Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗміст
  1. Дипломна робота

Аналіз фінансового стану та організації обліку на Долинському газопереробному заводі.

Зміст

Вступ

1. Сучасне значення бухгалтерського обліку та економічного аналізу.

1.1. Методологія здійснення бухгалтерського обліку в Україні.

1.2. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємства.

1.3. Фінансова звітність як узагальнююча інформація про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

1.4.Значення i методи аналізу фінансового стану підприємства, його інформаційна база.

2. Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi.

2.1. Загальна характеристика підприємства.

2.2. Особливості облікової політики Долинського газопереробного заводу.

2.3. Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, характерних для Долинського газопереробного заводу.

3. Аналіз фінансового стану Долинського газопереробного заводу.

3.1. Аналіз техніко-економічних показників Долинського газопереробного заводу.

3.2. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

3.3. Аналіз фінансового стану Долинського газопереробного заводу.

3.4. Заходи щодо покращення фінансового стану Долинського ГПЗ.

Висновки. | 4

6

15

24

31

38

42

48

58

64

70

83

85

Вступ

Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг ), досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і контроль.

Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизовувати господарську діяльність виробничого підприємства, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати й оцінювати їх господарську діяльність.

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах.

Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин з постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами.

З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовільнити той самий економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, оскільки від покращення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Тому головним завданням дипломної роботи є аналіз обліку та господарської діяльності з метою вивчення слабких місць у роботі підприємства, на базі якого написана дана робота, і знаходження шляхів подальшого покращення його роботи.

І тільки здійснивши фінансовий аналіз можна зробити висновки про результати господарської діяльності підприємства і запропонувати заходи для покращення його фінансового стану.

Дипломна робота написана на базі Долинського газопереробного заводу.

1. Сучасне значення бухгалтерського обліку та економічного аналізу

1.1 Методологія здійснення бухгалтерського обліку в Україні.

Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств та організацій.

Правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”( далі – Закон ), який набув чинності з 1 січня 2000 року. В цьому Законі визначаються всі принципово важливі аспекти щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

· створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

· удосконалення бухгалтерського обліку фінансової звітності.

Проте для забезпечення процесу керівництва підприємством необхідне здійснення і фінансового, і управлінського обліку.

Фінансовий облік пов’язаний із забезпеченням відповідною інформацією всіх зацікавлених нею користувачів (органи державного управління, в тому числі органи податкового і митного контролю, статистики, державні фонди і т.д., а також банківські установи, тобто фінансовий облік обслуговує інтереси суспільства в цілому. Він передбачає узагальнення облікових даних в фінансових звітах, котрі використовуються внутрішніми і зовнішніми користувачами економічної інформації, обов’язково регламентується нормативними документамиі актами і організується у відповідності до прийнятих в державі принципів.

Управлінський облік, або, як його ще називають, внутрігосподарський, дозволяє керувати будь-яким суб’єктом фінансово-господарської діяльності незалежно від форми власності.

Управлінський облік обслуговує інтереси самого підприємства. Для узгодження різних видів діяльності існує специфічна функція – управління. Управління забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання діяльності.

Планування включає встановлення мети діяльності, визначення необхідних ресурсів та шляхів для досягнення мети.

Для нормального


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22