Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРозділ І

 

Дипломна роботи

Аналіз фінансового стану страхової компанії

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 6

1.1. Економічна суть фінансових станну страхової компанії 6

1.2. Система оподаткування страхової організації 14

1.3. Характеристика фінансових ризиків як чинники, що впливають на фінансові ресурси страхової компанії 25

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ "УНІВЕРСАЛЬНА" 31

2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності СК

"Універсальна" 31

2.2. Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності компанії 42

2.3. Оцінка рівня збитковості деяких видів страхування 48

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ "УНІВЕРСАЛЬНА" 53

3.1. Управління капіталом страхової компанії для підвищення її прибутковості 53

3.2. Вдосконалення податкового регулювання страхової діяльності 65

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 71

ВИСНОВКИ 75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78

ДОДАТКИ 83

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

1.1. Економічна суть фінансових станну страхової компанії

Послідовний перехід до ринкової економіки об’єктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті всіх суб’єктів ринку. Реформування всієї системи економічних відносин, соціальних перетворень та трансформаційного зрушення , що відбувається в Україні , надають особливої ваги розв»язанню проблем страхового захисту , спонукають до пошуку дієвих механізмів акумулювання ресурсів страховиків і страхувальників та їх ефективне використання під час реалізації страхової події [10, c.5].

Фінансові ресурси , що забезпечують надійність виконання зобов’язань страхової компанії , складаються насамперед із грошової частини сплаченого статутного фонду і системи страхових резервів. Вони характеризуються значною специфічністю формування та використання [8, c.106].

Однак на думку кандидата економічних наук Єрмошенка А.М. та заступника виконавчого директора Дирекції андеррайтингу та методології Поплавської В.В. , основними чинниками забезпечення платоспроможності , тобто головними фінансовими ресурсами є її гарантійний фонд та вільні резерви як складові власних коштів страховика [33, c.142]. Існують законодавчо визначені вимоги до фінансових ресурсів страховика , які мають бути сформовані за рахунок вкладів засновників і прибутку. Дана структура відображена на рис.1.1:

Фінансові ресурси страхування

Статутний фонд

Гарантійний фонд

Вільні резерви

Нерозподілений прибуток

Додатковий капітал

Резервний капітал

Рис.1.1. Структура фінансових ресурсів страхової компанії

Основою формування гарантійного фонду страхової компанії виступає прибуток. На жаль, у законодавчій базі України не встановлено мінімального розміру та особливостей формування гарантійного фонду страхування.

Згідно із Законом України “Про страхування” страховики за рахунок нерозподіленого прибутку можуть створювати вільні резерви, які є часткою фінансових ресурсів страховика й резервуються з метою забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності [2, c.328].

Вітчизняні науковці вважають, що страхова компанія поряд з іншими інститутами складає органічний елемент фінансової системи суспільного господарства. Принцип акумулювання та подальшого розподілу значних грошових потоків визначає склад і структуру капіталу страхової компанії. Формування статутного капіталу страхової компанії – це процес залучення фінансових ресурсів, управління їх рухом і трасформацією у конкретні форми капіталу, які здатні забезпечувати його фінансову стійкість у будь-який момент часу. Статутний капітал страховика представлений власним і залученим капіталом [38, c.250].

Нинішній стан страхового ринку України характеризується зростанням чисельності страхових компаній та збільшенням їх статутного капіталу [20,c.115].

Отож, аналізуючи структуру фінансових ресурсів страхової компанії, випливає, що для ефективного функціонування страхової компанії потрібно мати міцну опору: статутний фонд і гарантійний фонд. Відповідно гарантійний фонд формується з прибутку страховика, тому ми вважаємо, що для забезпечення належного ступеня платоспроможності доцільно створити на рівні вітчизняної законодавчої бази мінімальний гарантійний фонд страхових організацій.

Науковець Осадець С.С. вважає, що фінансові ресурси складаються насамперед із грошової частини сплаченого статутного фонду і системи страхових резервів. Тобто, чим більший статутний фонд, тим надійніше може почуватись як страховик, так і страхувальник [46, c.189].

Фінансист Островерха Р.Є. зазначає, що низький рівень капіталізації страхового бізнесу не дає змоги збільшувати власне утримання й підвищувати обсяги відповідальності страховиків. Через незначний розмір статутних фондів, страхових резервів та гарантійного фонду страховиків вітчизняний страховий ринок неспроможний самостійно страхувати сучасні об»єкти, які передаються у перестрахування перестраховикам, зазвичай іноземним.Українські страховики делегують їм до 90% страхової премії зі страхування авіаційних і


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26