкостi і фiнансового стану пiдприємств дослiджено механізм мотивацiї їх фiнансування за рахунок коштiв Ощадбанку;

·

  • обгрунтовано прiоритетнi напрями та запропоновано стратегію участi капiталу Ощадбанку України в iнвестуваннi дiяльностi вітчизняних пiдприємств.

Предмет та об’єкт дослiдження. Предметом дослідження у дисертацiйнiй роботi є теоретичнi й практичнi питання дiяльностi банкiвських установ з мобiлiзацiї грошових заощаджень населення та їх ефективного використання для кредитування економiчної дiяльностi пiдприємств.

Об’єкт дослiдження - Ощадний банк України, регiональнi ощаднi управлiння, їх структурнi пiдроздiли, а також пiдприємства м. Києва рiзних форм власностi.

Методологiя і матеріали дослідження. Дослiдження базується на системному загальнотеоретичному і практичному обгрунтуваннi умов та особливостей функцiонування системи установ Ощадбанку України, її ролi в активiзацiї iнвестицiйного процесу. При вирiшеннi поставлених завдань у дисертацiї використовувались економiко-статистичнi, графiчнi, пофакторнi методи аналiзу.Інформацiйною базою роботи є матерiали Національного банку України, Ощадного банку України, законодавчi акти України, науковi дослiдження вiтчизняних та захiдних економiстiв.

Наукова новизна дослідження. Наукові результати, що одержані автором та виносяться на захист, полягають у розробці теоретико-методологічних положень та обгрунтуванні рекомендацій щодо вдосконалення і підвищення ефективності кредитування Ощадним банком України діяльності суб’єктів господарювання, а їх наукова новизна полягає у наступному:

·

  • на засадах системного підходу визначено необхідність, передумови та особливості використання заощаджень для фінансування діяльності підприємств в сучасних кризових умовах господарювання;

· запропоновано методичний пiдхiд до фiнансового обгрунтування кредитних проектiв, методику iндексного визначення конкурентоздатностi пiдприємств та їх iнвестицiйної привабливостi;

· сформульовані пропозиції по удосконаленню технологiї формування кредитного портфелю з урахуванням особливостей iнвестицiйного характеру приватних заощаджень;

· поглиблена дiагностика вибору об'єктiв кредитування у конкурентному середовищi;

· вперше обгрунтовано стратегiчнi прiоритетнi напрями участi капiталу Ощадбанку України у фінансуванні інвестицiйно привабливих виробництв;

· зроблено спробу розробити дієвий механiзм спонукання вкладення коштiв банкiвських установ у виробничi iнвестицiї, а також запропоновані шляхи посилення мотивацiйного механізму залучення коштів населення з урахуванням їх iнвестицiйного використання.

Практичне значення одержаних результатiв полягає у розробці рекомендацій по формуванню механiзму фiнансового забезпечення кредитування пiдприємств за рахунок потенцiалу системи установ Ощадбанку України. Розроблені методичні підходи і положення використовуються для аналiзу, оцiнки та прийняття рiшень для вибору варiантiв фiнансування пiдприємств рiзних форм власностi банкiвськими установами, iнвестицiйними фондами та компанiями.Виконані дисертантом наукові розробки використані у практичній діяльності ВАТПХ “Зоря” та ВАТ “Київметал”та у кредитному управлінні АПБ “Україна”, в учбовому процесі Академії Ощадбанку України та у практичній роботі кредитних служб банку.

Запропонована в роботі стратегiя участi банкiвського капiталу у фiнансуваннi дiяльностi пiдприємств дозволяє обгрунтувати пріоритетні об’єкти iнвестування, забезпечує підвищення ефективності використання кредитних ресурсів.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї доповiдалися на науково- практичнiй конференцiї Ощадного банку України з питань концепцiї його розвитку 10-13 червня 1997 р. у м. Київ, на мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї "Iнвестицiйна дiяльнiсть в Українi: проблеми розвитку та регулювання" 8-10 квiтня 1997р. у м. Чернiвцi, на семiнарах в системi економiчної освiти в установах Ощадного банку. Положення, якi захищаються автором, знайшли вiдображення в статтях, навчальному посiбнику, брошурах, наукових доповiдях. Приведенi в дисертацiї пропозицiї використанi в системi Ощадного банку в процесi здiйснення фiнансування кредитних проектiв, а також застосованi підприємствами для аналiзу фiнансового стану та конкурентоспроможностi при складаннi бiзнес-планiв.

Наукові публiкацiї. За результатами дослiдження опублiковано 5 наукових праць загальним обсягом 13,35 друкованих аркушiв, з яких автору належить 5,86 друкованих аркушiв.

Структура, зміст та обсяг дисертацiйної роботи. Дисертацiйна робота складається з вступу, трьох розділів, висновкiв, списку використаних джерел. Робота мiстить 145 сторiнок друкованого тексту, 39 таблиць, 11 рисункiв. Список лiтератури містить 121 найменування.

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ І ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦIЇ

У вступi обгрунтовано актуальнiсть теми дисертаційної роботи, сформульовано її мету i завдання, розкрито новизну та практичне значення результатів дослiдження.

У дисертації розглянуто наступні три комплексні групи проблем. Комплекс проблем, пов’язаних з механізмом формування та використання фінансових ресурсів установами Ощадбанку висвітлені у першому розділі роботи і базуються на визначенні аспектів залучення, управлiння і використання внутрiшнiх заощаджень населення в Українi. З урахуванням світового досвіду обгрунтовано об’єктивну необхiднiсть i передумови високоефективного використання заощаджень для кредитування дiяльностi пiдприємств.

В умовах перебудови економiки України, об’єктивної необхiдностi виходу її з кризового стану iснує нагальна потреба у формуванні вагомого iнвестицiйного потенцiалу, джерелом якого є внутрiшнiй та зовнiшнiй капiтал. Створення iнвестицiйного ринку обумовлює активiзацiю використання внутрiшнiх заощаджень населення як потенцiйного потужного джерела, роль якого у контекстi концепцiї iнвестування економiчної дiяльностi у вiтчизнянiй практицi повною мірою не враховується.

Заощадження населення - це сума чистого доходу, яка не використовується на поточне споживання та ведення домашнього господарства, а призначена для задоволення потреб у майбутньому. Заощадження населення виступають, з одного боку, як елемент особистих коштів, а з iншого боку - як можливе джерело iнвестицiй, оскiльки через матерiальну зацiкавленiсть населення надає банкам, державi й акцiонерним пiдприємствам своєрiдний "кредит довiри" в користуваннi ними. Заощадження формують ресурси фiнансово-кредитних установ. За цiною залучення вони дешевшi, нiж позиченi кошти i займають значну частину ресурсiв. Цi ресурси використовуються для надання позичок населенню, суб'єктам господарювання та iншим фiнансовим установам.

Значення заощаджень як джерела iнвестицiйного капiталу для розвитку економiки є суттєвим. Пiд iнвестицiї залучаються добровiльнi i примусовi зощадження. Використання добровiльних заощаджень привабливiше. Їх iнвестування у розвиток виробництва, сфери послуг, громадськi об'єкти призводить до появи нової продукцiї та послуг, приносить новi прибутки iнвесторам. Створена додаткова вартiсть додається до заощаджень i реiнвестується , а грошi обертаються й нарощуються.

В сучасних умовах ощаднi установи ряду розвинених країн стають банками унiверсального типу, якi займаються депозитними, кредитними, iнвестицiйними, валютними операцiями та працюють з широким колом клiєнтiв - вiд приватних осiб до промислово-торгових компанiй.

Проблеми, пов’язані з оцінкою ресурсної можливості установ Ощадного банку, розглянуті у другому розділі роботи, де проведена аналітична оцінка фiнансового стану ощадних установ, їх ресурсного потенцiалу для фiнансування дiяльностi пiдприємств; виконано розрахунки ефективностi використання заощаджень населення в процесi кредитування на прикладi пiдприємств та органiзацiй, якi обслуговуються Ощадним банком.

Фінансовий потенціал системи установ Ощадбанку України визначається статутним фондом банку, який досяг 9,7 млн. гривень. Банком утворено резервний фонд в сумi 6,4 млн. гривень та резерв на можливi втрати за позиками банку в сумi 5,8 млн. гривень. Власнi кошти ощадних установ України на кiнець першого кварталу 1998 року становили 161,3 млн. гривень , що є третiм результатом серед комерцiйних банкiв. Структура ресурсiв Ощадбанку наведена в табл.1. Показник платоспроможностi банку становить 21,8% при нормативному значеннi 8%. Рентабельнiсть доходних активiв становила 22,5%, а вiдношення витрат до доходiв майже 78%. При цьому лiквiднiсть ощадних установ знаходиться в межах нормативiв, а платоспроможнiсть банкiвської мережi зростає. Такий економiчний стан банку на сучасному етапi створює всi необхiднi передумови для участi ощадного капiталу у довгостроковому та короткостроковому iнвестуваннi економiки країни та її фiнансовому оздоровленнi.

Поглиблений якiсний аналiз структури залучених коштiв за 1995-1997 рр. дає можливiсть оцiнити роботу ощадних установ в цьому напрямі, як порiвняно успiшну. Оскiльки за залученi кошти банку необхiдно нараховувати та сплачувати гарантованi вiдсотки своїм вкладникам, то вкрай важливим є те, що протягом останнiх рокiв банк почав працювати з коштами державного бюджету, поновив мiжбанкiвське кредитування, розширив дiяльнiсть по розрахунково-касовому обслуговуванню корпоративних клiєнтiв. Цi джерела коштiв можуть бути використанi, як додатковi, при iнвестуваннi державних програм та суб’єктiв господарювання.

Таблиця 1

Структура ресурсiв Ощадбанку

Найменування ресурсів | 01.01.95р. | 01.01.96р. | 01.01.97р. | 01.01.98р.

млн. грн. | % | млн. грн. | % | млн. грн. | % | млн. грн. | %

Власнi кошти | 11 | 7.2 | 52 | 11.9 | 156 | 18.7 | 223 | 20.3

Залишки на рахунках клiєнтiв | 6 | 3.9 | 22 | 5.0 | 82 | 9.8 | 80 | 7.3

Депозити | 135 | 88.2 | 363 | 83.1 | 546 | 65.2 | 734 | 66.6

Кредити банкiв | 1 | 0.7 | - | - | 53 | 6.3 | 65 | 5.8

Всього | 153 | 100 | 437 | 100 | 837 | 100 | 1102 | 100

Динамiка структури вкладiв населення в комерцiйних банках України дає уяву про те, що в цiлому ощаднi установи були i на сучасному етапi залишаються такими, що мають найвагомiшу частку таких заощаджень (на 1.01.1998 року - 54,1%). Це дає змогу предметно говорити про те, що iнвестицiйний потенцiал ощадної системи залишається високим на протязi тривалого часу. Банк має можливiсть оперувати вкладами до запитання, якi можуть бути затребуванi в будь-який момент, у короткостроковому фiнансуваннi підприємств; що стосується строкових вкладiв, то вони можуть бути направленi на здiйснення довгострокових iнвестицiй.

В умовах переходу до ринкової економiки спецiалiзацiя ощадних установ на залученнi заощаджень населення набуває все зростаючого значення для формування власного нацiонального iнвестицiйного потенцiалу. В даний час Ощадний банк України стає провiдним нацiональним заощаджувально-iнвестицiйним iнститутом, який здiйснює iнвестицiї в розвиток малих i середнiх пiдприємств, сприяє створенню нових робочих мiсць i розвитку iнфраструктури тiєї мiсцевостi, тих регiонiв, де дiють вiдповiднi вiддiлення банку.

Про змiни, що сталися у структурi кредитного портфелю Ощадного банку за 1995-1997 рр., свідчать дані табл.2.З них видно, що у зв’язку з поглибленням економiчної кризи, протягом 1995 року було практично згорнуто iнвестування промислових пiдприємств, перевага при кредитуваннi надавалася комерцiйним банкам, якi стрiмко розвивалися. Пiсля того, як бiльшiсть з них у 1996 роцi показали свою повну економiчну неспроможнiсть, пройшла кредитна переорiєнтацiя ощадних установ на вкладення у ринок державних цiнних паперiв, поновилося iнвестування суб’єктiв господарювання. Пріоритет у наданнi кредитiв вiдводився малому та середньому бiзнесу. Цi обставини пiдкреслюють зацiкавленiсть банку в подоланнi кризових явищ i прискоренні економiчних реформ в Українi. Клiєнтам банку видано кредитiв на загальну суму 420 млн. грн., що складає бiльше нiж 93 % вiд загальної суми виданих кредитiв.

Незважаючи на те, що при проведеннi кредитних операцiй icнує висока iмовiрнiсть неповернення коштiв у зазначений термiн або можливiсть пролонгацiї кредитних угод, затримки сплати вiдсоткiв за користування кредитними ресурсами, установами Ощадбанку м. Києва протягом 1997 року отриманi значнi доходи вiд наданих кредитiв.Коефiцiєнт використання робочих активiв банку у процесi кредитування юридичних осiб протягом року, що аналізувався, зростав. Так, на початку року сума доходiв склала 2.560.700 грн., що становить 9,4% вiд суми робочих активiв, а за станом на 1.01.1998р. сума доходiв складала 5.133.746 грн., що становило вже 16,1% вiд суми всiх робочих активiв. Порiвняно низький рiвень цього показника вказує на те, що кредитування юридичних осiб є далеко не основною статтею доходiв ощадних установ, але разом з тим сприяє ефективному використанню заощаджень громадян.

Таблиця 2

Структура кредитного портфелю Ощадбанку

Найменування | 01.01.95р. | 01.01.96р. | 01.01.97р. | 01.01.98р

Вкладень | млн. грн. | % | млн. Грн. | % | млн. грн. | % | млн. грн. | %

Комерцiйнi кредити юридичним особам | 137 | 87.3 | 108 | 26.8 | 271 | 42.1 | 289 | 35.9

Вкладення в ОВДП | - | - | 105 | 26.1 | 194 | 30.1 | 323 | 40.1

Споживчi кредити фiзичним особам | 3 | 1.9 | 78 | 19.4 | 88 | 13.7 | 104 | 12.9

Мiжбанкiвськi | 17 | 10.8 | 112 | 27.7 | 91 | 14.1 | 90 | 11.1

Всього | 157 | 100 | 403 | 100 | 644 | 100 | 806 | 100

Група проблем, присвячена дослідженню механізму управління кредитними та інвестиційними операціями банку, відображена у третьому розділі, де обгрунтовано необхiднiсть здiйснення комплексного аналiзу фiнансового стану пiдприємств, якi кредитуються, і запропоновано методичнi положення по оцiнцi рівня їх платоспроможностi і конкурентоздатності; обгрунтовано методи щодо дiагностики вибору об'єктiв кредитування; розроблено стратегiю участi банкiвського капiталу у фiнансуваннi дiяльностi пiдприємств.

В зв’язку з тим, що в економiчнiй лiтературi не iснує загальноприйнятої методики оцiнки ефективностi кредитування та достатностi очiкуваних доходiв, в роботі пропонується обгрунтування доцільності кредитних проектiв здiйснювати з урахуванням прогнозування грошових потокiв. Для кредитного проекту прогноз грошових потокiв може мати вирiшальне значення, оскiльки в ньому детально розглядаються величина та час максимального грошового притоку та вiдтоку. Звичайно, рiвень прибутку, особливо на початку здiйснення проекту, не є визначальним при розглядi безпосереднiх фiнансових потреб. Крiм того, доходи не перевищують витрати в деякi перiоди часу. Прогноз грошових потокiв дозволяє здійснити порiвняння планового рiвня доходів вiд реалiзацiї продукцiї та капiтальних витрат в той чи iнший перiод, а також дає можливість виявити необхiднiсть і час додаткового фiнансування, визначити вимоги до фiнансових коштiв, якi необхiднi для реалiзацiї кредитного проекту, тобто розмiр додаткового фiнансування та умови повернення платежiв.

Проведений розрахунок чистих грошових потокiв [рис.1.] дає можливість виділити найбiльш реальне пiдприємство- ВАТ «Фармак»- для включення в кредитний портфель; коефiцiєнт достатностi його грошових потокiв вiдповiдає встановленим вимогам. Що стосуєтьсяя ЗАТ "Комiнторг" та АТ "Август",то їх кредитнi проекти є бiльш ризиковими iз-за недостатностi грошового потоку в I та II кварталах.

Для діагностики вибору об’єктів кредитування пропонується iнтегральний iндикаторний показник конкурентоспроможності (Кi), в основі якого лежить зведення показникiв фiнансової стiйкостi, платоспроможностi, дiлової активностi та рентабельностi по кожному пiдприємству, які знаходяться на рiвнi теоретично достатнiх i оптимальних значень. Він розраховується за формулою:

, (1)

де Aij - значення показників досліджуваних підприємств по групах показників.

Чим вище значення Кi, тим вище оцiнюються пiдсумки кожного пiдприємства при iнших рiвних умовах. Тобто,чим вищi значення Кi, тим ближче результати дiяльностi пiдприємства до умовно еталонного. Результати розрахунків iнтегрального показника конкурентоспроможності наведені в табл.3.

Вони свідчать, що найбiльш привабливим пiдприємством для надання кредиту є ВАТ "Фармак", показник конкурентоспроможності якого найбiльший при всiх рiвних умовах i становить 3,2889. У пiдприємства "Август" та "Комiнторг" iнтегральнi показники також на досить високому рiвнi. ТОВ "Дюна" та АТ "УХЛ-маш" мають значно нижчi показники, що ставить пiд сумнiв надання їм кредитiв при всiх рiвних умовах.

Інтегральнi iндикаторнi показники фінансової конкурентоспроможності дозволяють полiпшити практичну роботу на пiдприємствах при аналiзi виробничо-господарської дiяльностi, а також дають змогу банкiвським установам розглядати потенцiйних клiєнтiв з урахуванням цiлого комплексу показникiв, які формують один iнтегральний.

Для iнвестора вирiшальне значення має характеристика фiнансового стану пiдприємства як узагальнюючого показника ефективностi всiєї його фiнансової i виробничої дiяльностi, який свідчить про якість управлiння i вiрогiднiсть ефективного витрачання наданих кредитором коштiв. Як додаткову характеристику ризику доцiльно також враховувати показники залежностi пiдприємства вiд зовнiшнього середовища та коливань кон'юнктури.

Таблиця 3

Зваженi коефiцiєнти фiнансового стану пiдприємств

Найменування показникiв | "Август" | "Дюна" | "Фармак" | "Ухл-маш" | "Комiн-торг"

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi | 1,0436 | 1,1902 | 1,2506 | 1,1453 | 1,1848

Коефiцiєнт платоспроможностi | 2,9621 | 2,2941 | 2,3828 | 2,3596 | 2,8536

Коефiцiєнт дiлової активностi | 5,1435 | 6,5400 | 6,8490 | 3,4033 | 5,2389

Коефiцiєнт рентабельностi | 1,1408 | 0,5152 | 0,3351 | 0,3618 | 0.9938

Iнтегральний iндикаторний показник конкурентоспроможностi | 3,2479 | 3,0464 | 3,2889 | 2,6962 | 3,2048

Для оцінки фiнансового стану пiдприємства проводиться розрахунок вiдповiдних фiнансових коефiцiєнтiв, які характеризують кредитоспроможнiсть, фiнансову стiйкiсть i структуру заборгованостi дослiджуваного пiдприємства.

Кiлькiсна оцiнка стану по кожному блоку показникiв розраховується як середня арифметична класностi визначених фiнансових коефiцiєнтiв:

, (2)

де Rj - кiлькiсна оцiнка стану (рейтинг) j-того блоку показникiв;

Ki - клас i-того фiнансового коефiцiєнту (i= 1,...n);

n - число коефiцiєнтiв у даному блоцi.

Систему оцiнки вірогідності рентабельностi фiнансових ресурсiв (розходження мiж очiкуваною i фактичною ефективнiстю проекту), вважаємо за доцiльне доповнити показником дiлової активностi пiдприємства.

Для оцiнки привабливостi пiдприємства для кредитування необхідно використовувати також показники залежностi пiдприємства вiд кон'юнктури зовнiшнiх ринкiв. Це особливо важливо у тому випадку, коли кредитування пiдприємства повинно сприяти росту експорту його продукцiї, чи у випадку залучення до участi в проектi iноземних iнвесторiв. I нарештi, фiнансове обгрунтування кредитного проекту неможливе без визначення достатностi грошового потоку,який дає змогу визначити фiнансову спроможнiсть i реальнiсть кредитного проекту та можливiсть кредитування банкiвською установою.

Формула пiдсумкового рейтингу, розрахованого за даним методом, має такий вигляд:

, (3)

де R - значення пiдсумкового рейтингу;

Ki,Kj,Kl - класнiсть i, j, l-того показника, який використано при аналiзi фiнансового стану (i,j,l=1,...n,m,s);

n,m,s - кiлькiсть показникiв, що використовуються для фiнансового аналiзу, дiлової активностi та кон’юнктури зовнiшнього середовища пiдприємства;

Kf - показник достатностi грошового потоку.

Запропонований метод оцiнює ступiнь вiдносного ризику кредитних вкладень в конкретне пiдприємство. Застосування блоку показникiв i розрахунок за ними оцiнок надає їм певну гнучкiсть i дозволяє враховувати при прийняттi рiшення не тiльки пiдсумковий рейтинг, а й окремi параметри дiяльностi пiдприємства, що найбiльш цiкавлять фiнансового iнвестора. Такий пiдхiд дозволяє також провести кiлькiсну оцiнку ризику, пов'язаного з кредитуванням в той чи iнший проект i, отже, вирiшити проблему коректного зiставлення окремих проектiв за ступенем ризику, пов'язаного з їх реалiзацiєю.

Необхідність фінансового забезпечення масштабних структурних перетворень в економiцi обумовлює диверсифiкацiю джерел мобiлiзацiї iнвестицiйних ресурсiв на базі неминучого пiдвищення ролi банкiвських формувань. Свiтовий досвiд засвiдчує, що саме великi банки багатьох промислово розвинених країн виступають у ролi органiзаторiв i фiнансових iнiцiаторiв здiйснення великих iнвестицiйних проектiв та програм. Наш концептуальний підхід до перспектив розвитку ощадної системи базується на необхідності концентрувати кошти та зусилля на ключових напрямах, маневруванні фiнансовими ресурсами в межах системи, використанні коливань регiональної кон’юнктури в своїх iнтересах, а у перспективi стати одним iз провiдних банкiв у реалiзацiї полiтики держави та Нацiонального банку України по залученню глобальних (стратегiчних) iнвесторiв - фiзичних та юридичних осiб до участi у фондовому ринку, особливо вторинному ринку облiгацiй внутрiшньої державної позики (ОВДП).

З метою унiверсалiзацiї дiяльностi та становлення iмiджу вітчизняної ощадної системи як надiйного банкiвського iнституту, здатного забезпечити своє стiйке фiнансове положення та фiнансових партнерiв, сприяння розвитку економiки держави, отримання стабiльних прибуткiв клiєнтами, Ощадбанку в подальшому необхiдно зберiгати свої прiоритети на ринках заощаджень населення та його кредитному, розрахунковому та касовому обслуговуванню. При цьому потрібно орiєнтуватись на впровадження нових технологiй, пошук сучасних шляхiв щодо кращого обслуговування населення та корпоративних клiєнтiв, надання їм повного сервiсу банкiвських послуг, обслуговування малого i середнього бiзнесу. Таким чином, буде розв’язано задачу підвищення статусу Ощадбанку при формуванні власного нацiонального iнвестицiйного потенцiалу для проведення економiчних реформ і перетворення його в нацiональний заощаджувально-iнвестицiйний iнститут.

Проведенi дослiдження результатiв дiяльностi банку, аналiтична оцiнка його участi в iнвестицiйних процесах дозволяє обгрунтувати стратегiчнi напрями його розвитку щодо фiнансування суб’єктiв господарювання. Цi напрями повиннi включати як вибiр прiоритетних сфер iнвестування, так i нових органiзацiйних форм надання кредитiв. Для цього пропонується в системі ощадних установ вжити цiлий ряд конкретних заходiв [рис. 2].

Обгрунтовано конкретні галузеві прiоритети при короткостроковому кредитуваннi з наданням переваги суб’єктам господарювання з швидким оборотом капiталу та таким, що розширюються навiть у сучасних нестабiльних умовах (виробництво медичних препаратiв, торгiвля та громадське харчування, постачання та збут паливно-мастильних матерiалiв, деревообробна промисловiсть).

Потребує вдосконалення і система довгострокового кредитування.

По-перше, для підвищення частки та вагомості довгострокового iнвестування, Ощадний банк України не повинен обмежуватися кредитуванням власне своєї клiєнтури. Вiн може брати участь у роботi спецiальних iнвестицiйних банкiв. Це можливо на основі створення в нашiй країнi об’єднання великих банкiв, а до їхнього числа входять Промiнвестбанк, Ексiмбанк, АКБ "Україна", Ощадний банк та Укрсоцбанк, на частку яких припадає 67,5% загального банківського капiталу.

Проведене дослiдження показало, що на сучасному етапi ощадні установи здатні брати участь у паралельному, спiльному з iншими банками, фiнансуваннi, при якому декiлька фiнансово-кредитних установ надають позики пiд реалiзацiю одного високовартiсного проекту.

При цьому система ощадних установ вкладатиметься у встановленi для комерцiйних банкiв нормативи гранично допустимих сум кредитiв, що надаються, а також знизить свої кредитнi ризики. Додатковою гарантiєю виконання всiх платiжних зобов’язань за такими проектами могла б стати участь у ньому зарубiжного комерцiйного банку або iншого мiжнародного фiнансового iнституту. Свiтовий досвiд показує, що спiльне фiнансування можливе у двох видах: незалежне, при якому кожний банк, що фiнансує iнвестицiйний проект, укладає з позичальником окрему кредитну угоду i бере участь тiльки у "своїй" частинi проекту, та спiвфiнансування, коли всi кредитори укладають єдину багатосторонню кредитну угоду.

По-друге, Ощадбанк, з його високим кредитним потенцiалом має реальнi можливостi, також i для послiдовного фiнансування iнвестицiйних проектiв шляхом надання мiжбанкiвських кредитiв банкам, що iсторично та за своєю спецiалiзацiєю займаються реалiзацiєю довгострокових iнвестицiй. Приклад такої спiвпрацi реально iснує вже сьогоднi. Так, Ощадбанк видiлив кошти АКБ "Надра" для iнвестування розвитку вугiльної промисловостi України. В подальшому така ж фiнансова допомога була здiйснена судобудiвнiй промисловостi країни.

По-третє, враховуючи складну та неоднозначну економiчну ситуацiю в нашiй державi, на сьогоднi найбiльш реальними вбачаються iнвестицiйнi кредити термiном до 5 рокiв з перiодом, коли сплачуються тiльки вiдсотки i з можливiстю вiдстрочки погашення суми основного боргу до двох рокiв. Кредити на бiльший термiн можна розглядати в наших умовах лише як виняток. У ходi реалiзацiї проекту обов’язковим є страхування активiв вiд рiзних ризикiв. Для забезпечення кредиту банк вимагає заставу у виглядi рухомого або нерухомого майна, що належить одержувачу позики, валютних цiнностей, страхових полiсiв. Практика засвiдчила, що для нашої країни найбiльш прийнятною є застава у виглядi нерухомостi або обладнання. Необхiдно зазначити, що фiнансовий стан багатьох пiдприємств, особливо це стосується ресурсодобувних галузей, показує неможливiсть вiдповiдного заставного покриття iнвестицiй банкiв. Такi кредити можливо надавати лише пiд гарантiї урядових органiв.

Прiоритети iнвестування, визначені в дисертаційній роботі, можна подати у виглядi схеми, наведеної на рис.3.

Для реалiзацiї фiнансування ощадними установами дiяльностi пiдприємств пріоритетних галузей в роботi пропонується наступна стратегія:

·

  • провести структурну перебудову банку, яка полягає у корпоратизацiї системи ощадних установ, акцiонуваннi банку з залученням внутрiшнiх, а в перспективi i зовнiшнiх iнвесторiв та подальшiй капiталiзацiї ощадної мережi за рахунок послiдуючих емiсiй акцiй;

· здiйснити нарощування акцiонерного капiталу нацiональної ощадної системи (рекапiталiзацiю банку);

·

  • реструктуризувати, обгрунтувати та оптимiзувати кредитний портфель юридичних та фiзичних осiб банку;

·

  • прискорити здiйснення банкiвських операцiй, в тому числi i кредитних, на базі здiйснення вдосконалення системи
    Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ - Автореферат - 48 Стр.
ТРИПОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА АВТОМАТИЗОВАНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДПИСІВ ЯК БІНАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ПРОСТОРІ ОЗНАК ПЕРЕТВОРЕННЯ РАДОНА НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ - Автореферат - 20 Стр.
АВТОМАТИЗОВАНА НАВЧАЮЧА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ - Автореферат - 22 Стр.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА - Автореферат - 25 Стр.
Плазмохімічна деструкція поверхнево-активних речовин та їх адсорбційне визначення у водних розчинах - Автореферат - 24 Стр.
Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції - Автореферат - 23 Стр.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ - Автореферат - 30 Стр.