Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАналіз ефективності та інтенсивності використання фінансових ресурсів за обліковими даними фінансових результатів діяльності

ПЛАН

РОЗДІЛ І

Теоретичні основи формування фінансових результатів діяльності та особливості їх обліку

1.1. Економічний зміст фінансових результатів та їх значення у діяльності підприємства

1.2. Суть фінансового стану підприємства, проблеми визначення та розміщення фінансових ресурсів

1.3. Облікові аспекти формування доходів, витрат і фінансових результатів

РОЗДІЛ 2

Методика проведення аналізу ефективності використання ресурсів на підприємстві “ Карпатнафтохім ”

2.1 Особливості обліку формування фінансових результатів діяльності та їх відображення у фінансовій звітності.

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства за системою аналітичних показників.

2.3 Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства.

РОЗДІЛ3

Діагностика фінансового стану ТзОВ “Карпатнафтохім”.

3.1 Оцінка загальної стійкості розвитку підприємства.

3.2 Аналіз ймовірності банкрутства ТзОВ “Карпатнафтохім”.

3.3 Шляхи виходу підприємства з кризового становища.

Вступ

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансового-господарської діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, а також пошук шляхів зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану. Оцінка фінансової звітності, як основне джерело інформації саме для діагностики фінансового стану на підприємстві є актуальною.

Актуальність теми виражається в тому, що фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, співвідношення власних та залучиш коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме цим зумовлена необхідність оцінки фінансового стану підприємства, якій належить основна роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану. Отже, можна сказати, що дана тема є актуальною, оскільки діагностика фінансового стану підприємства, визначення рівня платоспроможності та оцінки розвитку підприємства велике значення має на прийняття управлінських рішень, щодо його діяльності.

Метою дослідження є розробка щодо вдосконалення методики проведення аналізу ефективності використання ресурсів на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети у магістерській роботі вирішенні наступні завдання:

вивчити та проаналізувати наукові статті за обраною темою дослідження;

дослідити економічний зміст фінансових результатів та вивчити їх значення у діяльності підприємства;

розглянути суть фінансового стану підприємства, склад, структуру та визначити проблеми визначення та розміщення фінансових ресурсів;

виявити облікові аспекти формування доходів, витрат та фінансових результатів;

розглянути особливості обліку формування фінансових результатів діяльності та вивчити їх відображення у фінансовій звітності;

дослідити аналіз фінансового стану підприємства за системою аналітичних показників;

провести рейтингову оцінку фінансового стану підприємства;

розглянути оцінку загальної стійкості розвитку підприємства;

провести аналіз ймовірності банкрутства підприємства;

запропонувати шляхи виходу підприємства з кризового становища.

Об’єктом дослідження вибрано фінансово-господарську діяльність ТзОВ “Карпатнафтохім”, де висвітлено питання щодо аналізу фінансового стану з використанням практичних матеріалів.

Предметом дослідження визначено методичні аспекти оцінки фінансової звітності для фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин з урахуванням специфіки хімічної промисловості.

В магістерській роботі використовувались такі методи дослідження як: системний аналіз – для деталізації та розчленування об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез – для узагальнення розрізнених аспектів методики оцінки фінансової звітності для аналізу фінансового стану; абстрагування – для формулювання узагальнених висновків на основі системного аналізу та практики проведення діагностики фінансового стану підприємства; дослідження звітності; порівняння – для зіставлення даних підприємства у динаміці за різні звітні періоди; групування – для визначення залежностей одних показників від інших; абсолютних та відносних величин – для дослідження рівня використання облікової інформації в діяльності підприємства; монографічний – для дослідження теоретичних розробок проблем визначення ймовірності банкрутства; розрахунковий – для обчислення необхідних показників; графічний – для наочного відображення результатів дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі узагальнено та проаналізовано наукову та методичну літературу з обраної теми дослідження, обгунтовану методику проведення аналізу ефективності використання ресурсів.

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що запропонована методика випробувана в ТзОВ “Карпатнафтохім”, відповідно, є реальною. Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих із них в ТзОВ “Карпатнафтохім” (довідка № 473 від 10.06.2008 р.).

Обсяг та структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У вступі викладено актуальність даної теми, об’єкт та предмет дослідження, методи його проведення, а також


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28