Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементВСТУП

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: Аналіз фінансово-економічного стану ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» та розробка стратегії його оздоровлення

АНОТАЦІЯ

Метою даного проекту є аналіз фінансово-економічного стану ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат». У 1 розділі розглянуто загальну характеристику підприємства, виробничо-організаційну структуру, а також стан охорони праці.

У 2 розділі представлено методику оцінки аналізу фінансово-економічного стану підприємства.

3 розділ містить всесторонній аналіз фінансового стану, аналіз основних техніко-економічних показників, а також проведено оцінку резервів покращення фінансово-економічного стану підприємства.

Розробка заходів по даній темі дипломної роботи, розрахунок їх вплив на техніко-економічні показники та сумарний економічний ефект знаходиться у 4 розділі роботи.

ANNOTATION

The aim of this diploma project is an analysis financial state of Ivano-Frankivsk ptakhocombinat enterprize. General description of enterprise, productive-organizational structure, and also state of labour protection, is considered in a 1st division.

Methodology of estimation of analysis of the financial state of enterprise is presented in 2nd division.

3rd division contain the comprehensive analysis of the financial state, analysis of basic economic indexes, and also the estimation of backlogs of improvement of the financial state of enterprise is conducted.

Development of measures on this topic of diploma work, calculation their influence on economic indexes and total economic effect is in 4th division.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….8

РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат»…………………………………………………………………..11

1.1 Характеристика умов та результатів діяльності м’ясопереробних підприємств……………...……………………………….…………………11

1.2 Матеріально-технічна база ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат»..............................................................................................15

1.3 Організаційно-виробнича структура ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат»……………………………………………………………..21

1.4 Характеристика стану охорони праці та навколишнього середовища………………………………………………………………….26

РОЗДІЛ 2 Методика оцінки та аналізу фінансового стану підприємства…...42

2.1 Економічна суть фінансового стану підприємства…………...……..42

2.2 Вибір та обґрунтування системи показників фінансового стану підприємства………………………………………………………………..46

2.3 Класифікація чинни-ків, що впливають на результати фінансового стану підприємства…….…………………………………………………..55

2.4 Методика аналізу показників фінансового стану підприємства…..59

РОЗДІЛ 3 Аналіз фінансово-економічного стану ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат»…………………………………………………………………..72

3.1 Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат»….…..…..72

3.2

Аналіз фінансової стійкості……...………………..………………....79

3.3 Аналіз ліквідності і платоспроможності……………..……………...85

3.4 Аналіз прибутку і рентабельності………....…………..……………..91

3.5 Аналіз ділової активності…………………………..………………...96

3.6 Оцінка кредитоспроможності та імовірності банкрутства……..…101

3.7 Діагностика фінансового стану з використанням економіко-математичних методів……………...……………………………………..103

3.8 Класифікації та оцінка можливих резервів поліпшення фінансово-економічного стану підприємства……………………………………….106

РОЗДІЛ 4 Розробка заходів з поліпшення фінансово-економічного стану ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат»………………………………………...111

ВИСНОВКИ……...……………………………………………………………..123

ДОДАТКИ………………………………………………………………………129

ВСТУП

За ринкових умов господарювання дослідження фінансового стану підприємств та визначення шляхів його поліпшення набуває особливого значення, оскільки стійкий фінансовий стан окремих суб'єктів господарювання є передумовою добробуту працівників підприємства, своєчасного і в повному обсязі виконання бюджету, стабілізації економіки країни загалом.

Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу обігових коштів. За своєчасного розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довготерміновому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Запобігання розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку. Таку фінансово-аналітичну інформацію потрібно отримувати за результатами оцінювання фінансового стану підприємства. Цим визначається теоретична і практична значущість даної дипломної роботи.

Основними завданнями діагностики фінансового стану є:

? дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

? забезпечення підприємства власними обіговими коштами;

? об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фі-

нансової стійкості підприємства;

? аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних

паперів;

? визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Сучасне становище економіки України характеризується масштабними процесами соціально-економічного розвитку. Вони поєднують у собі

суперечливі процеси формування динамічних і конкурентоспроможних ринкових структур, економічних відносин і інтересів, що може привести до глибокої системної кризи. Її елементи впливають на всі ланки суспільного життя, мають соціальні наслідки і сприяють розвитку конфліктів.

Виходячи з цього, особливої актуальності набуває вивчення можливостей ефективного управління підприємством в умовах кризи, загострюється питання визначення глибини кризи, дослідження причин її розвитку і контролю розподілу санаційних грошових коштів. Тому виникає потреба в таких дослідженнях, які спрямовані на розробку системного підходу до управління підприємством в умовах кризи і підтримки необхідного організаційно-економічного статуcу.

Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є розробка і реалізація заходів, направлених


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42