Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У К О О П С П І Л К А

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

Должанський Андрій Миколайович

УДК 657.1:655

Д 64

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ПОЛІГРАФІЇ

(НА МАТЕРІАЛАХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ)

Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Львів – 2002

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії Укоопспілки

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Озеран Володимир Олександрович,

Львівська комерційна академія,

доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Мних Евгеній Володимирович,

Львівський національний університет,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту;

кандидат економічних наук, доцент

Мельник Віталій Григорович,

Тернопільська академія народного

господарства, заступник директора

інституту обліку і аудиту,

доцент кафедри бухгалтерського обліку

в промисловості.

Провідна установа: Східноукраїнський національний університет

ім. В. Даля Міністерства освіти і науки України, кафедра обліку і аудиту, м. Луганськ.

Захист дисертації відбудеться 20.06.2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.840.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львівської комерційної академії Укоопспілки за адресою: 79005 м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.

Автореферат розісланий 18.05.2002 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент Блонська В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки виникає необхідність докорінної переорієнтації системи оцінки ефективності діяльності підприємств, заснованих на різних формах власності. Значною мірою вирішення проблем ефективного розвитку та економічного зростання поліграфічних підприємств залежить від удосконалення системи управління виробничими витратами і собівартістю друкованої продукції.

Сучасна система бухгалтерського обліку повинна активно сприяти: успішному забезпеченню реального використання ринкових інструментів і ґрунтуватися на ефективній системі управління витратами; єдиному підходові до вирішення обліково-економічних завдань незалежно від рівня управління; можливості здійснення управління витратами на різних стадіях виробничого циклу; застосуванню ефективних методів оптимізації витрат; оперативному відображенню економічної інформації; застосуванню нової техніки та прогресивних технологій. У зв’язку з цим виникає потреба у докорінній зміні господарського механізму, який регулює економічні процеси, а це вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення змісту та методології обліку і контролю виробничих витрат.

Суттєвий вклад у вирішення цих проблем внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: Безруких П.С., Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Воронкова В.Я., Гуцайлюк З.В., Євсєєва Л.Н., Ісакова М. Є., Лінник В.Г., Мних Є.В., Нікольська Е.В., Пушкар М.С., Рудницький В.С., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Холод З.М., Чепурін В.О., Чумаченко М.Г., Шкарабан С.І. та інші. Проте, проблема забезпечення ефективної діяльності поліграфічних підприємств в умовах ринкової економіки вимагає додаткових досліджень, зокрема, з’ясування низки теоретичних та практичних аспектів раціональної організації обліку і контролю витрат й калькулювання собівартості продукції.

Процес трансформації системи обліку і контролю в ринкове середовище на поліграфічних підприємствах неадекватний сучасним вимогам. До основних гальмівних чинників належать: використання застарілих інструктивних та методичних матеріалів з організації обліку виробничих витрат; невідповідність сучасним вимогам регламентування відображення витрат в існуючій нормативно-правовій базі; недосконалість первинних документів з обліку виробничих витрат; невідповідність специфіці поліграфічного виробництва номенклатури калькуляційних статей витрат; відсутність належного нормування витрат за статтями, що, в свою чергу, обмежує контрольні функції обліку за місцями виникнення витрат і центрами відповідальності; низька оперативність процесів автоматизованої обробки інформації. За таких обставин недостатнє вивчення проблем обліку виробничих витрат та

необхідність їх вирішення з врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в ринкових умовах діяльності поліграфічних підприємств зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання і основні напрями дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Українського науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості ім. Т. Шевченка спільно із Львівською комерційною академією (договір про творчу співпрацю №20 від 06.07.2000р.) щодо розробки та впровадження “Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року (основні положення)”, затвердженої Указом Президента України за №158/95 від 28 лютого 1995 року. У межах наукової програми виконані дослідження, які пов’язані із вдосконаленням методології бухгалтерського обліку, калькулювання собівартості друкованої продукції та методики внутрішньогосподарського контролю на поліграфічних підприємствах.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є удосконалення методичних та організаційних засад бухгалтерського обліку й контролю виробничих витрат на поліграфічних підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування в умовах ринкових відносин.

Відповідно до визначеної мети дисертації передбачено вирішити такі завдання:–

дослідити вплив організаційно-технологічних особливостей поліграфічного виробництва на побудову обліку і контролю витрат;–

визначити напрями удосконалення діючої системи обліку і контролю виробничих витрат на основі децентралізації управління поліграфічними підприємствами та впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;–

науково обґрунтувати склад виробничих витрат, які включаються у собівартість друкованої продукції; –

розробити систему носіїв первинної облікової інформації та реєстрів бухгалтерського обліку виробничих витрат;–

удосконалити методику обліку прямих витрат та обліку і розподілу непрямих витрат на виробництво друкованої продукції;–

запропонувати методику калькулювання собівартості друкованої продукції за окремими її видами із застосуванням ПЕОМ;–

визначити організаційно-методичні аспекти контролю виробничих витрат.

Об’єктом дослідження вибрана діюча система обліку та контролю виробничих витрат і калькулювання собівартості друкованої продукції на поліграфічних підприємствах західного регіону України.

Предметом дослідження є методика та організація системи обліку виробничих витрат на поліграфічних підприємствах з врахуванням вимог

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на основі використання сучасних комп’ютерних технологій.

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання в історичному та логічному поєднанні еволюційних процесів розвитку концепцій обліку та калькулювання витрат. Для вирішення визначених у дисертаційній роботі завдань використано методи економіко-статистичного аналізу, бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, математичні методи тощо. Опрацювання первинних даних здійснювалося із застосуванням методів техніко-економічного обґрунтування, структурного аналізу, визначення середніх та відносних величин.

Інформаційну базу виконаного дослідження склали державні нормативно-правові документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, періодична література, матеріали збірників наукових праць та конференцій, статистична інформація, а також дані бухгалтерського обліку поліграфічних підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення організіції й методики обліку і контролю виробничих витрат та формування собівартості друкованої продукції за місцями їх виникнення з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Основними положеннями, що виносяться на захист, є: –

обґрунтовано вплив технологічних та організаційних особливостей поліграфічного виробництва на побудову системи обліку і контролю витрат та калькулювання собівартості друкованої продукції;–

теоретично обґрунтовано більш досконалу класифікацію виробничих витрат як методологічну базу їх обліку та контролю; –

удосконалено чинні та розроблено нові форми первинних документів і облікових реєстрів, які відповідають потребам нормативного методу обліку витрат;–

обґрунтовано доцільність застосування на поліграфічних підприємствах безнапівфабрикатного варіанта попроцесно-нормативного методу обліку витрат із використанням ПЕОМ;–

запропоновано методику обліку прямих витрат, обліку та розподілу непрямих витрат на основі їх локалізації за центрами виникнення і відповідальності та відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;–

розроблено методику калькулювання собівартості друкованої продукції з врахуванням технологічних стадій виробничого процесу поліграфічного підприємства;–

визначено напрями удосконалення діючої системи контролю витрат та визначено його оптимальні організаційні форми; –

запропоновано методику оперативного контролю витрат на виробництво за окремими замовленнями, що сприяє підвищенню його ефективності.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у створенні якісно нової методики обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості друкованої продукції для раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечення оперативного контролю за формуванням собівартості продукції як у цілому, так і окремих її видів за місцями виникнення витрат та окремими технологічними операціями. Впровадження результатів дослідження сприяє поліпшенню оперативності, достовірності та аналітичності витрат за окремими видами друкованої продукції, раціональному використанню внутрішньовиробничих резервів підприємства, підвищенню ефективності виробництва в процесі здійснення управління підприємством і окремими структурними підрозділами.

Впровадження пропозицій удосконалення методології бухгалтерського обліку та калькулювання собівартості друкованої продукції, методики внутрішньогосподарського контролю на основі використання методів математичного моделювання та комп’ютерної техніки сприяло виконанню Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т. Шевченка “Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року (основні положення)”, затвердженої Указом Президента України від 28 лютого 1995 року №158/95 (довідка №1/576-1 від 27.11.2001р.).

Впроваджено методичні підходи щодо обліку прямих і непрямих витрат, що дозволило вдосконалити організацію оперативного контролю виробничих витрат на ВАТ “Іваничівська районна друкарня” Волинської області (довідка №77 від 14.09.2001р.) та на ЗАТ “Світ друку” (м. Львів, довідка №215/119 від 29.09.2001р.). Практичні рекомендації щодо удосконалення первинної документації та реєстрів обліку отримали позитивну оцінку Перечинської районної друкарні Закарпатської області (довідка №28 від 06.07.2001р.) Методичні розробки щодо організації обліку за центрами відповідальності знайшли своє впровадження у роботі Львівської державної книжкової фабрики “Атлас” (довідка №143 від 10.08.2001р.).

Окремі результати дослідження, запропоновані в дисертації, використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії, а також у виробничій діяльності видавництва академії “Коопосвіта” (довідка №680а/01 від 28.11.2001р.).

Особистий внесок здобувача полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – удосконалення методики й організації системи обліку і контролю прямих і непрямих виробничих витрат у поліграфії з використанням методів визначення багатофакторного впливу на собівартість друкованої продукції. У науковій праці, опублікованій в співавторстві [4], особистим внеском здобувача є пропозиції щодо впровадження на малих підприємствах вдосконалених реєстрів з обліку матеріалів, заробітної плати, основних засобів, зведений облік витрат на виробництво.

Апробація результатів дисертації здійснюється шляхом експериментального впровадження на поліграфічних підприємствах, а також оприлюднення та обговорення на науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівської комерційної академії за підсумками науково-дослідної роботи у 1996 році (Львів, 1997 р.), міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (Львів, 15-16 травня 1997 р.), на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 23-24 листопада 2000 р.).

Публікації. За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 5,3 друкованих аркуша, з яких у фахових виданнях опубліковано одноосібно 6 робіт обсягом 1,3 друкованих аркуша та у співавторстві 1 робота [4] обсягом 3,5 друкованих аркуша, в якій особистий внесок автора становить 1,1 друкованих аркуша.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Повний обсяг роботи – 323 сторінок, у тому числі 10 таблиць на 10 сторінках, 24 рисунків на 23 сторінках, 78 додатків на 113 сторінках. Список використаної літератури містить 237 найменувань і займає 21 сторінку.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі дисертації обгрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, наукову новизну і практичну цінність запропонованих розробок та результатів їх апробації.

У першому розділі “Концептуальні засади організації системи обліку і контролю виробничих витрат у поліграфії” досліджено стан та перспективи розвитку поліграфії, критично оцінено нормативно-правове забезпечення обліку та контролю витрат за сучасних умов, розкрито технологічні й організаційні особливості поліграфічного виробництва та їх вплив на побудову системи обліку і контролю витрат.

Так, дослідження діяльності підприємств поліграфії показали, що в ній виробляється широкий асортимент друкованої продукції, а саме: книжково-журнальної, газетної, пакувальної, етикеткової, образотворчої, бланкової та паперово-білової. Надаються, також, поліграфічні послуги. За результатами проведеного дослідження встановлено, що починаючи з 1995 року у вітчизняній поліграфії спостерігається тенденція зменшення накладів за основними видами поліграфічної продукції. Зокрема, за період

з 1995 до 1999 року, незважаючи на незначне збільшення кількості видань книг і брошур – на 82 друкованих одиниці, відбувся суттєвий спад друку тиражів – на 379,4 тисячі примірників, що призвело до зростання собівартості національної книги.

У дисертації зроблено висновок, що підприємства галузі мають не тільки об’єктивні і суб’єктивні перешкоди розвитку, але разом з тим і резерви для підвищення ефективності господарської діяльності. При цьому для сучасного виробництва повинна бути вирішена проблема розширення сфери підприємництва за всіма формами власності. Тому виникає потреба в дослідженні системи управління малими поліграфічними підприємствами, для яких характерна нетрадиційна система управління, що забезпечує широкий простір для горизонтальних зв’язків і є ефективним засобом у позбавленні від моновласності. Проте, створення широкої мережі альтернативних економічних структур потребує перебудови чинної нормативної бази з питань регулювання системи обліку та контролю виробничої діяльності.

Проведені дослідження показали, що значна кількість поліграфічних підприємств користується застарілими інструктивними матеріалами, які регламентують облік, контроль витрат та калькулювання собівартості продукції. А це вимагає перегляду чинної нормативно-правової бази відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Виходячи з аналізу нормативних документів, запропонована чотирирівнева модель нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку і контролю витрат у поліграфії.

Дослідженням визначені характерні особливості поліграфії – неперервність та велика розчленованість технологічного процесу; тісний взаємозв’язок між складовими частинами виробництва; незначні розміри незавершеного виробництва. При цьому організаційна структура є похідною від виробничої і, в свою чергу, істотно впливає на неї. Саме тому поліпшення організаційної структури підприємств сприяє удосконаленню виробничої структури і створенню умов для її оперативної переорієнтації на нові види продукції. З огляду на це автор розробив методику обліку виробничих витрат на малих поліграфічних підприємствах, в основу якої покладено принцип обліку за виробничими операціями і технологічними процесами з узагальненням результатів за трьома основними стадіями поліграфічного виробництва: додрукарською, друкарською, післядру-карською.

Сучасна ринкова економіка передбачає нові виробничі відносини і вимагає підвищення оперативності обліку витрат на виробництво. Тому виникає потреба інтеграції систем бухгалтерського та оперативного обліку. З огляду на це, у дисертації визначено напрям побудови обліку на поліграфічних підприємствах - виділення таких об’єктів обліку як місця виникнення витрат і центри відповідальності.

При цьому необхідно врахувати, що місця виникнення витрат є

 

Рис.1. Схема організації обліку та групування виробничих витрат за центрами відповідальності

складовими центрів відповідальності. Тому доцільно на малих поліграфічних підприємствах здійснювати групування витрат за центрами відповідальності за основними технологічних процесів (рис.1). Варто зазначити, що для формування своєчасної й об’єктивної інформації за місцями виникнення витрат особливої уваги потребує питання їх класифікації, оскільки без науково обгрунтованої класифікації витрат неможливо раціонально організувати облік і контроль та економно і ощадливо вести господарство.

У другому розділі “Облік виробничих витрат і калькулювання собівартості друкованої продукції” розглянуто класифікацію витрат, методику й організацію обліку прямих і непрямих витрат на поліграфічних підприємствах та визначені напрями їх удосконалення, розроблені форми первинних і зведених документів, досліджені питання побудови зведеного обліку витрат і калькулювання друкованої продукції, обґрунтовано доцільність застосування матричних моделей в разі автоматизованої обробки інформації.

Дослідженням визначено, що науково обґрунтована класифікація витрат є основою раціональної організації їх синтетичного й аналітичного обліку, визначення собівартості виготовленої продукції, здійснення контролю та прийняття відповідних управлінських рішень. У зв’язку з цим запропоновано перелік класифікаційних ознак витрат для цілей обліку і контролю, застосування яких є доцільним на поліграфічних підприємствах. Розроблено основні напрями групування витрат, що сприятиме отриманню більш аналітичної інформації та підвищенню ефективності виробництва. На основі удосконаленої класифікації витрат розроблено номенклатуру статей витрат, яку доцільно використовувати в практиці облікової роботи поліграфічних підприємств.

Практика свідчить, що в організації облікового процесу виробничих витрат велике значення надається первинному обліку. Проте, проведене дослідження носіїв первинної облікової інформації, які використовуються у роботі поліграфічних підприємств, свідчить, що діючі форми первинної документації не завжди забезпечують отримання необхідної інформації для оперативного і наступного контролю за розміром виробничих витрат. Для цього в дисертаційній роботі удосконалено первинні документи шляхом їх уніфікації відповідно до раціональної інформаційної моделі господарських операцій. Автор запропонував узагальнювати інформацію про витрати матеріалів за зміну в натуральних показниках у виробничих звітах. При цьому вказана інформація за окремими замовленнями відображається за нормою, фактично та відхиленнями від норм враховуючи причини і винуватців. У роботі розроблено форму сигнального первинного документа і визначено рівні відповідальності на випадок завищення витрат від встановлених лімітів.

Для поліпшення узагальнення інформації про витрати на оплату праці автор розробив та запропонував контрольно-накопичувальну

відомість обліку відпрацьованого часу, простоїв та нарахованої заробітної плати, а також зведену контрольно-накопичувальну відомость обліку відпрацьованого часу та простоїв і заробітної плати.

Щодо узагальнення даних про прямі витрати за окремими замовленнями, то в роботі запропоновано форму картки з обліку прямих витрат, а для визначення величини прямих витрат за всіма замовленнями, виконаними протягом місяця, розроблено відомість обліку прямих витрат.

У дисертації доведено, що основою організації обліку прямих витрат за елементами є запропоновані відомості: з обліку матеріальних витрат, з обліку витрат на оплату праці та з обліку відрахувань на соціальні заходи.

У цілому процес документального оформлення операцій з обліку прямих витрат на поліграфічних підприємствах зображено на рис.2, а розроблені форми первинних документів та реєстрів з обліку витрат враховують специфіку діяльності поліграфічних підприємств, дозволяють розширити інформаційне

поле до місць виникнення витрат та центрів відповідальності, застосовувати нормативний метод обліку витрат і комп’ютерну обробку даних.

Необхідно зазначити, що прямі матеріальні витрати у виробничій собівартості прямих витрат друкованої продукції займають найбільшу питому вагу від 65,5% до 91,8%, тому залишається актуальним питання оцінки запасів на складі та у виробництві. Так, в умовах локальної автоматизації обліку більш придатною для застосування на поліграфічних підприємствах вважаємо оцінку запасів за нормативними витратами у поєднанні з методом середньозваженої собівартості.

Непрямі витрати на виробництво друкованої продукції у собівартості становлять від 7,1% до 25,9%, тому раціональна організація обліку і контролю непрямих витрат має вагомий вплив на рівень собівартості продукції за її окремими видами. Для цього автор вніс пропозиції з раціональної організації аналітичного обліку та контролю непрямих витрат за окремими групами. Так, аналітичний облік витрат на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” рекомендовано вести за двома групами: 1) витрати на організацію та управління виробництвом, які безпосередньо пов’язані з організацією виробничого процесу в структурних підрозділах; 2) витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування, які безпосередньо пов’язані з технологічним процесом виробництва. Це дає можливість застосовувати розроблений автором алгоритм матричної моделі, за допомогою якої можна встановити, де, і під впливом яких центрів відповідальності формуються групи і підгрупи витрат при їх розподілі. У дисертації автор запропонував принципово нові бази розподілу непрямих витрат, що пов’язано з особливостями діяльності поліграфічних підприємств.

Важливого значення в комплексній системі бухгалтерського обліку

на малих поліграфічних підприємствах надається вирішенню актуальних

проблем організації зведеного обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. За результатами дослідження зроблено висновок, що облік виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції об’єднані у два етапи одного процесу, при цьому вони тісно пов’язані та взаємозалежні. Саме тому методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції необхідно розглядати як одне ціле.

Проаналізувавши полеміку вітчизняних і закордонних вчених з питань методології зведеного обліку витрат, автор довів, що на поліграфічних підприємствах облік витрат доцільно здійснювати за попроцесно-нормативним методом за окремими замовленнями, а зведений облік – за безнапівфабрикатним варіантом із застосуванням засобів обчислювальної техніки, При цьому зведений облік витрат необхідно здійснювати у комплексі із загальними заходами з удосконалення інформаційної бази, побудованої на автоматизованому зборі інформації.

У третьому розділі “Організація та методика системи контролю виробничих витрат” досліджено принципи, форми, види, об’єкти, суб’єкти, предмет та функції контролю у поліграфії. Досліджена діюча методика контролю витрат та ефективність його здійснення в процесі управління. Розроблена методика внутрішньогосподарського контролю відповідно до вимог ринкових умов.

У дисертації визначено, що об’єктами контролю у поліграфії є матеріальні, трудові, фінансові ресурси та процеси господарської діяльності і функції управління. При цьому, практика свідчить, на даний час коло об’єктів контролю постійно розширюється. Визначено, що об’єкти контролю формують його предмет. Так, на основі розглянутих підходів вчених і результатів досліджень, автор дійшов висновку, що предмет фінансово-господарського контролю необхідно конкретизувати за об’єктами залежно від стадій виробничого процесу.

З метою визначення місця контролю в системі управління важливу роль відіграє його класифікація. Автор узагальнив різновиди класифікацій контролю даних провідними вченими та запропонував розгорнуту класифікацію, яка включає основні ознаки і види контролю та дозволяє визначити найбільш ефективні його види. Встановлено, що для ефективного проведення контролю та координації господарсько-виробничої діяльності дільниці, відділу, бригади, цеху та підприємства в цілому доцільно застосувати внутрішньогосподарський контроль. Проаналізувавши полеміку вітчизняних і зарубіжних учених щодо класифікації даного виду контролю автором запропонована його розгорнута класифікація. Необхідно зазначити, що значна частина організаційно-методичних аспектів побудови контролю на поліграфічних підприємствах залежить від суб’єктів контролю. Визначено, що суб’єктами внутрішньогосподарського контролю є працівники: бухгалтери, економісти, технологи, працівники технічних служб та інші.

У дисертаційній роботі встановлено, що в сучасних умовах господарювання провідне місце в системі контролю виробничих витрат на поліграфічних підприємствах повинно бути відведено складником внутрішньогосподарського контролю: попередньому та оперативному, які сприяють підвищенню економічної ефективності виробництва шляхом зниження рівня витрат і створюють можливості для ліквідації нераціональних витрат. При цьому вважаємо, що для ефективного управління підприємством доцільно проводити попередній контроль із використанням факторного аналізу, який сприятиме проведенню комплексного дослідження явищ, процесів і причин, що їх зумовлюють. Автор розробив модель факторного попереднього аналізу зміни собівартості продукції внаслідок заміни формату з врахуванням технологічних параметрів поліграфічного підприємства.

За результатами теоретичних узагальнень та вивчення практичного досвіду автор запропонував модель структурної побудови поетапного внутрішньогосподарського контролю для поліграфічних підприємств (рис.3).

Однією з найважливіших проблем внутрішньогосподарського оперативно контролю є контроль за збереженням і раціональним використанням матеріальних ресурсів, оскільки вони займають до 85,0% у загальних витратах поліграфічних підприємств. Визначені об’єкти та суб’єкти контролю за матеріальними ресурсами і відповідні їх функції, а саме: контроль за збереженням матеріалів у виробництві та за відхиленнями фактичних їх витрат відповідно до затверджених норм; реальна оцінка витрачених матеріалів на поліграфічну продукцію відповідно до технологічних потреб; розподіл використаних сировини та матеріалів між центрами відповідальності при їх подальшому відображенні в синтетичному й аналітичному обліку.

Як зазначено в роботі, поліграфічні підприємства мають високий

показник не тільки ресурсоємісткості, але і трудоємісткості, що, в свою чергу, вимагає організації їх оперативного контролю. Саме тому для здійснення контролю за трудовими витратами розроблена відповідна модель, яка враховує основні фактори: ритмічність виробництва; забезпечення потреби підприємства у кадрах; раціональне використання робочого часу; достовірне визначення обсягу випуску продукції; норми часу і рівень розцінок.

Необхідно зазначити, що ефективність та дієвість оперативного контролю залежить від вирішення організації його проведення. З огляду на це, при організації оперативного контролю запропоновано виділити три основних аспекти: економічний, юридичний та технологічний.

Оперативний контроль рекомендовано здійснювати на основі розроблених реєстрів облікової інформації, оскільки оперативний облік і контроль базуються на єдиній первинній документації і єдиних методичних принципах її обробки. На підставі вказаних документів здійснюються записи у відомості оперативного обліку і контролю витрат, які дають можливість здійснювати оперативний контроль за витратами

Рис. 3. Основні етапи процесу внутрішньогосподарського контролю на

поліграфічних підприємствах

у відповідносмті до статей і за економічними елементами враховуючи вимоги фінансового й управлінського обліку.

Втілення в життя зазначених заходів на основі запропонованих алгоритмів комп’ютерної обробки інформації забезпечить функціонування сучасної системи контролю за виробничими витратами

ВИСНОВКИ

Результатом дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення та практичні рекомендації щодо організації й методики обліку та контролю виробничих витрат на поліграфічних підприємствах, що сприятиме підвищенню рентабельності та конкурентоспроможності друкованої продукції. За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки:

1. Необхідність економічного зростання поліграфічних підприємств вимагає оперативного вирішення проблем перебудови господарського механізму, його трансформації відповідно до вимог ринкового середовища та удосконалення процесу управління і його основних функцій – обліку і контролю виробничих витрат.

2. На побудову обліку і контролю виробничих витрат впливають чинники, які пов’язані з формами здійснення підприємницької діяльності. За результатами досліджень виявлено, що недостатність невеликих за масштабом і технічно обладнаних ефективних виробництв унеможливлюють належне використання притаманних ринковій економіці переваг малих підприємств з різними формами власності та організаційно-правовими формами господарювання.

3. Проведені дослідження свідчать, що значна кількість поліграфічних підприємств користується застарілими інструктивними матеріалами з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції. У роботі запропоновані заходи, спрямовані на удосконалення методики та організації обліку витрат залежно від особливостей технології та організації поліграфічного виробництва і чинних нормативних документів.

4. На основі вивчення особливостей формування витрат у поліграфічних виробництвах запропоновано використовувати принципи диференційованого поділу виробничої структури на основні та допоміжні дільниці, розроблено методику обліку виробничих витрат за місцями їх виникнення з врахуванням технологічних процесів та основних стадій поліграфічного виробництва.

5. У роботі поліграфічних підприємств використовуються первинні облікові документи, які потребують подальшого удосконалення змісту показників і реквізитів, оскільки відсутній єдиний підхід до їх оформлення. Автор запропонував до впровадження нову спрощену систему документування за структурними підрозділами поліграфічних підприємств.

6. У дисертації доведено, що найбільш придатною для застосування на поліграфічних підприємствах є оцінка запасів за методом середньозваженої собівартості. Саме цей метод оцінки задовольняє вимоги як зовнішніх, так і внутрішніх споживачів інформації, дозволяє визначити відхилення фактичних цін від нормативних та здійснювати коригування фактичної собівартості готової продукції.

7. Обгрунтовано доцільність застосування нормативного методу обліку для забезпечення можливості паралельного здійснення поточного і оперативного контролю за витратами та процесом формування собівартості продукції. Тому, для організації обліку прямих витрат за окремими замовленнями автор запропонував удосконалені форми карток з обліку прямих витрат, а для узагальнення інформації у цілому за місяць – відомість з обліку прямих витрат.

8. З метою удосконалення зведеного обліку прямих витрат у дисертації запропоновано облікові реєстри, а саме відомість з обліку матеріальних витрат, відомість з обліку витрат на оплату праці, відомість з обліку відрахувань на соціальні заходи; контрольно-накопичувальну відомість з оплати праці та зведену контрольно-накопичувальну відомість. Запропоновані реєстри дають можливість поліпшити узагальнення інформації для оперативного прийняття управлінських рішень.

9. Автор визначив оптимальний склад статей загальновиробничих витрат, які доцільно застосувати в практиці роботи поліграфічних підприємств, і запропонував порядок ведення аналітичного обліку непрямих витрат за їх групами, виходячи із сфер діяльності та процесу формування окремих видів витрат. Облік непрямих витрат має надавати можливість отримувати необхідну інформацію для управління процесом виробництва. Розподіл непрямих витрат доцільно здійснювати за запропонованими базами розподілу, виходячи з особливостей технології і організації виробничої діяльності.

11. Організація вихідних носіїв інформації з обліку непрямих витрат повинна забезпечуватися застосуванням комплексу раціональних форм облікових реєстрів, які визначаються особливостями виробничих процесів поліграфічних підприємств, задля чого автор пропонує пакет документів, який відповідає вимогам раціональної інформаційної моделі, та сприяє впровадженню у практику роботи поліграфічних підприємств засобів автоматизованого збору і обробки економічної інформації.

12. Обгрунтовано, що застосування сучасної обчислювальної техніки на основі економіко-математичного і сучасного програмного забезпечення сприяє підвищенню оперативності обліку та контролю виробничих витрат у різних підсистемах і рівнях управління поліграфічним підприємством. Розроблено ефективну систему обліку і контролю прямих і непрямих виробничих витрат з використанням методів визначення багатофакторного впливу на оперативність і ефективність її функціонування.

13. У дисертації обґрунтовано доцільність застосування попроцесно-нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості за окремим замовленнями із застосуванням ПЕОМ, а для зведеного обліку витрат – безнапівфабрикатний варіант.

14.Внаслідок проведеного дослідження доведено, що відбувається зростання впливу контролю на виробничу і фінансово-господарську діяльність поліграфічних підприємств. Це ставить якісно нові вимоги до його організації,


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

МЕТОД КОМБІНОВАНОГО ПОЕТАПНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ І МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ ТЕЛЕФОННИХ СТАНЦІЙ - Автореферат - 21 Стр.
Біотехнологія локального очищення ЖИРОВМІСНИХ стічних вод - Автореферат - 24 Стр.
Будова і фотонІка органічних люмінофорів з аномально великим стоксовим зсувом флуоресценцІЇ - Автореферат - 47 Стр.
РОЛЬ ФАКТОРІВ МІЖКЛІТИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МЕХАНІЗМАХ РЕГУЛЯЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО І РЕГІОНАРНОГО КРОВООБІГУ - Автореферат - 52 Стр.
Морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів при різних методах консервування - Автореферат - 23 Стр.
Формування урожаю зерна сої залежно від прийомів вирощування в умовах південно-західного Степу України - Автореферат - 29 Стр.
РОЗРОБКА МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ГІДРОДИНАМІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНІЙ ВАННІ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ВПЛИВІ НА РОЗПЛАВ - Автореферат - 18 Стр.