Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементназвано зауваження, але його зміст цим нормативним актом не розкривається. Зауваженням пропонується вважати вказівку на помилку в поведінці посадової (службової) особи, а також міркування з приводу недосконалості правового регулювання суспільних відносин чи організаційної діяльності.

Врахування цих новел у подальшій нормотворчій діяльності дало б можливість чіткіше обумовити адміністративну процедуру їх розгляду, а значить і гарантувати високий рівень правового захисту громадян.

Положення підрозділу 3.2.“Удосконалення процедурних норм з метою оптимізації розгляду звернень громадян місцевими органами виконавчої влади” спрямовані на визначення напрямків і засобів, за допомогою яких ця правозахисна функція місцевих органів виконавчої влади та їх посадових (службових) осіб буде здійснюватись найбільш ефективно. Дисертантом звертається увага на необхідність законодавчого закріплення таких процедурних норм, які б враховували особливості розгляду заяв (клопотань, петицій), пропозицій (зауважень) і скарг. У проекті Адміністративно-процедурного кодексу України деталізується процедура розгляду заяв і скарг, проте потребують законодавчого врегулювання також питання, пов’язані з призупиненням чи припиненням провадження за скаргою та їх документальне оформлення. Призупинення провадження за скаргою доцільно було б оформляти у вигляді довідки посадової особи, відповідальної за перевірку скарги. Довідка обов’язково повинна містити мотивацію прийнятого рішення. Про дане рішення повинен повідомлятись скаржник, а сама скарга ставитись на спеціальний контроль до відновлення за нею провадження. Законодавчо необхідно передбачити і максимальний строк призупинення такого провадження. Такий строк не повинен перевищувати 15 днів.

Чинне законодавство і практика роботи із зверненнями громадян не передбачають єдиного порядку оформлення припинення провадження за скаргою. Найбільш виваженим було б здійснення його у вигляді доповідної записки виконавця, узгодженої з керівником місцевого органу виконавчої влади, управління чи відділу.

У Законі України “Про звернення громадян”, як і в проекті Адміністративно-процедурного кодексу, відсутнє визначення процедурного порядку розгляду пропозицій. У дисертації розкриваються основні процедурні особливості розгляду пропозицій, зокрема, визначення його учасників та їх процесуального статусу (звернено увагу на особливу роль експерта та спеціаліста), строків розгляду (запропоновано продовження строків розгляду пропозицій у випадку складних експертних досліджень до тридцяти днів, а для звернень у формі зауважень, навпаки, пропонується існуючі строкові рамки зменшити до десяти днів, оскільки вирішення питань щодо них не вимагає значної підготовчої роботи), здійснення контролю тощо.

У підрозділі 3.3. “Основні напрямки реформування діяльності відділів роботи зі зверненнями громадян місцевих органів виконавчої влади” основна увага звертається на необхідність трансформації нинішньої організації розгляду звернень громадян відділами роботи зі зверненнями громадян місцевих державних адміністрацій та приймалень органів місцевого самоврядування у правозахисну діяльність регіонального (місцевого) уповноваженого з прав людини з гарантуванням незалежності його статусу.

Історично, звернення, як потреба у вирішенні конкретних проблем фізичних осіб, виникає з моменту утворення людських спільностей і формування державності. Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить про багатогранність форм і методів здійснення цієї функції. На сучасному етапі в ряді країн формуються незалежні правозахисні інституції, зокрема інститут омбудсмена. Доцільним є запровадження цієї інституції не тільки на загальнодержавному рівні, але й на рівні регіону чи міста. Запровадження посади регіонального уповноваженого з прав людини потребує наявності кадрових, матеріальних і технічних умов. Функціонування відділів роботи зі зверненнями громадян місцевих державних адміністрацій підтверджує наявність такої бази. Вони мають власне приміщення з окремим входом, комп’ютерну та офісну техніку, а працівники - практику роботи зі зверненнями громадян. Негативом у теперішній роботі відділу є зв’язаність дій керівництва відділу посадовою залежністю від голови місцевої державної адміністрації та його заступників, тобто у них відсутня можливість самостійного прийняття рішень. Статус регіонального уповноваженого з прав людини, призначуваного Верховною Радою України, надасть цій посадовій особі можливість здійснювати свою діяльність незалежно, а, отже, більш ефективно захищати права і свободи людини й громадянина.

У "Висновках" дисертації узагальнюються результати дослідження та визначаються основні питання, вирішення яких, на думку здобувача, є пріоритетними у подальшому вдосконаленні системи розгляду і вирішення звернень громадян місцевими органами виконавчої влади, зокрема:

1.Важливим принципом діяльності місцевих органів виконавчої влади є принцип законності. Забезпечення законності здійснюється за допомогою різних засобів, важливе місце серед яких належить зверненням громадян із заявами, пропозиціями і скаргами.

2. Право на звернення громадян до державних органів (у тому числі до місцевих органів виконавчої влади) є конституційним правом громадян України. Воно полягає у праві громадянина звернутися із заявами (клопотаннями, петиціями), пропозиціями (зауваженнями) і скаргами з метою реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і охоронюваних законом інтересів, а також для відновлення порушених прав.

3. Від рівня визначеності адміністративних процедур залежить ефективність розгляду звернень громадян. Процедурні норми Закону України “Про звернення громадян” є загальними і недостатньо враховують специфіку розгляду окремих видів звернень, зокрема, пропозицій (зауважень). У дисертації пропонується комплекс процедурних норм для врегулювання розгляду пропозицій (зауважень) в Адміністративно-процедурному кодексі України.

4. З метою підвищення ефективності розгляду звернень громадян необхідно на законодавчому рівні закріпити адміністративно-правовий механізм його забезпечення, зокрема, шляхом визначення адміністративної відповідальності посадових осіб за ухилення від виконання цього компетенційного обов’язку.

5. На сучасному етапі суспільного розвитку в ряді зарубіжних країн формуються нові незалежні правозахисні інституції, зокрема, уповноважених з прав людини регіонів і навіть міст. Трансформація нині діючих форм організації розгляду звернень громадян на місцевому рівні у діяльність незалежної від органів місцевої виконавчої влади служби регіонального уповноваженого з прав людини сприяла б ефективності захисту прав і свобод людини й громадянина.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ:

1. Тарануха В.П. Посилення гарантій та підвищення персональної відповідальності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади при розгляді звернень громадян // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ. – 2001. – № 5. – С. 67-73.

2. Тарануха В.П. Історія виникнення інституту звернень до органів державної влади // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ – 2002. – № 1. – С.298-307.

3. Тарануха В.П. Принципи роботи місцевих державних адміністрацій із зверненнями громадян // Держава і право. – К.: ІДП ім. В.М.Корецького НАН України. – № 15. – С. 206-211.

4. Тарануха В.П. Петиція як історичний вид звернень // Держава і право. – К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – № 21. – С. 120-123.

5. Тарануха В.П. Запровадження адміністративної юстиції як важлива форма удосконалення механізму реалізації права на звернення громадян України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Хмельницький: ХІРУП. – 2002. – Спецвипуск № 1. – С.198-200.

6. Тарасюк І.В., Тарануха В.П., Карпин Р.А. Хабарництво як одне з найнебезпечніших проявів корупції // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах. Тези доповідей науково-практичної конференції. – К.: НАВСУ. – 2002. – С. 242- 244.

Анотація

Тарануха В.П. Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2003.

Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання, практики розгляду і вирішення звернень громадян як засобу забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади, а також їх аналітичній та контрольній діяльності у даній сфері. Вперше на основі положень Конституції України та чинного законодавства здійснено комплексне дослідження історичного процесу становлення розгляду звернень фізичних осіб, сучасної системи розгляду і вирішення заяв, пропозицій і скарг (їх підвидів) місцевими органами виконавчої влади, а також розроблено пропозиції з метою удосконалення адміністративно-процедурного та адміністративно-процесуального законодавства у розрізі регулювання ними питань звернень громадян.

Ключові слова: законність, засіб забезпечення законності, звернення громадян, пропозиція, зауваження, заява, клопотання, петиція, скарга, адміністративна процедура, адміністративний процес, адміністративна відповідальність, регіональний уповноважений з прав людини.

Тарануха В.П. Обращения граждан как средство обеспечения закон -ности в деятельности местных органов исполнительной власти. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления, административное право и процесс, финансовое право, информационное право – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.

Диссертация посвящена исследованию правового регулирования, практики рассмотрения и принятия решений по обращениям граждан местными органами исполнительной власти. Обращения граждан рассматриваются как средство обеспечения законности в деятельности местных органов исполнительной власти.

Гражданам Украины гарантируется право на обращение к органам государственной власти, местного самоуправления, объединениям граждан, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, средствам массовой информации, должностным лицам в зависимости от их функциональных обязанностей с жалобами, заявлениями и предложениями. В работе раскрывается содержание видов (подвидов) обращений граждан. Предлагается также законодательное закрепление такого подвида как петиции. Петиции – это коллективные (общественные) обращения по наиболее насущным общественным проблемам государства и общества.

При исследовании процедуры рассмотрения жалоб, заявлений и предложений обращается внимание на отсутствие в украинском законодательстве их четкого разграничения. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины "Об обращениях граждан”, а также учесть процедуру рассмотрения предложений в проекте Административно-процедурного кодекса Украины.

В работе исследуются вопросы ответственности должностных лиц за деятельность в этой сфере. Особое внимание обращено на закрепление в Кодексе об административных правонарушениях нормы, которая определяла бы не рассмотрение по сути обращения граждан должностным лицом административным правонарушением.

Дан анализ состояния практики рассмотрения обращений граждан местными органами исполнительной власти и предлагается трансформировать отделы работы с обращениями граждан местных государственных администраций в службу регионального уполномоченного по правам человека.

Ключевые слова: законность, средство обеспечения законности, обращения граждан, предложение, заявление, прошение, петиция, жалоба, административная процедура, административный процесс, административная ответственность, региональный уполномоченный по правам человека.

Taranuha V.P. Referencing the people in activity local organ state executive authorities (the local state administration) as facility of the provision to legality. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree candidate of law in speciality 12.00.07 – a theory of administration, administrative law and procedure, financial law. – Academy of the state tax service of the Ukraine, Irpin, 2003.

The dissertation on dedicated to study of the questions of the legal regulation of consideration and decisions of the referencing the people local organ state executive authorities, as well as their analytical and checking activity in given to sphere. For the first time on base of the positions to Constitutions of the Ukraine and acting legislation is realized complex study of the history process of the formation of consideration of the referencing the physical persons, modern system of consideration and decisions of the referencing the people local organ state executive authorities, as well as designed offers on the improvement administrative-procedural legislation in cut of the regulation him questions of the referencing the people.

The кey words: address, offer, remarks, statement, solicitation, petition, complaint, dministrative procedure, administrative process, administrative responsibility, regional accredited from human rights.

Підписано до друку 15.10. 2003 р. Формат 60x84 / 16

Папір офсетний. Друк офсетний. Ум.-друк.арк. 0,9

Тираж 100 прим. Замов. № 248

----------------------------------------------------------------------------------

Видавництво та друк – друкарня Національної академії державної податкової служби України,

вул. К.Маркса, 31, м. Ірпінь, Київської обл., 08201


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

ПРИРОДА МОДУЛЮЮЧОЇ ДІЇ ОКСИДУ АЗОТУ НА ЕЛЕКТРОГЕНЕЗ У ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗАХ ОСНОВНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ТА ЇХ СКОРОЧЕННЯ-РОЗСЛАБЛЕННЯ - Автореферат - 31 Стр.
ПРИСТРІЙ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ОПТИЧНИЙ МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГОРЮЧИХ СКЛАДОВИХ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ - Автореферат - 20 Стр.
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНої ТЕХНОЛОГІЇ та устаткування для високоенергетичного електроімпульсного зміцнення титанових деталей АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ - Автореферат - 19 Стр.
ХРИСТИЯНСЬКИЙ ХАРИЗМАТИЗМ ЯК РЕЛІГІЙНЕ ЯВИЩЕ - Автореферат - 28 Стр.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КРЕДИТУВАННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ - Автореферат - 22 Стр.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ - Автореферат - 48 Стр.
ТРИПОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА АВТОМАТИЗОВАНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДПИСІВ ЯК БІНАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ПРОСТОРІ ОЗНАК ПЕРЕТВОРЕННЯ РАДОНА НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ - Автореферат - 20 Стр.