Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПЛАН :

Дипломна робота

АНАЛІЗ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ УСК «КНЯЖА»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

1.1 Історія розвитку медичного страхування в Україні

1.2 Економічна суть медичного страхування

1.3 Медичне страхування в зарубіжних країнах.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ УСК «КНЯЖА»

2.1 Характеристика загальної направленості фінансово-господарської діяльності страхової компанії «Княжа»

2.2 Аналіз доходів та видатків УСК «Княжа»

2.3 Аналіз рентабельності галузей страхування на прикладі УСК «Княжа»

2.4 Види медичного страхування УСК «Княжа»

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1 Проблеми діяльності страхових компаній

3.2 Заходи щодо поліпшення медичного страхування

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Ринок фінансових послуг в Україні досі перебуває на етапі становлення. Тому в ньому існує очевидний дисбаланс: домінує банківський сектор, другорядні позиції займають сектори страхування та фондових операцій.

Головною метою економічної політики будь-якої країни є збільшення темпів економічного зростання за умови фінансової стабілізації та створення на цій основі сприятливих умов для структурних перетворень.

Як свідчить світовий досвід, відчутного імпульсу зростанню національної економіки надає повноцінний розвиток страхової інфраструктури.

Сучасне страхування – одна із галузей економіки України, що досить динамічно розвивається. Обсяги операцій на ринку страхових послуг неухильно зростають. Страхування суттєво впливає на соціально-економічну стабільність суспільства і як таке – належить до кола чинників, що безпосередньо визначають рівень економічної безпеки країни.

Зацікавленість держави в розвитку страхового ринку полягає в тому, що завдяки страхуванню уможливлюється підвищення соціального захисту населення та господарюючих суб'єктів; зменшується навантаження на державний бюджет у частині відшкодування непередбачуваних збитків природно-техногенного характеру; вирішуються окремі проблеми соціального забезпечення завдяки перенесенню державних соціальних виплат з коштів бюджету на страхові виплати. Страхування є стабільним і довгостроковим джерелом інвестування. Страхова галузь може й повинна використовуватися як ефективний інструмент пенсійної реформи. Водночас, розвиток якісного страхування – процес поступовий і тривалий.

Розвиток страхування в Україні стримується багатьма об'єктивними та суб'єктивними чинниками. Головними серед них є відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги внаслідок низького рівня життя населення, обмеженість корпоративних фінансів, нестійкість податкової системи, відсутність економічних стимулів розвитку страхування. Водночас, страхових компаній, що займаються реальним страхуванням і мають достатньо власних ресурсів для обслуговування крупних клієнтів, не більше десяти.

Більшість страхових компаній не займаються  повсякденним керуванням прибутком, тобто координуванням  виробничого процесу і продажів з метою досягнення  максимальної прибутковості відповідно до потенційних  можливостей. У результаті утворюється кілька острівців високої рентабельності, але також і безліч неприбуткових  напрямків і угод. Пошук відповіді на питання вимагатиме великих зусиль. З одного боку, менеджерам прийдеться методично  думати про клієнтів, продукти й угоди. З іншого боку,  необхідно сконцентруватися на бізнесі-моделі компанії, тобто на внутрішніх бізнесах-процесах і на тому, як компанія  діє на ринку. Результатом цих зусиль повинне стати  збільшення рентабельності компанії до максимуму.

Враховуючи актуальність даного питання, метою нашої роботи є аналіз діяльності страхових компаній в Україні в гаузі медичного страхування та визначення ефективних методів забезпечення розвитку медичного страхування в Україні. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. описати історію розвитку медичного страхування в Україні;

2. оарактеризувати економічну суть медичного страхування;

3. розглянути медичне страхування в зарубіжних країнах;

4. здійснити аналіз медичного страхування в Україні на прикладі УСК «Княжа», а саме: аналіз доходів та витрат страхової організації, аналіз страхової діяльності на макрорівні;

5. визначити проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні.

Об’єктом нашого дослідження є страхова діяльність, а предметом – страхові платежі та страхові виплати.

В процесі здійснення даної роботи були використані наступні методи дослідження: емпіричний метод, статистичний, аналітичний, метод коефіцієнтів, монографічний, графічний.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

1.1 Історія розвитку медичного страхування в Україні

Розвиток національної системи страхування за останні п’ять років (2004-2008р.) характеризується високою динамікою. При цьому, обсяги страхових операцій на ринку неухильно ростуть, а страховики грають в економіці усе більш значиму роль. Загальний обсяг страхових платежів (внесків) за всіма видами страхування за 2008 р. склав 3 030 507 тис. грн.; зростання за п'ять років – у 7,4 разів. Населенню й організаціям у 2008 р. страховиками здійснено


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26