Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМіністерство освіти і науки України

ДИПЛОМНА РОБОТА

Аналіз структурних змін на ринку засобів розміщення м. Івано-Франківська

ЗМІСТ

І. ВСТУП………………………………………………………………………… 3

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Розділ 1

Теоретичні основи функціонування ринку засобів розміщення..................6

1.1. Становлення та розвиток готельної справи...................................................6

1.2. Суть сучасного готельного бізнесу...............................................................18

1.3. Організаційна структура управління............................................................21

Розділ 2

Оцінка структурних зрушень в готельній індустрії

м. ІваноФранківська...........................................................................................31

2.1. Структурні зміни у використанні потенціалу готельного господарства

м. Івано-Франківська.............................................................................................31

2.2. Структурні зрушення в якості обслуговування і

управлінніперсоналом...........................................................................................38

2.3. Застосування інформаційних технологій в закладах розміщення

м. ІваноФранківська.............................................................................................48

Розділ 3

Напрямки удосконалення розвитку готельних підприємств....................57

3.1. Розроблення правил поведінки персоналу для готельних

комплексів Прикарпаття.......................................................................................57

3.2. Маркетингова стратегія просування готельних послуг і реклама

готелів м. Івано-Франківська...............................................................................61

3.3. Зарубіжний досвід розвитку готельного бізнесу та удосконалення

якості надання послуг готелями м. ІваноФранківська.......................................69

ІІІ. ВИСНОВКИ...................................................................................................76

ІV. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................79

V. ДОДАТКИ........................................................................................................82

ВСТУП

Актуальність теми. Вітчизняна готельна сфера України стає невід'ємною частиною світового готельного господарства. В умовах розвитку країни готельний бізнес стає дієвим засобом з одного боку, формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до бюджету, створення високооплачуваних робочих місць, а з іншого боку - покращення якості життя українських громадян.

Щорічний обсяг інвестицій у туристичну галузь України у 2005 році склав 1 млрд. грн., а обсяг ринку готельного господарства досяг 150 млн. дол. Більше ніж вдвічі, порівняно з 2004 роком, зріс обсяг коштів, залучених на будівництво нових і реконструкцію існуючих готелів в Україні і склав у 2005 році 1,8 млрд. грн. Передумовами буму на готельному ринку стали "Помаранчева" революція, та фінал пісенного конкурсу "Євробачення", які значно привабили туристів до України. Так, у 2005 році по Україні подорожували біля 16 млн. українців та іноземців, а кількість в'їзних туристів зростала скоріше, ніж кількість виїзних на 8% .

Однак, не дивлячись на значне зростання обсягів туристичних потоків, ринок готелів України ще катастрофічно далекий від насичення, в той час як на країну чекає черговий вибух туристичної активності, пов'язаний з можливим проведенням спільно із Польщею Чемпіонату з футболу-2012.

Так, кількість готелів в Україні у 2005 році у порівнянні з 2004 роком зросла лише на  ,4% і дорівнювала 1232 одиницям, однак це  практично на 5,8%  менше за аналогічний показник 2001 року, коли кількість готелів в Україні складала 1308 одиниць. У м.Івано-Франківськ станом на кінець 2006 ріку функціонувало 7 готелів і 2 інші місця для короткотермінового проживання приїжджих. Порівняно з 2001 р. їх кількість зменшилася на 1.

Характеризуючи структуру готелів України за категоріями, слід зазначити, що найменше в країні 5-зіркових та 4-зіркових готелів - на них припадає  відповідно 0,5%  та 2,7% від загальної кількості готелів, третє місце посідають 3-зіркові готелі - 7%, на 2-зіркові та 1-зіркові припадає 4% і 3,9% відповідно. 82% готелів України взагалі не мають категорії. В м.Івано-Франківську є тільки один готель, який має статус 3*.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є готелі та інші заклади розміщення для короткотермінового проживання в м.Івано-Франківську.

Предметом дослідження є розвиток форм і методів покращення якості готельних послуг та підвищення конкурентоспроможності підприємств на регіональному ринку готельних послуг.

Методи дослідження. Вибір методів дослідження обумовлено поставленою метою і специфікою предметної області. Використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу і узагальнення при дослідженні стану і тенденцій розвитку готельного господарства України, особливостей функціонування регіонального ринку готельних послуг, а також спеціальні методи: методи збору і первинної обробки інформації, методи дослідження, оцінки і узагальнення отриманої інформації, графічний.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є дослідження особливостей    функціонування підприємств на регіональному ринку готельних послуг і розробка теоретико-практичних рекомендацій щодо його розвитку для формування соціально-орієнтованого, конкурентоспроможного та високоефективного готельного комплексу, здатного задовольнити широкі потреби клієнтів.

Досягнення мети дослідження зумовило вирішення наступних задач:

виявити місце і роль готельного господарства в економіці регіону, висвітлити загальні тенденції та виявити проблеми розвитку готельної справи в Україні і в досліджуваному регіоні;

розкрити природу та сутність конкуренції та конкурентоспроможності, як найважливіших факторів розвитку готельного господарства в умовах становлення ринкової економіки, розглянути етапи та стратегії підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств, особливу увагу приділивши сегментуванню ринку;

узагальнити вітчизняний і світовий досвід ціноутворення на готельні послуги та використання цінової конкуренції готельними підприємствами, обґрунтувати


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31