Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементперспективи подальшого створення та впровадження науково-технічної розробки. Визначення моменту часу, коли результати досліджень саме на даному етапі доцільно передавати стороннім організаціям, окрім мікроекономічного ефекту на рівні організації, впливає на оптимальний розподіл функцій між суб’єктами інноваційної діяльності.

Застосування запропонованої стохастичної моделі комерціалізації до конкретних проектів дозволило отримати наступні переваги у порівнянні із традиційними підходами до реалізації інноваційних проектів:

1)

 1. збільшити кількість варіантів ринкової реалізації розробки, що значно підвищує імовірність успішної реалізації інноваційного проекту;

2)

 1. визначити імовірність реалізації кожного можливого методу комерціалізації та обрати найкращий з них;

3)

 1. розрахувати очікувану тривалість кожного методу комерціалізації та математичне очікування прибутку від його застосування;

4)

 1. підвищити якість передінвестиційного аналізу проектів та імовірність отримання прогнозованих результатів;

5)

 1. застосування додаткових методів комерціалізації дозволяє реалізувати розробки, що через технологічні особливості мали низькі можливості впровадження.

Розроблена модель є формалізацією процесів ринкової реалізації науково-технічних розробок, що повинно бути враховано при формуванні організаційної та економічної складових механізму їх комерціалізації у вітчизняних умовах господарювання.

ВИСНОВКИ

Проведене дисертаційне дослідження теоретичних засад і практичного досвіду організації та управління інноваційними процесами дозволило розробити теоретичні положення і нові підходи до формування організаційно-економічного механізму комерціалізації науково-технічних розробок, що дало змогу обгрунтувати наступні висновки і пропозиції:

1.

 1. Науково-технічна розробка характеризується комплексом соціально-економічних ефектів, вартісний вираз яких є показником ефективності функціонування національної інноваційної сфери. Особливості науково-технічної розробки як інформаційно-інтелектуального ресурсу, який шляхом матеріалізації у конкретному продукті задовольняє суспільні потреби, призводять до обмеження дії окремих економічних законів, зокрема попиту і пропозиції, закону вартості та спадної віддачі.

2.

 1. Дослідження сучасних моделей організації інноваційної діяльності виявило, що найбільш ефективним є застосування інтегральної моделі інноваційної діяльності з елементами кібернетичного підходу до управління інформаційними потоками. Таке поєднання дозволяє зменшувати кількість петель зворотного зв’язку, враховувати ринкові вимоги та внутрішні можливості організації. Доведено, що інноваційний процес та комерціалізація нових технологій мають спільні й відмінні риси, що дозволяє аналізувати зазначені процеси як взаємообумовлені, проте не ідентичні поняття. Процес комерціалізації науково-технічних розробок визначено як комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на отримання прибутку від ринкової реалізації наявних знань у певній сфері науки і техніки.

3.

 1. Теоретичне обгрунтування та структуризація процесу комерціалізації дозволили розробити модель комерціалізації науково-технічних розробок, яка надає додаткові можливості суб’єктам інноваційної діяльності отримувати прибуток та збільшувати вірогідність успішної реалізації проектів через комерціалізацію результатів проміжних стадій інноваційного циклу. Поліваріантність реалізації інноваційного процесу за вказаною моделлю дозволяє здійснювати комерціалізацію науково-технічних розробок на основі понад тридцяти схем залежно від ступеня його декомпозиції.

4.

 1. Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок є складним соціально-економічним явищем, сутність якого визначено на основі положень теорії систем і дослідженні природи господарських механізмів та інноваційних процесів. Виникнення організаційно-економічного механізму в інноваційній сфері є результатом постійного збільшення потреби виробництва в адекватній до вимог зовнішнього середовища формі впровадження у виробництво науково-технічних розробок. Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок є комплексом законів, закономірностей, факторів, принципів та методів формування та функціонування системи, яка покликана задовольняти чітко визначені суспільні потреби шляхом отримання комерційного ефекту від ринкової реалізації уречевленої форми нового знання, отриманого внаслідок цілеспрямованого наукового пошуку.

5.

 1. Структура механізму комерціалізації науково-технічних розробок характеризується організаційною та економічною складовими, органічне поєднання яких дозволяє суб’єктам господарювання отримувати прибуток через задоволення новою технологією визначеної суспільної потреби. Елементи організаційної складової представлені суб’єктами інноваційної діяльності та ієрархією їх підпорядкування, відносинами з приводу виробництва, розподілу та споживання інноваційної продукції, а також законами, закономірностями та принципами взаємодії зазначених елементів. Економічна складова характеризується еквівалентним обміном продуктами науково-технічної діяльності і представлена предметами та пропорціями обміну, венчурним капіталом, а також поняттям “комерційна ефективність”, яка є виміром ступеня досягнення мети функціонування механізму.

6.

 1. Активізація технологічного трансферу в Україні потребує створення розгалуженої мережі агенцій технологічного трансферу із приєднанням до міжнародних угод і національних патентних банків даних. Трансферні організації повинні забезпечити активне інформаційно-пошукове, експертно-аналітичне та юридичне супроводження комерціалізації вітчизняних розробок. Зазначені заходи збільшать можливості виведення на світові ринки об’єктів промислової власності та активізуватимуть процеси інтеграції України до світової наукової спільноти.

7.

 1. Структура різних видів охоронних документів на об’єкти промислової власності повинна відповідати оптимальному кількісному співвідношенню, яке було виявлено при аналізі систем охорони інтелектуальної власності в розвинених країнах світу. Структура об’єктів промислової власності в Україні має суттєві диспропорційні відхилення та відмінності від середньосвітових показників, на основі чого зроблено висновки про те, що не дивлячись на збільшення номінальної кількості науково-технічний рівень патентів погіршується через зниження частки високотехнологічних розробок, які відповідають світовому рівню. Більша частина вітчизняних винаходів не доведена до стадії промислового застосування, або характеризується низьким ринковим потенціалом, а технологічне оновлення промислових підприємств відбувається головним чином за рахунок дрібних поліпшуючих інновацій.

8.

 1. Інноваційна інфраструктура як елемент організаційної складової механізму комерціалізації науково-технічних розробок вимагає активної участі держави у підтримці свого формування та розвитку. Вітчизняні технопарки, бізнес-інкубатори та інноваційні центри не досягають високих економічних показників функціонування через недосконалість законодавства та нестачу у менеджерів середньої і вищої ланок фахової освіти в сфері управління інноваційними процесами. Неузгодженість дій інституцій інноваційної інфраструктури запропоновано долати шляхом організації управлінсько-координаційних компаній, які б власною посередницькою діяльністю активізували комерціалізацію науково-технічних розробок .

9.

 1. Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні потребує вдосконалення та адаптації до світових стандартів. Дія законодавчих актів в інноваційній сфері ускладнюється через неточність формулювання та трактування базових теоретичних понять в інноваційній сфері; недосконалість сутності окремих статей та підпунктів; відсутність механізму виконання законів та контролю за їх дотриманням державними установами. Для подолання вказаних недоліків розроблено комплекс пропозицій, врахування яких дозволить активізувати інноваційні процеси та узгодити інтереси суб’єктів інноваційної діяльності з органами державної влади; приведення законів у сфері охорони інтелектуальної власності до європейських стандартів дозволить значно розширити можливості експорту вітчизняної високотехнологічної продукції.

10.

 1. Розвиток відносин з приводу впровадження науково-технічних розробок та інтенсифікації інноваційних процесів на сучасному етапі розвитку світової економіки призводить до виникнення нових явищ у функціонуванні економічних систем, які ще недостатньо теоретично обгрунтувані та проаналізовані. Виникають нові організації, які класифіковано як “інноваційних посередників”, оскільки останні, не беручи безпосередньої участі у створенні інновації, оптимізують напрями руху та обсяги фінансових, інформаційних, матеріально-технічних і людських ресурсів з метою комерціалізації науково-технічних розробок. Проведений аналіз виявив, що ефективність інноваційного процесу збільшується у 3-5 разів при залученні інноваційного посередника як керуючого елементу у системі взаємовідносин між учасниками інноваційних проектів та контрагентами ліцензійних угод. Через високу ефективність функціонування запропоновано створення національної мережі інноваційного посередництва на базі існуючих організацій і установ науково-технічної та інноваційної сфери.

11.

 1. Реалізація інноваційного шляху розвитку національної економіки є можливою лише за умов активної підтримки вітчизняної фундаментальної науки за визначеними державними пріоритетами із одночасним формуванням організаційно-економічного механізму комерціалізації отриманих науково-технічних розробок. Активізація застосування сучасних методів комерціалізації повинна базуватись на розбудові інноваційної інфраструктури, зокрема таких її елементів, як інноваційне посередництво. Інноваційне посередництво як системоутворюючий елемент спроможне об’єднати складові організаційно-економічного механізму комерціалізації науково-технічних-розробок в узгоджену систему розробки, впровадження та ринкової реалізації нових технологій.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.

 1. Шингур М.В. Методи комерціалізації науково-технічних розробок // Вісник Київського нац. ун-ту. Сер. Ек-ка. – 2000. – Вип. 41.– С.26-30. – 0,5 д.а.

2.

 1. Шингур М.В. Кризові цикли інвестиційних проектів та підходи до їх вирівнювання // Вісник Київського нац. ун-ту. Сер. Ек-ка. – 2002. – Вип. 55-57. – С.40-43. – 0,6 д.а.

3.

 1. Шингур М.В. Інформаційно-технологічні аспекти сучасного економічного розвитку // Регіональні перспективи. – 2002. – №2. – С.125-127. – 0,6 д.а.

4.

 1. Шингур М.В. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури // Вісник Київського нац. ун-ту. Сер. Ек-ка. – 2003. Вип. 66-67. – С.27-29. – 0,5 д.а.

5.

 1. Шингур М.В. Проблеми активізації інноваційної діяльності промислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць.– 2003. – Вип.2 – С.320-326. – 0,8 д.а.

6.

 1. Шингур М.В. Віртуальні форми організації інноваційного бізнесу // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. “Економіка та менеджмент”. – 2002. – Вип. 1-2. – С.57-62. – 0,8 д.а.

7.

 1. Шингур М.В. Інноваційне посередництво в організації сучасного технологічного трансферу // Матеріали наук. конфер. “Теорія і практика управління з погляду тисячоліть”. – К. – КНЕУ.– 2001. – С 263-264. – 0,2 д.а.

8.

 1. Черваньов Д.М., Шингур М.В. Навчально-методичний комплекс з курсу “Управління проектами” – К.: РВВ ІМФ, 2002. 54 с. – 0,8 д.а.

АНОТАЦІЯ

Шингур М.В. Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02. – економіка та управління науково-технічним прогресом. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи та сучасні методи комерціалізації науково-технічних розробок, охарактеризовано організаційну та економічну складові механізму комерціалізації науково-технічних розробок, визначено умови та напрями формування даного механізму в Україні. Розглянуто економічну природу та особливості ринкової реалізації науково-технічних розробок у вітчизняних умовах господарювання. Досліджено тенденції розвитку технологічного трансферу та венчурного бізнесу, проаналізовано інфраструктурне та законодавче забезпечення інноваційних процесів в Україні, розроблено комплекс пропозицій щодо вдосконалення структури та нормативно-правового регулювання інноваційної сфери. Теоретично обгрунтовано причини виникнення та механізм функціонування інноваційного посередництва.

Розроблено загальну і стохастичну сіткову моделі процесу комерціалізації науково-технічних розробок, сформульовано підходи до вибору оптимального методу комерціалізації залежно від техніко-економічних характеристик науково-технічної розробки.

Ключові слова: науково-технічна розробка, інноваційний процес, комерціалізація, організаційно-економічний механізм, методи комерціалізації, технологічний трансфер, венчурний бізнес, інноваційна інфраструктура, інноваційний посередник.

АННОТАЦИЯ

Шингур М.В. Организационно-экономический механизм коммерциализации научно-технических разработок. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.02.02. – экономика и управление научно-техническим прогрессом. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

В диссертации исследованы теоретические основы и современные методы коммерциализации научно-технических разработок. Комплексно проанализирована экономическая природа научно-технических разработок, в исследовании показано, что наличие у научно-технической разработки специфических свойств приводит к ограничению действия некоторых экономических законов при ее рыночной реализации, в частности закона спроса и предложения, закона стоимости и падающей отдачи.

Охарактеризовано организационную и экономическую составляющие механизма коммерциализации, определены условия и направления формирования данного механизма в Украине. На основе проведенного исследования обосновано, что организационно-экономический механизм коммерциализации научно-технических разработок – это комплекс законов, закономерностей, факторов, принципов и методов формирования и функционирования системы, действие которой направлено на удовлетворение определенной общественной потребности путем получения коммерческого эффекта от рыночной реализации овеществленной формы нового знания, полученного в результате целенаправленого научного поиска.

Проанализированы современные модели организации инновационной деятельности, их преимущества, недостатки и возможности использования в отечественных условиях хозяйствования. В работе исследован процесс коммерциализации научно-технических разработок, доказано, что “инновационный процесс” и “коммерциализация” являются взаимосвязанными, но не тождественными понятиями. Разработана модель коммерциализации научно-технических разработок, которая поволяет субъектам инновационной деятельности получать прибыль и увеличивать вероятность успешной реализации проектов путем коммерциализации результатов промежуточных стадий инновационного цикла.

В качестве основных методов коммерциализации рассмотрены технологический трансфер и венчурное предпринимательство. Обосновано причины, которые обуславливают технологический обмен на макроэкономическом уровне. Выявлены основные факторы снижения изобретательской и рационализаторской активности, причины низкого уровня развития инновационной сферы отечественной экономики, предложены меры преодоления указанных проблем через активизацию роли государства в инновационных процессах.

При анализе рынка интеллектуальной собственности в Украине доказано, что несмотря на увеличение номинального количества, качество, или научно-технический уровень разработок, продолжает снижаться. Изучение структуры рынка позволило выявить закономерность оптимального количественного соотношения различных видов интеллектуальной собственности в развитых странах мира, сравнение последних с отечественными показателями показало диспропорционные отклонения от средних мировых показателей, что позволило сделать ряд выводов об уровне развития науки и техники в Украине.

Анализ законодательства в сфере промышленной собственности и инновационной деятельности показал ряд существенных недостатков, которые приводят к двойной трактовке и несогласованности отдельных положений законодательных актов, на основе этого разработано комплекс предложений по усовершенствованию некоторых статей законов, что позволит снизить количество спорных ситуаций и нивелировать действие факторов, тормозящих инновационные процессы.

Ускорение темпов НТП приводит к возникновению новых явлений и в сфере инновационного бизнеса, активное развитие получает отдельный вид организаций, которые охарактеризовано как “инновационных посредников”, поскольку данные структуры, не принимая непосредственного участия в создании инноваций, активно налаживают связи между субъектами инновационной деятельности для успешной коммерциализации научно-технических разработок. В диссертационной работе исследованы теоретические и практические основы возникновения инновационного посредничества, осуществлена его классификация и анализ социально-экономической эффективности функционирования. Доказано, что причиной возникновения инновационного посредничества является существование трансакционных издержек и провалов рынка в инновационной сфере. Эффективность инновационного процесса увеличивается в 3-5 раз при участии инновационного посредника в качестве координирующего элемента в системе взаимоотношений между участниками инновационных проектов и контрагентами лицензионных соглашений. В диссертации предложено создание отечественной системы инновационного посредничества на базе существующих организаций и ведомств, имеющих прямое или опосредованное отношение к инновационным процессам на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях.

На основе методов построения стохастических сетей разработано модель коммерциализации научно-технических разработок, которая позволяет оптимизировать инновационные процессы и прогнозировать результативность реализации инновационных проектов.

Ключевые слова: научно-техническая разработка, инновационный процесс, коммерциализация, организационно-экономический механизм, методы коммерциализации, технологический трансфер, венчурный бизнес, инновационная инфраструктура, инновационное посредничество.

ANNOTATION

Shyngur M. Organizational and economical mechanizm for commercialization of scientific and technical development. – Manuscript.

Thesis for Candidate of Economic Sciences Degree in 08.02.02 – economy and management of scientific and technical progress. – Kiev National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2003.

The thesis contains research of the theoretical basis and modern methods of commercialization of scientific and technical development. The economic nature and features of market realization of scientific and technical development in domestic conditions is considered. The tendencies of development of technological transfer and venture business are investigated, infrastucture and legislative maintenance of innovation processes in Ukraine are analysed, the complex of the offers concerning improvement of infrastructure and normative - legal regulation of innovation system is developed. The reasons of origin and mechanism of operation of innovation intermediary theoretically are justified.

The general and stochastic network models of process of commercialization of scientific and technical development is developed, the directions of it optimization are determined, the approaches to choice of an optimum method of commercialization are formulated depending on technological performances of scientific and technical development.

Key words: scientific and technical development, innovation process, commercialization, organizational and economical mechanism, methods of commercialization, technological transfer, venture business, innovation infrastructure, innovation intermediary.


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО І   ПРИМУСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ - Автореферат - 23 Стр.
Фазові рівноваги в системах Y – {Al, Si, Ge} – Ga, кристалічна структура і властивості потрійних сполук - Автореферат - 22 Стр.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ З ДИФУЗНИМ ЗОБОМ: ПРОГНОЗ І ПРОФІЛАКТИКА - Автореферат - 28 Стр.
Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин У відкритих потоках - Автореферат - 20 Стр.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЮ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМКНУТОГО ПРОФІЛЮ РАМИ САМОХІДНОЇ КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ КС-6Б - Автореферат - 22 Стр.
ҐЕНЕЗА АКЦІОНЕРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. - Автореферат - 28 Стр.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ - Автореферат - 26 Стр.