Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементпро спільну підприємницьку діяльність. В соціальному розділі засновники мають окреслити розмір та принципи формування статутного фонда. Особливу увагу слід надати принципам розподілу між засновниками прибутку. Як правило, розподіляється пропорційно внескам засновників в Статутний фонд. В договорі окремлюються умови виходу засновників з підприємства, встановлюється відповідальність засновників підприємства у випадку нанесення йому збитків. Договір про заснування підписується сторонами, що домовляються, підписи нотаріально засвідченні. Група розпорядчих документів повинна відповідати таким вимогам складання:

1. В тексті має бути аналіз фактів, що викликали видання документу.

2. Повинен відноситись до однієї особи або відділу та мати конкретне закріплення роботи.

3. Розпоряджаючий документ повинен залишати виконавцю свободу для проявлення ініціативи.

4. В документі повинні визначатись конкретні завдання, опускатись засоби та деталі його виконання, добре відомі виконавцям.

5. В документі мають бути вказані особи, відповідальні за його виконання.

2. Розпорядча документація До розпорядчих документів відносяться накази, рішення, постанови, розпорядження. Юридичною основою розробки документів можуть бути видання документа органами влади та управління. Наказ - правовий акт, що видається керівником органу державного управління, директором фірми з цілях вирішення задач стратегічного та оперативного управління. Накази розподіляються на:1) по основній діяльності; 2) по особовому складу. По основній діяльності - оформляються рішення керівника, пов'язані з організацією роботи, порядком діяльності підприємства. Можуть бути нормативними (про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку) та індивідуальними. Вступає в силу з моменту його підписання, якщо строк не окреслений в тексті. Реквізити наказу:*

Герб, емблема, нагороди. *

Міністерство. *

Установа. Підрозділ. Код підприємства. Код документа. Назва. Дата, номер. Місце видання. Заголовок до тексту. Текст. Підпис. Візи. Гриф погодження. Відмітка про виконання документа. Відмітка про перенесення даних на машинний носій. УКРАЇНА Міністерство легкої промисловості Завод нестандартного устаткування НАКАЗ №106 17.10.99 м. Київ Про організацію занять по підвищенню кваліфікації інженерно-технічних працівників З метою підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників НАКАЗУЮ:1. Організувати на заводі курси по підвищенню кваліфікації ІТП згідно програми, яка додасться, на 48 навчальних годин.2. Встановити день занять - вівторок, 4 години. 3. Контроль за організацією занять покласти на головного інженера Артюхіна В. С. Директор Якщо є додатки - вказати кількість та кількість аркушів. Список та підписи осіб, яких стосується документ. З наказом (розпорядженням) ознайомлено. Далі наказ реєструється у «Книзі адміністративних наказів»(прошита, аркуші пронумеровані). Наприклад: № Дата Короткий зміст Примітки

18 20.1 1.1999р. Про створення відділу маркетингових досліджень

Сквозна нумерація наказів на протязі всього року. Дія наказі постійна (правові наслідки на протязі всього часу, поки не буде анульований компетентною особою). Розпорядження - акт управління, що має владний характер та обов'язкову силу виконання для робітників організації. Розпорядження поділяються на дві групи:1. для загального тривалого користування; 2. для одинарних випадків, що стосуються конкретного питання (про передачу, перевірку, списання та ін.) Розпорядження фіксуються в «Книзі розпоряджень». На відмітку від наказу, дія розпорядження обмежена та не може мати правових наслідків. Приклад; Україна Міністерство легкої промисловості Колективне підприємство «Чобіток»РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 48 20.10.99 р. Про зміни внутрішнього розпорядку згідно з переходом на зимовий час ПРОПОНУЮ: 1. Ввести такі особливості робочого дня: Робочий день - з 8 години ЗО хвилин до 17 години рівно; Перерва на обід - з 13 години до 13 години 30 хвилин. 2. Термін дії розпорядження - до 1 березня 2000 р. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження надаю менеджеру офісу. Директор ___________________ С. В. Кузьмук З розпорядженням ознайомлено: Менеджер офісу ________________ Завершуючим етапом роботи з проектами розпорядчих документів є погодження та підписання. Погодження - із зацікавленими установами, із структурними підрозділами або посадовими .............. (візування або гриф погодження). Наприклад: проект наказу, рішення, розпорядження візується тим, хто складає проект та керівником структурного підрозділу, що вносить проект, юрист-консультом. Якщо потребується фінансове забезпечення - проект документа погоджується з фінансовими органами або службами. Погодження проводить структурний підрозділ або особа, що готувала проект розпорядчого документу. Види або гриф погодження проставляють на першому екземплярі проекту. У випадку непогодження - мотивований висновок. Проекти розпоряджуючих


Сторінки: 1 2 3 4