Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКУРСОВА РОБОТА

НА ТЕМУ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «ДОМУС ГОТЕЛЬ»

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. |

Стор.

Вступ | 3

1. | Теоретичні аспекти аналізу ефективності використання матеріальних активів

1.1. | Класифікація активів підприємств | 4

1.2. | Процес формування активів | 7

1.3. | Економічна сутність матеріальних активів підприємства | 11

1.4. | Система показників, що характеризують ефективність використання матеріальних активів | 13

2. | Аналіз ефективності використання матеріальних активів на прикладі готелю «Домус Готель»

2.1. | Загальна характеристика готелю | 19

2.2. | Аналіз ефективності використання матеріальних активів | 20

2.3. | Вплив зміни матеріаломісткості на показники роботи пілприємства | 25

3. | Напрями поліпшення ефективності використання матеріальних активів | 28

3.1. | Обгрунтування конкретних управлінських рішень | 28

3.2. | Нормування оборотних коштів за сировиною та конкретними матеріалами | 32

Висновок | 40

Перелік використаної літератури | 41

ВСТУП.

Прибуток підприємства, його рентабельність і успіх у конкурентній боротьбі на ринку значно залежить від того, як воно розпорядилося своїм капіталом за весь попередній період діяльності, включаючи аналізований. Під цим мається на увазі створення сприятливих умов праці, впровадження високоефективних засобів праці, прогресивних технологій, рівень механізації й автоматизації виробництва, організації й керування ним. Тому пошук резервів подальшого збільшення ефективності роботи підприємства повинен ґрунтуватися на оцінці показників, що характеризують ці сторони діяльності підприємства.
Витрати сировини, матеріалу, палива, енергії й інших предметів праці мають найбільшу питому вагу в поточних витратах на виробництві в більшості галузей виробничої сфери. Від того, як на підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання й контроль над дотриманням режиму економії в кожному підрозділі, на кожному робочому місці, залежать найбільш важливі показники роботи підприємства – обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність. У процесі фінансово-економічного аналізу роботи підприємства вирішуються завдання, пов'язані з пошуком резервів зниження витрат предметів праці й збільшенням на цій основі обсягів виробництва й кінцевих результатів.

Мета написання цієї курсової роботи – на основі теоретичних положень освоїти методику проведення анализу ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві. В першій главі роботи освітлено теоретичні аспекти аналізу матеріальних ресурсів підприємства. Також в цій главі приведено низку показників, що характеризують ефективність використання материальних ресурсів на підприємстві. В другій главі приведено аналіз основних показників діяльності готелю «Домус Готель», в тому числі проаналізовано ефективність використання матеріальних ресурсів та розкрито вплив змін матеріаломісткості на показники роботи підприємства.

Третя глава присвячена обгрунтуванню прийняття управлінських рішень з приводу використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

1.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ.

1.1. КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке відображене в його балансі, називається активами підприємства.

Активи є економічними ресурсами підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку.

Активи підприємства підрозділяються за багатьма класифікаційними ознаками, основними з яких є:

Форма функціонування активів. За цією ознакою виділяють такі види активів:

а) матеріальні активи характеризують активи підприємства, що мають речову (матеріальну) форму. До складу матеріальних активів підприємства належать:*

основні засоби;*

незавершені капітальні вкладення;*

устаткування, призначене до монтажу;*

виробничі запаси сировини та напівфабрикатів;*

запаси малоцінних і швидкозношувальних предметів;*

обсяг незавершеного виробництва;*

запаси готової продукції, призначеної для реалізації;*

інші види матеріальних активів;

б) нематеріальні активи характеризують активи підприємства, що не мають речової форми, але беруть участь у господарській діяльності та приносять прибуток. До цього виду активів підприємства належать:*

придбані підприємством права на користування окремими природними ресурсами;*

патентні права на використання винаходів;*

"ноу-хау" – сукупність технічних, технологічних, управлінських, комерційних та інших знань, що оформлені у вигляді технічної документації, накопиченого виробничого досвіду, що є предметом інновацій, але не запатентованих;*

права на промислові зразки та моделі;*

товарний знак – емблема, малюнок або символ, зареєстровані у встановленому порядку, що служать для відмінності товарів даного виробника від інших аналогічних товарів;*

торгова марка – право на виняткове використання фірмового найменування юридичної особи;*

права на використання комп’ютерних програмних


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16