Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент^Запаси — це активи, які:

Реферат

Автоматизація обліку матеріальних цінностей

План

1. Інформаційне забезпечення автоматизації обліку матеріальних цінностей.

2. Організація технологічного процесу обробки інформації з обліку матеріальних цінностей.

3. Характеристика вихідної інформації .

Інформаційне забезпечення автоматизації обліку матеріальних цінностей.

Запаси — це активи, які:

· утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

· перебувають у процесі виробництва;

· утримуються для споживання під час виробництва продукції виконання робіт (послуг), управління підприємством.

Автоматизоване оброблення даних з обліку запасів охоплює розв'язання таких задач:

1.

  1. Облік надходження матеріальних цінностей на склад.

2.

  1. Облік руху матеріальних цінностей на складі.

3.

  1. Облік нестач та надлишків матеріальних цінностей у місцях зберігання та експлуатації.

4.

  1. Облік руху малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) в експлуатації.

5.

  1. Облік переоцінки матеріальних цінностей.

6.

  1. Облік наявності та руху дорогоцінних металів і каменів у складі комплектуючих виробів, МШП за місцями зберігання й експлуатації.

7.

  1. Облік наявності та руху матеріалів, МШП.

8.

  1. Облік витрат матеріальних цінностей зі складу.

Задачі 1—3, 6—7 використовують та формують інформацію в розрізі складу, тому їх доцільно розв'язувати на АРМ І категорії (склад тощо). Задачі 4, 5, 7, 8 передбачають узагальнення інфор-мації, яка формується в різних місцях, тому їх розв'язують на АРМ ІІ категорії (бухгалтерії).

Організацію та методологію автоматизованого обліку вироб-ничих запасів регламентують відповідні нормативні документи, чинні в Україні: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»; План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ; Положення (стандарт) бухгал-терського обліку 2 «Баланс»; Положення (стандарт) бухгалтере; кого обліку 3 «Звіт про фінансові результати»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку б «Виправлення помилок і змін у фінансовій звітності»; Положення (стандарт); бухгалтерського обліку 9 «Запаси»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»; Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей грошових засобів і документів, розрахунків; Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку; типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей; інші нормативні документи.

Важливо визначитися з методом оцінювання запасів. Для цього інформаційна система пропонує кілька методів з формування цін, які рекомендовані методологією бухгалтерського обліку в Україні. Залежно від обраної політики обліку на підприємстві автоматизоване ціноутворення уможливлює оперативне ведення обліку за такими методами, як FIFO, LIFO, середніх цін тощо.

АРМБ з обліку запасів тісно взаємозв'язане з Ін-шими суміжними АРМБ та управлінською інформаційною системою підприємства:

· позавиробничі витрати; надходження матеріальних цінностей за фактичною вартістю (облік фінансово-розрахункових операцій);

· відпуск матеріальних цінностей у порядку реалізації (облік готової продукції та її реалізації);

· прихід матеріальних цінностей по кореспондуючих рахунках; витрати матеріальних цінностей по кореспондуючих рахун-ках (облік та складання звітності);

· витрати матеріальних цінностей на виробництво (облік витрат на виробництво).

За умов функціонування АРМБ з обліку запасів обов'язкове розмежування відповідальності за формування та використання облікової інформації. Це забезпечується чітким визначенням функціональних обов'язків облікових працівників та якісним збереженням даних; підвищенням персональної відповідальності за сформовану інформацію; визначенням кола осіб, що мають право доступу до інформації; регламентацією порядку збереження інформації та правил ревізії даних.

АРМБ з обліку запасів предметів передбачає використання комплексної системи організації первинної та вихідної інформації. Це досягається завдяки трирівневій організації робочих місць облікових; працівників і функціонуванню єдиної інформаційної бази.

Єдина база бухгалтерських записів забезпечує потрібною інформацією аналітичний, синтетичний та управлінський облік, формування конкретної звітності. Для забезпечення високої оперативності одержання потрібної інформації для економічного аналізу й прийняття управлінських рішень усі дані в базі даних повинні мати відповідну організаційну структуру та розміщуватися в інформаційному фонді АРМБ.

Під час автоматизації бухгалтерського обліку запасів застосовуються типові класифікатори, які використовуються в обліку на підприємстві. Це забезпечує єдність показників і реквізитів у межах окремих ділянок обліку. Є особливість кодування елементів довідників матеріалів і дорого-цінних металів, яка полягає в тому, що під час присвоєння номенклатурних номерів матеріалам бажано два знаки відвести для субрахунку рахунка20, а решту — для конкретизації матеріалу. Зазвичай номенклатурний номер має розмірність 5—7 знаків.

Склад і зміст інформаційної бази з обліку виробничих запасів нежить від рівня АРМБ.

На АРМБ з обліку запасів використовують таку нормативно-довідкову інформацію:

· довідник зовнішніх


Сторінки: 1 2 3 4 5 6