Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат

Автоматизація обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

 

План.

1. Особливості обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

2.Організація та ведення інформаційної бази з доходів, витрат і фінансового результату.

3.Технологічні операції обробки даних на ПЕОМ.

.

Особливості обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

При автоматизації обліку доходів, витрат і фінансових результатів використовують наступні рахунки бухгалтерського обліку :

1.Рахунки обліку доходів ( клас 7 )

70 “ Доходи від реалізації “

71 “ Інший операційний дохід “

72 “ Дохід від участі в капіталі “

73 “Інший фінансові доходи “

74 “ Інші доходи “

75 “ Надзвичайні доходи “

2. Рахунки обліку фінансових результатів ( рах. 79 )

“ Фінансові результати “.

3. Рахунки обліку витрат ( клас 9 )

90. “ Собівартість реалізації”

91. “ Загальновиробничі витрати “

92. “ Адміністративні витрати “

93. “ Витрати на збут “

94. “ Інші витрати операційної діяльності “

95. “Фінансові витрати “

96. “ Втрати від участі в капіталі “

97. “ Інші витрати “

98. “ Податок на прибутки “

99. “ Надзвичайні витрати “

4.Рахунок для обліку фінансових результатів ( рахунок 44 )

“ Нерозподілені прибутки ( непокриті) збитки “.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної та

фінансової діяльності підприємства , а також від надзвичайних подій призначено рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”.

Рахунки даного класу використовують для обліку господарських процесів. Господарські процеси – це сукупність подібних за економічним змістом господарських операцій .

Основні види господарських процесів - придбання виробничих ( торгових ) запасів, виготовлення продукції

( виконання робіт, надання послуг ), продаж товарів і реалізація готової продукції ( робіт, послуг ).

Рахунки даного класу є тимчасовими, такими, що використовують для накопичення інформації про доходи за звітний період, по закінченню якого сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 “ Фінансові результати “. Тимчасові рахунки розпочинають звітний період із нульового сальдо. Інформація про доходи і витрати дає можливість скласти проміжну звітність.

На рахунках класу 7 , крім рахунку 76 “ Страхові платежі “, протягом звітного періоду по кредиту відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів

( обов’язкових платежів ), що включені до ціни продажу, по дебету – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів ( обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рах. 79 “Фінансові результати “.

На рахунок 76 “Страхові платежі “ узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703“ Дохід від реалізації робіт і послуг “.

Таким чином, рахунки 70 “ Доходи від реалізації “ та 71

“ Інший операційний дохід “ призначенні для відображення доходів від операційної діяльності, а рахунки 72 “ Дохід від участі капіталі“, 73 “ Інші фінансові доходи” – дохід від фінансової діяльності . Рахунок 74 “ Інші доходи “ призначений для обліку доходів, пов’язаних передусім з інвестиційною діяльністю, та доходів, що виникають в процесі звичайної діяльності, а не пов’язані з операційною або фінансовою діяльністю.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та їх розкриття у фінансовій звітності визначає Положення ( Стандарт ) бухгалтерського обліку 16 “ Витрати “.

Відповідно до П(C)БО під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу ( за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників ).

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотримані певних умов. Витрати визначаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійсненні.

Це відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і застосованому у національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, то вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійсненні.

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, надання послуг ведеться на рахунку 90 “ Собівартість реалізації “.

Рахунок


Сторінки: 1 2 3