Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗадача

Аудит

3. Аудиторські докази в аудиті розрахунків з покупцями та замовниками

При збиранні аудиторських доказів в аудиті розрахунків з покупцями та замовниками починають з інвентаризації.

При інвентаризації дебіторської заборгованості інвентаризаційна комісія на підставі бухгалтерських документів перевіряє залишки сум, які знаходяться на відповідних рахунках. Потім визначається строк сплати заборгованості по рахунках дебіторів і встановлюються особи, винні у недотриманні платіжної дисципліни і невиконання строків позовної давності.

Для перевірки розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами аудитор звертається до клієнта з проханням надати йому повноваження одержати виписки з особових рахунків підприємств-дебіторів. Бухгалтерія підприємства зобов'язана перевірити одержані виписки, підтвердити суму заборгованості та повідомити свої мотивовані заперечення.

Таким чином, в результаті взаємної перевірки заборгованості на рахунках не можуть залишатися неузогоджені суми.

При аудиті розрахункових операцій проводять порівняння залишку заборгованості, яка обліковується на балансі на початок періоду, що підлягає аудиту, з кожного виду розрахунків, із залишком в облікових регістрах і з актами взаємозвірки розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Таку перевірку потрібно проводити за кожним рахунком і місяцем послідовно, тобто кожен запис аналітичного рахунку кожної суми того чи іншого виду розрахунків потрібно звірити з документами, а також із записами в Головній книзі по відповідних кореспондуючих рахунках.

Також слід перевірити правильність підрахунків по дебету і кредиту облікового регістру за відповідними видами розрахунків і виведення залишку на перше число наступного місяця. Підсумки оборотів та виведені залишки з кожного виду рахунків звіряють з підсумками регістрів аналітичного і синтетичного обліку.

При виявленні у місячних (квартальних) балансах і Головній книзі .значних відхилень у розмірах дебіторської заборгованості аудитор повинен мати на увазі, що вони можуть бути результатом:

- об'єднання дебіторської заборгованості з кредиторською;

- перенесення її на інші рахунки балансу;

- сторнування проведених нарахувань;

- необгрунтованого списання заборгованості на витрати виробництва тощо.

Аудитору необхідно впевнитись, чи справді відбулося погашення заборгованості, чи вона штучно занижена. Це встановлюється за даними аналітичного обліку і первинних документів.

При перевірці розрахунків з покупцями та замовниками необхідно встановити, чи є в наявності всі договори на постачання продукції і чи зареєстровані вони в журналі реєстрації договорів та гарантійних листів.

При аналізі договорів та інших юридичних документів на постачання готової продукції необхідно встановити достовірність, законність та реальність-заборгованості покупців та замовників на кожному субрахунку рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". Важливою умовою організації обліку розрахунків з покупцями є правильне оформлення документів на відпущену на місці або відвантажену продукцію і вчасне подання цих документів до бухгалтерії для пред'явлення покупцям рахунків. На підставі регістрів обліку аудитору необхідно перевірити повноту і своєчасність оплати рахунків. Відмітки про оплату рахунків-фактур покупцями порівнюються з виписками банку. При цьому слід звернути увагу на організацію аналітичного обліку розрахунків з покупцями за відвантажену їм продукцію. Організація обліку повинна забезпечити виявлення оплаченої (включеної до обсягу реалізації) і неоплаченої продукції (по розрахункових документах, які не здані до банку на інкасо: по розрахункових документах, термін сплати яких не настав; по неоплачених вчасно документах; по документах, які були передані на інкасо для забезпечення позик з порушенням строку; по продукції, яка знаходиться на відповідальному зберіганні у покупців продукції через відмову від акцепту).

Аудитору слід також звернути увагу на законність проведених операцій щодо кожної суми заборгованості, виявити строки і умови виникнення заборгованості, а також винних у цьому осіб.

При перевірці розрахунків із замовниками слід встановити правильність прийому, оформлення і реалізації замовлень, точність стягнення плати за послуги відповідно до прейскуранту цін, виявити безквитанційні роботи, встановити достовірність і своєчасність звітності ательє, майстерень, прийомних пунктів про розрахунки з замовниками, використання реєстраторів розрахункових операцій.

В ході даної перевірки контролюється ведення і своєчасність заповнення журналу обліку руху замовлень або відповідних реєстрів, при цьому оформлені квитанції порівнюються із записами у вказаній книзі, а також відповідність даних журналу за певні дні про прийом та видачу замовлень зі звітами приймальників-касирів про отриману виручку.

Потім здійснюється перевірка відображення розрахунків із замовниками в бухгалтерському обліку. При цьому аналізуються звіти і реєстри про рух замовлень, касові звіти, а також звіти про реалізацію послуг. Дані звітів про рух замовлень звіряються з даними касових звітів відповідних виробничих підрозділів. Аудитор, наприклад, таким чином встановлює, чи збігаються в звітах пре рух замовлень суми, отримані в аванс і в остаточний розрахунок, з даними касових звітів за вказаними показниками.

Перевіряючи розрахунки з покупцями та замовниками з використанням векселів, необхідно звернути увагу на своєчасність та правильність відображення відсотку по отриманих векселях. Крім того, необхідно визначити причини неплатежів, якщо є факти простроченої заборгованості, чи немає порушення термінів позовної давності, чи правильно проводилось ціноутворення при реалізації продукції (робіт, послуг) з використанням націнок (знижок), чи немає навмисних розрахунків з покупцями та замовниками нижче собівартості відвантаженої продукції при бартерних угодах, взаємозаліках, розрахунках з використанням чеків, акредитивів, векселів.

Під час перевірки записів в облікових регістрах і документах по розрахунках з дебіторами слід перевірити обгрунтованість списання дебіторської заборгованості на витрати і правильність ведення позабалансового обліку списаної дебіторської заборгованості. Для цього кожну суму, списану на витрати, перевіряють за первинними документами, встановлюють осіб, винних у виникненні заборгованості і пропуску строків позовної давності. Також встановлюють, хто з посадових осіб винен у необгрунтованому або неправильному оформленні та пред'явленні позову, і з'ясовують причини відмови суду в задоволенні позову.

При аудиті розрахунків з покупцями та замовниками необхідно перевірити операції по рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів".

Аудит операцій по рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" включає:

- перевірку за наказом про облікову політику методу визначення виручки від реалізації продукції і відповідно до цього обгрунтованості створення резерву за сумнівними боргами (його можуть створювати тільки підприємства, що використовують метод "при відвантаженні");

- розгляд того, чи проводилась прогнозна оцінка платоспроможності боржника перед визначенням величини резерву;

- визначення правильності віднесення невикористаної частини резерву сумнівних боргів і прибутку відповідного року;

- встановлення випадків погашення безнадійним дебітором свого боргу і, як наслідок, відновлення кредитором на величину поверненої суми зареєстрованої частини боргу.

4. Скласти перелік процедур аудиту доходів операційної діяльності

Збираючи аудиторські докази доходів операційної діяльності, аудитор використовує різні процедури. А саме:

Перевірка арифметичних розрахунків клієнта (перерахування). Перерахування полягає в перевірці раніше зроблених клієнтом арифметичних розрахунків і у виконанні незалежних підрахунків. Ця процедура дає математично точну інформацію. При виявленні помилок у підрахунку аудитору варто простежити подальший шлях цієї перекрученої інформації й оцінити її вплив на ступінь вірогідності звітності.

Перерахування звичайно здійснюється вибірково у відповідності зі стандартом «Аудиторська вибірка».

Перерахування часто використовується при перевірці оцінних значень (утрат від знецінення цінних паперів і т.п.). При цьому треба керуватися правилом (стандартом) аудиторської діяльності «Аудит оцінних значень у бухгалтерському обліку».

Інвентаризація. Цей прийом підтверджує фізичну наявність майна і фінансових зобов'язань, подає точну інформацію про їхнє існування і приблизну про стан і оцінку доходів операційної діяльності. У ході аудиторської перевірки аудитори можуть спостерігати за проведенням інвентаризації, у результаті чого правильно оцінити надійність системи бухгалтерського обліку і дієвість системи внутрішнього контролю.

До початку проведення інвентаризації аудиторська організація зобов'язана з'ясувати, як часто проводилася інвентаризація, перевірити документи про колишні інвентаризації, ознайомитися з номенклатурою й обсягами товарно-матеріальних цінностей, виявити з них дорогі, проаналізувати їхню систему обліку і контролю, виявити її слабкі і сильні сторони.

У випадку спостереження за проведенням інвентаризації аудитору треба взяти участь у проведенні контрольних вимірів, вивчити, чи є застарілі, невикористовувані чи маловикористовувані цінності, перевірити, як зберігаються запаси, які належать третім особам, чи враховуються вони окремо в складському обліку й у бухгалтерії на забалансових рахунках, перевірити реальність дебіторської і кредиторської заборгованості.

Перевірка може проводитися в 2-х напрямках: у напрямку звірення облікових даних з фактичною наявністю цінностей і навпаки.

Перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій. Достовірна тільки інформація, отримана в момент дослідження облікових робіт, виконуваних бухгалтерією.

Підтвердження. У значній частині ділових операцій беруть участь треті сторони. Від них можуть бути отримані в письмовому вигляді підтвердження інформації, що викликає сумнів в аудитора. Наприклад, при виявленні підчищень і виправлень у банківських виписках запитуються їхні копії з банку.

Запит рекомендується стандартом готувати у вигляді документа від імені керівництва економічного суб'єкта на адресу третьої сторони. У ньому повинна міститися вимога надати необхідну інформацію безпосередньо аудиторської організації.

При необхідності аудиторська організація може самостійно встановити безпосередній контакт із третьою стороною, котрій був направлений запит.

Якщо від третьої сторони отримана інформація, що розходиться з обліковими даними клієнта, то треба застосувати додаткові аудиторські процедури для з'ясування причин розбіжності.

Усне опитування персоналу, керівництва економічного суб'єкта і третьої сторони.

Його проводять на всіх стадіях аудита, і в ході ознайомлювального відвідування фірми-клієнта, і для з'ясування окремих питань, що виникають при перевірці.

Результати повинні записуватися у вигляді протоколу чи короткого конспекту з вказівкою прізвища, імені і по батькові аудитора, який проводив опитування, і осіб, що були опитані.

Для проведення опитувань можуть бути використані готові бланки з переліками питань і місцем для відповідей.

Протоколи, конспекти і заповнені бланки прилучаються до інших робочих документів аудитора.

Отримана інформація повинна бути підкріплена незалежними відомостями, отриманими в ході інших аудиторських процедур. Виключення складає добровільне визнання в розкраданнях, порушеннях, невірному використанні облікової політики і т.п. (про це, щоправда, у стандарті не говориться).

Перевірка документів. Документи, як уже було відзначено, можуть бути внутрішніми (підготовленими й обробленими всередині фірми, що перевіряється), зовнішніми (підготовлені поза фірмою), а також внутрішніми і зовнішніми одночасно. Серед документів також виділяють офіційні і звичайні. Найбільш достовірними з погляду зменшення імовірності підробки є офіційні документи (наприклад, статутні документи, виписки банку, корінці грошових чеків). Менш достовірними з цих же позицій є звичайні документи (наприклад, рахунок-фактури постачальників, договори з покупцями на постачання продукції).Ступінь довіри до внутрішніх документів залежить від якості внутрішнього контролю за їх підготовкою й обробкою. Ціль перевірки документів — підтвердження облікових записів.

Простежування (сканування). За допомогою цієї процедури виявляються і вивчаються нетипові статті і події, відображені в обліку. При виконанні цієї процедури аудитор вибірково перевіряє первинні документи і їхній запис у регістри синтетичного й аналітичного обліку з використанням стандарту «Аудиторська


Сторінки: 1 2