Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФІВ

ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Страхова виплата за договорами страхування життя здійснює-ться одноразово в розмірі страхової суми (її частини) і/або у ви-гляді послідовних виплат страхової суми (додаткове забезпечен-ня доходу застрахованої особи в разі її хвороби, досягнення нею віку, який визначено у договорі страхування, настання певних по-дій у її житті).

Страхові виплати здійснюються в разі:

смерті застрахованої особи;

дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії дого-вору страхування;

досягнення застрахованою особою пенсійного віку (страху-вання додаткової пенсії) або віку, який визначено в договорі страхування;

настання події в житті застрахованої особи, яка обумовлена у договорі страхування (укладання шлюбу, народження дитини, вступ до навчального закладу, смерть близького родича застра-хованої особи — дружини, чоловіка, дітей, батьків).

Умови договору страхування життя можуть додатково пе-редбачати обов'язок страховика здійснити страхові виплати в разі;

хвороби застрахованої особи;

тимчасової непрацездатності застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

стійкої непрацездатності (інвалідності) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Основні статистичні параметри у страхуванні життя. Нетто-тариф за договором страхування життя для кожного з наведе-них щойно страхових ризиків (страхових подій) визначають з урахуванням статистичних закономірностей страхових ризиків протягом дії договору страхування та інвестиційного доходу від розміщення страхових резервів.

Математичною моделлю випадкових процесів дожиття та смертності, непрацездатності, хвороби в разі переходу застра-хованих осіб з однієї вікової категорії в іншу є регіональні таблиці дожиття та смертності і відповідні регіональні чи се-лективні (за статтю, станом здоров'я, тривалістю непрацездат-ності або хвороби, професією, регіоном проживання тощо) статистичні таблиці страхових ризиків, що їх формують стра-ховики.

При визначенні нетто-тарифу за договором страхування життя використовують;

регіональну або селективну таблицю дожиття та смертності;

регіональні або селективні таблиці додаткових страхових ризиків;

річну ставку інвестиційного доходу і;

таблиці комутаційних чисел для встановленої в договорі страхування річної ставки інвестиційного доходу та ймовірнос-тей відповідних страхових ризиків.

Основні параметри таблиці дожиття та смертності:

lх — кількість осіб, що дожили до віку х років (змінна х позна-чає повну кількість років застрахованої особи на час укладення договору страхування життя);

— кількість осіб у віці х років, які не доживуть до віку х + 1 рік, при цьому:

— коефіцієнт смертності для особи у віці х років (Імовір-ність смерті протягом року для особи у віці х років), при цьому:—

імовірність дожити до віку х + 1 для особи у віці х років;—

імовірність смерті протягом t років для особи у віці х років;—

імовірність прожити не менш ніж t років для особи у віці х років, при цьому:

звідки

; ;

;

При укладанні договору страхування життя, умови якого пе-редбачають страхові ризики, які щойно визначено, для кожного із цих страхових ризиків розраховують відповідні статистичні таб-лиці, розрізняючи їх за допомогою індексів (j = 0, 1, 2 ...), при цьому індекс j = 0 використовують для таблиць дожиття та смерт-ності.

Основні параметри статистичних таблиць додаткових ризиків такі:

lх — кількість осіб, котрі дожили до віку х років (має дорівню-вати значенню такого самого параметра в таблиці дожиття та смертності);—

кількість осіб у віці х років, для яких j-та страхова подія настане протягом року (до настання віку х + 1 рік);—

кількість осіб у віці х років, для яких j-та страхова подія настане протягом t років (на проміжку часу від х до х + t років);—

імовірність настання протягом року j-ї страхової події для особи у віці х років; —

імовірність настання протягом t років j-ї страхової події для особи у віці х років, при цьому—

імовірність того, що , j-та страхова подія не на-стане протягом t років для особи у віці х років.

Розрахунки нетто-тарифів за договорами страхування життя виконують на основі статистичних таблиць страхових ризиків. При цьому для кожного страхового ризику розраховують такі комутаційні числа:

;

;

;

де щ— граничний згідно з таблицею смертності вік;

t — змінний індекс, що дорівнює повній кількості років з часу початку дії договору страхування життя;

v — дисконтувальний множник, який для встановленої річ-ної ставки інвестиційного доходу і визначається співвідно-шенням:

Таблиця комутаційних чисел складається для всіх значень віку х та ставки і річного інвестиційного


Сторінки: 1 2 3 4 5