Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементВСТУП

Дипломна робота

Аналіз прибутковості та рентабельності ВАТ АПФ “Таврія”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ (РЕНТАБЕЛЬНОСТІ) ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Методи та задачі аналізу економічної та фінансової діяльності підприємства.

1.2 Необхідність та доцільність аналізу показників прибутковості.

1.3 Значення аналізу показників рентабельності діяльності підприємства.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “АПФ “ТАВРІЯ”

2.1 Аналіз складу і динаміки балансового прибутку.

2.2 Асортиментна політика підприємства, її вплив на формування прибутку.

2.3 Факторний аналіз прибутку за міжнародною практикою.

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВАТ “АПФ “ТАВРІЯ”

3.1 Аналіз рівня рентабельності виробничої діяльності.

3.2 Факторний аналіз рентабельності продажу

3.3 Міжнародна практика факторного аналізу рентабельності підприємства.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є аналіз показників прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства з метою запобігти його банкрутства і для подальшої успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки і тим самим підвищувати авторитет держави.

Виходячи з цього питання аналізу прибутковості та рентабельності ВАТ АПФ “Таврія” є важливим для забезпечення здійснення роботи в умовах фінансової стабільності, яка розглядається як основа нормального існування і процвітання підприємства.

Мета дослідження. Проаналізувати прибутковість та рентабельність підприємства за декілька періодів і з’ясувати які фактори вплинули на їх зміни і які наслідки це мало для підприємства.

 

Предмет та об’єкт дослідження. Дослідження проводяться на матеріалах фінансової звітності та облікової інформації відкритого акціонерного товариства Агропромислова фірма “Таврія”. Об’єктом дослідження роботи є фінансова робота підприємства, а саме показники прибутку та рентабельності у динаміці за 2000 – 2002 роки.

 

Методологія дослідження. При вивченні даної теми і для глибокого та всеохоплюючого аналізу скористалися методикою аналізу динаміки та структури, методикою факторного аналізу прибутку та рентабельності, методика факторного аналізу прибутку в системі директ-костінг, методик аналізу рентабельності за системою директ-костінг.

Структура роботи та її обсяг. Робота складається вступу , трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі роботи наведені теоретичні принципи теми, основні поняття, на необхідність аналізу в діяльності підприємства. У другому розділі проводимо аналіз балансового прибутку, його структуру та динаміку, аналіз асортименту випускаємої продукції, а також факторний аналіз прибутку за міжнародною практикою. Третій розділ містить в собі наступні питання: аналіз рівня рентабельності виробничої діяльності, проводимо факторний аналіз рентабельності продажу, а також висвітлює міжнародну практику факторного аналізу рентабельності.

Огляд джерел які використані. При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження. В роботі використані наукові розробки таких авторів : Савицька Г.В., Попович П.Я, Баканов М.І., Ковалев В.В., Іваненко В.М., Бандурка А.М., Ненашев Е.В., Стоун Д., Хэррис Дж.М., Ван Хорн Дж.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ (РЕНТАБЕЛЬНОСТІ) ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Методи та задачі аналізу економічної та фінансової діяльності підприємства

Для того щоб зрозуміти необхідність фінансового і господарського аналізу, слід з’ясовувати його роль і місце у системі важелів управління підприємством, доречно визначитись стосовно того, що таке аналіз взагалі, не пов’язуючи це поняття з економікою господарюючого суб’єкта.

Етимологічно слово “аналіз” (від грецького analysis ) означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з’ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без такого розчленування (реального або уявного) глибоке вивчення більшості предметів і явищ, що відбуваються у природі та суспільстві, неможливе. Аналіз по суті являє собою неодмінний атрибут діяльності людини у будь-якій сфері буття.[19,c.12]

Аналіз у відриві від синтезу не має пізнавального значення, бо кожен об’єкт пізнання – це не просто сума частин або механічна сукупність властивостей. Щоб одержати знання про ціле і поглиблене знання про кожну його частину, потрібен синтез – поєднання частин, властивостей, які вже виділені в аналізі.

Досить переконливо це положення ілюструє аналіз і вивчення людського організму: мало проаналізувати стан функцій


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Наступні 7 робіт по вашій темі:

Аналіз фінансово-економічного стану ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» та розробка стратегії його оздоровлення - Курсова робота - 97 Стр.
Резерви зниження витрат операційної діяльності у Коломийському УЕГГ - Дипломна робота - 68 Стр.
Удосконалення процесу управління формуванням асортименту товарів у ПП «Титиш В.В.» - Дипломна робота - 65 Стр.
Облік грошових коштів в касі та на рахунках в банку в ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації - Дипломна робота - 27 Стр.
Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу на ТзОВ “З Бетони” - Дипломна робота - 30 Стр.
Організація обліку, контролю і аудиту оподаткування підприємств за податками на додану вартість і прибуток - Магістерська робота - 96 Стр.
Роль і порядок формування і використання прибутку підприємства - Дипломна робота - 104 Стр.