Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова робота

на тему:

Автоматизація накладної та калькуляційного листа

ЗМІСТ:

Вступ…………………………………………………………

I. Теоретична частина………………………………….

Склад витрат виробництва... …………………..

Використання баз даних та форм для підрахунку калькуляції, та використання функцій роботи з базами даних……………………………………

Практична частина……………………………………

Постановка задачі та автоматизація……………

Роздрук вихідних даних………………………...

Висновок…………………………………………………….

Список використаної літератури…………………………..

Вступ

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових гос-подарських структур різних форм власності, розвиток міжна-родних економічних зв'язків, зумовлюють необхідність удоско-налення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.

Управління будь-яким підприємством вимагає систематич-ної інформації про здійснювані господарські процеси, їх харак-тер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгал-терського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства, з метою одержання інформації необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галу-зей і народного господарства в цілому.

Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно роз-ширює кількість користувачів обліковою і звітною інфор-мацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосе-редньо пов'язані з підприємництвом, а й зовнішні користувачі інформації, які мають прямий фінансовий інтерес: банки — при вирішенні питання про надання кредитів; постачальники — при укладенні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких інтересує рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й управління.

Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку в уп-равлінні господарською діяльністю, німецький вчений-економіст І. Ф. Шерр ще наприкінці XIX століття писав, що "Бухгалтерський облік — непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кож-ного підприємства".

Основні завдання теорії бухгалтерського обліку полягають у розробленні загальних методологічних основ організації бух-галтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах, науковому узагальненні сучасної практики організації обліку і контролю; удосконаленні діючих і створенні нових прогресивних способів облікової реєстрації і форм організації бухгалтерського обліку.

Перехід України до ринкової економіки, розвиток міжнарод-них економічних зв'язків зумовлюють необхідність удоскона-лення обліку, відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу від діючої системи бухгалтерського обліку до системи, орієнтова-ної на, ринкові умови господарювання, підвищенню ефектив-ності облікової інформації сприяє прийняття національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, .зобов'язань і господарських операцій підприємств і органі-зацій, Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", відповідних положень (стандартів) з бух-галтерського обліку.

І. Теоретична частина

1. Склад витрат виробництва.

Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку від цієї реалізації - головна мета виробничої діяльності підприємства. Характерною особливістю виробничих процесів є формування витрат на виробництво продукції.

Стан виробництва характеризується ефективністю, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю робітника у виробничому процесі. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності виникає потреба постійного порівняння понесених витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно порівнювати з майбутніми витратами, що значною мірою залежать від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і зовнішніх факторів з'являється завдяки раціонально організованому обліку витрат на виробництво.

У цілому, механізм господарювання підприємства визначається ступенем управління витратами.

Основні елементи системи управління витратами на виробництво та їх взаємозв’язок.

Вимоги управління визначають окреме вивчення методики визначення витрат виробничої діяльності та необхідність розробки для підприємств системи контролю за собівартістю продукції виробничих підрозділів на основі розширення аналітичності групувань витрат, що застосовують в обліку.

Облік витрат — відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат, понесених на підприємстві протягом певного періоду, пов'язаних з процесами постачання, виробництва та реалізації в розрізах, що формують собівартість готової продукції.

Таке відображення забезпечує отримання вичерпної інформації необхідної для управління витратами підприємства та оцінки його діяльності шляхом визначення фінансових результатів.

Облік витрат на виробництво необхідно розглядати як сукупність взаємопов'язаних, послідовних, організаційних, логічних, розрахункових операцій і процедур формування


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8