Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1. ІНФЕКЦІЙНА АНЕМІЯ ТА РИНОПНЕВМОНІЯ КОНЕЙ / теоретичне та експериментальне обгрунтування засобів діагностики і профілактики / Автореферат 47 стр.
2. АКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 22 стр.
3. АРМІЯ В СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 50 стр.
4. Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини (Особливості становлення і розвитку. 1648-1781 рр.) Автореферат 28 стр.
5. АРХІТЕКТУРА МОНАСТИРІВ ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО В УКРАЇНІ ТА ЇХ МІСЦЕ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ ХVІІ-ХХ СТОЛІТТЯ. Автореферат 25 стр.
6. АСИМПТОТИЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ НАПІВ’ЯВНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 17 стр.
7. ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 30 стр.
8. ВОЛИНСЬКЕ ДВОРЯНСЬКЕ ЗІБРАННЯ (1796 – 1917): ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА, УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВЛАДИ. Автореферат 29 стр.
9. Впродовж останнього десятиліття зацікавленість художньою спадщиною Лесі Українки значно зросла. Ознакою новітніх досліджень є те, що вони мають переважно узагальнюючий характер, висвітлюють, зокрема, ті аспекти творчості Лесі Українки, що пов’язані з роз Автореферат 28 стр.
10. ГІСТОМОРФОЛОГІЯ І ГІСТОХІМІЯ ОКРЕМИХ ІМУННИХ ТА НЕКРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ ПРИ РЕТРОВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЯХ (дослідження експериментального лейкозу рогатої худоби та інфекційної анемії коней) Автореферат 56 стр.
11. ГРУПИ ІЗ НАДДОПОВНЮВАНИМИ І -СЕПАРУЮЧИМИ ПІДГРУПАМИ Автореферат 17 стр.
12. Д 64 ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ПОЛІГРАФІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
13. ДІАГНОСТИКА ТА ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПРОКТОГЕННОМУ КОЛОСТАЗІ Автореферат 31 стр.
14. ДЕВІАНТНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Автореферат 31 стр.
15. ДИТИНСТВО І ДИТЯЧІСТЬ У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 24 стр.
16. ЕТИЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ У.С. МОЕМА У контекстІ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 27 стр.
17. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 50 стр.
18. ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГІЇ ВИБУХУ В ТЕХНОЛОГІЯХ СПОРУДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН Автореферат 36 стр.
19. ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 30 стр.
20. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Автореферат 25 стр.
21. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРАПІЇ ПІЗНІХ ГЕСТОЗІВ Автореферат 29 стр.
22. КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ДЖОНА ДЬЮЇ Автореферат 30 стр.
23. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ Автореферат 27 стр.
24. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ Автореферат 22 стр.
25. НАСЕЛЕННЯ НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я 12 – ПОЧАТКУ 15 ст. ЗА АНТРОПОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ Автореферат 27 стр.
26. НАТРІЙЗАЛЕЖНА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ (КЛІНІЧНІ, ГЕНЕТИЧНІ, ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 33 стр.
27. НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА АДСОРБЦІЯ ВОДНЮ ТА ДЕЙТЕРІЮ НА ПОВЕРХНІ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 23 стр.
28. ПАРОВА КОНВЕРСІЯ ГАЗІВ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА ЦИНК-ХРОМОВОМУ КАТАЛІЗАТОРІ Автореферат 19 стр.
29. Патологічні зміни в нирці при нирковій коліці. Тактика лікування і профілактика ускладнень. Автореферат 24 стр.
30. ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ ЕПІСТОЛЯРІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 20 - 50-х років ХХ ст. Автореферат 44 стр.
31. Порушення у функціонуванні регуляторних шляхів, відповідальних за антиген-залежну активацію клітин імунної системи, можуть призводити до важких розладів, таких як алергія, автоімунні процеси, діабет, атеросклероз, системний червоний вівчак, автоімунний т Автореферат 22 стр.
32. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ДИХАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ З ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ КРОВОТЕЧАМИ ( клініко-експериментальне дослідження ) Автореферат 31 стр.
33. Психологічна готовність старших підлітків та юнацтва до подружніх взаємовідносин Автореферат 27 стр.
34. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ ПРОПЕДЕВТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ Автореферат 28 стр.
35. РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРКАЩИНІ В 50-90-х РОКАХ ХХ ст. Автореферат 31 стр.
36. РОЛЬ СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ СПЕЦІАЛІСТІВ (філософсько-освітній аспект) Автореферат 28 стр.
37. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СПАДКОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ Автореферат 45 стр.
38. Стратегія розвитку виробництва старопромислового регіону Автореферат 32 стр.
39. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ЗООНІМІЯ: ФУНКЦІЇ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА Автореферат 30 стр.
40. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ МОЛОТАРКИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА   Автореферат 33 стр.
41. ФIНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АКЦIОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 27 стр.
42. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ Автореферат 24 стр.
43. ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ СПЛАВАХ МОЛІБДЕНА І ВОЛЬФРАМА Автореферат 20 стр.
44. ФОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС У ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
45. ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ У ВИДИМІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРА ПЛІВОК НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ, ОДЕРЖАНИХ ІМПУЛЬСНИМ ЛАЗЕРНИМ ОСАДЖЕННЯМ Автореферат 26 стр.
46. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ПОСТБУЛЬБАРНИХ ВИРАЗОК ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 28 стр.
47. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
48. „ФІЛОСОФІЯ АБСУРДУ” І ТЕАТРАЛЬНА ЕСТЕТИКА ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
49. "Ісе моноґатарі" як пам’ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан Автореферат 23 стр.
50. "Анізотропія критичного струму в монокристалах YBa2Cu3O7-x, обумовлена структурою вихрової гратки та двійниками" Автореферат 17 стр.
51. "Вдосконалення структур міських телефонних мереж при впровадженні телекомунікаційних технологій мобільного зв'язку в телефонні мережі загального користування" Автореферат 18 стр.
52. "ВПЛИВ сполук ЙОДУ НА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ, ПРОДУКУЮЧИХ ВОДЕНЬ ПЕРОКСИД" Автореферат 19 стр.
53. "Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля." Автореферат 18 стр.
54. "ДОСЛІДЖЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОВОЇ РОБОТИ РЕКУПЕРАТИВНИХ НАГРІВАЛЬНИХ КОЛОДЯЗІВ З ВЕРХНІМ ОПАЛЮВАННЯМ" Автореферат 23 стр.
55. "РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЛАЗЕРНОГО РОЗПОДІЛУ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛАСТИН НА ЕЛЕМЕНТИ" Автореферат 23 стр.
56. "СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ НІТРОБЕНЗОЙНОЇ ТА АМІНО- І НІТРО-N-ФЕНІЛАНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТ" Автореферат 28 стр.
57. (Тіо)(піридо-4)монометинціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот та білків Автореферат 22 стр.
58. -L-РАМНОЗИДАЗА PENICILLIUM COMMUNE 266 Автореферат 28 стр.
59. -ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 19 стр.
60. 1,1-ДИГІДРОПОЛІФТОРОАЛКІЛСУЛЬФОНИ В СИНТЕЗАХ ФТОРОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК Автореферат 15 стр.
61. 1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени Автореферат 13 стр.
62. 1-метилтетразоло[5,1-a]ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот Автореферат 21 стр.
63. 1Н ЯМР IN VIVO ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЛОКАЛЬНИМ СТАНОМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ І МАГНІТОРЕЗОНАНСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ Автореферат 25 стр.
64. 3,4,6-ТРИЗАМІЩЕНІ 1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-2-ОНИ І ПОХІДНІ НА ЇХ ОСНОВІ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 24 стр.
65. 3,4-Дигідро-4-оксо-2-хіназолілацетонітрили в реакціях гетероциклізації Автореферат 21 стр.
66. 3-Гетарил(арил)кумарини та ізокумарини. Синтез і властивості Автореферат 20 стр.
67. 4,4ґ-біпіразоли – нові багатофункціональні тектони у контексті кристалічної інженерії Автореферат 24 стр.
68. 4-АРИЛ-5-АЦЕТИЛ-3,4-ДИГІДРОПІРИМІДИН-(1Н)-2-ОНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ: РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОТРИМАННЯ Автореферат 17 стр.
69. 4-ГЕТЕРИЛ(АРИЛ)-2,3-ДИГІДРО-1Н-1,5-БЕНЗОДІАЗЕПІН-2-ОНИ. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ Автореферат 19 стр.
70. 4-Незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони:синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінівз ціанотіоацетамідом, будова та властивості Автореферат 20 стр.
71. 4778) “1941-1944” тарАС БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ І ЙОГО ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ в українському русі опору (1941-1944 рр.) Автореферат 23 стр.
72. 5-Амінолевулінатсинтазна активність і вміст деяких гемопротеїнів в печінці щурів при дії гемолітичних агентів Автореферат 26 стр.
73. ARS NOVA: ВИМІР ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МУЗИЧНОГО ЧАСОПРОСТОРУ Автореферат 27 стр.
74. Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах: морфолого-біологічні особливості та поширення Автореферат 25 стр.
75. CHLOROPHYTA КОНТИНЕНТАЛЬНИХ ВОДОЙМ ДОНЕЦЬКО-ПРИАЗОВСЬКОГО СТЕПУ (УКРАЇНА) Автореферат 38 стр.
76. Cyanophyta МОРСЬКОЇ КАМ'ЯНИСТОЇ СУПРАЛІТОРАЛІ КРИМУ Автореферат 30 стр.
77. CАЛЬНІКОВА ГАННА ІВАНІВНА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
78. CАМОВРЯДУВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 25 стр.
79. CАНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ Автореферат 53 стр.
80. CЕЗОННА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗВИЧАЙНОГО БУРЯКОВОГО ДОВГОНОСИКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІД НЬОГО В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
81. CЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГУКІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ: ДІАХРОНІЧНИЙ ТА СИНХРОНІЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 22 стр.
82. Cепарація насіння рису в електростатичному полі Автореферат 18 стр.
83. CИНДРОМ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПОШИРЕНИМ ПЕРИТОНІТОМ Автореферат 32 стр.
84. CИНТЕЗ ГЛІКОЗИДНИХ ТА ПСЕВДОГЛІКОЗИДНИХ ПОХІДНИХ 6-АЗАУРАЦИЛУ ТА 6-АЗАЦИТОЗИНУ Автореферат 18 стр.
85. CИНТЕЗ ПОТЕНЦІЙНО БІОАКТИВНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОФІЛЬНИХ РЕАКЦІЙ ?-АМІНОВІНІЛ(ТРИФТОРОМЕТИЛ)-КЕТОНІВ Автореферат 20 стр.
86. Cинтез, властивості та біологічна активність ефірів та амідів 2_ок-со- ін-до-лі-нкарбонових кислот Автореферат 19 стр.
87. CИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОКСИДНИХ ПОХІДНИХ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗОЙНИХ КИСЛОТ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ АНАЛІЗІ Автореферат 20 стр.
88. CИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ, БУДОВА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Ru(III) З ГІДРАЗОНАМИ САЛІЦИЛОВОГО АЛЬДЕГІДУ Автореферат 25 стр.
89. Cинтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 4-гідразинохіназоліну Автореферат 36 стр.
90. Cинтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів (6-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл)алкіл(арил)карбонових кислот Автореферат 27 стр.
91. Cинтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 2-R-4(3Н)хіназолону(тіону) Автореферат 24 стр.
92. CИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНТІОНУ, ХІНАЗОЛІНТІОНУ ТА ПІРИМІДО[5,4-d]ПІРИМІДИНУ Автореферат 23 стр.
93. CИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЧАСТКАМИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
94. CИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 27 стр.
95. Cорбційно–спектрометричне і тест–визначення bi, cr, Fe, mn, Mо, U, I та аніонних пар силікагелями, МодифіковаНими час Автореферат 28 стр.
96. CОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТЕАТР А. Б. ВАЛЬЄХО В КОНТЕКСТІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ІСПАНІЇ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
97. CПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ БЕЗУМОВНИХ РОЗКЛАДАНЬ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ ЦІЛИХ ВЕКТОР-ФУНКЦІЙ ПОЛОВИННОГО ПОРЯДКУ ЗРОСТАННЯ Автореферат 17 стр.
98. CпектроскопІя ТА лазерна фотохІмІя провІтамІнУ D Автореферат 45 стр.
99. CПРЯМОВАНИЙ ВИБІР СИЛОВИХ ВУЗЛІВ АГРЕГАТНИХ ВЕРСТАТІВПО КОМПОНОВОЧНИМ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ Автореферат 22 стр.
100. CТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕРІАТРИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ Автореферат 33 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389