Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Відповідальність як об'єкт страхових відносин

ПЛАН

1. Зміст страхування відповідальності

2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобоів в україні

3. Страхування професійної відповідальності та цивільної відповідальності підприємств.

1. Зміст страхування відповідальності

Специфічним об'єктом страхування є відповідаль-ність, під яким розуміється відповідальність перед третіми (юридичними або фізичними) особами, яким може бути причинений матеріальний збиток чи інша шкода внаслідок деяких дій (бездіяльності) страхувальника. Як відомо, в майновому страхуванні відшко-довуються збитки, заподіяні матеріальним активам. В особистому страхуванні ставиться мета захистити добро-бут людей, який може погіршитись внаслідок настання страхових випадків, пов'язаних з життям та праце-здатністю громадян (застрахованих). На відміну від цих видів страхування, безпосередньою метою страхування відповідальності є страховий захист економічних інте-ресів потенційних носіїв шкоди іншим особам.

Страхування відповідальності передбачає можливість причинення шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб. Останні і мають законне право на відповідні виплати, які повинні відшкодувати нанесену шкоду. Особливістю цієї галузі страхування є те, що, поряд з страховиком та страхувальником, тут партнером можуть бути будь-які не визначені раніше сторони (треті фізичні або юридичні особи). Крім того, при виплаті страхувальником належ-ного з нього страхового платежу не передбачається вста-новлення розміру страхової суми й застрахованого, тобто особи, якій в разі настання страхового випадку виплачується відшкодування. Названі обставини конк-ретно встановлюються лише під час нанесення шкоди третім особам.

Страхування відповідальності в минулому в СРСР обмежувалось проведенням Ингосстрахом .добровільного страхування цивільної відповідальності іноземних власників засобів транспорту (в тому числі автоту-ристів) на час перебування їх на території країни. Ця державна страхова структура страхувала й радянських громадян, що виїжджали на власному транспорті за кордон. Крім того, Ингосстрах, надавав послуги по страху-ванню відповідальності радянських пароплавств на час перебування їх суден в іноземних водах, організаторів різних виставок й експозицій за кордоном та іноземних виставок всередині країни.

Для практики страхування відповідальності в країнах з розвинутою ринковою економікою властиві різнома-нітні об'єкти. Так, об'єктом такого страхування є:

- страхування відповідальності приватних власників (наймачів), що гарантує їм компенсацію сум, які випла-чені в-зв'язку з смертю чи каліцтвом працівника вна-слідок настання нещасного випадку на виробництві;

- страхування відповідальності домовласників;

- страхування ділової відповідальності;

- страхування відповідальності за забруднення на-вколишнього середовища;

- страхування професійної відповідальності. Особливе значення серед, видів цієї галузі займає страхування цивільної відповідальності власників транс-портних засобів.

2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобов в Україні

Відносини сторін, що виникають при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності власників транс-портних засобів, регулюються Указом Президента України від 15 січня 1994 р. №7 "Про обов'язкове стра-хування цивільної відповідальності власників транс-портних засобів" та Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1994 р. №372 "Положення про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів”.

Згідно цих документів, страхове зобов'язання страховика за договором обов'язкового страхування (страхопотерпілому, яку сплачує страховик після настання стра-хового випадку. Таке страхування має проводитись у повному обсязі за рахунок коштів страхувальників, а якщо вони юридичні особи, то страхові платежі відно-сяться на собівартість продукції (робіт, послуг), що виго-товляються (виконуються, надаються) цими особами.

Суми, сплачені страхувальником — фізичною осо-бою — за умовами цього страхування зменшують су-купний оподатковуваний доход громадян за поточний рік.

Страхувальник з моменту придбання транспортного засобу зобов'язаний укласти договір обов'язкового стра-хування, а в разі користування ним за межами території України ще й додатковий договір обов'язкового страху-вання відповідно до вимог міжнародної системи мотор-ного страхування "Зелена картка".

Страхова сума по обов'язковому страхуванню, яку страховик здійснює у разі, коли дорожньо-транспортна подія (ДТП) призвела до смерті, каліцтва або іншої шкоди здоров'ю та втрати, пошкодження чи знищення майна третьої особи, становить 1000 мінімальних за-робітних плат на день подання заяви про її виплату. Якщо сума майнових збитків менша величини 5 мі-німальних заробітних плат, то страховиком вона не відшкодовується.

Страховик здійснює одноразову страхову виплату у разі встановлення потерпілому інвалідності:

1-ої групи — 100;

2-ої групи — 75;

3-ої групи — 50 відсотків страхової сум й. У разі тимчасової втрати працездатності за кожну добу виплачується 0,2


Сторінки: 1 2 3 4