Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПравильно організований облік витрат в розрізі статей калькуляції, за місцями їх виникнення, за видами продукції дає керівницт

Реферат

Інформаційна база та технологічні операції автоматизації обліку витрат на виробництво

ПЛАН

Особливості обліку витрат на виробництво при використанні АРМ.

Організація та ведення інформаційної бази з витрат на виробництво.

Технологічні операції обробки даних на ПЕОМ.

Особливості обліку витрат на виробництво при використанні АРМ.

Правильно організований облік витрат в розрізі статей калькуляції, за місцями їх виникнення, за видами продукції дає керівництву достатній обсяг інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Якщо для ведення бухгалтерського обліку використовується комп'ютерна програма з розгалуженим аналітичним обліком, іншої додаткової інформації для складання внутрішньої звітності непотрібно - просто достатньо згрупувати показники найбільш зручним чином для керівника.

Комп'ютеризація обліку витрат на виробництво охоплює широке коло трудомістких операцій. До них відносять: групування виробничих витрат за напрями витрачання, визначення нормативної (планової) та фактичної собівартості продукції, напівфабрикатів і незавершеного виробництва, облік відхилень від норм витрат, зведений облік витрат на виробництво, відображення на рахунках синтетичного обліку кореспонденції рахунків.

Специфікою комп'ютеризації обліку витрат на виробництво є те, що тут значною мірою використовуються дані, отримані на інших ділянках автоматизації обліку:

- АРМ матеріалів;

- АРМ розрахунків з оплати праці;

- АРМ з обліку основних засобів;

- АРМ фінансово-розрахункових операцій.

Автоматизація обліку витрат на виробництво включає три взаємопов'язані ділянки роботи:

1) оперативний облік витрат на виробництво, рух деталей, напівфабрикатів і незавершеного виробництва;

2) зведений облік витрат на виробництво і визначення собівартості всієї продукції;

3) складання звітних калькуляцій за видами виробів.

Організація та ведення інформаційної бази з витрат на виробництво

Комп'ютеризацією обліку повинен бути охоплений оперативний облік витрат на виробництво, який полягає в щоденному контролі за витрачанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів у виробництво і результатами їх використання. Такий контроль забезпечується організацією достовірного обліку руху деталей у виробництві та їх залишків у незавершеному виробництві.

У типовій конфігурації можуть бути реалізовані різні варіанти обліку витрат підприємства:

1) з використанням рахунків 8 і 9 класу;

2) з використанням рахунків тільки класу 8;

3) з використанням тільки рахунків класу 9;

Типова конфігурація позволяє автоматизувати облік руху виробничих запасів підприємства, процесу виробництва та оприбуткування готової продукції у відповідності з наступними етапами.

Перший етап - списання матеріалів у виробництво, розрахунок планової собівартості на підставі вартості списаних матеріалів і приблизної вартості інших витрат (заробітної плати, електроенергії тощо) та оприбуткування готової продукції за плановою собівартістю. На цьому етапі можна розрахувати відпускну ціну з урахуванням податків, що будуть сплачені при продажі, і норми рентабельності, яку потрібно одержати. Операції першого етапу реалізує документ ''Калькуляція''' в режимі "попереднє".

Другий етап - це внесення інформації про незавершене виробництво. На цьому етапі вказуються суми витрат, що повинні включати до собівартості продукції в наступних періодах. Для цього в типовій конфігурації передбачено документ "завершене виробництво"

Третій етап - розрахунок фактичної собівартості продукції на підставі реальних даних про суми витрат і про незавершене виробництво. На цьому етапі формується фактична собівартість продукції і корегуються бухгалтерські проведення. Третій етап виконується за допомогою документу "Калькуляція" в режимі "Остаточна". Кожну планову калькуляцію необхідно закрити фактично. Для цього можна скористатися або механізмом "ввести на підставі" "Остаточна калькуляція" вводиться на підставі "попередньої калькуляції", або обробкою "створення кінцевих калькуляцій", в результаті виконання якої на підставі всіх не закритих планових калькуляцій будуть складені фактичні калькуляції.

Другий і третій етапи виконуються наприкінці місяця, коли суми додаткових витрат вже відомі, тобто списані на рахунок 23 "Виробництво".

Технологічні операції обробки даних на ПЕОМ

Для відображення факту відпуску матеріальних цінностей у виробництво необхідно скористатися документом Калькуляція, що може працювати в двох режимах: Попередня і Остаточна. Попередня калькуляція містить такі реквізити:*

Склад матеріалів - з довідника Місця зберігання вибирається склад, з якого списується матеріали;*

Продукція - з довідника Номенклатура обирається вид продукції, по якому складається попередня калькуляція;*

Склад продукції - з довідника Місця зберігання вибирається склад, куди оприбутковуватимуся готова продукція;*

Кількість продукції - вказується кількість продукції, що буде виготовлена згідно з калькуляцією.

Таблична частина документа містить


Сторінки: 1 2