Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент  • Анотація

Дана дипломна робота присвячена темі: «Історія та загальна характеристика газети ( на прикладі обласної газети «Галичина»)».

Дипломна робота складається з двох розділів, які включають в собі підрозділи. У першому розділі йдеться про теоретичні аспекти функціонування друкованих ЗМІ, тобто проаналізовано функції преси, визначено принципи журналістики, прослідковано історію розвитку преси в Україні. У другому розділі йдеться про функціонування Івано-Франківської обласної газети «Галичина», дається загальна характеристика газети.

Abstract

This diploma paper is dedicated to theme: “History and general characteristic of newspaper (on example of regional newspaper “Galychyna”)”.

Diploma paper consists of two parts. The first part is about theoretical aspects of functioning of mass-media: functions of press, principles of journalism, history of development of newspaper in Ukraine. The second part is about functioning of regional newspaper of Ivano-Frankivsk “Galychyna”, here is given general characteristic of this newspaper.

Зміст

Стор.

Вступ……………………………………………………………………………… 5

Розділ 1.Теоретичні аспекти функціонування преси в Україні

Класифікація друкованих ЗМІ………………………………………

Поняття газети як різновиду друкованих ЗМІ…………………….

Нормативно-правова основа діяльності ЗМІ……………………….

Функції журналістики……………………………………………...

Принципи журналістики…………………………………………...

Структурні проблеми ЗМІ………………………………………….

Історія газети в Україні……………………………………………

Розділ 2. Загальна характеристика обласної газети «Галичина»: класифікація, функції, рубрики та матеріали газети

2.1. Історія газети обласної газети «Галичина»………………………….

2.2. Рубрики газети………………………………………………………..

2.3. Класифікація газети «Галичина»……………………………………

2.4.Функції, які виконує газета…………………………………………..

2.5.Загальна характеристика номерів газети «Галичина»

за інформацією, що несуть ЗМІ………………………………………….

Висновки………………………………………………………………………...

Список використаної літератури…………………………………………….

Додатки………………………………………………………………………….

Вступ

Рівень демократії у кожній країні визначається за таким показником як свобода слова. А свобода слова не може існувати без демократичних незалежних засобів масової інформації. Взагалі мас-медіа відіграють надзвичайно велику роль у суспільно-політичному житті країни і залежить від таких трьох факторів як економіка, законодавча база та професіоналізм журналістів. Ці три фактори тісно пов’язані між собою і тільки взаємодія стабільної економіки, хорошої та фахової культури журналістів гарантує високий рівень демократичності мас-медіа. Тому не можна уявити сильної преси в країні при неефективній економіці.

В Україні своєрідність стану ЗМІ зумовлена історично, політично і економічно. У 1991 році, завоювавши політичну свободу, ЗМІ потрапили у скрутну економічну ситуацію. Нормальному функціонуванню ЗМІ в Україні заважає досить низька ефективність економіки, що обмежує можливості підтримки мас-медіа з державного бюджету. Щодо законодавчої бази, то Верховною Радою України ухвалено низку Законів про ЗМІ, головний Закон України, Конституція України, гарантує свободу думки і слова, вільне вираження переконань і поглядів людини. Дана система не є досконалою і до кінця продуманою. Удосконалення функціонування ЗМІ як в економічному, так і в правовому аспектах повинно бути головним завданням для незалежної демократичної України. Особливої уваги, зокрема, потребує преса, тому що завдяки пресі люди мають змогу дізнатись правду. Газета завжди була найбільшим джерелом правдивої інформації. На жаль, в Україні склалась така ситуація, що сучасним газетам важко функціонувати в економічному плані, вони дедалі стають залежними від третіх осіб. В такій ситуації важко дотримуватись професійної журналістської етики. Таким чином, вивчення загальних засад функціонування друкованих ЗМІ, професійної етики журналістів допоможе у вдосконаленні роботи преси.

Багато дослідників у своїх працях присвятили багато уваги даній проблемі, зокрема такі дослідники як : І.Л.Михайлин, А.З.Москаленко, В.Й.Здоровега, В.М.Владимиров, М.Романюк, В.А.Качкан та багато інших.

І.Л.Михайлин у своїй праці «Основи журналістки» висвітлює основні засади функціонування ЗМІ, визначає функції журналістики, структурні проблеми сучасних ЗМІ.

У праці В.Й.Здоровеги «Теорія і методика журналістської творчості» йдеться про головні потоки та методики збору інформації, головні засади журналістської творчості.

В.М. Владимиров у своїй праці «Історія української журналістики» головну увагу приділив історичним аспектам розвитку преси в Україні, головним виданням досліджуваного періоду, їх роль у формуванні «сучасного обличчя» друкованих ЗМІ.

У праці А.З. Москаленка «Вступ до журналістики» висвітлено класифікації друкованих ЗМІ, визначено основні принципи журналістики, роль друкованих ЗМІ у суспільно-політичному житті країни.

М.Романюк у своїй праці під назвою «Українське пресознавство на порозі ХХІ століття» дослідив головні проблеми преси в Україні на сьогоднішній день, запропонував альтернативи їх вирішення.

В.А.Качкан у своїй праці «Українська журналістика в іменах» висвітлює імена відомих журналістів України, їх вклад у розвиток газети, висвітлює тодішні суспільні


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26