Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементі деспотичний ре-жими, сталінізм і маоїзм. Отже, один і той же режим може мати різні назви - тоталітарний, нацистський, фашистський, маоїстсь-кий, так званий «комуністичний» (або сталінізм). Назви маоїзм і сталінізм - умовні, вони походять від прізвищ ініціаторів і керів-ників цих режимів. Власне, ці режими мають і інші ознаки, але їхня суть зводиться до деспотизму і тиранії в політичному та особистому житті. Всі вони спираються на певні соціальні класи і групи - найбільш безкультурні, аморальні, безграмотні, які легко піддаються психологічному впливу, обману, навіюванню (гіпно-зу), спокусі стати багатими, жити при комунізмі, задовольнити всі свої потреби тощо. Всі вони ігнорують загальнолюдські цінності і саму людину зводять до простого гвинтика в державній машині (механізм), яку в цілому вважають за раба і з якою не рахуються, знищуючи таких людей тисячами і мільйонами.

РОЗДІЛ 3

Державний режим сучасної України

Державний режим України можна охарактеризувати як "змішаний", тобто такий, що інтегрує ознаки усіх основних режимів: демократичного, авторитарного, автократичного, тоталітарного, анархічного, охлократичного та ін.

Перехід до демократичного режиму суттєво полегшується у випадках, коли економіка знаходиться в хорошому стані, і затруднюється в умовах її кризи, що спостерігаємо в Україні. Стан економіки - це перша проблема, з якою зіткну-лася Україна при переході до демократії. Друга проблема – парламентська криза, що суттєво дестабілізує економічне і політичне становище країни. Третя проблема полягає в тому, що у нас є люди, які знаходячись в опозиції до минулого (тоталітарного) режиму, разом з тим не є прибічниками демократії. Їх ідеал - авторитаризм.

Отже, процес переходу від тоталітарного і авторитарного режимів до демок-ратії складний, але можливий. Його не можна здійснити миттєво, стрибком. Він супроводжується, передусім, зміною соціально-економічного ладу, здійсненням згори реформи політичної системи, формуванням громадянського суспільства і утвердженням демократичної правової держави.

У цьому контексті не можна не зауважити й на тому, що у Декларації Організації Об'єднаних Націй, що була затверджена у вересні 2000 року були визначені Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ), які 189 країна (включаючи Україну) зобов'язалися досягти до 2015 року. Країни домовилися зробити світ місцем для усього людства.

Глобальні цілі розвитку тисячоліття були прийняті в українському контексті врахо-вуючи особливості розвитку країни.

Цілі розвитку тисячоліття для України є наступними:

- подолання бідності;

- забезпечення якісної освіти впродовж життя;

- сталий розвиток довкілля;

- поліпшення здоров'я матерів та зменшення дитячої смертності;

- обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу та

започаткування тенденції до скорочення їх масштабів;

- забезпечення тендерної рівності.[13, с. 94-95].

ВИСНОВКИ

Дослідивши та проаналізувавши навчальну, наукову літературу, джерельну базу проблеми, можна зробити наступні висновки:

Державний режим визначається сукупністю форм і методів здійснення державної влади, обсягом та рівнем реаль-ності прав і свобод громадян та рівнем їх участі в управлінні спра-вами держави і суспільства.

Розрізняють демократичний та недемократичний режими.

Основними ознаками демократичного режиму є свобода особи у сфері економічної діяльності, гарантії особистих прав і свобод, захищеність особи від свавілля та беззаконня, плюралізм в політичній, економічній, ідеологічній та духовній сферах життєдіяльності людей, правовий характер діяльності державного апарату та ін.

У сучасному суспільстві демократичний режим проявляється у трьох різновидах: ліберально-демократичному, консервативно-демократичному, соціально-демократичному.

Недемократичний режим поділяється на тоталітарний і авторитарний.

Тоталітарний режим – це сукупність таких засобів, прийомів і способів реалізації державної влади, за яких уся життєдіяльність суспільства і кожного окремого громадянина (особи) абсолютно регламентована: влада на всіх рівнях формується однією особою чи кількома людьми з правлячої верхівки, не контролюється населенням, відсутня будь-яка можливість вільного виявлення інтересів усіх груп населення, звичним є грубе втручання в особисте життя людини і громадянина.

Авторитарний режим – це така сукупність засобів, прийомів, способів реалізації державної влади, за яких вона концентрується в руках правлячої верхівки; припускається незначне розмежування політичних сил, відстоювання інтересів певних верств населення.

Серед недемократичних режимів розрізняють деспотичний, фашистський, тиранічний, абсолютизм, теократичний, терористичний, диктатуру певної партії, класу, іншої групи чи прошарку в соціально-неоднорідному суспільстві.

Державний режим України можна охарактеризувати як "змішаний", тобто такий, що інтегрує ознаки усіх основних режимів: демократичного, авторитарного, автократичного, тоталітарного, анархічного, охлократичного та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11