Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементВступ

Актуальність теми. Протягом приблизно сімдесятьох років в Україні, тоді ще СРСР, не було іншої форми власності, крім державної. При цьому всі господарюючі суб'єкти вели свою виробничу і господарську діяльність на основі планів, кошторисів і бюджетів, що складалися як самим підприємством, так і вищестоящими керівними органами. Причому, затвердження планових показників проводилося в органах державної влади. Це привело до створення єдиної загальнодержавної мережі розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, вироблених товарів і послуг.

Але змінився час, змінилися і взаємини підприємств із державою. Немає більше тільки однієї форми власності. Поряд з державною утворилося багато приватних форм власності, що на даний момент не мають ніякої державної підтримки, крім окремих державних замовлень для державних потреб.

Змінилася і роль власного капіталу у житті підприємств. У зв’язку з чим відразу виникло багато питань:

- як залучити засоби при утворенні підприємства;

- куди їх направити в першу чергу на початку діяльності;

- як профінансувати свою поточну виробничу діяльність;

- які джерела й у якому обсязі використовувати при розширенні виробництва.

Ці питання можна деталізувати до нескінченності, але на них усі можна дати одну відповідь: власний капітал допоможе вирішити якщо не всі то більшу частину виникаючих проблем.

Задаючись питанням, що ж представляє собою власний капітал в діяльності сучасного підприємства, установи чи організації необхідно відзначити, що поряд з вирішенням чисто фінансових питань необхідно паралельно розглядати і надійність “керованості” підприємством у руках власника.

Одночасно з питаннями формування необхідно розглядати

співвідношення між позиковими і власними засобами, тому що ціна залучення

в окремих випадках позикових джерел більш низька й ефективна, ніж використання власних засобів. Проте на сьогодні загальноприйнятої методики аналізу власного капіталу підприємства, нажаль, не існує.

Практична потреба в дослідженні питань ефективного керування власним капіталом та вироблення методики його аналізу свідчить про актуальність даної проблеми, що й обумовило вибір теми магістерської роботи.

Мета і завдання дослідження. Основною метою магістерської роботи є розробка методичних рекомендацій по аналізу власного капіталу підприємства, так як в даний момент загальноприйнятої методики аналізу власного капіталу в Україні не існує. Також написання даної роботи обумовлене необхідністю напрацювання шляхів вирішення тих проблем з якими зіштовхується сучасне підприємство при формуванні та управлінні власним капіталом.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:

розкрити сутність і зміст власного капіталу підприємства, установи;

виявити механізм формування власного капіталу на підприємстві;

вивчити і виявити особливості формування власного капіталу в установі;

розробити методику аналізу власного капіталу бюджетної установи;

дослідити організацію обліку і аналізу формування капіталу бюджетної установи.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми організації формування та управління власним капіталом підприємства.

Об’єктом. Об’єктом є Івано-Франківський коледж фізичного виховання та облік і аналіз формування джерел капіталу.

Теоретичною методологічною основою магістерської роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів.

Інформативною основою дослідження є праці українських і закордонних

фахівців в галузі економіку та економічного аналізу; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.

У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівняння, угруповання, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й інші.

Структура магістерської роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків.

У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми магістерської роботи, відбивається ступінь вивченості проблеми, визначаються мета і задачі дослідження, формується практична значимість рекомендацій і пропозицій.

В першому розділі роботи розглянуто теоретичну основу формування власного капіталу підприємства.

Другий розділ роботи присвячено аналізу фінансового стану досліджуваної установи, організацію обліку, та особливості складання звітності.

Третій розділ розглядає проблеми економічного аналізу та контролю за власним капіталом установи.

Розділ І. Власний капітал підприємства: структура, формування і використання

Сутність, функції і класифікація капіталу підприємства

Сутність економічної категорії “капітал” досліджується науковою думкою протягом багатьох століть.

Первісне значення терміна “капітал” (від лат. capitalis) означає головний, основний. Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали позначати основне майно або основну грошову суму.

Капітал - одна з найбільш використовуваних економічних категорій. Він є базою створення і розвитку підприємства й у процесі функціонування забезпечує


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35