Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗадача

Аудит

Зміст

1. Опишіть як проводиться оцінка достовірної інформації в аудиті

Аудиторський звіт - це узагальнюючий документ, адресований керівництву, власнику, загальним зборам акціонерів господарюючого суб'єкта, що містить детальні відомості про хід аудиторської перевірки, виявлені відхилення від встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, порушення у фінансовій звітності, а також іншу інформацію, отриману в результаті проведеного огляду документів та вивчення операцій і є підставою для складання аудиторського висновку.

Метою підготовки аудиторського звіту є доведення до керівництва господарюючого суб'єкта інформації про недоліки в облікових записах, бухгалтерському обліку, системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в бухгалтерській звітності, неефективного використання майна або його втрати, а також внесення пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю з метою запобігання відхилень, порушень, розкрадання власності тощо.

Відповідно до стандартів результатом аудиту виступає висновок аудиторської фірми (аудитора), що має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування і судових органів.

Під аудиторським висновком розуміється офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою суб'єкта аудиторської діяльності, який складається у встановленому порядку за результатами проведеного аудиту і містить думку аудитора про достовірність вивчених ним фактів господарського життя та виражає оцінку відповідності їх в усіх суттєвих аспектах діючим нормативним актам.

Сутність цього документу полягає в підтвердженні думки про достовірність фінансової звітності особи, що перевіряється, відповідності порядку ведення звітності діючому законодавству.

Метою складання аудиторського висновку є:

1) надання висновку аудитором (аудиторською фірмою) про повноту, достовірність і неупередженість інформації щодо фінансового стану, власного капіталу, руху грошових коштів, результатів діяльності, що розкривається у фінансовій звітності господарюючого суб'єкта,

2) довести до керівництва підприємства відомості про недоліки в облікових записах, в бухгалтерському обліку і системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в бухгалтерській звітності,

3) внести конструктивні пропозиції щодо удосконалення систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Аудиторський висновок готується і складається не для аудиторів та, в більшості випадків, не для фахівців. Його читають керівники різних рівнів управління та інші зацікавлені особи. Тому правильне тлумачення фактів, які викладаються в аудиторському висновку, має принципове значення. В ньому повинна дотримуватись об'єктивність, зрозумілість і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

2. Вибіркове дослідження в аудиті

Для доказовості аудитор, використовуючи як статистичні, так і нестатистичні методи, повинен розробити метод вибірки, виконати її та узагальнити її результати.

Термін “аудиторська вибірка” або “вибіркова перевірка” означає використання аудиторських процедур до частини бухгалтерських проведень або показників фінансової звітності і поширення їх на всю сукупність даних.

Вибіркова перевірка повинна бути репрезентативною, тобто відображати всі основні властивості генеральної сукупності (набору елементів окремої статті в балансі або окремого класу операцій).

Під час побудови вибірки аудитор повинен ураховувати конкретну мету аудиту, сукупність і обсяг даних.

Аудиторський ризик- це ризик висловлення невідповідної аудиторської гумки, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію.

До аудиторського ризику входять:

- властивий ризик ймовірність викривлення залишку на рахунку;

- ризик контролю - суттєвому викривленню не можна своєчасно запобігти або виявити та виправити його за допомогою систем бухгалтер-ського обліку та внутрішнього контролю;

- ризик невиявлення - ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявлять суттєвих викривлень. Ці компоненти аудиторського ризику враховуються під час планування та розроблення аудиторських процедур для зменшення аудиторського ризику до допустимо низького рівня.

Процедури одержання доказів передбачають перевірку, спостереження, запити та підтвердження, а також обчислення та аналітичні процедури. Вибір процедур - це прерогатива аудитора залежно від обставин. Застосування таких процедур часто охоплює відбір елементів для перевірки генеральної сукупності.

Рішення про використання статистичної чи нестатистичної вибірки приймає аудитор. Вибір статистичного методу може зумовлювати теорія ймовірності або професійне судження.

Іноді обраний метод не відповідає призначенню статистичної вибірки, тоді застосовуються елементи статистичного методу. Статистичні оцінки ризику, пов'язаного з вибіркою, будуть переконливими лише тоді, коли обраний метод має характеристики статистичної вибірки.

Організовуючи вибірку, аудитор повинен розглянути цілі перевірки та характеристики генеральної сукупності, з якої здійснюватиметься відбір.

Насамперед аудитор мас визначити конкретну мету аудиторської вибірки і процедур аудиту. Вибірка дозволить визначити, у чому конкретно полягає помилка і яку сукупність даних необхідно використовувати під час перевірки. Наприклад, під час перевірки організації контролю закупівель клієнта аудитор зосередить увагу на правильності оформлення і реєстрації рахунків фактур чи накладних. Під час перевірки рахунків-фактур і накладних за певний період аудитору необхідно переконатися у правильному їх відображенні в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності підприємства.

Під час виконання процедури по суті залишок на рахунку або клас операцій часто стратифікуються за грошовою вартістю. Це дає змогу спрямувати аудиторську перевірку на статті з більшою вартістю, що можуть містити найбільшу грошову помилку (завищення). Аналогічно генеральна сукупність може бути стратифікована за конкретною ознакою, яка вказує на вищий ризик похибок (наприклад, перевіряючи оцінку дебіторської заборгованості, залишки можна стратифікувати за часом їх виникнення).

Визначаючи обсяг вибірки, аудитор повинен брати до уваги ризик неефективності вибіркової перевірки, допустиму або очікувану помилку.

Аудитор повинен відібрати статті для вибірки, виходячи з того, що всі елементи вибірки в генеральній сукупності мають рівний шанс. Одиницями вибірки можуть бути матеріальні об'єкти (рахунки-фактури) або монетарні одиниці. Під час нестатистичної вибірки аудитор вибирає статті на свій розсуд. Оскільки метою вибірки є одержання висновків щодо всієї генеральної сукупності, аудитор намагається сформувати репрезентативну вибірку відбиранням статей із типовими для генеральної сукупності характеристи-ками; вибірку треба формувати так, щоб не допустити упередженості.

Основними методами відбору є використання таблиць випадкових чисел або комп'ютерних програм, тобто закономірного та випадкового.

Аудитор повинен виконувати аудиторські процедури відповідно до конкретної мети перевірки кожної відібраної статті.

Якщо до відібраної статті недоцільно застосовувати процедуру, її виконують до іншої статті. Наприклад, перевіряючи докази того, що платежі були дозволені, можна відібрати анульований чек. Якщо аудитор переконався, що чек був анульований як належить і це не помилка, перевіряють інший документ, відібраний відповідним чином.

Однак іноді аудитор не може застосувати заплановані процедури до відібраної статті, якщо, наприклад, документи втрачено. Якщо й альтернативні процедури не можуть бути застосовані до цієї статті, він розглядає цю статтю як таку, що містить помилку. Прикладом альтернативної процедури може бути перевірка прибуткових ордерів, якщо не було підтверджено запит.

Перевіривши кожний елемент вибірки, аудитор повинен:

- зробити аналіз усіх виявлених помилок;

- порівняти помилки, виявлені вибірковою перевіркою, з генеральне сукупністю показників і з встановленим допустимим розміром;

- переглянути ризики вибіркової перевірки (якщо сумарні показники помилки більші за допустимий рівень).

3. Робочі документи аудитора являють собою...(вказати що саме)

Робочі документи – це записи, в яких аудитор фіксує проведення аудиторської перевірки. А саме, записи процедур планування, характеру, строків і масштабу виконаних аудиторських процедур, їх результатів, а також висновків, складених на основі одержаних аудиторських доказів. У робочих документах повинні міститись відповіді аудитора на всі суттєві питання, з яких необхідно висловити професійне судження і сформулювати аудиторські висновки.

Робочі документи мають містити всю інформацію, яку аудитор вважає важливою для правильного проведення перевірки і яка може підтвердити висновки аудитора про те, що фінансова звітність відображає (чи не відображає) здійснені операції відповідно до нормативної і законодавчої бази України належним чином.

Робочі документи мають забезпечувати документальне підтвердження того, що перевірка була проведена згідно з аудиторськими стандартами, розкривати методи аудиту, обсяг перевірених документів і підтверджувати повноту і якість аудиторського висновку. За даними, що містяться в робочих документах, компетентні спеціалісти можуть визначити відповідність сфери аудиту, а також скласти уявлення про ступінь об'єктивності фінансової звітності. Вони оцінюють наскільки достовірні свідчення зібрав аудитор, щоб скласти саме такий аудиторський висновок.

Певні робочі документи є основою для планування аудиту. Якщо аудитор прагне належним чином спланувати аудит поточного періоду, в його робочих документах повинна міститись необхідна інформація. Це, наприклад, інформація про систему внутрішнього контролю, суттєвість економічної інформації, аудиторський ризик, вибіркову перевірку, час на здійснення окремих етапів аудиту, програму аудиту, а також результати аудиторської перевірки за минулий рік.

Крім того, має бути документально підтверджено, що перевірка була належним чином спланована, реалізація плану аудитором щоденно контролювалась і розглядалась, у разі необхідності проводились дослідження.

Робочі документи містять інформацію, яка використовується для коректування інформації підприємства-клієнта та підготовки достовірної фінансової звітності, допомагають аудитору прийняти рішення стосовно адекватного виду аудиторського висновку. Крім завдань, безпосередньо пов'язаних зі складанням аудиторського висновку, робочі документи можуть використовуватись також для багатьох інших напрямів роботи: послужити основою для підготовки податкових декларацій, інформації для біржі цінних паперів та інших повідомлень; бути джерелом детальної інформації для офіційних подань аудиторському комітету і керівництву підприємства з різних проблем, якщо такі повідомлення вимагаються аудиторськими стандартами чи, на думку аудитора, можуть допомогти клієнту покращити його роботу; бути навчальним матеріалом для підготовки аудиторського персоналу; допомагати в плануванні і координуванні виконання наступних аудиторських перевірок; забезпечити програмований контроль.

Робочі документи є також документами, до яких звертаються перш за все супервайзери при бажанні оцінити, чи дійсно аудитор зібрав достатньо свідчень, щоб скласти саме такий аудиторський висновок.

Робочі документи мають дати можливість аудитору, який очолює перевірку, і керівництву фірми оцінити роботу як бригади в цілому, так і кожного аудитора зокрема, і визначити, чи не вимагають змін умови проведення перевірки в наступних періодах.

Кожна аудиторська фірма може розробити свій власний підхід до підготовки і організації робочих документів. При цьому необхідно керуватись потребами забезпечення високої якості своїх послуг при наявних обмеженнях у часі та засобах. Звичайно, існують основні принципи, загальні для всіх робочих документів. Вони викладені у міжнародних та національних нормативах, якими також необхідно керуватись.

Питання, пов'язані з документальним оформленням аудиту, регулюються такими стандартами: "Документальне оформлення аудиту", "Планування аудиту", "Аудиторські докази", "Використання роботи експерта", "Аудиторський висновок", "Аудиторські висновки спеціального призначення".

При формуванні повного блоку робочої документації конкретної перевірки необхідно дотримуватись певної послідовності їх оформлення: документи підготовчого періоду; документи робочого періоду; документи завершального етапу перевірки.

До документів підготовчого періоду можна віднести: попереднє листування з клієнтом про проведення аудиторської перевірки; попередні експертизи стану бухгалтерського обліку та звітності; договір про аудит; план перевірки з виділенням об'єктів перевірки, строків виконання та відповідальних виконавців.

До документів робочого періоду належить


Сторінки: 1 2