Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементГерманієм та Станумом. Більшість СТ характерна для сполук тільки певних систем. Так, СТ Ce2Co15Al2, Ce4Zn8Ge11-x, Gd4Zn5Ge6 та Fe2P (ZrNiAl) реалізуються тільки у системах з Германієм, СТ a-ThSi2 – у системах із Силіцієм, тощо. СТ CaIn2 має представників лише у системах із Станумом та Плюмбумом. Згідно систематики структурних типів за координаційним числом атомів найменшого розміру П.І. Крип'якевича (табл. 4), найбільшу кількість представників має клас № 10 – тригональна призма та її похідні. Для більшості досліджених структур к.м. атомів найменшого розміру (Si, Ge, статистичних сумішей (Zn,Si), (Zn,Ge), (Zn,Sn), (Zn,Pb)) є тригональна призма, утворена атомами найбільшого розміру R, з трьома додатковими вершинами, які центрують бокові грані призми. По два представники мають також класи № 8 та 9, СТ яких реалізуються при складах з малим вмістом РЗМ і характеризуються великими к.ч. для атомів R. Клас № 5 представлений тільки одним представником СТ Ce2Co15Al2 – сполукою Nd2Zn15Ge2. Атомами найменшого розміру у структурі цієї сполуки виступають атоми Цинку з к.м. у формі ікосаедра, оскільки вміст Германію у цій сполуці є малим (10,5 ат. %), і rGe можна прийняти рівним 0,139 нм.

В досліджених системах було виявлено декілька морфотропних рядів. Зокрема, спостерігається ряд, обумовлений заміною X-компоненту: NdZnSi (AlB2)® NdZnGe (ZrNiAl) ®NdZnSn, NdZnPb (CaIn2), і ряд, обумовлений заміною РЗМ: NdZnGe (ZrNiAl)®GdZnGe (AlB2). Також був виявлений ряд, обумовлений концентраційною морфотропією: GdZn1.6Ge0.4 (Fe2P)®GdZn1.2Pb0.8 (CaIn2)®GdZnSi, GdZnGe (AlB2). Правилам електронної концентрації, які вперше були розроблені Юм–Розері, задовільно підлягають більшість тернарних сполук на ізоконцентраті 33,3 ат. % R. Так, це правило стверджується для сполук NdZnSi, GdZnSi, GdZnGe

(9 електронів на формульну одиницю (e./ф.о.) із структурою типу AlB2, GdZn1.6Ge0.4 (7,8 e./ф.о.) CT Fe2P, GdZn1.2Pb0.8 (8,6 e./ф.о.) СТ CaIn2. Значні відхилення проявляються у випадку сполук NdZn1.5{Ge,Sn}0.5 та NdZnGe{Sn,Pb}. Очевидно, тут має місце вплив також розмірного фактора.

Таблиця 3

Розподіл сполук систем {Nd, Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb, Sb} за структурними типами

X СТ (вміст РЗМ) Si Ge Sn Pb Sb

Ce2Co15Al2 (10,5 ат. % R) Nd – + – – –

Gd – – – – ґ

Ce4Zn8Ge11-x (17,4 ат. % R) Nd – + – – –

Gd – + – – ґ

CeGa2Al2 (20 ат. % R) Nd + – – – –

Gd – – – – ґ

HfCuSi2 (25 ат. % R) Nd – – – – +

Gd – – – – ґ

Gd4Zn5Ge6 (26,7 ат. % R) Nd – – – – –

Gd – + – – ґ

La6MnSb15 (27,3 ат. % R) Nd – – – – +

Gd – – – – ґ

AlB2 (33,3 ат. % R) Nd + + + – –

Gd + + – – ґ

a-ThSi2 (33,3 ат. % R) Nd + – – – –

Gd + – – – ґ

Fe2P (ZrNiAl) (33,3 ат. % R) Nd – + – – –

Gd – + – – ґ

CaIn2 (33,3 ат. % R) Nd – – + + –

Gd – – – + ґ

Примітки. + -є представник СТ; – -представник СТ відсутній; ґ -система не досліджувалася.

Цікавим є також простежити взаємозв'язки кристалічних структур деяких бінарних і тернарних сполук. Так, у системі Nd–Zn бінарна фаза Nd2Zn17 кристалізується при 600 °С у СТ Th2Ni17 (низькотемпературна модифікація сполуки Nd2Zn17). Добавки Германію (10 ат. %) призводять до зміни гексагональної структури СТ Th2Ni17 до ромбоедричної СТ Ce2Co15Al2. Ця структура є тернарним впорядкованим варіантом СТ Th2Zn17, в якому кристалізується високотемпературна модифікація (ВТМ) сполуки Nd2Zn17. Натомість, в системі Gd–Zn бінарна фаза Gd2Zn17 має структуру типу Th2Zn17 при 600 °С (ВТМ сполуки Gd2Zn17), і утворення тернарної сполуки в цій області складів не спостерігалося. Аналогічні перетворення мають місце у системах {Nd, Gd}–Zn–Si, в яких добавки Цинку стабілізують ВТМ (CT a-ThSi2) сполук RSi2-x при 600 °С. Відбувається перехід RSi2-x (CT a-GdSi2) ® RZnxSi2-x (CT a-ThSi2).

Згідно кристалохімічного аналізу, структуру сполуки Nd(Cd,Si)2 можна отримати впорядкованим заміщенням атомів Os та Ge у структурі OsGe2 атомами Nd та статистичною сумішшю атомів (Cd,Si)1 та (Cd,Si)2 (рис. 10). Повне впорядкування атомів відбувається у структурі сполуки YbFeGe. Цим структурам притаманна однакова ПГ C2/m, співрозмірні параметри елементарної комірки та однаковий набір зайнятих правильних систем точок – C2/m – i3 згідно систематики TYPIX. Різниця полягає у характері заповнення правильних систем точок різними сортами атомів.

Рис. 10. Взаємозв'язок структур OsGe2, Nd(Cd,Si)2 та YbFeGe

Таблиця 4

Розподіл структурних типів сполук систем {Nd, Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb, Sb}

за класифікацією П.І. Крип'якевича

Клас і координація атомів СТ Представники

клас № 5 к.м. ікосаедр (к.ч. 12) Ce2Co15Al2 Nd2Zn15Ge2

клас № 8 к.м. дефектний ромбододекаедр (к.ч. 8+(6)) Ce4Zn8Ge11-x Nd4Zn8Ge11-x Gd4Zn8Ge11-x

клас № 9 к.м. тетрагональна антипризма (к.ч. 8ё10) CeGa2Al2 NdZn2Si2

HfCuSi2 NdZn1-xSb2

клас № 10 к.м. тригональна призма та її похідні (к.ч. 6ё11) Gd4Zn5Ge6 Gd4Zn5Ge6

La6MnSb15 Nd6ZnSb15

AlB2 NdZnSi, GdZnSi NdZn1.5Ge0.5, GdZnGe NdZn1.5Sn0.5

a-ThSi2 NdZn0.3-0.5Si1.7-1.5 GdZn0.48-0.54Si1.52-1.46

Fe2P GdZn1.6Ge0.4

ZrNiAl NdZnGe

CaIn2 NdZnSn NdZnPb, GdZn1.2Pb0.8

Структури сполук Nd(Cd,Si)2 та YbFeGe можна отримати також шляхом комбінації фрагментів тетрагонального структурного типу CeGa2Al2 (BaAl4) та кубічного W (рис. 11). На рис. 12 представлено взаємне розташування тригональних призм у структурах TiNiSi і Nd(Cd,Si)2. В структурі TiNiSi атоми Si розташовані в центрах тригональних призм [R4M2], які сполучаються ребрами і утворюють ланцюги вздовж одного з кристалографічних напрямів. Кожна призма в ланцюзі повернена на ~ 180 ° відносно сусідніх. У структурі Nd(Cd,Si)2 атоми (Cd,Si)1 також розташовані в центрі тригональних призм [Nd4(Cd,Si)22], але ці призми сполучені прямокутними гранями і утворюють ізольовані пари.

Рис. 11. Комбінація фрагментів структур CeGa2Al2 та W у структурах Nd(Cd,Si)2 та YbFeGe

Рис. 12. Розташування тригональних призм в структурах TiNiSi та Nd(Cd,Si)2

Проведений порівняльний аналіз вивчених систем із спорідненими системами РЗМ–Zn–X виявив в певній мірі індивідуальну поведінку Гадолінію. При порівнянні досліджених систем з Si та Ge із системами R–Al–{Si,Ge} було зауважено, що фізико-хімічна поведінка Цинку та Алюмінію є досить подібна, про що свідчать подібні склади сполук у розглянутих системах та характер фазових рівноваг у частині концентраційного трикутника 0-33,3 ат. % РЗМ, а також у деяких випадках кристалізація тернарних сполук в однакових структурних типах. При переході від елементів тріади Феруму до Цинку кількість сполук у системах {Nd,Gd}–3d-елемент–X зменшується (табл. 5), що можна пояснити електронною будовою атомів перехідних металів. Цинк є елементом з повністю заповненим зовнішнім рівнем атома (3d104s2), що очевидно має суттєвий вплив на його фізико-хімічну поведінку в розглянутих системах.

Таблиця 5

Кількість тернарних сполук у системах {Nd, Gd}–3d-елемент–{Si, Ge, Sn, Pb}

M X Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Si Nd ? 0 1 2 4 7 15 5 4

Gd 1 ? 1 3 8 6(7) 12 10 2

Ge Nd ? 0 2 3(4) 8(10) 16 9(11) 6(7) 5

Gd 1 ? 1 9 4 9 8 5 4

Sn Nd ? ? 0 5 2 8 8 9 2

Gd ? ? ? 2 1 7 15 6 0(1)

Pb Nd ? ? ? ? 1 1 2 1(2) 1

Gd ? ? ? ? ? 2 3 3 1

Примітки. 2 – побудований ізотермічний переріз; 3(4) – в дужках вказано загальне число відомих сполук; ? – дані відсутні.

ВИСНОВКИ

1. Методами рентгенівського фазового та в окремих випадках локального рентгеноспектрального аналізів вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Nd, Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb} та системи Nd–Zn–Sb (35-100 ат. % Sb) при температурі 600 °С. В цих системах вперше синтезовано 15 нових тернарних сполук та підтверджено існування 7 раніше відомих. Тернарні сполуки утворюються переважно на перетинах RZn2–RX2, RX–Zn та RX2–Zn. Переважна більшість сполук має постійний склад; області гомогенності спостерігаються лише для сполук {Nd,Gd}ZnxSi2-x (x=0,3-0,54). Розчинність третього компоненту в бінарних фазах практично відсутня, лише сполука GdZn2 розчиняє 8,0 ат. % Si або ~16,67 ат. % Sn. Проведено повне рентгеноструктурне дослідження для граничного складу твердого розчину Gd33.3Zn58.7Si8.0.

2. Рентгеноструктурним аналізом (метод порошку) визначено кристалічну структуру 12 нових сполук, для 9 з них проведено повне структурне дослідження. Тернарні сполуки кристалізуються в 11 структурних типах, більшість з яких характеризується тригонально-призматичною координацією атомів найменшого розміру. Найбільшу кількість представників має структурний тип AlB2. Виявлено три морфотропні ряди, один з яких концентраційний.

3. Методом монокристалу визначено кристалічну структуру тернарної сполуки Nd(Cd,Si)2 (просторова група C2/m, символ Пірсона mC12, а=1,0969(3), b=0,4061(2), с=0,7038(4) нм, b=129,05(1)°), що належить до нового структурного типу і побудована з фрагментів структур CeGa2Al2 та W.

4. Структурні дослідження методом монокристалу вказали, що бінарна сполука NdGe1.66 при

600 °С кристалізується у структурному типі a-ThSi2 (просторова група I41/amd, символ Пірсона tI12-1.3, а=0,4180(1), с=1,3980(3) нм). Методами диференціально-термічного та рентгеноструктурного аналізів встановлено, що сполука GdSi2-x при температурі відпалу

600 °С кристалізується у структурному типі a-GdSi2 і температура поліморфного перетворення становить 1110 °С.

5. В результаті аналізу досліджених систем показано, що найбільш суттєвий вплив на характер фазових рівноваг, кількість тернарних сполук та їх кристалічну структуру має заміна

X-компоненту. Порівняльний аналіз вивчених систем із спорідненими системами виявив в певній мірі індивідуальну поведінку Гадолінію. Показано, що фізико-хімічна поведінка Цинку та Алюмінію в досліджених системах із Si та Ge і в системах R–Al–{Si, Ge} є досить подібна, про що свідчать подібні склади сполук у розглянутих системах та характер фазових рівноваг у частині концентраційного трикутника 0-33,3 ат. % РЗМ, а також у деяких випадках кристалізація тернарних сполук в однакових структурних типах. Встановлено, що при переході від елементів тріади Феруму до Цинку кількість сполук у системах {Nd, Gd}–

3d-елемент–X зменшується.

РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Sologub O., Demchenko P., Salamakha P., Bodak O. Nd – Sb – Zn // Red Book. Constitutional Data and Phase Diagrams. – MSI. – 1996. – Vol. 41, part 3. – P. 1795-1796.

2. Salamakha P., Demchenko P., Sologub O., Bodak O. The neodymium–zinc–(silicon, germanium) systems // J. Alloys and Compounds. – 1998. – Vol. 278. – P. 227-230.

3. Salamakha P., Demchenko P., Sologub O., Bodak O. X-ray investigation of the ternary Nd–Zn–(Sn, Pb) systems // Polish J. Chemistry. – 1999. – Vol. 73. – P. 885-888.

4. Demchenko P., Bodak O. Crystal structure of the NdZnSi, NdZn0.3Si1.7 and NdZnSn ternary compounds // J. Alloys and Compounds. – 2000. – Vol. 307. – P. 215-217.

5. Demchenko P., Bodak O. Rietveld refinement of the structure of Nd2Zn15Ge2 // Polish J. Chemistry. – 2001. – Vol. 75. – P. 153-156.

6. Демченко П., Бодак О. Кристалічна структура сполуки Nd4Zn8Ge11-x // Вісник Львівського

Ун-ту, серія хімічна. – 2001. – Т. 40. – С. 77-80.

7. Salamakha P., Sologub O., Demchenko P., Righi L., Bocelli G. Crystal structure of the NdGe1.66 compound // J. Alloys and Compounds. – 2001. – Vol. 315. – P. L1-L3.

8. Salamakha P., Sologub O., Demchenko P., Righi L., Bocelli G. Crystal structure of the Nd(Cd,Si)2 compound // J. Alloys and Compounds. – 2002. – Vol. 335. – P. 142-148.

9. Demchenko P., Bodak O., Muratova L. The ternary Gd–Zn–Ge system // J. Alloys and Compounds. – 2002. – Vol. 339. – P. 100-104.

10. Demchenko P.Yu. The neodymium–zinc–(silicon, germanium) systems // Extended abstracts of IX Ogolnopolska Szkola Chemii. – Smereka (Poland). – 9.11–14.11, 1998. – P. 61.

11. Демченко П., Бодак О. Новий представник структурного типу ZrNiAl у системі Nd–Zn–Ge // Збірник наукових праць 8 наукової конференції "Львівські хімічні читання – 2001". – Львів (Україна). – 24-25 травня, 2001. – С. У2.

12. Sologub O.L., Salamakha P.S., Demchenko P.Yu., Righi L., Bocelli G., Takabatake T. Structural study of the Nd(Cd,Si)2 single crystal // Abstracts of The Thirteenth International Conference on Crystal Growth – Kyoto (Japan). – 30.07–4.08, 2001. – P. 03a-S13-17.

АНОТАЦІЯ

Демченко П.Ю. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Nd, Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb} та деяких споріднених системах – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Львів, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню взаємодії Неодиму та Гадолінію з Цинком та елементами IVa та Va груп (Si,Ge,Sn,Pb,Sb) та дослідженню кристалічної структури сполуки Nd(Cd,Si)2. На основі рентгенівського фазового та в окремих випадках локального рентгеноспектрального аналізів побудовано ізотермічні перерізи (600 °С) діаграм стану систем {Nd,Gd}–Zn–{Si,Ge,Sn,Pb} та Nd–Zn–Sb (35-100 ат. % Sb). В цих системах синтезовано 15 нових тернарних сполук. Тернарні сполуки утворюються переважно на перетинах RZn2–RX2, RX–Zn та RX2–Zn. Переважна більшість сполук має постійний склад; області гомогенності спостерігаються лише для сполук {Nd,Gd}ZnxSi2-x (x=0,3-0,54). Рентгеноструктурним аналізом (метод порошку) визначено кристалічну структуру 12 нових сполук, для 9 з них проведено повне структурне дослідження. Тернарні сполуки кристалізуються в 11 структурних типах, більшість з яких характеризується тригонально-призматичною координацією атомів найменшого розміру. Методом монокристалу визначено кристалічну структуру тернарної сполуки Nd(Cd,Si)2, що належить до нового структурного типу і побудована з фрагментів структур CeGa2Al2 та W. Проведено порівняльний аналіз досліджених систем із спорідненими.

Ключові слова: рідкісноземельні метали, Цинк, Силіцій, Германій, Станум, Плюмбум, фазові рівноваги, ізотермічний переріз, кристалічна структура.

АННОТАЦИЯ

Демченко П.Ю. Фазовые равновесия и кристаллическая структура соединений в системах {Nd, Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb} и некоторых родственных системах – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко Министерства образования и науки Украины, Львов, 2002.

Диссертация посвящена исследованию взаимодействия Неодима и Гадолиния с Цинком и элементами IVa и Va групп (Si,Ge,Sn,Pb,Sb) и исследованию кристаллической структуры соединения Nd(Cd,Si)2. На основе рентгеновского фазового и в отдельных случаях локального рентгеноспектрального анализов сплавов, синтезированных методами порошковой металлургии, построены изотермические сечения при 600 °С диаграмм состояния систем {Nd,Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb} и Nd–Zn–Sb (35-100 ат. % Sb). Бинарные фазы практически не растворяют третий компонент, за исключением фазы GdZn2, на основе которой наблюдаются твердые растворы замещения атомов Цинка атомами Кремния (8 ат. %) или Олова (~ 16,67 ат. %). В этих системах синтезировано 15 новых тернарных соединений. Количество соединений в системах уменьшается в ряду {Si, Ge}®Sn®Pb, что можно объяснить влиянием электрохимического фактора. Тройные соединения образуются в большинстве случаев на разрезах RZn2–RX2, RX–Zn и RX2–Zn. Большинство соединений характеризуются постоянным составом, области гомогенности найдены только для соединений {Nd,Gd}ZnxSi2-x (x=0,3-0,54) структурного типа a-ThSi2. Рентгеноструктурным анализом (метод порошка) исследована кристаллическая структура 12 новых соединений, для 9 из которых проведено полное структурное исследование. Тернарные соединения кристаллизируются в 11 структурных типах, для большинства из которых характерна тригонально-призматическая координация атомов наименьшего размера. Наибольшее количество представителей имеет структурный тип AlB2. Обнаружено три морфотропных ряда, один из которых концентрационный. Методом монокристалла исследована кристаллическая структура соединения Nd(Cd,Si)2 (пространственная группа C2/m, символ Пирсона mC12, а=1,0969(3), b=0,4061(2), с=0,7038(4) нм, b=129,05(1)°), которая является представителем нового структурного типа интерметаллических соединений и построена из фрагментов структур CeGa2Al2 та W. Показана родственность между структурными типами OsGe2, Nd(Cd,Si)2 и YbFeGe, которая проявляется в характере заполнения правильных систем точек атомами различных сортов. Установлено, что бинарные соединения NdGe1.66 (NdGe2-x) и GdSi1.85 (GdSi2-x) при температуре отжига 600 °С кристаллизируются в структурных типах a-ThSi2 и a-GdSi2, соответственно. Температура полиморфного превращения a-GdSi2-x (СТ a-GdSi2) “ b-GdSi2-x (СТ a-ThSi2) по данным дифференциально-термического анализа равна 1110°С. В результате проведенного сравнительного анализа исследованных систем с родственными было установлено, что для Гадолиния частично характерно индивидуальное физико-химическое поведение. Показана родственность исследованных систем с Кремнием и Германием с системами РЗМ–Al–{Si, Ge}, что проявляется в подобных составах соединений и характере фазовых равновесий в области 0-33,3

ат. % РЗМ, а также в некоторых случаях кристаллизация соединений в идентичных структурных типах. Установлено, что при переходе от элементов триады Железа к Цинку количество соединений в системах {Nd,Gd}–3d-элемент–элемент IVa группы уменьшается.

Ключевые слова: редкоземельные металлы, Цинк, Кремний, Германий, Олово, Свинец, фазовые равновесия, изотермическое сечение, кристаллическая структура.

SUMMARY

Demchenko P.Yu. Phase equilibria and crystal structure of the compounds in the {Nd, Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb} systems and some related systems – Manuscript.

Thesis for a Philosophy Doctor degree by speciality 02.00.01 – Inorganic Chemistry. – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of education and science of Ukraine, Lviv, 2002.

The thesis is devoted to investigation of the interaction of Neodymium and Gadolinium with Zinc and elements of IVa and Va groups (Si,Ge,Sn,Pb,Sb) and crystal structure investigation of the Nd(Cd,Si)2 compound. The isothermal sections (600 °C) of the phase diagrams of {Nd, Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb} and Nd–Zn–Sb (35-100 аt. % Sb) systems were constructed by X-ray phase and in part by local X-ray dispersive analyses. The 15 new ternary compounds were synthesized in these systems. Ternary compounds are formed mainly on RZn2–RX2, RX–Zn and RX2–Zn sections. The prevailing majority of the ternary compounds has constant composition; the homogeneity regions are observed only for the {Nd,Gd}ZnxSi2-x (x=0,3-0,54) compounds. The crystal structure of 12 new compounds was investigated by X-ray structural analysis (powder method); for 9 compounds the full structural investigation has been performed. The ternary compounds crystallize in 11 structure types; the majority of these types have trigonal-prismatic coordination of the smallest atoms. By X-ray single crystal investigation the crystal structure of the Nd(Cd,Si)2 compound was determined; its crystal structure belongs to the new structure type and consists from fragments of CeGa2Al2 and W – structure types. The comparison of the investigated systems with related systems has been performed.

Keywords: rare-earth metals, Zinc, Silicon, Germanium, Tin, Lead, phase equilibria, isothermal section, crystal structure.


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

ВАРЗАЦЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ НАПРАВЛЕНИЙ СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ ТРИС-ДІІМІНАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗА(II) - Автореферат - 19 Стр.
Методи і засоби електромагнітнИх обстежень захисту від корозії підземних трубопроводів - Автореферат - 46 Стр.
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ СТЕПЕНЕВИХ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ З КУТОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ - Автореферат - 20 Стр.
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ БІЛЯ ГРАНИЦЬ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну) - Автореферат - 22 Стр.
ОБГРУНТУВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ - Автореферат - 23 Стр.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ГІДРИДІВ ПОТРІЙНИХ СПОЛУК РЗМ ЦЕРІЄВОЇ ГРУПИ З МЕТАЛАМИ ТРІАДИ ФЕРУМУ ТА B, Ga АБО In - Автореферат - 28 Стр.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВІДМІНКА ІМЕННИКА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ - Автореферат - 26 Стр.