Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


Облік і аудит
Реферат - Аудит 13

Аудит - перевiрка публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господар

Реферат

АУДИТ

Аудит - перевiрка публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.

Загальнi поняття про аудит

Аудит здiйснюється незалежними особами (аудиторами) або аудиторськими фiрмами, якi уповноваженi суб'єктами господарювання на його проведення. Правовi засади здiйснення аудиторської дiяльностi в Українi визначаються Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93 р. №3125- XII (iз внесеними змiнами). Керiвникам пiдприємств варто знати, що затрати на проведення як добровiльного, так i обов'язкового аудиту вiдносяться до валових витрат виробництва та обiгу (пiдпункт 5.4.2. Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у редакцiї закону вiд 22.05.97 р. №283/97-ВР із внесеними змiнами).

Аудитором може бути громадянин України, який має квалiфiкацiйний сертифiкат на право заняття аудиторською дiяльнiстю на територiї України. Сертифiкат, як офiцiйний документ, засвiдчує право громадянина України здiйснювати аудит пiдприємств, господарських товариств, банкiв та видається Аудиторською палатою України вiдповiдно до "Положення про сертифiкацiю аудиторiв" вiд 27.11.97 р. №60/5. Для здiйснення аудиторської дiяльностi одноособово аудитор повинен на пiдставi чинного сертифiката отримати лiцензiю. Аудиторська фiрма - це органiзацiя, яка має лiцензiю на право здiйснення аудиторської дiяльностi на територiї України i займається виключно наданням аудиторських послуг. Аудиторськiй фiрмi дозволяється здiйснювати аудиторську дiяльнiсть лише за умови, якщо у нiй працює хоча б один аудитор. Керiвником аудиторської фiрми може бути тiльки аудитор.

Результатом роботи аудитора є аудиторський висновок. Цей документ складається у встановленому порядку за наслiдками проведення аудиту i мiстить у собi висновок стосовно достовiрностi звiтностi, повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi. Аудиторськi послуги у виглядi консультацiй можуть надаватись усно або письмово з оформленням довiдки та iнших документiв.

Що таке обов'язковий аудит

Окрiм добровiльного аудиту, який господарюючi суб'єкти можуть замовити з власної iнiцiативи, iснує й обов'язковитй аудит. Це саме та форма аудиту, при якiй перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання проводиться аудиторами на добровiльно-примусових засадах, передбачених чинним законодавством. Проведення обов'язкового аудиту передбачене лише для окремих категорiй пiдприємств та в окремих випадках. Зокрема, обов'язковий аудит необхідний:

- вiдкритим акцiонерним товариствам, пiдприємствам - емiтентам облiгацiй, банкам, iнвестицiйним фондам, iнвестицiйним компанiям, iншим небанкiвським фiнансовим установам, якi залучають кошти громадян або здiйснюють торгiвлю цiнними паперами (окрiм операцiй з випуску власних корпоративних прав), бiржам, страховим компанiям, кредитним спiлкам, недержавним пенсiйним фондам для пiдтвердження достовiрностi та повноти рiчного балансу i звiтностi;

- суб'єктам господарювання, що лiквiдуються (з рiчним господарським оборотом не менше 250 неоподатковуваних мiнiмумiв) для пiдтвердження достовiрностi та повноти лiквiдацiйного балансу;

- засновникам (крiм фiзичних осiб) вiдкритих акцiонерних товариств при їх створеннi для перевiрки фiнансового стану щодо спроможностi здiйснити вiдповiднi внески до статутного фонду;

- комерцiйним банкам для пiдтвердження достовiрностi поданих до Нацiонального банку України балансових даних юридичних осiб -акцiонерiв (учасникiв), на наявнiсть у них власних коштiв у грошовiй формi для здiйснення внескiв до статутних фондiв банкiв в обсягах, передбачених установчими документами;

- при створеннi i реєстрацiї комерцiйних банкiв для пiдтвердження фiнансового стану юридичних осiб - засновникiв, якi мають частку в загальному оголошеному статутному фондi не менше 5 (п'яти) вiдсоткiв.

Обов'язковi вимоги до аудиторського висновку Держкомiсiї з ЦПФР

Встановлено перелiк питань, на пiдставi яких незалежнi аудитори або аудиторськi фiрми повиннi пiдтвердити повноту i достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi та сформувати на цiй основi висновки про їх реальний фiнансовий стан для ВАТ, пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв, iнституцiйних iнвесторiв), страхових компанiй (акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй), iнвестицiйних фондiв.

Обов'язковi вимоги, якi висуває Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку щодо аудиторської перевiрки цих пiдприємств, детально викладенi у таких документах:

- рiшенні ДКЦПФР вiд 19.03.97 р. №5 щодо аудиторської перевiрки вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй, крiм комерцiйних банкiв та iнституцiйних iнвесторiв (опублiковано в "Урядовому


Сторінки: 1 2 3 4 5