Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементСТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Страхові послуги”

Зміст:

Безпосередній продаж страхових послуг та продаж через посередників. |

3

Форми кредитування кредитних і фінансових ризиків. |

15

Обсяг відповідальності при авіаційному страхуванні. | 38

1. Безпосередній продаж страхових послуг та продаж через посередників.

Страховий ринок є на сьогодні головним сектором ринків небанківських фінансових послуг України, який забезпечує близько 80% їх обсягу. У страховій індустрії працюють різні типи посередників: персонал страхових компаній, агенти, брокери, банки, туристичні агенції, відділення зв’язку, агенції нерухомості, автосалони тощо, а також комбінації цих типів. Спинимося на діяльності страхових агентів.

Убільшості країн Європейсь-кого союзу понад 50% усіх договорів страхування ук-лада-ються за посередництва бро-керів та агентів. Перед-бача-ється, що роль посередників у страхуванні зростатиме й надалі.

Страховий посередник — одна із трьох головних дійових осіб на страховому ринку поряд зі страхувальником і страховиком.

Страхова індустрія використовує різні типи посередників та їх ко-мбінації. Посередницькі функції можуть виконувати: персонал страхо-вих компаній, агенти, брокери, банки, туристичні агентства, відділен-ня зв'язку, агентства нерухомості, автосалони тощо.

Закон України «Про страхування» дає таке визначення посередни-ків: «Страховики можуть здійснювати страхову діяльність через стра-хових посередників (страхових агентів і страхових брокерів).

Страхові агенти — громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика та виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками стра-ховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.

Страхові брокери — громадяни або юридичні особи, які зареєстро-вані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку від сво-го імені на підставі доручень страхувальника або страховика.

Посередницька діяльність страхових агентів і страхових брокерів на користь іноземних страховиків на території України не допускаєть-ся, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України».

Діяльність страхових агентів і страхових брокерів багато в чому має спільні риси, але юридичний статус таких осіб різний. Страховий агент є уповноваженим страховика і діє згідно з агентською угодою на визначеній території. Страховий брокер, навпаки, є уповноваженим страхувальника або страхової компанії, що бажає перестрахувати ри-зики за взятими на себе зобов'язаннями. Клієнт доручає брокерові здійснювати всі необхідні дії, пов'язані з управлінням своїми догово-рами страхування (перестрахування) і розміщенням їх у страховій ко-мпанії на вибір брокера. Незалежність брокера від страховика або перестраховика (тобто від другої сторони угоди) — ключова відмінність брокера від агента. Саме незалежність брокера є гарантом того, що він, обираючи страхову компанію для свого клієнта, керується виклю-чно інтересами останнього.

Страхові агенти — громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов’язані зі здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика і діють у його інтересах за винагороду на підставі договору доручення зі страховиком.

Під агентською діяльністю розуміється діяльність як юридичних осіб, так і громадян, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладенням та виконанням договорів страхування, у тому числі оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат.

Страхові агенти. Страхових агентів поділяють на кілька типів. Найпоширенішим у нашій країні є тип страхових агентів—фізичних осіб, що працюють у тій чи іншій страховій компанії.

Роль агентів виконують також транспортні підприємства при здій-сненні обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Вони збирають страхові внески під час продажу паса-жирам проїзних квитків, а потім перераховують їх до страхових ком-паній.

З розвитком нових видів страхування в нашій країні роль агентів починають виконувати банки та поштові відділення з продажу полісів обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників тран-спортних засобів та інших видів страхування. З огляду на зарубіжний досвід можна передбачити, що


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23