Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент 

Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій (капітальних вкладень).

Ефективність виробничих інвестицій (капіталь-них вкладень) характеризує економічні, соціальні або інші результати і господарську доцільність їхнього здійснення. Основою оцінки доцільності капітальних витрат служить порівнювання вигі-дності того чи того проекту за умови обмеженості капіталу як ресурсу та забезпечення найбільших прибутків через реалізацію найліпшого з кількох варіантів (проектів) інвестицій.
Офіційна методика оцінювання ефективності (доцільності) ка-пітальних вкладень передовсім визначає загальні положення. Найбільш суттєвими з них є такі.
* По-перше, розрахунки економічної ефективності капітальних вкладень застосовуються за: розробки різних проектних і плано-вих (прогнозних) документів; оптимізації розподілу реальних інве-стицій за різними формами відтворення основних фондів; оціню-вання ефективності витрачання власних фінансових коштів підприє-мства.
* По-друге, у розрахунках визначають загальну економічну ефек-тивність як відношення ефекту (результату) до суми капітальних витрат, що зумовили цей ефект. Витрати та результати обчислю-ють з урахуванням чинника часу. На підприємствах економічним ефектом капітальних вкладень служить приріст прибутку (госпроз-рахункового доходу).
* По-третє, з метою всебічного обґрунтування та аналізу еко-номічної ефективності капітальних вкладень, виявлення резервів її підвищення використовують систему показників — узагальне-них і поодиноких. До узагальнених показників належать період окупності капітальних витрат (кількість років або місяців, за які відшкодовуються початкові інвестиції) та питомі капітальні вкла-дення (у розрахунку на одиницю приросту виробничої потужності або продукції) — капіталомісткість. Окрім узагальнених до систе-ми входять такі поодинокі показники, що підлягають спільному комплексному аналізу: продуктивність праці; фондовіддача; мате-ріаломісткість (енергоємність), собівартість, якість і технічний рівень продукції; тривалість інвестиційного циклу; величина соці-ального ефекту (як порівняти із соціальними нормативами); показ-ники, що характеризують поліпшення стану навколишнього сере-довища.
* По-четверте, за визначення ефективності капітальних вкла-день має бути виключений вплив на сумарний ефект так званих не інвестиційних чинників, тобто заходів, здійснення яких не по-требує капітальних вкладень. Це означає, що з одержаного підприємством загального ефекту (прибутку) треба вилучати ефект від повнішого використання введених раніше виробничих потужнос-тей, збільшення коефіцієнта змінності роботи устаткування, за-провадження прогресивних форм організації виробництва, праці та управління, підвищення професійної підготовки й майстерності персоналу тощо.
У практиці господарювання підприємств приймаються різно-манітні рішення, зв'язані з інвестуванням виробництва й соціаль-ної інфраструктури. З огляду на це заведено розрізняти загальну (абсолютну) та порівняльну (оцінку доцільності) ефективність ка-пітальних вкладень. Абсолютна ефективність капітальних витрат показує загальну величину їхньої віддачі (їхню результативність) на тому чи тому підприємстві, її розрахунки потрібні для оцінки очікуваного або фактичного ефекту від реальних інвестицій за пев-ний період часу.
Порівняльна ефективність капітальних вкладень визначається лише тоді, коли є кілька інвестиційних проектів (варіантів вирі-шення господарського завдання). Вона характеризує переваги (еко-номічні, соціальні та інші) якогось одного проекту капітальних витрат проти іншого або інших. Розрахунки порівняльної ефективності здійснюють з метою визначення ліпшого з можливих про-ектів (варіантів) інвестування виробництва. Абсолютна й порівняль-на ефективність реальних інвестицій взаємозв'язані. Визначення найбільш доцільного проекту (варіанта капітальних вкладень) ба-зується на зіставленні показників абсолютної їхньої ефективності, а аналіз останньої здійснюється порівнянням нормативних, запла-нованих чи фактично досягнутих показників, їхньої динаміки за певний період.
Застосовують два взаємозв'язані показники, за якими визнача-ють абсолютну ефективність інвестицій: перший (прямий) — ко-ефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) капітальних витрат Ер; другий (обернений до нього),- період (строк) окуп-ності капітальних вкладень (Тр = 1/Ер).
Коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) обчислюють за співвідношеннями: для окремих проектів або форм відтворення основних фондів діючих підприємств
Е`р = приріст прибутку ( зниження собівартості ) : капітальні вкладення
для підприємств (окремих цехів і виробничих об'єктів), що бу-дуються
Е``р = загальна сума прибутку : корисна вартысть проекту
Приріст прибутку визначається як різниця величини прибутку за останній рік попереднього та розрахункового періодів (на сільсько-господарських підприємствах — як середньорічний приріст при-бутку), а капітальні вкладення враховуються сумарно за порівнян-ними цінами без будь-яких вирахувань.
Розрахункові значення коефіцієнтів Ер треба порівняти з норма-тивним коефіцієнтом Ен, що встановлюється централізовано
Міністерством економіки України на певний період (його тривалість звичайно дорівнює так званому горизонту прогнозування чи інди-кативного планування). Проект


Сторінки: 1 2